Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVERYDAY LIFE AND THE CONSTRUCTION OF THE NATIONALIST SUBJECT

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 511 - 531, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.511-531

Öz

This study discusses the construction of the nationalist subject based on the theories of everyday life and nationalism. Nationalist historiography takes the elements that make up the nation as given. In order to discuss the construction of the nationalist subject, it is necessary to break away from the essentialist narrative of nation. The nation is reproduced every day by daily practices. Rituals, symbols, and discourses construct the nationalist subject in everyday life. This study seeks to explain the construction of the nationalist subject via Louis Althusser's theory of ideology and Michael Billig's banal nationalism theory. Theories of nationalism generally point out that nationalism is imposed on individuals through indoctrination. Therefore, this study tries to indicate that subjects are both the product and the perpetrator of nationalism. Finally, it aims to address the commitment to national identity based on Judith Butler's theory of subordination.

Kaynakça

 • Althusser, L. (2005). Yeniden üretim üzerine. (Işık Ergüden, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Althusser, L., (2010), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Alp Tümertekin, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Althusser, A. (2020). Filozof olmayanlar için felsefeye giriş. (İsmet Birkan, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Anderson, B. (2014). Hayali cemaatler. (İskender Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Anderson, P. (2007). Batı Marksizmi üzerine düşünceler. (Bülent Aksoy, Çev.) İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Billig, M. (2002). Banal milliyetçilik. (Cem Şişkolar, Çev). İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • Butler. J. (2005). İktidarın psişik yaşamı. (Fatma Tütüncü, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Devlet üzerine. (Aslı Sümer, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Breuer, S. (2010). Milliyetçilikler ve faşizm. (Çiğdem Canan Dikmen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Calhoun, C. (2012). Milliyetçilik. (Bilgen Sütçüoğlu, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Coakley, J. (2018). ‘Primordialism’in nationalism studies: theory or ideology?. Nations and Nationalism, 24(2), 327-347.
 • Balibar, E. (2016). Eşitliközgürlük. (Oylum Bülbül, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Balibar, E. ve Wallerstein, I. (2013). Irk ulus sınıf: belirsiz kimlikler. (Nazlı Ökten, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Eagleton, T. (1996). İdeoloji. (Muttalip Özcan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2007). Cinselliğin tarihi. (H.U.Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Nietzsche, soybilim, tarih. içinde, Felsefe sahnesi (s.230-253). (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). İktidar ve bilgi. içinde, İktidarın gözü (s.167-184). (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Garfinkel, H. (2016). Studies in ethnomethodology. Wesley Longhofer and Daniel Wincheste (Ed.), In, Social Theory Re-Wired (pp. 85-95). New York: Routledge.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve ulusculuk. (Büşra Ersanlı Behar ve Günay Göksu Özdoğan, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Gramsci, A. (2018). Politika sanatı ve bilimi. David Forgacs (Der.), içinde, Gramsci kitabı: seçme yazılar 1916-1935 (s.271-302). (İbrahim Yıldız, Çev.). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Heywood, A. (2015). Siyasetin temel kavramları. (Hayrettin Özler, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2001). Tarih üzerine. (Osman Akınhay, Çev.). İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2020). Milletler ve milliyetçilik. (Osman Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kardeş, E. (2015). Schmitt’le birlikte schmitt’e karşı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Laclau, E. (1998). İdeoloji ve politika. (Hüseyin Sarıca, Çev.). İstanbul: Belge Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2007). Modern dünyada gündelik hayat. (Işın Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis Kitap.
 • Marx, K. (1979). Önsöz. Ekonomi politiğin eleştirisine katkı. (Sevim Belli, Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K., ve Engels F. (2013). Alman ideolojisi. (Tonguç Ok ve Olcay Geri, Çev.). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Nietzsche, F. (2011). Ahlakın Soykütüğü. (Zeynep Alangoya, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Poulantzas, N. (2006). Devlet, iktidar, sosyalizm. (Turhan Ilgaz, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Renan. E. (1990) . What is a nation? Homi K. Bhabha (Ed..), In, Nation and Narration (pp. 8-22). London: Routledge.
 • Roger, A. (2008). Milliyetçilik kuramları. (Aziz Ufuk Kılıç, Çev.). İstanbul: Versus Kitap.
 • Schmitt, C. (2012). Siyasal kavramı. (Ece Göztepe, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Slattery, M. (2014). Sosyolojide temel fikirler. (Özlem Balkız, vd., Çev.). İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Smith, A. (2008). The limits of everyday nationhood. Ethnicities, 8(4), 563-573.

