Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

"POTENTIAL" KNOTS OF THE RELATIONSHIP OF CONSERVATISM AND MASCULINITIES: LGBTI+ Sex Workers In Gaziantep

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 496 - 516, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.496516

Öz

This study is an ethnographic research based on in-depth interviews with LGBTI+ sex workers who were born and live in Gaziantep. The dimensions of the relation between the symbolic universe of the city and the accompanying conservative cultural climate and the mental world of LGBTI+ individuals will be explored. In this direction, first of all, an analysis of cultural situation will be conducted in regard to unique forms of conservatism in the city of Gaziantep, and then debates on state and the issue of ideology will be the subject of the two main routes that feed this framework of conservatism. At this point, Agamben's concept of "potential" is especially important in terms of showing the hegemonic relationship between reportoire of conservatism and social subjects. The next section, which traces the borderline between the new social movements and LGBTI+ individuals, will close with notes on the historical course of the perspective towards LGBTI+ individuals in Turkey. Finally, a reading of the discursive routes and semantic maps of the interviewed LGBTI+ sex workers will be attempted from a hermeneutic perspective, following the images of “body”, “state”, “normal”, “class”, “homeland and religion”. In general terms; It is seen that the moments of the “potential” relationship between conservatism and masculinity are largely represented in the field of discourse of social subjects who have a horizon of experience outside of this relationship.  

Kaynakça

 • Agamben, G. (1999). On Potentiality. D. H. Roazen (Ed.), in, Potentialities: Collected Essays in Philosophy (s. 177-184). California: Stanford University Press.
 • Agamben, G. (2001). Kutsal İnsan; Egemen İktidar ve Çıplak Hayat (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Althusser, L. (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Y. Alp ve M. Özışık, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2003). Simulakrlar ve Simulasyon (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D., Fraser, N. (2008). Çatışan Feminizmler (F. E. Sezer, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Braudel, F. (1996). Uygarlıkların Grameri (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Callinicos, A. (2004). Toplum Kuramı (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erdoğan, B. ve Köten, E. (2014). Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Dinamiği: Türkiye LGBT Hareketi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2 (1), 93-113.
 • Esmer, Y. (2009). Radikalizm, Aşırılık ve Toplumsal Değerler: Bir Saha Araştırmasının Bulguları. İstanbul: Uğur Yayınları.
 • Foucault, M. (2000), Özne ve İktidar (I. Ergüden ve O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2003). Cinselliğin Tarihi (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasal İşlevi (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freud, S. (2000), Bir Yanılsamanın Geleceği (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hall, S. ve Jacques, M. (1995). Yeni Zamanlar (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. (2010). Tinin Görüngübilimi (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Jessop, B. (2008). Devlet Teorisi: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak (A. Özcan, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Joannidis, C. (2013). Tefekkür Yakınlıkları (M. T. Sivri, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaos GL (2016). Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu. Ankara.
 • Lacan, J. (2006). Écrits (B. Fink, Transl.). New York and London: W.W.Norton.
 • Laclau, E. (2015). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (E. Başer, Çev.). İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Laclau, E. ve Mouffe, C. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru (A. Kardam, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Offe, C. (1987). Challenging the Boundaries of Institutional Politics: Social Movements since the 1960’s. C. S. Marler (Ed.), in, Changing Boundaries of the Political (p. 63-106). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Öner, A. (2015). Beyaz Yakalı Eşcinseller-İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öz, Y. (2009). Ahlaksızların Mekânsal Dışlanması. Ayten Alkan (Der.), içinde, Cins Cins Mekân (s. 284-302). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Özbek, Ç. (2017). Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: LGBT, Hareket ve Örgütlülük. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 11 (24), 141-165.
 • Özkırımlı, U. (1999). Milliyetçilik Kuramları. İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Pakulski, J. (1993). Mass Social Movements and Social Class. International Sociology, 8 (2), 131-158.
 • Poulantzas, N. (2004). Devlet, İktidar ve Sosyalizm (T. Ilgaz, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Selek, P. (2001). Maskeler, Süvariler, Gacılar: Ülker Sokak – Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı. İstanbul: Aykırı Yayınları.
 • Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler (Ü. Tatlıcan ve G. Demiriz, Çev.). İstanbul: Sentez Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (1998). Mahur Beste. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler (O. Düz, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları.
 • Toktaş, Ş. ve Altunok, G. (2003). Yeni Sosyal Hareketler Çerçevesinde Türkiye Gay-Lezbiyen Hareketi ve Siyasalın Dönüşümü, Lezbiyen ve Gaylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları. Kaos GL Sempozyumu Kitapçığı, 39-49.
 • Tüzen, H. (2008). Postmodernizm Mitosu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 145-158.

