Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HEGEMONİK ERKEKLİĞİN ŞİDDETİ KARŞISINDA KADINLARI DÜŞÜNMEK

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 439 - 458, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.439458

Öz

Çalışmada hegemonik erkek ve hegemonik erkekliğin eril şiddeti kavramları çerçevesinde kadınların şiddet karşısındaki konumu araştırılmıştır. Kadınların konumuna ilişkin incelemeler ışığında hayatta kalmak için yaşamını savunan kadınlarla karşılaşılmıştır. Çalışmada bu sebeple kadınları bu sonuca iten sürecin anlaşılması çabası mevcuttur. Bu amaçla hegemonik erkeklik ve eril şiddet kavramları ataerkil ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. Kavramsal çerçevenin inşası sonrasında uzun süre hegemonik erkeğin şiddetine maruz kalan ve bu şiddet sarmalının sonucunda evli oldukları erkeği öldürme yoluyla hayatta kalan/yaşamını savunan iki kadın ve kadınların dava süreçleri ile ilgilenen iki avukat ile derinlemesine yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kadınların ve avukatların aktardıkları bilgiler ile eril şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı politikaların uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Derinlemesine görüşmeler yapılan kadınların diğer şiddet biçimleriyle iç içe bir şekilde fiziksel şiddete ağır olarak maruz kaldıkları ve yaşamlarını savunmak zorunda kalarak evli oldukları erkekleri öldürdükleri anlaşılmaktadır. Bu noktada çalışmanın hukuk alanında da tartışmalara ve gelişmelere katkı sağlaması açısından önemli bir noktayı işaret ettiği söylenebilir

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2013). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat Kitap.
 • Aksakal, H. (2018). Yargıtay Kararlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Erkekler Lehine İşleyen Haksız Tahrik Kurumu. Suç ve Ceza (1), 25-47.
 • Avrupa Konseyi. (2011). Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi No:210.
 • Bora, A. (2014, Kasım 20). Haksız Tahrik, Meşru Müdafaa . 2021 tarihinde Birikim Dergisi: https://www.birikimdergisi.com/haftalik/1284/haksiz-tahrik-mesru-mudafaa#.XgsCP0czbIV adresinden alındı
 • Bozok, M. (2015). Erkeklerin şiddetleri üzerine. Evrensel Basım Yayın. 279, s. 84-85. Evrensel Kültür Dergis (279), 84-85.
 • Bozok, M. (2009). Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı. Cogito (58), 269-285.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve Cevaplarla Erkeklikler. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği (SOGEP).
 • Butler, J. (2019, 07 21). Judith Butler: Kadınları öldürmek suç olmadığında…. (Ö. Çakmak, Düzenleyen) Yeşil Gazete.
 • Connell, R. W. (2002). On hegemonic masculinity and violance: : Response to Jefferson and Hall. Theoretical Criminology , 89-99.
 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Doğan, A. B. (tarih yok). Meşru Müdafaa (Savunma) ve Zorunluluk Hali Nedir? 1 15, 2021 tarihinde Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html adresinden alındı
 • Erden Tütüncü, E. (2019). Örselenmiş Kadın Sendromu” Argümanının Türk Hukukunda Meşru Savunma Kapsamında Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler. Fasikül Hukuk Dergisi , 11 (111), 469-489.
 • Eyüboğlu, M. (2017). Nevin Yıldırım Davası: "Sanık Kadın da Olsa Bu Bir Erkek Şiddeti Davası. (Ç. Tahaoğlu, Röportajı Yapan) Bianet. Göçmen, Ş. (2019). Kadın Öznelliğinin İnşasında Özsavunmanın Yaşamsal Rolü: Angela Carter’ın “Kanlı Oda” Öyküsüne Bir Bakış”. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar (37-38), 94-107.
