Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 88 - 93 2019-12-15

Reasons and Costs of Patients Not Being Discharged from Intensive Care Units
Hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinden Taburcu Edilememe Nedenleri ve Maliyeti

Emel YILDIZ [1] , Murat Emre TOKUR [2] , Özlem ÖNER [3] , Tayfun AYDIN [4]


Introduction: The aim of this study is to determine the reasons of non-discharge from intensive care unit and to calculate the cost in patients whose intensive care treatments are completed but not transferred to the wards.

Materials and Methods: This study was conducted prospectively in 12-bed general intensive care unit between 2017 and 2018. Patient data from the hospital data system were analyzed.

Accordingly, demographic data, hospitalization diagnoses, intensive care unit hospitalization days, ventilation, vasopressor and antibiotic requirement, presence of infection and nutritional status were recorded. The reasons for not being discharged from the intensive care unit, the number of days of hospitalization and the costs were calculated.

Results: 20 patients were included in the study. The mean age of the patients was 71 ± 14 years (min: 43, max: 99) and the mean hospitalization time was 37.9 ± 77.58 days (min: 1 day, max: 354 days). 50% of the patients could not be transferred to the intensive care units due to lack of service, 35% did not accept the consultant doctor and 15% did not accept the care of their relatives. A total cost of 868.17€±1.817,7626€ (min:22.94€-max:8.424,35€) was calculated to be on the days when the treatment was completed and the patients were left over.

Conclusion: Difficulties in not being able to remove patients in the intensive care unit increase the length of stay in the intensive care unit and cause the cost of ICU not to be used effectively and correctly. “Intensive Care Admission and Discharge Criteria” should be determined and connected to the protocol in order to make the exits from the intensive care unit on time.

Amaç: Yoğun bakım tedavilerinin tamamlandığı fakat servislere devredilemeyen hastalarda yoğun bakımdan taburcu edilememe nedenlerinin ortaya konması ve maliyetinin hesaplanmasıdır.

Gereç- Yöntem: Bu çalışma 2017- 2018 yılları arasında 12 yataklı genel yoğun bakım ünitesinde prospektif olarak yapılmıştır. Hastane veri sisteminden alınan hasta bilgileri analiz edilmiştir. Buna göre demografik veriler, yatış tanıları, yoğun bakım yatış gün sayıları, ventilasyon, vazopressör ve antibioterapi ihtiyacı, enfeksiyon varlığı ve beslenme durumu kayıt edildi. Yoğun bakımdan taburcu edilememe nedenleri, fazla yattığı gün sayısı ve maliyeti hesaplanmıştır.

Bulgular: 20 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 71±14yıl (min:43, max:99) ortalama yatış süresi 37.9±77.58gün (min:1gün, max:354gün), SAPS2 5.75±2.0 (min:0.07, max:10.30) ve SOFA skoru 4.35±1.89 (min:2, max:9) saptanmıştır. Hastaların %50’si servis yeri olmaması, %35’i konsültan doktorunun servise kabul etmemesi, %15’i yakınlarının bakımını kabul etmemesi nedeniyle yoğun bakımdan servislere devredilememiştir. Hastaların tedavilerinin tamamlanıp fazladan kaldığı günlerde olacak şekilde toplam 6058 ± 12676.63 TL (min: 160TL-max: 58 780TL) ek maliyet hesaplanmıştır.

Sonuç: Yoğun bakımda hasta çıkarılamamasındaki zorluklar yoğun bakımdaki hastaların kalış süresini artırarak yoğun bakımın etkin ve doğru kullanılmamasına neden olmakla birlikte maliyeti de artırmaktadır. Yoğun bakımdan çıkışların zamanında yapılabilmesi için “Yoğun Bakım Kabul ve Taburculuk Kriterleri” belirlenmeli ve protokole bağlanmalıdır.

