Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 36, Sayfalar 6 - 9 2019-03-26

Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi
Evaluation of Febrile Neutropenic Episodes of Childhood Malignancies

Ersin Töret [1] , Tuba Hilkay Karapınar [2] , Muhammet Bulut [3] , Ahu Aksay [4] , Yılmaz Ay [5] , Yeşim Oymak [6] , İlker Devrim [7] , Dilek Güneş İnce [8]


Giriş: Kanser nedeniyle verilen tedavilerin en önemli yan etkilerinden febril nötropeni morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından mevcut nötropeninin yedi günden uzun sürmesinin beklenmesi ve derin nötropeni (mutlak nötrofil sayısı <100/mm3) gibi yüksek risk özelliği olarak kabul edilmektedir. Febril nötropeni atağı sırasında acil yaklaşım geniş spektrumlu antipsödomonal etkinliği olan antibiyoterapinin intravenöz yolla en kısa sürede hastaya uygulanmasıdır. Bu çalışma üçüncü basamak hizmet veren bir hastanenin 27 aylık dönemde kanserli çocukların febril nötropeni ataklarını incelemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ile Mart 2014 tarihleri arasında hematolojik veya solid organ kanseri nedeniyle tedavi edilen olgularda gelişen febril nötropeni atakları retrospektif olarak dosyalarından incelendi. Febril nötropeni; mutlak nötrofil sayısının 500/mm3 altında olması veya 500-1000/ mm3 arasında olup 48 saat içinde 500/mm3 altına düşmesi beklenen durumlara eşlik eden koltuk altından bir kez 38,5˚C ölçülen veya bir saat boyunca 38˚C üzerinde seyreden veya dört saatlik süreçte iki kez 38˚C üzerinde ölçülen ateş varlığı olarak tanımlandı. 

Bulgular: Ortalama yaşı 7,1 ± 5,3 yıl olan 48 hastanın 131 febril nötropeni atağı retrospektif olarak incelendi. Hasta grubunun %75’ini lösemi tanılı olgular oluşturmaktaydı. Ataklar sırasında ilk 24 saatte %69’unun ateş kontrolü sağlandı. Kan veya kateter kültüründe üreme atakların %36’sında, üremelerin %64’ünde ise gram negatif bir bakteri saptandı. Hastalara ampirik olarak başlanan piperasilin-tazobaktam atakların %32’sinde tedavi için yeterli oldu. Destek amacıyla atakların %19’unda granülosit koloni stimüle edici faktör uygulandı.

Tartışma:Kanserli çocuklarda kemoterapi sonrasında gelişen kemik iliği baskılanması veya başka nedenlerle kemik iliğinin çalışmadığı durumlarda hastaların morbidite ve mortalitesini en aza indirmek için geniş spektrumlu antibiyoterapi en kısa sürede başlanmalıdır.

Introduction:The most important side effect of therapeutics given for cancer treatment is febrile neutropenia. Neutropenia expected to be longer than seven days and severe neutropenia (absolute neutrophil count <100/mm3) especially in hematologic cancers and solid organ tumors that show bone marrow dissemination is accepted as a high-risk feature by American Infectious Disease Society. The emergent approach to a febrile neutropenia attack is to give intravascular antibiotherapy within the shortest time possible. We aimed to evaluate the febrile neutropenia attacks of pediatric cancer patients in a tertiary referral hospital during a 27-month period.

Methods:Febrile neutropenia attacks of cases treated between January 2012 and March 2014 were investigated retrospectively from the patient files. Febrile neutropenia was defined as absolute neutrophil count below 500/mm3 or between 500-1000/ mm3 but expected to fall below 500/mm3 within 48 hours in the presence of fever of 38,50C with single axillary measurement or above 380C for one hour or two measurements above 380C within 4 hours.

Results:One hundred thirty-one febrile neutropenia attacks of 48 patients were investigated retrospectively. Fever was managed within 24 hours in 69% patients. Peripheral and catheter-drawn blood cultures showed bacterial growth in 36% of the attacks, 64% of these growths being gram negative bacteria. Empirical treatment with piperacilin-taxobactam was observed to be efficient in 32% of the attacks. As a supportive treatment, cases received G-CSF in 19% of the attacks.

Conclusion:In order to, minimize morbidity and mortality of febrile neutropenia, wide spectrum antibiotics must be given intravenously within the shortest time possible in pediatric cancers.

 • Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA et al.; Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis. 2011 Feb 15;52(4):e56-93.
 • Phillips RS, Wade R, Lehrnbecher T, Stewart LA, Sutton AJ. Systematic review and meta-analysis of the value of initial biomarkers in predicting adverse outcome in febrile neutropenic episodes in children and young people with cancer. BMC Med. 2012 Jan 18;10:6. doi: 10.1186/1741-7015-10-6.
 • Pizzo PA, Robichaud KJ, Wesley R, Commers JR. Fever in the pediatric and young adult patient with cancer. A prospective study of 1001 episodes. Medicine (Baltimore). 1982 May;61(3):153-65.
 • Hann I, Viscoli C, Paesmans M, Gaya H, Glauser M. A comparison of outcome from febrile neutropenic episodes in children compared with adults: results from four EORTC studies. International Antimicrobial Therapy Cooperative Group (IATCG) of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Br J Haematol. 1997 Dec;99(3):580-8.
 • Maxwell RR, Egan-Sherry D, Gill JB, Roth ME. Management of chemotherapy-induced febrile neutropenia in pediatric oncology patients: A North American survey of pediatric hematology/oncology and pediatric infectious disease physicians. Pediatr Blood Cancer. 2017 Dec;64(12).
 • Crawford J, Dale DC, Lyman GH. Chemotherapy-induced neutropenia: risks, consequences, and new directions for its management. Cancer. 2004 Jan 15;100(2):228-37.
 • Boragina M, Patel H, Reiter S, Dougherty G. Management of febrile neutropenia in pediatric oncology patients: a Canadian survey. Pediatr Blood Cancer. 2007 May;48(5):521-6.
 • Delebarre M, Tiphaine A, Martinot A, Dubos F. Risk-stratification management of febrile neutropenia in pediatric hematology-oncology patients: Results of a French nationwide survey. Pediatr Blood Cancer. 2016 Dec;63(12):2167-2172.
 • Kebudi R, Vural S, Gürler N, Anak S, (tüm katılan merkezler adına). Febril nötropenik kanserli çocuklarda klinik ve mikrobiyolojik kanıtlanmış infeksiyonlar ve infeksiyon etkenleri. İçinde: Kebudi R, Anak S, Vural S (editörler). Pediatrik hematoloji-onkoloji merkezlerinde febril nötropeni tanı ve tedavi uygulamaları, çalışmaları ve sonuçları kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2004.p.100-5.
 • Aslan S, Citak EC, Yis R, Degirmenci S, Arman D. Bacterial spectrum and antimicrobial susceptibility pattern of bloodstream infections in children with febrile neutropenia: experience of single center in southeast of Turkey. Indian J Microbiol. 2012 Jun;52(2):203-8.
 • Gudiol C, Bodro M, Simonetti A, Tubau F, González-Barca E, Cisnal M et al.; Changing aetiology, clinical features, antimicrobial resistance, and outcomes of bloodstream infection in neutropenic cancer patients. Clin Microbiol Infect. 2013 May;19(5):474-9.
 • Kar YD, Özdemir ZC, Bör Ö. Evaluation of febrile neutropenic attacks of pediatric hematology-oncology patients. Turk Pediatri Ars. 2017 Dec 1;52(4):213-220.
 • Vandercam B, Gérain J, Humblet Y, Ferrant A, Wauters G, Moreau M et al.; Meropenem versus ceftazidime as empirical monotherapy for febrile neutropenic cancer patients. Ann Hematol. 2000 Mar;79(3):152-7.
 • Erbey F, Bayram I, Yilmaz S, Tanyeli A. Meropenem monotherapy as an empirical treatment of febrile neutropenia in childhood cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(1):123-6.
 • Hakim H, Flynn PM, Knapp KM, Srivastava DK, Gaur AH. Etiology and clinical course of febrile neutropenia in children with cancer. J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Sep;31(9):623-9.
 • Reinecke J, Lowas S, Snowden J, Neemann K. Blood Stream Infections and Antibiotic Utilization in Pediatric Leukemia Patients With Febrile Neutropenia. J Pediatr Hematol Oncol. 2018 Aug 8.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6379-8326
Yazar: Ersin Töret (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4714-332X
Yazar: Tuba Hilkay Karapınar
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5963-1267
Yazar: Muhammet Bulut
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5233-0285
Yazar: Ahu Aksay
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1693-7143
Yazar: Yılmaz Ay
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1693-7143
Yazar: Yeşim Oymak
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6053-8027
Yazar: İlker Devrim
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7914-7886
Yazar: Dilek Güneş İnce
Kurum: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mkutfd489213, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3103}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {6 - 9}, doi = {10.17944/mkutfd.489213}, title = {Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Töret, Ersin and Karapınar, Tuba Hilkay and Bulut, Muhammet and Aksay, Ahu and Ay, Yılmaz and Oymak, Yeşim and Devrim, İlker and İnce, Dilek Güneş} }
APA Töret, E , Karapınar, T , Bulut, M , Aksay, A , Ay, Y , Oymak, Y , Devrim, İ , İnce, D . (2019). Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi , 10 (36) , 6-9 . DOI: 10.17944/mkutfd.489213
MLA Töret, E , Karapınar, T , Bulut, M , Aksay, A , Ay, Y , Oymak, Y , Devrim, İ , İnce, D . "Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 (2019 ): 6-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutfd/issue/44115/489213>
Chicago Töret, E , Karapınar, T , Bulut, M , Aksay, A , Ay, Y , Oymak, Y , Devrim, İ , İnce, D . "Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 (2019 ): 6-9
RIS TY - JOUR T1 - Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi AU - Ersin Töret , Tuba Hilkay Karapınar , Muhammet Bulut , Ahu Aksay , Yılmaz Ay , Yeşim Oymak , İlker Devrim , Dilek Güneş İnce Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.489213 DO - 10.17944/mkutfd.489213 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 9 VL - 10 IS - 36 SN - -2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.489213 UR - https://doi.org/10.17944/mkutfd.489213 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi %A Ersin Töret , Tuba Hilkay Karapınar , Muhammet Bulut , Ahu Aksay , Yılmaz Ay , Yeşim Oymak , İlker Devrim , Dilek Güneş İnce %T Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi %D 2019 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P -2149-3103 %V 10 %N 36 %R doi: 10.17944/mkutfd.489213 %U 10.17944/mkutfd.489213
ISNAD Töret, Ersin , Karapınar, Tuba Hilkay , Bulut, Muhammet , Aksay, Ahu , Ay, Yılmaz , Oymak, Yeşim , Devrim, İlker , İnce, Dilek Güneş . "Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 / 36 (Mart 2019): 6-9 . https://doi.org/10.17944/mkutfd.489213
AMA Töret E , Karapınar T , Bulut M , Aksay A , Ay Y , Oymak Y , Devrim İ , İnce D . Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi. mkutfd. 2019; 10(36): 6-9.
Vancouver Töret E , Karapınar T , Bulut M , Aksay A , Ay Y , Oymak Y , Devrim İ , İnce D . Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 10(36): 9-6.