 • Gönülal, F. B. (tarih yok). msn.com. Ekim 14, 2020 tarihinde https://www.msn.com/tr-tr/video/unluler/ankara-koca-cinayetinde-20-y%C4%B1l-hapis-cezas%C4%B1-istinafta-bozuldu/vi-BB10jMd8 adresinden alındı
 • Güriz, A. (1997). Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk. Ankara: AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Hürtaş, S. (2014). Canına Tak Eden Kadınlar: Kocalarını Neden Öldürdüler? İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İlkkaracan, P., & Gülçür, L. (1996). Aile İçinde Kadına Karşı Şiddet”,, İlkkaracan, P., L. Gülçür ve C. Arın. P. İlkkaracan, L. Gülçür, & C. Arın içinde, Sıcak Yuva Masalı Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz (s. 21-40). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Işık, S. N. (2002). 1990’larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler. A. Bora, & A. Günal içinde, 90’larda Türkiye’de Feminizm (s. 41-73). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. (2021, Ocak 2). Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 Raporu. Şubat 15, 2021 tarihinde http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2020-raporu adresinden alındı
 • Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar (4. b.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kaufman, M. (1999). The seven p's of men's violence. Şubat 2021 tarihinde www. michaelkaufman.com adresinden alındı
 • Koğacıoğlu, D. (2009). Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği. Cogito (58), 350-385.
 • Küçüktaşdemir, Ö. (2015). Ceza Hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 547-586.
 • Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Lundgren, E. (2012). Şiddetin Normalleştirilme Süreci. (B. Ekal, Çev.) İstanbul: Mor Çarı Kadın Sığınma Vakfı Yayınları.
 • Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı. (1996). Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 2. Cilt. (S. Özge, Çev.) Ankara: Yayın Odası.
 • Ozan, E. D. (2001). Sosyal Bilimlerde Gerçekçi-İlişkisel Yaklaşımın Ana Hatları. Praksis (3), 10-25.
 • Özbay, C., & Baliç, İ. (2004). Erkekliğin Ev Halleri. Toplum ve Bilim (101), 89-103.
 • Özkazanç, A. (2019). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Özkazanç, A., & Yetiş, E. Ö. (2016). Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi. Fe Dergi , 8 (2), 13-26.
 • Öztürk, A. B. (2014). Erkeklik ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi . Ankara.
 • Resmi Gazete. (2004, 10 12). Türk Ceza Kanunu, Sayı: 25611. 3 11, 2021 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm adresinden alındı
 • Sancar, S. (2008). Erkeklik: İmkansız İktidar Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Savran, G. (1994). Feminist Teori ve Erkek Şiddeti. Defter Dergisi, (21), 46-53.
 • Selek, P. (2008, 12 12). Bir de Erkek Olacaksın. (A. Tohumcu, Röportajı Yapan) Radikal.
 • Taşkın, O. E. (2012). Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonu: Meşru Savunma Mı, Mazeret Nedeni Mi. Ceza Hukuku Dergisi , 7 (20), 43-58.
 • Ünlü Gök, S. (2018, Ağustos 15). Hayatını Savunan Kadınlar: Adalet Arayışından Siyaset Arayışına. Aralık 11, 2019 tarihinde Ayrıntı Dergi: http://ayrintidergi.com.tr/hayatini-savunan-kadinlar-adalet-arayisindan-siyaset-arayisina/ adresinden alındı
 • Walby, S. (2016). Patriyarka Kuramı. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Zara Page, A., & İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları , 11 (22), 81-94.

