Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 39, Sayfalar 14 - 17 2020-05-19

Examination Of Intradiscal Ozone Injection Treatment as Retrospective In Patients With Lumbar Disc Herniation
Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Ömür ÖZTÜRK [1] , Ali BİLGE [2] , Mesut ERBAŞ [3]


Introduction: Lomber disc herniation is confronted as an ever increasing illness in people. Today minimal invasive treatments have increased its importance in terms of cost and time. In our study we examined the short and long term effects of intradiscal ozone treatment which is one of the minimal invasive treatment in radicular painas retrospective in patients with LDH.
Methods: We examined 40 patients (13 men, 27 women) who applied to our policlinic because of LDH in Kafkas University between August 2015- November 2016 and were applied intradiscal ozone accompained with C armed fluoroscopy in surgery room.
Results: Before the procedure, statistically meaningful difference was recognized when the value of visuel analog skala (VAS), straight leg raise test and fingertip-to-floor test were compared with 1. month and 6. month visuell analog skala, straight Leg Raise test and fingertip-to-floor test.
Discussion And Conclusion: Today surgery treatment is considered as a final alternative in disc herniation where as minimal invasive methods have stood out. We think that intradiscal medical ozone injection treatment is effective in short and long term and for this reason it can be preferred in patientswith LDH.

Amaç: Lomber disk hernisi (LDH) toplumda giderek artan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde minimal invaziv tedaviler hem maliyet hem de zaman açısından önemini artırmıştır. Bizde çalışmamızda LDH olan hastalarda minimal invaziv tedavilerden biri olan intradiskal ozon enjeksiyon tedavisinin retrospektif olarak radiküler ağrıda kısa ve uzun dönemde etkilerini incelendik.

Gereç ve Yöntemler: Kafkas Üniversitesinde Ağustos 2015-Kasım 2016 tarihleri arasında, LDH sebebiyle ağrı polikliniğimize başvuran ve ameliyathanede C kollu floroskopi eşliğinde intradiskal ozon uygulanan 40 hastanın (13 erkek, 27 kadın) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 

Bulgular:

İşlem öncesi vizuel analog skala (VAS), direk bacak kaldırma testi (DBKT) ve el parmak zemin mesafesi (EPZM) değerleri ile 1. ay ve 6. ay VAS, DBKT VE EPZM değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. 

Sonuç:   Günümüzde disk hernilerinde cerrahi tedavi en son alternatif olarak düşünülmekte olup minimal invaziv yöntemler ön plana çıkmıştır. İntradiskal medikal ozon enjeksiyon tedavisinin kısa ve uzun dönemde etkin olduğu ve bu nedenle LDH olan hastalarda tercih edilebilecek bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.

  • Ay S, Evcik D. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Depresyon Ve Yaşam Kalitesi. Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 228-231. 2. Dönmez YC, Dolgun E, Kabataş M, Özbayır T. Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi. Sağlık Bilgileri Tıp Dergisi 2010;24(2):89 – 92.
  • Cabot D, Miller IL, Kelley JF. An algorithm for conservative back care. Pain Digest 1994; 4:269- 275.
  • Korkut Y, Ayada C, Toru Ü. Ozon tedavisi ve servikal lomber disk hernileri üzerine etkisi. Ank Med J 2015;15:161–8.
  • Andreula CF, Simonetti L, De Santis F, Agati R, Ricci R, Leonardi M. Minimally invasive oxygen-ozone therapy
  • for lumbar disk herniation. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24(5):996–1000.
  • Korkut Y, Ayada C, Toru Ü. Ozon tedavisi ve servikal lomber disk hernileri üzerine etkisi. Ank Med J 2015;15:161–8.
  • Zhang Y, Ma Y, Jiang J, Ding T, Wang J. Treatment of the lumbar disc herniation with intradiscal and intraforaminal injection of oxygen-ozone. J Back Musculoskelet Rehabil 2013;26(3):317–22.
  • Bocci V. Is it true that ozone is always toxic? The end of a dogma? Toxicol Appl Pharmacol 2006;216(3):493-504.
  • Steppan J, Meaders T, Muto M, Murphy KJ. A metaanalysis of the effectiveness and safety of ozonetreatments for herniated lumbar discs. J Vasc Interv Radiol 2010;21:534-48.23.
  • V. Ozone; A New Medical Drug, 2nd ed. Dordrecht Heildelberg New York: Springer Science+Business Media B.V.; 2011.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2270-2778
Yazar: Ömür ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8277-8697
Yazar: Ali BİLGE
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mesut ERBAŞ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 19 Mayıs 2020

Vancouver ÖZTÜRK Ö , BİLGE A , ERBAŞ M . Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020; 17-14.