Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 36, Sayfalar 14 - 19 2019-03-26

Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı
The Use of Technological Devices in Pre-School Children and Parents

Erhan Yengil [1] , Pınar Döner Güner [2] , Ömer Kerim Topakkaya [3]


Amaç:Bu çalışmada okul öncesi çocuklarda ve ebeveynlerinde teknolojik cihaz kullanım sıklığını ortaya koymak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:Çalışma kesitsel tipte olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Ocak-Şubat aylarında Mustafa Kemal Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevine giden okul öncesi çocukların (3-6 yaş) ebeveynlerden birine çocuğunun, kendisinin ve eşinin teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sorular içeren anket çalışması yapıldı.

Bulgular:Kreş ve Gündüz Bakımevine giden 53 çocuğun 42’sinin ebeveyni anketi yanıtladı. Anketi cevaplayanların 34’ü (%81) anne, 8’i (%19) baba idi. Çocukların 11’inin (%26,2) 1-2 yaş arasında, 17’sinin (%40,5) 2-3 yaş arasında, 10’unun (%23,8) 3-4 yaş arası, 4’ünün (%9,5) 4 yaşından sonra teknolojik cihazları kullanmaya başladığı görüldü. Çocukların 24’ü (%57,1) 0-1 saat, 14’ü (%33,3) 1-2 saat, 4’ü (%9,5) 2-3 saat teknolojik cihaz kullanmaktadır. Annelerin 24’ü (%57,1) 0-1 saat, 12’si (%28,5) 1-2 saat, 5’i (%11,9) 2-3 saat, 1’i (%2,4) 3 saatten fazla teknolojik cihaz kullanmaktadır. Babaların 17’si (%40,4) 0-1 saat, 14’ü (%33,3) 1-2 saat, 10’u (%23,8) 2-3 saat, 1’i (%2,4) 3 saatten fazla teknolojik cihaz kullanmaktadır. Teknolojik cihaz kullanım saati ile çocuğun cinsiyeti, ailenin maddi durumu, eğitim seviyesi, çocuk sayısı arasında ilişki bulunamadı. Ebeveynin teknolojik cihaz kullanım saatiyle çocuğun teknolojik cihaz kullanımı arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,31).

Sonuç:Bu çalışma, okul öncesi çocuklarda ve ebeveynlerinde teknolojik cihaz kullanımının yaygın kullanıldığını göstermektedir. Çocukların ebeveynlerinin gözetimi altında olmadan sık teknolojik cihaz kullanması yürümeye ve konuşmaya geç başlama gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ebeveynlerin ve çocukların teknolojik cihazları sık kullanması birlikte geçirdikleri süreyi ve yaptıkları aktiviteyi azaltmaktadır. Çalışmamız, çocukların teknolojik cihaz kullanımları esnasında ebeveynlerin tutum ve davranışlarının çocuklara etkilerinin gösterilmesinde ve teknolojik cihaz kullanımının zararlı etkileri konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesinde önemli olup sonraki kapsamlı çalışmalar için yol gösterici olacaktır.

Aim:In this study, it was aimed to determine the frequency of using technological devices in pre-school children and their parents.

Material and Methods:The study was a cross-sectional type and we conducted a questionnaire study on the use of technological devices of the child, one of the parents and one of the parents of preschool children (3-6 years) going to Mustafa Kemal University Day Care Center in 2017-2018 academic year.  After the survey, it was aimed to inform the parents about the harmful effects of the child on physical and mental health.

Results:A parent of 42 of 53 children who went to nursery and day care home answered the questionnaire. Of the respondents, 34 (%81) were mother and 8 (%19) were father. It was seen that 11 (%26.2) children between the ages of 1-2 started using technological devices, 17 (%40.5) between the ages of 2-3, 10 (%23.8) are between the ages of 3-4, 4 (%9.5) after the age of 4. 24 (%57.1) of the children used technological devices for 0-1 hour,14 (%33.3) for 1-2 hours and 4 (%9.5) for 2-3 hours.24 (%57.1) of the mothers used technological devices for 0-1 hour, 12 (%28.5) for 1-2 hours, 5 (%11.9) for 2-3 hours, 1 (%2.4) for more than 3 hours. 17 (%40.4) of the fathers used technological devices for 0-1 hour, 14 (%33.3) for 1-2 hours, 10 (%23.8) for 2-3 hours, 1 (%2.4) for more than 3 hours. There was no relationship between technological device usage time and gender of the child, financial status of the family, education level, number of children. There was no significant difference between the parent's technological device use time and the child's use of technological devices (p = 0.31).

Conclusion:This study shows that the use of technological devices is widespread in preschool children and their parents. Frequent use of technological devices by children without parental supervision causes adverse effects such as walking and talking late. Frequent use of technology by parents and children reduces the amount of time they spend and the activity they are doing. Our work will be important for parental awareness of the harmful effects of the use of technological devices and the demonstration of parental attitudes and behaviors of children during the use of technological devices by children and will guide them to further comprehensive work.