MUHAFAZAKÂRLIK VE ERKEKLİK İLİŞKİSİNİN “POTANSİYEL” UĞRAKLARI: GAZİANTEP'TE LGBTİ+ SEKS İŞÇİLERİ

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 496 - 516, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.496516

Öz

Bu çalışma, Gaziantep kentinde doğmuş ve orada yaşayan seks işçisi LGBTİ+ bireylerle derinlemesine görüşmelere yaslanan etnografik bir araştırmadır. Kentin simgesel evreni ve beraberindeki muhafazakâr kültürel iklim ile LGBTİ+ bireylerin zihin dünyası arasındaki ilişkiselliğin boyutları anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda öncelikle Gaziantep kentinde muhafazakârlığın kendine özgü biçimlerine ilişkin bir kültürel durum tahlili yapılacak ve hemen ardından bu muhafazakârlık çerçevesini besleyen iki ana güzergâh olarak devlet tartışmaları ile ideoloji meselesi konu edilecektir. Bu noktada özellikle Agamben’in “potansiyel” kavramı, muhafazakârlık repertuvarı ile toplumsal özneler arasındaki hegemonik ilişkiyi göstermesi açısından mühimdir. Yeni toplumsal hareketler ile LGBTİ+ bireyler arasındaki sınır hattının izlendiği bir sonraki bölüm, Türkiye’deki LGBTİ+ bireylere bakışın tarihsel seyrine ilişkin notlarla kapanacaktır. En nihayetinde görüşme yapılan LGBTİ+ seks işçilerinin söylemsel güzergâhları ve anlam haritaları, “beden”, “devlet”, “normal”, “sınıf”, “vatan ve din” imgelerinin izleğinden yorumsamacı bir perspektifle okunmaya çalışılacaktır. Genel olarak bakıldığında; muhafazakârlık ve erkeklik arasındaki “potansiyel” ilişkinin uğraklarının, bu ilişkinin dışında bir tecrübe ufkuna sahip toplumsal öznelerin söylem alanında da büyük oranda temsil edildiği görülmektedir. 

Kaynakça

 • Agamben, G. (1999). On Potentiality. D. H. Roazen (Ed.), in, Potentialities: Collected Essays in Philosophy (s. 177-184). California: Stanford University Press.
 • Agamben, G. (2001). Kutsal İnsan; Egemen İktidar ve Çıplak Hayat (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Althusser, L. (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Y. Alp ve M. Özışık, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2003). Simulakrlar ve Simulasyon (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D., Fraser, N. (2008). Çatışan Feminizmler (F. E. Sezer, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Braudel, F. (1996). Uygarlıkların Grameri (M. Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Callinicos, A. (2004). Toplum Kuramı (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erdoğan, B. ve Köten, E. (2014). Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Dinamiği: Türkiye LGBT Hareketi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2 (1), 93-113.
 • Esmer, Y. (2009). Radikalizm, Aşırılık ve Toplumsal Değerler: Bir Saha Araştırmasının Bulguları. İstanbul: Uğur Yayınları.
 • Foucault, M. (2000), Özne ve İktidar (I. Ergüden ve O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2003). Cinselliğin Tarihi (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasal İşlevi (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freud, S. (2000), Bir Yanılsamanın Geleceği (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Hall, S. ve Jacques, M. (1995). Yeni Zamanlar (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. (2010). Tinin Görüngübilimi (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Jessop, B. (2008). Devlet Teorisi: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak (A. Özcan, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Joannidis, C. (2013). Tefekkür Yakınlıkları (M. T. Sivri, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaos GL (2016). Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu. Ankara.
 • Lacan, J. (2006). Écrits (B. Fink, Transl.). New York and London: W.W.Norton.
 • Laclau, E. (2015). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (E. Başer, Çev.). İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Laclau, E. ve Mouffe, C. (2008). Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru (A. Kardam, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Offe, C. (1987). Challenging the Boundaries of Institutional Politics: Social Movements since the 1960’s. C. S. Marler (Ed.), in, Changing Boundaries of the Political (p. 63-106). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Öner, A. (2015). Beyaz Yakalı Eşcinseller-İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öz, Y. (2009). Ahlaksızların Mekânsal Dışlanması. Ayten Alkan (Der.), içinde, Cins Cins Mekân (s. 284-302). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Özbek, Ç. (2017). Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: LGBT, Hareket ve Örgütlülük. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 11 (24), 141-165.
 • Özkırımlı, U. (1999). Milliyetçilik Kuramları. İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Pakulski, J. (1993). Mass Social Movements and Social Class. International Sociology, 8 (2), 131-158.
 • Poulantzas, N. (2004). Devlet, İktidar ve Sosyalizm (T. Ilgaz, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Selek, P. (2001). Maskeler, Süvariler, Gacılar: Ülker Sokak – Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı. İstanbul: Aykırı Yayınları.
 • Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler (Ü. Tatlıcan ve G. Demiriz, Çev.). İstanbul: Sentez Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (1998). Mahur Beste. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler (O. Düz, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları.
 • Toktaş, Ş. ve Altunok, G. (2003). Yeni Sosyal Hareketler Çerçevesinde Türkiye Gay-Lezbiyen Hareketi ve Siyasalın Dönüşümü, Lezbiyen ve Gaylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları. Kaos GL Sempozyumu Kitapçığı, 39-49.
 • Tüzen, H. (2008). Postmodernizm Mitosu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 145-158.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Gökhan GÖKGÖZ (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
0000-0002-9072-4015
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 1 Mart 2021
Kabul Tarihi 17 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gökgöz, G. (2021). MUHAFAZAKÂRLIK VE ERKEKLİK İLİŞKİSİNİN “POTANSİYEL” UĞRAKLARI: GAZİANTEP'TE LGBTİ+ SEKS İŞÇİLERİ . Moment Dergi , Erkekllikler - 2 , 496-516 . DOI: 10.17572/mj2021.2.496516