Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MİLLİYETÇİ ROMANTİZM: ERİL BİR TUTKU OLARAK POPÜLER MİLLİYETÇİLİK

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 487 - 510, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.487-510

Öz

Milliyetçilik yukarıdan/siyasi elitler/iktidarlar tarafından inşa edilen bir politik kurgu olmasına rağmen konu üzerinde yazanların da işaret ettikleri gibi, kurgular gerçeklerle, teori pratikle her zaman örtüşmez ve milliyetçiliğin toplum tarafından nasıl alımlandığı ve hangi dinamiklerle içselleştirilip, eylemlere uyarlandığı veya sürekliliğinin nasıl sağlandığı devletler tarafından kontrol altında tutulamaz. Milliyetçiliğin tek bir toplum içindeki çeşitliliği ve konjonktüre göre değişkenliği de bu kontrol edilemezliğin bir kanıtıdır. Bu yazıda popülist milliyetçilik bir ideoloji olarak değil bir söylem olarak ve tetiklediği duygusal eğilimler olarak ele alınmıştır. Milliyetçi romantizm bu duygusal eğilimlerin ifadesidir ve bu romantizm biçimi erillik, anti-entelektüalizm ve şiddet/militarizm gibi birbirine bağlı öğeleri içermekte olup, bu yazıda romantik milliyetçi eğilimler birbiriyle bağlantılı olan erilmerkezcilik, anti-entelektüalizm ve şiddet/militarizm bağlamında ele alınmıştır. Milliyetçi romantizm güçlü olma ve güçlü görünme çabası ile biçimlenen eril tutkulara dayanmaktadır. Bu çerçevede erkeksi değerler olarak şiddet ve militarizm yüceltilirken, erk(eklik)in kaybı olarak görülen düşünsel, etik ve estetik çabalar değersizleştirilmektedir. Eril değerlerin bu denli yüceltilmesi ve öne çıkıyor olması, sonuç olarak, iyi düzenlenmiş uygar bir toplumun oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaynakça

 • Açıkel, F. (2020). “Devletin manevi şahsiyeti ve ulusun pedagojisi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt: 4 milliyetçilik, s. 117-139. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Adorno, Theodor W. ve ark. (1930). The Authoritarian Personality. Newyork, Evanston: Harper and Row Publishers.
 • Akyıldız, K. (2010). “Büyüyen çöl: vatan, Türklük ve kalıcılaşmış olağanüstü hâl”, Toplum ve Bilim, 117, 19-40
 • Alkan, T. (1983) Saldırganlık, Önyargı ve Yabancı Düşmanlığı, Hil Yayın, İstanbul.
 • Anderson, B. (1995). Hayali Cemaatler 2. Bsm. (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları
 • Andrews, Walter G. Ve Kalpaklı, M. (2020) Sevgililer Çağı Erken Modern Dönemde Osmanlı- Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili. (N. Z. Yelçe, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Aydın, S. (2003). “Kimlik” S. Aydın ve K. Emiroğlu Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat yayınları
 • Bekmen, A. “Türk milliyetçilği: Var kalmanın teyakkuz hali”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt: 4, milliyetçilik, s.325-334. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connoly, W.E. (1995) Kimlik ve Farklılık. (F. Lekesizalın, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Çobanoğlu, Y. (2020). Muğlaklık Çağında Politik Kültür ve Zihniyet Çözümlemeleri. İzmir: Duvar Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. (2020). Poetik ve politik bir kültürel çalışmalar ansiklopedisi. İstanbul: Timaş Yayınları Eco, U.(2014) Düşman Yaratmak ve Rastgele Yazılar. (L. Basmacı, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.
 • Eco, U. (1998). Beş Ahlak Yazısı (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Edley, N. ve Wetherel, M. (1996) “Masculinity, power and identity”. Understanding Masculinities-Social Relations and Cultural Arenas içinde (Der. M. M. An Ghail), Buckingham: Open University Press.
 • Enriquez, E. (2004). Sürüden devlete toplumsal bağ üzerine psikanalitik deneme. (N. Tutal, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güvenç, B. (1994). Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Işık, S. Y. (2016). İnsan okudum: halk kültüründe okuma ve okuryazarlar. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Kandiyoti, d. (2019) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. (A. Bora ve diğ., Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Keane, J. (2021) Yeni Despotizm, Çeviren: İsmail Ferhat Çekem, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kerestecioğlu, İ. Ö. (2021). Milliyetçilik: “Uyuyan güzeli uyandıran prens”ten Frankeştay’ın canavarına, H. Birsen Hekimoğlu (Örs) (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla modern siyasal ideolojiler 11. Basım, 309-350. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Mills, C. W. (1974) İktidar Seçkinleri. (Ü. Oskay, Çev.). Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Mumford, L. (2013). Tarih boyunca kent. (G. Koca, T. Tosun, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ocak, A. Y. (2010). Babailer İsyanı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Orwell, G. (2018). Faşizm Kehanetleri. (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları
 • Önderman, M. (2018) Türkiye’de Paranoid Ethos. İstanbul: Vakıfbank Kültür
 • Önderman, M.(2020) Utanç: Sosyo-Kültürel Bir Fenomen. İstanbul: Vakıfbank Kültür
 • Özkırımlı, U. (2020). “Türkiye’de gayriresmi ve popüler milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,Cilt: 4, Milliyetçilik, s.706-717. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Renan, E.(2016). Ulus Nedir? (G.Yavaş, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları
 • Rokeach, M. (1954) “The Nature and Meaning of Dogmatizm”, Psychological Rewiew, , 61, s.194-204.
 • Saraçoğlu, C. (2004). “Ülkücü hareketin bilinçaltı olarak Nihal Atsız”, Toplum ve Bilim, 100, 100-124.
 • Sayar, K. (2016). “Bir uygarlığın kalbi ötekinin acısını anlamadığında çürür”, Erişim: 12.09.2022, https://kemalsayar.com/basinda/bir-uygarligin-kalbi-otekinin-acisini-anlamadiginda-curur,
 • Timur, T. (2000) “Türkiye’de Kimlik, Politika ve Gerçekçilik: Tarihi Bir Panorama”, Sürüden Ayrılanlar: Siyasal İktidar, Aydın, Tarih ve Özgürlük, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Toker, N. (2012) Politika ve Sorumluluk. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Volkan (1993),V. (1993). Politik Psikoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları
 • Yumul, A.(2021) “Dini dünya görüşünden seküler milliyetçiliğe ‘büyük varlık zinciri”, Medya ve Nefret Söylemi-II, Değişmeyen Sorular, Güncel Tartışmalar, s. 119-126, Altuğ Yılmaz (Editör). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
 • Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve millet. (A. Bektaş, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Wardetszki, Barbel (2018) Siyasette ve Toplumda Narsisizm, Ayartma ve İktidar. (D. Cankoçak, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Weber, Max (2012). Ekonomi ve Toplum cilt I. (L. Boyacı, Çev.). İstanbul: Yarın yayınları

