Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması

Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 40, 461 - 481, 28.12.2017

Öz

Organizasyonlarda algılanan adaletsizliğin astların
iş tatminine negatif yönde etki ettiğini gösteren çalışmalar, örgütsel adaletin
iş tatminini etkileyen önemli faktörlerden birisi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu
çalışmada bir kamu ve bir vakıf üniversitesinde görev yapan akademik personelin
algıladıkları örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmak ve
akademisyenlerin örgütsel adaleti sağlayan önemli unsurlara ilişkin görüşlerini
incelemek hedeflenmiştir. Araştırmanın uygulamasına katılan 141 akademisyenden
elde edilen veriler algılanan örgütsel adaletin iş tatmini ile ilişkisinin anlamlı
seviyede yüksek olduğunu destekler niteliktedir. Örgütsel adaleti etkileyen
unsurlara ilişkin görüşlerin ise eşitlik, adalet, liyakat, saygı, tarafsızlık
ve güven üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarında ayrıntılı
bir şekilde aktarıldığı üzere vakıf üniversitesinde çalışanların örgütsel
adalet algı ve iş tatmin düzeyleri devlet üniversitesinde çalışanlara kıyasla
daha yüksek bulunduğu ve örgütsel adaleti sağlayan unsurlara ilişkin vakıf ve
devlet üniversitesinde çalışanların vurguladıkları ortak unsurların yanında
farklılaşan unsurlar da dikkat çekmiştir. 

Kaynakça

  • Bies, R. J. (2001). Interactional (in) justice: The Sacred and the Profane. Advances in Organizational Justice, 89118. Çakır, Ö. 2006. Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara. Demirel, Y., ve Seçkin, Z. (2011) . Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilig Kış, 56, 99-117. Dinç, A., & Ceylan, A. (2008). Kaçak Elektrik Kullanımıyla ilgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti ile İlişkisi, Çalışma Gruplarına göre Farklılıklar. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 13-29. Doğan, İ. (2008). Örgütlerde Ayrımcılık, Örgütsel Davranışta Seçme Konular içinde (ss. 245-250), İlke Yayınevi, Ankara. Göregenli, M. (2007). Ayrımcılık ve İnsan Hakları Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu. Greenberg, J. (1987). Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends? Journal of Applied Psychology, 72(1), 55-61. Greenberg, J. (1990). Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The Hidden Cost of Pay Cuts. Journal of Applied Psychology, 75(5), 561-568. Gürbüz, S., & Mert, İ. S. (2009). Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül bir Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 42(3), 117-139. Imani, J. (2009). Analyzing the Simple and Multiple Relationship of Organizational Justice with Job Satisfaction among the Teachers of Exceptional Schools in Bandar Abas city. Journal of Educational Sciences, University of Tabriz, 2(51), 27-34. Irk Ulusal veya Sosyal Köken ve Ulusal Azınlığa Mensubiyet, , Erişim tarihi: 17 Mart 2011, (www.turkhukuksitesi.com › ... › Bilimsel İncelemeler). Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Kalaycı, Ş. (2009), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler”, Asil Yayın, 4.Baskı, Ankara Karadal, H., Demirel, Y., ve Doğan, İ. 2009. “İşletme Yönetiminde Örgütsel Adalet Tartışmaları: Farklı İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, International Davraz Congress On Social And Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1368-1381, 24-27 Eylül 2009. Keskin, H., Akgün, A.E. ve Günsel, A. (2008). Örgütsel Adaletsizlik Kavramı Boyutları ve Yönetimi, Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal (Ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular içinde (ss. 91-106), İlke Yayınevi, Ankara. Kılıç, T., Bostan, S., & Grabowski, W. (2015). A New Approach to The Organizational Justice Concept: The Collective Level of Justice Perceptions. International Journal of Health Sciences, 3(1), 157-175. Kırel, Ç., Kocabaş, F., Özdemir, A.A. (2010). İşletmelerde algılanan cinsiyet temelli ayrımcılık: Eskişehir’ de özel sektörde bir alan araştırması, Çimento İşveren, 2010, 5-15. Koyuncu, C., Bakırtaş, İ. (2006). İşveren ve işletme profili açısından perakendeci İşletmelerde cinsiyet ayrımcılığı. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 255-272. Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2007). The İmpact of Distributive and Procedural Justice on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment. Journal of Criminal Justice, 35(6), 644-656. Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory?. In Social exchange (pp. 27-55). Springer US. Leventhal, G. S., Karuza, J., & Fry, W. R. (1980). Beyond Fairness: A Theory of Allocation Preferences. Justice and Social Interaction, 3(1), 167-218. Lotfi, M. H., & Pour, M. S. (2013). The Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction among the Employees of Tehran Payame Noor University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2073-2079. Macdonald, S., & Maclntyre, P. (1997). The Generic Job Satisfaction Scale: Scale Development and Its Correlates. Employee Assistance Quarterly, 13(2), 1-16. Mueller, C., 2006. Integrating Turkish Communities: a German Dilemma. Population Research Policy Review, 25(5-6), 419-441. Naami, A., & Shokrkon, H. (2003). The simple and multiple relationships of the organizational justice with job satisfaction in an industrial organization. Journal of Education and Psychology, 11(1-2), 57-70. Niehoff, B., Moorman, R.H., (1993), Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organiztional Citizenship Behaviour, Academy of Management Journal, 36(3), 527-556. Özdvecioğlu, M. (2003 Temmuz).Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 21, 77-96. Özmen, Ö.N.T., Arbak, Y., Özer, P.S.. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 7(1), 19-35. Özmete, e., & Laleoğlu, a. (2013). İnsani Hizmet Örgütlerinde Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Mobbing Davranışları İle İş Tatmini Ve Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Journal of Society & Social Work, 24(2). Penpece, D. (2014). Yüksek Öğretim Kurumlarında Pazarlama. Karahan Kitabevi. Adana. Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2008). Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya. Tutar, H., 2007. Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(3), 97-120. Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2000). Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement. Psychology Press. Yaghoubi, M. A. R. Y. A. M., Saghaian Nejad, S., Abolghasem Gorji, H., Norozi, M., & Rezaie, F. (2009). Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment in the Hospital Staffs Medical University of Isfahan (MUI). Journal of Health Administration, 12(35), 25-32. Yavuz, E. (2010). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının örgütsel adalet algılamaları üzerine bir karşılaştırma çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302-312. Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z., (2009). Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: imalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 83-99.
Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 40, 461 - 481, 28.12.2017