 • Aygencel G, Turkoğlu M. Characteristics, Outcomes and Costs of Prolonged Stay ICU Patients, Yoğun Bakım Derg 2011; 3: 53-58. DOI: https://doi.org/10.5152/dcbybd.2011.12
 • Alexander F. van der Sluijs, Eline R. van Slobbe-Bijlsma , Stephen E. Chick, Margreeth B. Vroom et al. The impact of changes in intensive care organization on patient outcome and costeffectiveness a narrative review Vlaar van der Sluijs et al. Journal of Intensive Care (2017) 5:13. DOI: https://doi.org/10.1186/s40560-016-0207-7
 • Goldwasser RS, Lobo MSC, Arruda EF, Angelo SA, Ribeiro ECO, Silva JRLE. Planning and understanding the intensive care network in the State of Rio de Janeiro (RJ), Brazil: a complex societal problem.Rev Bras Ter Intensiva. 2018 Jul-Sept;30(3):347-357. DOI: https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180053
 • Guidelines for intensive care unitadmission, discharge, and triage. Task Force of the American College of Critical Care Medicine, Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999;27:633-638.
 • Toptas M, Samanci NS, Akkoc E, Yucetas E, Cebeci E, Sen Ö et al. Research Article Factors Affecting the Length of Stay in the Intensive Care Unit: Our Clinical Experience. Hindawi BioMed Research International Volume 2018, Article ID 9438046, 4 pages. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/9438046
 • Norris C, Jacobs P, Rapoport J, Hamilton S. ICU and non-ICU cost per day. Can J Anaesth. 1995 Mar;42(3):192-198.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Available from: URL: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705
 • Erkol Ü, Ağırbaș İ. Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011; 64 (2):87-95. DOI: https://doi.org/10.1501/Tıpfak_000000790
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Available from:s URL:https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/28709,210119saglik-istatistikleri-yilligipdf.
 • Yoğun bakımdaki tedavi çok iyi yönetilmeli, konsültasyonlar aksatılmamalı. [Internet] 22.04.2018-09:51 Tülay Karabağ. URL: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-yogun-bakimdaki-tedavi-cok-iyi-yonetilmeli-konsultasyonlar-aksatilmamali-11-681-76910.html (Son Erişim: 15.08.2019)
 • Yoğun bakımda yatak krizi. Mesude Erşan. [İnternet] URL: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yogun-bakimda-yatak-krizi-41090248 (Son Erişim: 15.08.2019)
 • Babayiğit M, Tutal ZB, Dereli N, Güleç H, Babayiğit MA, Horasanlı E. Yoğun Bakıma Hasta Transferinde Doğru Bilgilendiriliyor muyuz? J Turk Soc Intens Care. 2016;14:54-62. DOI: https://doi.org/10.4274/tybdd.62207
 • Nates JL, Nunnally M, Kleinpell R, Blosser S, Goldner J, Birriel B et al. ICU Admission, Discharge, and Triage Guidelines: A Framework to Enhance Clinical Operations, Development of Institutional Policies, and Further Research; Critical Care Medicine. 2016;44(8): 1553-1602. DOI: https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000001856.
 • Şenocak N. Yoğun Bakım Protokolleri; Tepeçik Hastanesi Yayınları;2017.sayfa. 253-258.
 • Siner JM, Connors GR. Protocol-Based Care versus Individualized Management of Patients in the Intensive Care Unit.Semin Respir Crit Care Med. 2015 Dec;36(6):870-877. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0035-1566157.
 • Karabatsoua D, Tsironi b M, Tsigoua E,Boutzoukaa E, Katsoulas T, Baltopoulos G. Variable cost of ICU care, a micro-costing analysis; Intensive and Critical Care Nursing. 2016; 35: 66-73. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2016.01.001
 • Dasta JF, McLaughlin TP, Mody SH, Piech CT, Daily cost of an intensive care unit day: the contribution of mechanical ventilation. Crit Care Med. 2005 Jun;33:1266-1271. DOI: https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000164543.14619.00
 • Lefrant JY, Garrigues B, Pribil C, Bardoulat I, Courtial F, Maurel F at al.The daily cost of ICU patients: A micro-costing study in 23 French Intensive Care Units; 2015; 34 (3) :151-157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.accpm.2014.09.004
 • Thattil R, Klepzig D, Schuster M. Anaesthesist. Intensive care capacities in Germany: provision and usage between 1991 and 2009 Article in German2012 Jan;61(1):56-62.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4493-2099
Yazar: Emel YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3957-4971
Yazar: Murat Emre TOKUR
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2836-7723
Yazar: Özlem ÖNER
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7497-4308
Yazar: Tayfun AYDIN
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 18 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Vancouver YILDIZ E , TOKUR M , ÖNER Ö , AYDIN T . Hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinden Taburcu Edilememe Nedenleri ve Maliyeti. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 93-88.