 • 1. T.C. Kültür Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (İnternet) http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,15252/turkiyede-internet-kullanimi-yuzde-1750-artti.html (Erişim tarihi:15.2.2016)
 • 2. TÜİK (İnternet). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 (Erişim tarihi 15.2.2016)
 • 3. Aksal, FA (2011). Developing evaluative tool for online learning and teaching process. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 69-75.
 • 4. Summers P, DeSollar, A, Leathers H. (2013). Toddlers on Technology: A Parents’ Guide. AuthorHouse.
 • 5. Holloway D, Green L, Stevenson K (2015). Digitods: Toddlers, Touch Screens and Australian Family Life. M/C Journal, 18(5). http://journal.media culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1024 (Erişim tarihi: 01.08.2017)
 • 6. Cömert S, Güven E. Çocukların Bilgisayar Kullanımları Sıklıkları, Bilgisayar Kullanım Amaçları ve Bilgisayarda Tercih Ettikleri Oyun Türünün İncelenmesi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 4 (1) (2016) 31–37.
 • 7. Akyüz E. Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlara Karşı Korunma Hakkı. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1. 2013; s. 115-132
 • 8. Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds Kaiser Foundation 2010, http://kff.org/other/report/generation-m2-media-in-thelives-of-8-to-18-year-olds/ (Erişim tarihi 14.12.2017)
 • 9. Ulusoy A ve Bostancı M (2014). Çocuklarda Medya Kullanımı ve Ebeveyn Rolü. International Journal of Social Science. 28 , 559-572.
 • 10. Pedagoji Derneği, Çocuk ve Ekran, 2015. http://pedagojidernegi.com/2015/03/26/cocuk-ve-ekran/ (Erişim tarihi: 03.02.2018)
 • 11. Özmert EN. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-II:çevre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2005; 48(4):337-354.
 • 12. Gündoğdu Z, Seytepe Ö, Pelit BM et al. Okul öncesi çocuklarda medya kullanımı, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mayıs 2016, Cilt 2, Sayı 2, s. 6-10
 • 13. Ulukol B.Çocukların Çevrimiçi Güvenliği, Antalya, 2015. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/documents/moyhizmeticiegitimSunum3.pdf (Erişim tarihi :02.03.2016)
 • 14. Electromagnetic fields and public health: mobile phones 14 Aralık 2017‟de Erişim: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ (Erişim tarihi :14.12.2017)
 • 15. Lipnowski S, LeBlanc CMA. Healthy active living: Physical activity guidelines for children and adolescents S; Canadian Pediatric Society Healthy Active Living and Sports Medicine Committee Abridged version: Paediatrics & Child Health. 2012;17(4):209-10
 • 16. RTÜK, Türkiye’de çocukların medya kullanma alışkanlıkları araştırması, 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, 1. Baskı, 2013.
 • 17. Tüik, 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri ve Medya, 2013
 • 18. American Academy of Pediatrics. Committee of Public Education. Children, Adolescent and Television. Pediatrics 2001; 107(2):423-426 11.
 • 19. 1998 Report on Television. New York, NY. Nielsen Media Research;1998.
 • 20. Roberts DF, Foehr UG, Rideout VJ et al. Kids and Media at the New Millennium: A Comprehensive National
 • 21. Analysis of Children’s Media Use. Menlo Park, CA: The Henry J Kaiser Family Foundation Report; 1999.
 • 22. Kirkorian HL, Pempek TA, Murphy LA et al. The impact of background
 • 23. Radesky JS, Schumacher J, Zuckerman B. Mobile and Interactive Media Use by Young Children: The Good, the Bad, and the Unknown. Pedıatrıcs. 2015;135(1):1-3.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4198-4873
Yazar: Erhan Yengil
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5245-5299
Yazar: Pınar Döner Güner
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3441-6683
Yazar: Ömer Kerim Topakkaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mkutfd496531, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3103}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {14 - 19}, doi = {10.17944/mkutfd.496531}, title = {Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı}, key = {cite}, author = {Yengil, Erhan and Güner, Pınar Döner and Topakkaya, Ömer Kerim} }
APA Yengil, E , Güner, P , Topakkaya, Ö . (2019). Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi , 10 (36) , 14-19 . DOI: 10.17944/mkutfd.496531
MLA Yengil, E , Güner, P , Topakkaya, Ö . "Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 (2019 ): 14-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutfd/issue/44115/496531>
Chicago Yengil, E , Güner, P , Topakkaya, Ö . "Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 (2019 ): 14-19
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı AU - Erhan Yengil , Pınar Döner Güner , Ömer Kerim Topakkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.496531 DO - 10.17944/mkutfd.496531 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 19 VL - 10 IS - 36 SN - -2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.496531 UR - https://doi.org/10.17944/mkutfd.496531 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı %A Erhan Yengil , Pınar Döner Güner , Ömer Kerim Topakkaya %T Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı %D 2019 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P -2149-3103 %V 10 %N 36 %R doi: 10.17944/mkutfd.496531 %U 10.17944/mkutfd.496531
ISNAD Yengil, Erhan , Güner, Pınar Döner , Topakkaya, Ömer Kerim . "Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 10 / 36 (Mart 2019): 14-19 . https://doi.org/10.17944/mkutfd.496531
AMA Yengil E , Güner P , Topakkaya Ö . Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı. mkutfd. 2019; 10(36): 14-19.
Vancouver Yengil E , Güner P , Topakkaya Ö . Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 10(36): 19-14.