NATIONALIST ROMANTICISM: POPULAR NATIONALISM AS A MASCULINE PASSION

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 487 - 510, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.487-510

Öz

Despite the fact that nationalism is a political construct which is builded from above/political elites, these constructs don't always overlap reality, theory doesn't always overlap practice and how nationalism is received from the society and with what dynamics it is internalized, adapted to actions or how its continuity is ensured cannot be kept under control of the states as pointed out by several thinkers who wrote about the subject of nationalism. This diversity of nationalism within a single society and variability of nationalism according to the conjuncture are also proof of this uncontrollability. In this article, populist nationalism is discussed not as an ideology, but as a discourse and the emotional tendencies triggered by this discourse. Nationalist romanticism is the expression of these emotional tendencies, and this form of romanticism includes interconnected elements such as masculinity, anti-intellectualism and violence/militarism. And in this article, romantic nationalist tendencies are discussed in the context of masculine centrism, anti-intellectualism and violence/militarism. Nationalist romanticism is based on masculine passions that are shaped by the effort to be strong and appear strong. While violence and militarism are sublimated as masculine values; intellectual, ethical and aesthetic efforts are devalued which are seen as the loss of power/masculinity within these framework. As a result, the sublimation and highlighting of masculine values ​​negatively affects the formation of a well-organized civilized society.

