Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 15 Sayı: 42, 0 - 0, 26.10.2018

Öz

Kaynakça

 • Barro, R.J(1981). “On The Predictability Of Tax-Rate Changes”, Nber Working Paper Series, No: 636 pp.1-51.
 • Barro, R.J(2008). “Inequality and Growth Revisited”, Working Paper Series On Regional Economic Integration, Asian Development Bank, No:11 pp.1-14.
 • Batırel Faruk, Ö.(2015). “Büyüme Dostu Vergileme ve Türkiye Uygulaması”, Journal of Life Economics,No:2, (4), ss.1-8.
 • Çataloluk, C.(2008). “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:20, ss.213-228.
 • Duman, K. & Aydın K.(2018). “Türkiye’de AR-GE Harcamaları ile GSYİH İlişkisi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, No:4 (1), ss.49-66.
 • Engen Eric, M. & Skinner J.(1996). “Taxation and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research Working Paper,No:5826, pp.1-54.
 • Ergüden, I.(2001). Içinde Petras, J.&Lopez A. “Sivil Toplum Örgütleri: Neoliberalizmin Araçları Mı, Halka Dayalı Alternatifler Mi?”, İstanbul, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi(WALD) Yayını, ss.99-105.
 • European Commision.(2017).”Taxation Trends in the European Union, DG Taxation and Customs Union”.
 • Feldstein, M.(1982). “Domestic Saving and International Capital Movements In The Long Run and The Short Run”, Nber Working Paper Series No: 947 pp.1-39.
 • Gale, G.W.& Samwick A.A.(2014).”Effects Of Income Tax Change On Economic Growth”, National Bureau Of Economic Research pp.1-44.
 • Harberger, A.C(1964).”Taxation,Resource Allocation and Welfare”, National Bureau of Economic Research pp.25-80.
 • Institute For Fiscal Studies.(2012). Tax Reform and Growth. https://www.ifs.org.uk/budgets/gb2012/12chap8.pdf.(12.02.2018).
 • Kuznets, S.(1955).”Economic Growth and Income Inequality” The American Economic Review Vol.45 No.1 pp.1-28.
 • Lutz, W.(2015).”Quası-Experimental Evidence On The Connection Between Property Taxes and Residental Capital Investment”, American Economic Journal:Economic Policy Vol.7 No.1 pp.300-330.
 • Oates, W.E & Fischel W.A.(2016).”Are Local Property Taxes Regressive,Progressive,or What?” National Tax Journal 69:2 pp.415-434.
 • Paksoy, S.& Bakan S.(2010). “Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri:(1980 Sonrası), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,No:9 (32), ss.150-170.
 • Pehlivan, O.(2011). Vergi Hukuku, 1.Baskı, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Perotti, R.(1993). “Political Equilibrium, Income Distribution, and Growth”, Review of Economic Studies,No: 60, pp.755-776.
 • Przeworski, A.& Stokes Susan C.& Manin B.(1999). “Democracy, Accountability, and Representation”, Cambridge University Press.
 • Reisen, H.(2004).”Innovative Approaches to Funding The Millenium Development Goals”, OECD Development Centre Policy Brief, No.24.
 • Ricardo, D.(1817).”On The Principles Of Political Economy and Taxation”, Batoche Books.
 • Romzek, B.S& Dubnick M.J(1987). ”Accountability In The Public Sector Lessons From The Challenger Tragedy”, Public Administration Review Vol.47 No.3 pp.227-238.
 • Savran, S.(2013). Üçüncü Büyük Depresyon: Kapitalizmin Alacakaranlığı, 1.Baskı, İstanbul: Yordam Kitap Yayınevi.
 • SIGMA,(1997). “External Audit&Financial Control Glossary”, Support For Improvement In Governance and Management, pp.1-38.
 • Summers Lawrence H.(1982). “Tax Policy The Rate Of Return and Savings”, Nber Working Paper Series No.995 pp.1-47.
 • Wiener, J.B.(2007).”Think Globally Act Globally:The Limits Of Local Climate Policies”, University Of Pennsylvania Law Review 155,1961-1979.
 • Yalman, İ.V&Sandalcılar A.R&Demirkoparan F.(2011).”Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı ss.431-444.
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss533.pdf
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/609ef884-3b3c-4bc3-84fe-9254244c3490/odemelerdengesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-609ef884-3b3c-4bc3-84fe-9254244c3490-m8p0AF6
 • http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670
 • http://www.birlesikmetal.org
 • https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf
 • http://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2017/files/tr-full.pdf
 • http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
 • https://www.transparency.org
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_internal_market_en.pdf
 • https://www.hazine.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
 • http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27693
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiJtuLSvOrbAhVG6KQKHbtiAxEQFghSMAM&url=https%3A%2F%2Ftusiad.org%2Ftr%2Ftum%2Fitem%2Fdownload%2F8704_78a2760fd2bdc3b42ab372d6429cbd80&usg=AOvVaw0P9DJXyWW81frDYdwr0C57
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHuPK0z-TaAhVCb1AKHZeXBCwQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPdfGetir.do%3Fid%3D24579&usg=AOvVaw0awsuZvOa9EEMizrGTuDKz
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/TemelEkonomikGostergeler.aspx
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttsPA0eTaAhXKYVAKHT59AJEQFgg5MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPreHaberBultenleri.do%3Fhbid%3D12&usg=AOvVaw3Z8AMZx8cod5Vtk5YEK5Vj
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFmc6c0uTaAhVLa1AKHcjiA_cQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FbasinOdasi%2Fhaberler%2F2016_107_20161013.pdf&usg=AOvVaw3NLLlDd47JWCjd7EUmZ-5e
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-11.htm
 • http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2017_ucretgeliri.pdf
 • http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yatirimlarda-vergisel-tesvikler/ll-konularina-gore-vergisel-tesvikler/m
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/kurumvergisirehber.htm
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm
 • http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yatirimlarda-vergisel-tesvikler/ll-konularina-gore-vergisel-tesvikler/b-ar-ge
 • https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/Yatırım/İstatistikler%20ve%20Yayınlar/ekler/01.İstatistikler/&parentPage=yatirim&_afrLoop=28932154448180474&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=p2du0pxcm&_adf.ctrl-state=qthsp1uc6_73#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dp2du0pxcm%26_afrLoop%3D28932154448180474%26folder%3D%252FContribution%2BFolders%252Fweb%252FYat%25C4%25B1r%25C4%25B1m%252F%25C4%25B0statistikler%2Bve%2BYay%25C4%25B1nlar%252Fekler%252F01.%25C4%25B0statistikler%252F%26parentPage%3Dyatirim%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dqthsp1uc6_77
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050127-3.htm
 • http://www.gib.gov.tr/3218-sayili-serbest-bolgeler-kanunu-genel-tebligleri

Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler

Yıl 2018, Cilt: 15 Sayı: 42, 0 - 0, 26.10.2018

Öz

Bu
çalışmada, Türkiye’de vergi harcamaları kalemi olarak son 10 yılda öne çıkan
vergi teşviklerinin, büyüme ve vergi uyumu üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışmada literatür taraması ve veri analizi yardımıyla teşvik uygulamalarının
öne çıkan etki ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre, Türkiye’nin %6 sürdürülebilir büyüme ivmesini yakalayabilmesi
vergi reformlarının niteliğiyle doğrusal ve tek yönlü bir ilişki içerisindedir.

Kaynakça

 • Barro, R.J(1981). “On The Predictability Of Tax-Rate Changes”, Nber Working Paper Series, No: 636 pp.1-51.
 • Barro, R.J(2008). “Inequality and Growth Revisited”, Working Paper Series On Regional Economic Integration, Asian Development Bank, No:11 pp.1-14.
 • Batırel Faruk, Ö.(2015). “Büyüme Dostu Vergileme ve Türkiye Uygulaması”, Journal of Life Economics,No:2, (4), ss.1-8.
 • Çataloluk, C.(2008). “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:20, ss.213-228.
 • Duman, K. & Aydın K.(2018). “Türkiye’de AR-GE Harcamaları ile GSYİH İlişkisi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, No:4 (1), ss.49-66.
 • Engen Eric, M. & Skinner J.(1996). “Taxation and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research Working Paper,No:5826, pp.1-54.
 • Ergüden, I.(2001). Içinde Petras, J.&Lopez A. “Sivil Toplum Örgütleri: Neoliberalizmin Araçları Mı, Halka Dayalı Alternatifler Mi?”, İstanbul, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi(WALD) Yayını, ss.99-105.
 • European Commision.(2017).”Taxation Trends in the European Union, DG Taxation and Customs Union”.
 • Feldstein, M.(1982). “Domestic Saving and International Capital Movements In The Long Run and The Short Run”, Nber Working Paper Series No: 947 pp.1-39.
 • Gale, G.W.& Samwick A.A.(2014).”Effects Of Income Tax Change On Economic Growth”, National Bureau Of Economic Research pp.1-44.
 • Harberger, A.C(1964).”Taxation,Resource Allocation and Welfare”, National Bureau of Economic Research pp.25-80.
 • Institute For Fiscal Studies.(2012). Tax Reform and Growth. https://www.ifs.org.uk/budgets/gb2012/12chap8.pdf.(12.02.2018).
 • Kuznets, S.(1955).”Economic Growth and Income Inequality” The American Economic Review Vol.45 No.1 pp.1-28.
 • Lutz, W.(2015).”Quası-Experimental Evidence On The Connection Between Property Taxes and Residental Capital Investment”, American Economic Journal:Economic Policy Vol.7 No.1 pp.300-330.
 • Oates, W.E & Fischel W.A.(2016).”Are Local Property Taxes Regressive,Progressive,or What?” National Tax Journal 69:2 pp.415-434.
 • Paksoy, S.& Bakan S.(2010). “Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri:(1980 Sonrası), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,No:9 (32), ss.150-170.
 • Pehlivan, O.(2011). Vergi Hukuku, 1.Baskı, Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Perotti, R.(1993). “Political Equilibrium, Income Distribution, and Growth”, Review of Economic Studies,No: 60, pp.755-776.
 • Przeworski, A.& Stokes Susan C.& Manin B.(1999). “Democracy, Accountability, and Representation”, Cambridge University Press.
 • Reisen, H.(2004).”Innovative Approaches to Funding The Millenium Development Goals”, OECD Development Centre Policy Brief, No.24.
 • Ricardo, D.(1817).”On The Principles Of Political Economy and Taxation”, Batoche Books.
 • Romzek, B.S& Dubnick M.J(1987). ”Accountability In The Public Sector Lessons From The Challenger Tragedy”, Public Administration Review Vol.47 No.3 pp.227-238.
 • Savran, S.(2013). Üçüncü Büyük Depresyon: Kapitalizmin Alacakaranlığı, 1.Baskı, İstanbul: Yordam Kitap Yayınevi.
 • SIGMA,(1997). “External Audit&Financial Control Glossary”, Support For Improvement In Governance and Management, pp.1-38.
 • Summers Lawrence H.(1982). “Tax Policy The Rate Of Return and Savings”, Nber Working Paper Series No.995 pp.1-47.
 • Wiener, J.B.(2007).”Think Globally Act Globally:The Limits Of Local Climate Policies”, University Of Pennsylvania Law Review 155,1961-1979.
 • Yalman, İ.V&Sandalcılar A.R&Demirkoparan F.(2011).”Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı ss.431-444.
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss533.pdf
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/609ef884-3b3c-4bc3-84fe-9254244c3490/odemelerdengesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-609ef884-3b3c-4bc3-84fe-9254244c3490-m8p0AF6
