Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 47, 1 - 21, 28.04.2021

Öz

Uluslararası göçler, bilhassa zorunlu kitlesel göç hareketleri söz konusu olduğunda çözülmesi gereken ekonomik sorunlarla birlikte, sosyo-kültürel sorunları ve sosyal uyum problemlerini beraberinde getirmektedir. Çalışma, göçmen ve mültecilerin yerleştikleri ülkeler üzerinde oluşturdukları sosyal politika değişikliklerini ve sosyo-kültürel sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel yöntemler ile yapılan bu araştırmada, uluslararası göçün ev sahibi ülke üzerindeki olası sosyal etkileri ve sosyal uyum problemleri ele alınmakla birlikte, Suriye krizinin Türkiye’de neden olduğu sosyal etkiler; sosyal politikalar kapsamında, betimleyici analiz yöntemiyle inceleme konusu yapılmıştır. Araştırma sonuçları; uluslararası göçün olası olumsuz etkilerinin hem ev sahibi ülke vatandaşları hem de göçmen ve mülteciler açısından azaltılmasının, uyum sürecinin daha kolay atlatılmasını sağlayacak sosyal politika uygulamaları ile mümkün olabileceğini göstermektedir. Göçmen ve mülteciler bir yandan göç ettikleri toplumdan etkilenerek değişirken; diğer yandan yerleştikleri ülkeler üzerinde sosyo-kültürel anlamda pek çok değişikliğe neden olmaktadır.