Öz

Kaynakça

  • Bies, R. J. (2001). Interactional (in) justice: The Sacred and the Profane. Advances in Organizational Justice, 89118. Çakır, Ö. 2006. Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara. Demirel, Y., ve Seçkin, Z. (2011) . Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilig Kış, 56, 99-117. Dinç, A., & Ceylan, A. (2008). Kaçak Elektrik Kullanımıyla ilgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti ile İlişkisi, Çalışma Gruplarına göre Farklılıklar. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 13-29. Doğan, İ. (2008). Örgütlerde Ayrımcılık, Örgütsel Davranışta Seçme Konular içinde (ss. 245-250), İlke Yayınevi, Ankara. Göregenli, M. (2007). Ayrımcılık ve İnsan Hakları Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu. Greenberg, J. (1987). Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends? Journal of Applied Psychology, 72(1), 55-61. Greenberg, J. (1990). Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The Hidden Cost of Pay Cuts. Journal of Applied Psychology, 75(5), 561-568. Gürbüz, S., & Mert, İ. S. (2009). Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül bir Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 42(3), 117-139. Imani, J. (2009). Analyzing the Simple and Multiple Relationship of Organizational Justice with Job Satisfaction among the Teachers of Exceptional Schools in Bandar Abas city. Journal of Educational Sciences, University of Tabriz, 2(51), 27-34. Irk Ulusal veya Sosyal Köken ve Ulusal Azınlığa Mensubiyet, , Erişim tarihi: 17 Mart 2011, (www.turkhukuksitesi.com › ... › Bilimsel İncelemeler). Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Kalaycı, Ş. (2009), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler”, Asil Yayın, 4.Baskı, Ankara Karadal, H., Demirel, Y., ve Doğan, İ. 2009. “İşletme Yönetiminde Örgütsel Adalet Tartışmaları: Farklı İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, International Davraz Congress On Social And Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1368-1381, 24-27 Eylül 2009. Keskin, H., Akgün, A.E. ve Günsel, A. (2008). Örgütsel Adaletsizlik Kavramı Boyutları ve Yönetimi, Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal (Ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular içinde (ss. 91-106), İlke Yayınevi, Ankara. Kılıç, T., Bostan, S., & Grabowski, W. (2015). A New Approach to The Organizational Justice Concept: The Collective Level of Justice Perceptions. International Journal of Health Sciences, 3(1), 157-175. Kırel, Ç., Kocabaş, F., Özdemir, A.A. (2010). İşletmelerde algılanan cinsiyet temelli ayrımcılık: Eskişehir’ de özel sektörde bir alan araştırması, Çimento İşveren, 2010, 5-15. Koyuncu, C., Bakırtaş, İ. (2006). İşveren ve işletme profili açısından perakendeci İşletmelerde cinsiyet ayrımcılığı. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 255-272. Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2007). The İmpact of Distributive and Procedural Justice on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment. Journal of Criminal Justice, 35(6), 644-656. Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory?. In Social exchange (pp. 27-55). Springer US. Leventhal, G. S., Karuza, J., & Fry, W. R. (1980). Beyond Fairness: A Theory of Allocation Preferences. Justice and Social Interaction, 3(1), 167-218. Lotfi, M. H., & Pour, M. S. (2013). The Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction among the Employees of Tehran Payame Noor University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2073-2079. Macdonald, S., & Maclntyre, P. (1997). The Generic Job Satisfaction Scale: Scale Development and Its Correlates. Employee Assistance Quarterly, 13(2), 1-16. Mueller, C., 2006. Integrating Turkish Communities: a German Dilemma. Population Research Policy Review, 25(5-6), 419-441. Naami, A., & Shokrkon, H. (2003). The simple and multiple relationships of the organizational justice with job satisfaction in an industrial organization. Journal of Education and Psychology, 11(1-2), 57-70. Niehoff, B., Moorman, R.H., (1993), Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organiztional Citizenship Behaviour, Academy of Management Journal, 36(3), 527-556. Özdvecioğlu, M. (2003 Temmuz).Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 21, 77-96. Özmen, Ö.N.T., Arbak, Y., Özer, P.S.. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 7(1), 19-35. Özmete, e., & Laleoğlu, a. (2013). İnsani Hizmet Örgütlerinde Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Mobbing Davranışları İle İş Tatmini Ve Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Journal of Society & Social Work, 24(2). Penpece, D. (2014). Yüksek Öğretim Kurumlarında Pazarlama. Karahan Kitabevi. Adana. Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2008). Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya. Tutar, H., 2007. Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(3), 97-120. Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2000). Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement. Psychology Press. Yaghoubi, M. A. R. Y. A. M., Saghaian Nejad, S., Abolghasem Gorji, H., Norozi, M., & Rezaie, F. (2009). Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment in the Hospital Staffs Medical University of Isfahan (MUI). Journal of Health Administration, 12(35), 25-32. Yavuz, E. (2010). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının örgütsel adalet algılamaları üzerine bir karşılaştırma çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302-312. Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z., (2009). Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: imalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 83-99.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elife YILMAZ Bu kişi benim

İlknur ÖZTÜRK

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 14 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA YILMAZ, E., & ÖZTÜRK, İ. (2017). Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 461-481.
AMA YILMAZ E, ÖZTÜRK İ. Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Aralık 2017;14(40):461-481.
Chicago YILMAZ, Elife, ve İlknur ÖZTÜRK. “Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf Ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, sy. 40 (Aralık 2017): 461-81.
EndNote YILMAZ E, ÖZTÜRK İ (01 Aralık 2017) Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 40 461–481.
IEEE E. YILMAZ ve İ. ÖZTÜRK, “Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, sy. 40, ss. 461–481, 2017.
ISNAD YILMAZ, Elife - ÖZTÜRK, İlknur. “Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf Ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/40 (Aralık 2017), 461-481.
JAMA YILMAZ E, ÖZTÜRK İ. Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;14:461–481.
MLA YILMAZ, Elife ve İlknur ÖZTÜRK. “Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf Ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, sy. 40, 2017, ss. 461-8.
Vancouver YILMAZ E, ÖZTÜRK İ. Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;14(40):461-8.

.