Kaynakça

 • Açıkel, F. (2020). “Devletin manevi şahsiyeti ve ulusun pedagojisi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt: 4 milliyetçilik, s. 117-139. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Adorno, Theodor W. ve ark. (1930). The Authoritarian Personality. Newyork, Evanston: Harper and Row Publishers.
 • Akyıldız, K. (2010). “Büyüyen çöl: vatan, Türklük ve kalıcılaşmış olağanüstü hâl”, Toplum ve Bilim, 117, 19-40
 • Alkan, T. (1983) Saldırganlık, Önyargı ve Yabancı Düşmanlığı, Hil Yayın, İstanbul.
 • Anderson, B. (1995). Hayali Cemaatler 2. Bsm. (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları
 • Andrews, Walter G. Ve Kalpaklı, M. (2020) Sevgililer Çağı Erken Modern Dönemde Osmanlı- Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili. (N. Z. Yelçe, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Aydın, S. (2003). “Kimlik” S. Aydın ve K. Emiroğlu Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat yayınları
 • Bekmen, A. “Türk milliyetçilği: Var kalmanın teyakkuz hali”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt: 4, milliyetçilik, s.325-334. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connoly, W.E. (1995) Kimlik ve Farklılık. (F. Lekesizalın, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Çobanoğlu, Y. (2020). Muğlaklık Çağında Politik Kültür ve Zihniyet Çözümlemeleri. İzmir: Duvar Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. (2020). Poetik ve politik bir kültürel çalışmalar ansiklopedisi. İstanbul: Timaş Yayınları Eco, U.(2014) Düşman Yaratmak ve Rastgele Yazılar. (L. Basmacı, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.
 • Eco, U. (1998). Beş Ahlak Yazısı (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Edley, N. ve Wetherel, M. (1996) “Masculinity, power and identity”. Understanding Masculinities-Social Relations and Cultural Arenas içinde (Der. M. M. An Ghail), Buckingham: Open University Press.
 • Enriquez, E. (2004). Sürüden devlete toplumsal bağ üzerine psikanalitik deneme. (N. Tutal, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güvenç, B. (1994). Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Işık, S. Y. (2016). İnsan okudum: halk kültüründe okuma ve okuryazarlar. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Kandiyoti, d. (2019) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. (A. Bora ve diğ., Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Keane, J. (2021) Yeni Despotizm, Çeviren: İsmail Ferhat Çekem, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kerestecioğlu, İ. Ö. (2021). Milliyetçilik: “Uyuyan güzeli uyandıran prens”ten Frankeştay’ın canavarına, H. Birsen Hekimoğlu (Örs) (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla modern siyasal ideolojiler 11. Basım, 309-350. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Mills, C. W. (1974) İktidar Seçkinleri. (Ü. Oskay, Çev.). Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Mumford, L. (2013). Tarih boyunca kent. (G. Koca, T. Tosun, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ocak, A. Y. (2010). Babailer İsyanı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Orwell, G. (2018). Faşizm Kehanetleri. (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları
 • Önderman, M. (2018) Türkiye’de Paranoid Ethos. İstanbul: Vakıfbank Kültür
 • Önderman, M.(2020) Utanç: Sosyo-Kültürel Bir Fenomen. İstanbul: Vakıfbank Kültür
 • Özkırımlı, U. (2020). “Türkiye’de gayriresmi ve popüler milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,Cilt: 4, Milliyetçilik, s.706-717. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Renan, E.(2016). Ulus Nedir? (G.Yavaş, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları
 • Rokeach, M. (1954) “The Nature and Meaning of Dogmatizm”, Psychological Rewiew, , 61, s.194-204.
 • Saraçoğlu, C. (2004). “Ülkücü hareketin bilinçaltı olarak Nihal Atsız”, Toplum ve Bilim, 100, 100-124.
 • Sayar, K. (2016). “Bir uygarlığın kalbi ötekinin acısını anlamadığında çürür”, Erişim: 12.09.2022, https://kemalsayar.com/basinda/bir-uygarligin-kalbi-otekinin-acisini-anlamadiginda-curur,
 • Timur, T. (2000) “Türkiye’de Kimlik, Politika ve Gerçekçilik: Tarihi Bir Panorama”, Sürüden Ayrılanlar: Siyasal İktidar, Aydın, Tarih ve Özgürlük, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Toker, N. (2012) Politika ve Sorumluluk. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Volkan (1993),V. (1993). Politik Psikoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları
 • Yumul, A.(2021) “Dini dünya görüşünden seküler milliyetçiliğe ‘büyük varlık zinciri”, Medya ve Nefret Söylemi-II, Değişmeyen Sorular, Güncel Tartışmalar, s. 119-126, Altuğ Yılmaz (Editör). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
 • Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve millet. (A. Bektaş, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Wardetszki, Barbel (2018) Siyasette ve Toplumda Narsisizm, Ayartma ve İktidar. (D. Cankoçak, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Weber, Max (2012). Ekonomi ve Toplum cilt I. (L. Boyacı, Çev.). İstanbul: Yarın yayınları
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

İlker Özdemir 0000-0001-7148-1604

S. Yetkin Işık 0000-0001-5043-370X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 13 Eylül 2022
Kabul Tarihi 13 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik

Kaynak Göster

APA Özdemir, İ., & Işık, S. Y. (2022). MİLLİYETÇİ ROMANTİZM: ERİL BİR TUTKU OLARAK POPÜLER MİLLİYETÇİLİK. Moment Dergi, 9(2), 487-510. https://doi.org/10.17572/mj2022.2.487-510