RE-THINKING WOMEN WHO DEFENDED THEIR LIVES AGAINST THE VIOLENCE OF HEGEMONIC MAN

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 439 - 458, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.439458

Öz

This study was shaped within the framework of in-depth face-to-face interviews with two women who defended their lives to defend their working lives and two lawyers dealing with the cases of the women in question. Both women were subjected to long-term systematic violence by men they were married to, and as a result of this spiral of violence, they had to defend their lives in the process of divorce/by killing the divorced man. For this reason, there is an effort to understand the processes that pushes women to this conclusion. It is understood that the women who were interviewed in depth were subjected to physical violence intensely, intertwined with other forms of violence and killed the men they were married in order to defend their lives. In the study, the concepts of patriarchy, masculinity and masculine violence will be discussed based on the experiences of women. With the information provided by women and lawyers, it is understood that deterrent policies to prevent male violence are not implemented. At this point, it can be said that the study indicates an important point in terms of contributing to discussions and developments in the field of law. 

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2013). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat Kitap.
 • Aksakal, H. (2018). Yargıtay Kararlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Erkekler Lehine İşleyen Haksız Tahrik Kurumu. Suç ve Ceza (1), 25-47.
 • Avrupa Konseyi. (2011). Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi No:210.
 • Bora, A. (2014, Kasım 20). Haksız Tahrik, Meşru Müdafaa . 2021 tarihinde Birikim Dergisi: https://www.birikimdergisi.com/haftalik/1284/haksiz-tahrik-mesru-mudafaa#.XgsCP0czbIV adresinden alındı
 • Bozok, M. (2015). Erkeklerin şiddetleri üzerine. Evrensel Basım Yayın. 279, s. 84-85. Evrensel Kültür Dergis (279), 84-85.
 • Bozok, M. (2009). Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı. Cogito (58), 269-285.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve Cevaplarla Erkeklikler. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği (SOGEP).
 • Butler, J. (2019, 07 21). Judith Butler: Kadınları öldürmek suç olmadığında…. (Ö. Çakmak, Düzenleyen) Yeşil Gazete.
 • Connell, R. W. (2002). On hegemonic masculinity and violance: : Response to Jefferson and Hall. Theoretical Criminology , 89-99.
 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Doğan, A. B. (tarih yok). Meşru Müdafaa (Savunma) ve Zorunluluk Hali Nedir? 1 15, 2021 tarihinde Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html adresinden alındı
 • Erden Tütüncü, E. (2019). Örselenmiş Kadın Sendromu” Argümanının Türk Hukukunda Meşru Savunma Kapsamında Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler. Fasikül Hukuk Dergisi , 11 (111), 469-489.
 • Eyüboğlu, M. (2017). Nevin Yıldırım Davası: "Sanık Kadın da Olsa Bu Bir Erkek Şiddeti Davası. (Ç. Tahaoğlu, Röportajı Yapan) Bianet. Göçmen, Ş. (2019). Kadın Öznelliğinin İnşasında Özsavunmanın Yaşamsal Rolü: Angela Carter’ın “Kanlı Oda” Öyküsüne Bir Bakış”. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar (37-38), 94-107.
 • Gönülal, F. B. (tarih yok). msn.com. Ekim 14, 2020 tarihinde https://www.msn.com/tr-tr/video/unluler/ankara-koca-cinayetinde-20-y%C4%B1l-hapis-cezas%C4%B1-istinafta-bozuldu/vi-BB10jMd8 adresinden alındı
 • Güriz, A. (1997). Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk. Ankara: AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Hürtaş, S. (2014). Canına Tak Eden Kadınlar: Kocalarını Neden Öldürdüler? İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İlkkaracan, P., & Gülçür, L. (1996). Aile İçinde Kadına Karşı Şiddet”,, İlkkaracan, P., L. Gülçür ve C. Arın. P. İlkkaracan, L. Gülçür, & C. Arın içinde, Sıcak Yuva Masalı Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz (s. 21-40). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Işık, S. N. (2002). 1990’larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler. A. Bora, & A. Günal içinde, 90’larda Türkiye’de Feminizm (s. 41-73). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. (2021, Ocak 2). Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 Raporu. Şubat 15, 2021 tarihinde http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2020-raporu adresinden alındı
 • Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar (4. b.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kaufman, M. (1999). The seven p's of men's violence. Şubat 2021 tarihinde www. michaelkaufman.com adresinden alındı
 • Koğacıoğlu, D. (2009). Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği. Cogito (58), 350-385.
 • Küçüktaşdemir, Ö. (2015). Ceza Hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 547-586.
 • Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Lundgren, E. (2012). Şiddetin Normalleştirilme Süreci. (B. Ekal, Çev.) İstanbul: Mor Çarı Kadın Sığınma Vakfı Yayınları.
 • Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı. (1996). Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 2. Cilt. (S. Özge, Çev.) Ankara: Yayın Odası.
 • Ozan, E. D. (2001). Sosyal Bilimlerde Gerçekçi-İlişkisel Yaklaşımın Ana Hatları. Praksis (3), 10-25.
 • Özbay, C., & Baliç, İ. (2004). Erkekliğin Ev Halleri. Toplum ve Bilim (101), 89-103.
 • Özkazanç, A. (2019). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Özkazanç, A., & Yetiş, E. Ö. (2016). Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi. Fe Dergi , 8 (2), 13-26.
 • Öztürk, A. B. (2014). Erkeklik ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi . Ankara.
 • Resmi Gazete. (2004, 10 12). Türk Ceza Kanunu, Sayı: 25611. 3 11, 2021 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm adresinden alındı
 • Sancar, S. (2008). Erkeklik: İmkansız İktidar Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Savran, G. (1994). Feminist Teori ve Erkek Şiddeti. Defter Dergisi, (21), 46-53.
 • Selek, P. (2008, 12 12). Bir de Erkek Olacaksın. (A. Tohumcu, Röportajı Yapan) Radikal.
 • Taşkın, O. E. (2012). Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonu: Meşru Savunma Mı, Mazeret Nedeni Mi. Ceza Hukuku Dergisi , 7 (20), 43-58.
 • Ünlü Gök, S. (2018, Ağustos 15). Hayatını Savunan Kadınlar: Adalet Arayışından Siyaset Arayışına. Aralık 11, 2019 tarihinde Ayrıntı Dergi: http://ayrintidergi.com.tr/hayatini-savunan-kadinlar-adalet-arayisindan-siyaset-arayisina/ adresinden alındı
 • Walby, S. (2016). Patriyarka Kuramı. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Zara Page, A., & İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları , 11 (22), 81-94.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Derya İNCE (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL UNIVERSITY
0000-0002-0367-7047
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 15 Mart 2021
Kabul Tarihi 17 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İnce, D. (2021). HEGEMONİK ERKEKLİĞİN ŞİDDETİ KARŞISINDA KADINLARI DÜŞÜNMEK . Moment Dergi , Erkekllikler - 2 , 439-458 . DOI: 10.17572/mj2021.2.439458