 • http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670
 • http://www.birlesikmetal.org
 • https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf
 • http://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2017/files/tr-full.pdf
 • http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
 • https://www.transparency.org
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_internal_market_en.pdf
 • https://www.hazine.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri
 • http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27693
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiJtuLSvOrbAhVG6KQKHbtiAxEQFghSMAM&url=https%3A%2F%2Ftusiad.org%2Ftr%2Ftum%2Fitem%2Fdownload%2F8704_78a2760fd2bdc3b42ab372d6429cbd80&usg=AOvVaw0P9DJXyWW81frDYdwr0C57
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHuPK0z-TaAhVCb1AKHZeXBCwQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPdfGetir.do%3Fid%3D24579&usg=AOvVaw0awsuZvOa9EEMizrGTuDKz
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/TemelEkonomikGostergeler.aspx
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttsPA0eTaAhXKYVAKHT59AJEQFgg5MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPreHaberBultenleri.do%3Fhbid%3D12&usg=AOvVaw3Z8AMZx8cod5Vtk5YEK5Vj
 • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFmc6c0uTaAhVLa1AKHcjiA_cQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FbasinOdasi%2Fhaberler%2F2016_107_20161013.pdf&usg=AOvVaw3NLLlDd47JWCjd7EUmZ-5e
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-11.htm
 • http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2017_ucretgeliri.pdf
 • http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yatirimlarda-vergisel-tesvikler/ll-konularina-gore-vergisel-tesvikler/m
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/kurumvergisirehber.htm
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm
 • http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yatirimlarda-vergisel-tesvikler/ll-konularina-gore-vergisel-tesvikler/b-ar-ge
 • https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/Yatırım/İstatistikler%20ve%20Yayınlar/ekler/01.İstatistikler/&parentPage=yatirim&_afrLoop=28932154448180474&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=p2du0pxcm&_adf.ctrl-state=qthsp1uc6_73#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dp2du0pxcm%26_afrLoop%3D28932154448180474%26folder%3D%252FContribution%2BFolders%252Fweb%252FYat%25C4%25B1r%25C4%25B1m%252F%25C4%25B0statistikler%2Bve%2BYay%25C4%25B1nlar%252Fekler%252F01.%25C4%25B0statistikler%252F%26parentPage%3Dyatirim%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dqthsp1uc6_77
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050127-3.htm
 • http://www.gib.gov.tr/3218-sayili-serbest-bolgeler-kanunu-genel-tebligleri

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gökben GÜNEY Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0002-2567-1068
Türkiye


İhsan Erdem SOFRACI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0001-5622-6250
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 15 Sayı: 42

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed436467, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, number = {42}, pages = {0 - 0}, title = {Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {Güney, Gökben and Sofracı, İhsan Erdem} }
APA Güney, G. & Sofracı, İ. E. (2018). Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (42) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/39990/436467
MLA Güney, G. , Sofracı, İ. E. "Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/39990/436467>
Chicago Güney, G. , Sofracı, İ. E. "Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler AU - GökbenGüney, İhsan ErdemSofracı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 42 SN - -1304-429X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler %A Gökben Güney , İhsan Erdem Sofracı %T Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -1304-429X %V 15 %N 42 %R %U
ISNAD Güney, Gökben , Sofracı, İhsan Erdem . "Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 42 (Ekim 2018): 0-0 .
AMA Güney G. , Sofracı İ. E. Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(42): 0-0.
Vancouver Güney G. , Sofracı İ. E. Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(42): 0-0.
IEEE G. Güney ve İ. E. Sofracı , "Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 15, sayı. 42, ss. 0-0, Eki. 2018

.