Kaynakça

 • Ağır, O. ve Sezik, M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları. Birey ve Toplum Dergisi, 5(9), s.95-123.
 • Akan, Y. (2016). Göç Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Akay, S., Hamamcı, Z. ve Kurt, M. (2017). Suriyeli Öğrencilerle Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Uyguladıkları Çözüm Yollarının İncelenmesi. 23-25 Ağustos 2017 Akdeniz Üniversitesi 14. Ulusal PDR Öğrencileri.
 • Akıncı, B., Nergis, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), s.58-83.
 • Akman, K. (2018). Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İş Birliği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), s.452-466.
 • Ateş, H. ve Bektaş, M. (2016). Suriyelilerin Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Entegrasyonu. TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, s.17-42.
 • Balcı, M. ve Birlikseven, B. (2019). Göçmen Kaçakçılığının Terör Boyutu. III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, s.138-150.
 • Budak, P., Demir, M.S., Tan, M. ve Sarı, M. (2017). Yerel Halkın Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri: Elâzığ İli Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(62), s.543-564.
 • Çakı, A. (2018). Geçmişten Bugüne Türkiye’nin Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler Bağlamında Göç Yönetişimi. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Karaman.
 • Demirhan İnliceliler, N. (2019). 1923 Yılından Bugüne Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları ve Sosyal-Ekonomik Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Ergün, Ö.R. (2018). Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Çocukların Eğitim Sürecindeki Toplumsal Uyum Sorunları: Burdur Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta.
 • Gönültaş, M.B. ve Kelebek, G. (2017). Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri. TSV Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(2), s.141-155.
 • Gültaç, S.ve Yalçın Balçık, P. (2018). Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları. Sakarya Tıp Dergisi, 8(2), s.193-204.
 • Gülüm, K. ve Akçalı, H. (2017). Balıkesir’deki Mülteci Çocukların Eğitim Sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı s.127-136.
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. ve Muradoğlu, G. (2001). Socio-economic Development and International Migration: A Turkish Study. International Migration 39(4), s.39-60.
 • Kabakuşak, D. (2018). Kültürel Çeşitliliğin Yönetim Modelleri Üzerine Bir İnceleme: İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı. Sosyoloji Araştırma Dergisi, 21(1), s.102-130.
 • Koçak, O., Keskin, A. ve Yıldız, H. (2017). Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Emek Piyasasına Etkileri ve Yalova Örneği. Route Educational and Social Science Journal, 4(3), s.59-74.
 • Küçükdoğru, S. (2020). Modern Soykırım ile Linç Kültürü Arasında Kalan Suriyeli Sığınmacıların Suç Olgusuna Karşı Duruşları: Batman Örneği. The Journal of Social Science, 4(8), s.562-592.
 • Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler, 10(39), s.105-130.
 • Memiş, H. (2015). İç Savaş Nedeniyle Kilis’te Yaşayan Suriyelilerin Oluşturduğu Sosyo- Ekonomik Algılar Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), s.100-114.
 • Nur, S.A.ve Taşan, P. (2017). Mülteci Krizi ve Afet Yönetimi. Disiplinler Arası Afet Yönetimi Sempozyumu, Afetlerde Stratejik Yönetim, Sempozyum Bildirileri Özet Kitabı, 12-13 Mayıs 2017, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, s.23-36.
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S.S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu. ORSAM-TESEV Rapor No:195, Ankara.
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mülteciler Krizinin Etkileri. ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3), s.114-140.
 • Öztürk, S. ve Çoltu, S. (2018). Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), s.188-198.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A. ve Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), s.1-13.
 • Seçilmiş, C., Kılıçlar, A. ve Sarı, Y. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memmuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 42(195), s.118-130.
 • Siegel, L. and Welsh, B. (2009). Social Stracture Process Culture and Delinquency Juvenile Delinguency: Theory, Practice and Law Wadsworth Cangage Leraning: USA.
 • Sönmez, M.E. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Profili ile İnsan Kaynağının Belirlenmesi ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı 21-23 Mayıs 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, D. (2017). Göç Politikaları ve İnsan Güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği. Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:140, s.11-26.
 • Şimşek, D. ve İçduygu, A. (2017). Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik. Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:140, s.6-10.
 • Taş, H.Y. ve Özcan, S. (2018). Suriyeli Göçmen Sorunlarının Sosyal Politikalar Bağlamında Analizi’, Emek ve Toplum Dergisi, 7(17), s.37-54.
 • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu, Göç ve Uyum Raporu 26. Dönem 3. Yasama Yılı, Mart 2018.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2016). Türkiye Göç Raporu, https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016 yillik_goc_raporu_haziran.pdf.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı, Ankara, 212s.
 • Tunç, A.Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), s.29-63.
 • Tuzcu, A. ve Bademli, K. (2014). Göçün Psikososyal Boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6 (1), s.56-66.
 • Tümtaş, M.S. ve Ergun, C. (2016). Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), s.1347-1359.
 • Yardımcıoğlu, F., Beşel, F. ve Savaşan, F. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Sosyo- Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Akademik İncelemeler Dergisi, 12(1), s.203-254.
 • Yiğittepe, L. ve Çayakara, Y.H. (2019). Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), ss.83-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sibel ÇETİNER (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3616-9946
Türkiye


Enver GÜNAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8294-726X
Türkiye

Teşekkür Bu çalışma YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı Göç Çalışmaları Öncelikli Alanı kapsamında gerçekleştirilen “Suriye Krizi Özelinde Uluslararası Göç Sorunu, Yönetimi ve Uluslararası Göç Sorununun Ev Sahibi Ülkeye Sosyo-Ekonomik Etkileri:Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Bu çalışmayı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı kapsamında destekleyen Yükseköğretim Kuruluna teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 47

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed888381, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çetiner, Sibel and Günay, Enver} }
APA Çetiner, S. & Günay, E. (2021). ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (47) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/62012/888381
MLA Çetiner, S. , Günay, E. "ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2021 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/62012/888381>
Chicago Çetiner, S. , Günay, E. "ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2021 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Sibel Çetiner , Enver Günay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 18 IS - 47 SN - -1304-429X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Sibel Çetiner , Enver Günay %T ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2021 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -1304-429X %V 18 %N 47 %R %U
ISNAD Çetiner, Sibel , Günay, Enver . "ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 47 (Nisan 2021): 1-21 .
AMA Çetiner S. , Günay E. ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 18(47): 1-21.
Vancouver Çetiner S. , Günay E. ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 18(47): 1-21.
IEEE S. Çetiner ve E. Günay , "ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 47, ss. 1-21, Nis. 2021

.