GÜNDELİK HAYAT VE MİLLİYETÇİ ÖZNENİN İNŞASI

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 511 - 531, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.511-531

Öz

Bu çalışmada gündelik hayat ve milliyetçilik teorilerinden hareketle, milliyetçi öznenin inşası tartışılmaktadır. Milliyetçi tarih yazımı, milleti oluşturan unsurları verili olarak kabul etmektedir. Milliyetçi öznenin inşasını tartışmak için özcü ulus anlatısından kopmak gerekmektedir. Ulus gündelik pratiklerle her gün yeniden üretilmektedir. Ritüeller, semboller ve söylemler gündelik hayat içerisinde milliyetçi özneyi inşa etmektedir. Çalışmada milliyetçi öznenin inşası, Louis Althusser’in ideoloji kuramından ve Michael Billig’in banal milliyetçilik teorisinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Milliyetçilik kuramları genel olarak milliyetçiliğin bireylere endoktrinasyon yoluyla kabul ettirildiğine işaret eder. Çalışmada, öznelerin milliyetçiliğin hem ürünü hem de failli olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise, Judith Butler’ın tabiyet kuramından hareketle milli kimliğe duyulan bağlılık açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Althusser, L. (2005). Yeniden üretim üzerine. (Işık Ergüden, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Althusser, L., (2010), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Alp Tümertekin, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Althusser, A. (2020). Filozof olmayanlar için felsefeye giriş. (İsmet Birkan, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Anderson, B. (2014). Hayali cemaatler. (İskender Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Anderson, P. (2007). Batı Marksizmi üzerine düşünceler. (Bülent Aksoy, Çev.) İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Billig, M. (2002). Banal milliyetçilik. (Cem Şişkolar, Çev). İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • Butler. J. (2005). İktidarın psişik yaşamı. (Fatma Tütüncü, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Devlet üzerine. (Aslı Sümer, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Breuer, S. (2010). Milliyetçilikler ve faşizm. (Çiğdem Canan Dikmen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Calhoun, C. (2012). Milliyetçilik. (Bilgen Sütçüoğlu, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Coakley, J. (2018). ‘Primordialism’in nationalism studies: theory or ideology?. Nations and Nationalism, 24(2), 327-347.
 • Balibar, E. (2016). Eşitliközgürlük. (Oylum Bülbül, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Balibar, E. ve Wallerstein, I. (2013). Irk ulus sınıf: belirsiz kimlikler. (Nazlı Ökten, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Eagleton, T. (1996). İdeoloji. (Muttalip Özcan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2007). Cinselliğin tarihi. (H.U.Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Nietzsche, soybilim, tarih. içinde, Felsefe sahnesi (s.230-253). (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). İktidar ve bilgi. içinde, İktidarın gözü (s.167-184). (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Garfinkel, H. (2016). Studies in ethnomethodology. Wesley Longhofer and Daniel Wincheste (Ed.), In, Social Theory Re-Wired (pp. 85-95). New York: Routledge.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve ulusculuk. (Büşra Ersanlı Behar ve Günay Göksu Özdoğan, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Gramsci, A. (2018). Politika sanatı ve bilimi. David Forgacs (Der.), içinde, Gramsci kitabı: seçme yazılar 1916-1935 (s.271-302). (İbrahim Yıldız, Çev.). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Heywood, A. (2015). Siyasetin temel kavramları. (Hayrettin Özler, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2001). Tarih üzerine. (Osman Akınhay, Çev.). İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Hobsbawm, E. J. (2020). Milletler ve milliyetçilik. (Osman Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kardeş, E. (2015). Schmitt’le birlikte schmitt’e karşı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Laclau, E. (1998). İdeoloji ve politika. (Hüseyin Sarıca, Çev.). İstanbul: Belge Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2007). Modern dünyada gündelik hayat. (Işın Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis Kitap.
 • Marx, K. (1979). Önsöz. Ekonomi politiğin eleştirisine katkı. (Sevim Belli, Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K., ve Engels F. (2013). Alman ideolojisi. (Tonguç Ok ve Olcay Geri, Çev.). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Nietzsche, F. (2011). Ahlakın Soykütüğü. (Zeynep Alangoya, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Poulantzas, N. (2006). Devlet, iktidar, sosyalizm. (Turhan Ilgaz, Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Renan. E. (1990) . What is a nation? Homi K. Bhabha (Ed..), In, Nation and Narration (pp. 8-22). London: Routledge.
 • Roger, A. (2008). Milliyetçilik kuramları. (Aziz Ufuk Kılıç, Çev.). İstanbul: Versus Kitap.
 • Schmitt, C. (2012). Siyasal kavramı. (Ece Göztepe, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Slattery, M. (2014). Sosyolojide temel fikirler. (Özlem Balkız, vd., Çev.). İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Smith, A. (2008). The limits of everyday nationhood. Ethnicities, 8(4), 563-573.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Tayfun YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9046-8915
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2022
Kabul Tarihi 11 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, T. (2022). GÜNDELİK HAYAT VE MİLLİYETÇİ ÖZNENİN İNŞASI . Moment Dergi , Gündelik Milliyetçilik , 511-531 . DOI: 10.17572/mj2022.2.511-531