Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ASTROLOGY AS A DIGITAL SPIRITUALITY EXPERIENCE: A REVIEW ON CO - STAR

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 405 - 427, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.405-427

Öz

This article focuses not on all spiritual tendencies, but on one of them, astrology. However, in this focus, it is not important what astrology is. The way astrology is experienced in daily life, the reasons for turning to astrology, and what individuals do with astrological practices are scrutinized. Especially with the digital age, spirituality has also started to create a digital form for itself. Astrology, one of the spiritual practices, is very popular today, as it has been throughout history. People may turn to astrology for reasons such as curiosity and entertainment, or because of uncertainties, fear or belief. In contrast to various studies on individuals' interest in astrology, research on the ways in which digital spiritual practices are experienced is limited. This study is a qualitative study focusing on the experiences of people using Co-Star, an astrology app. The participants, who were interviewed using semi-structured questions, were between the ages of 25-35 and mostly female. As a result of the analysis of the research, the participants' experiences of the application were evaluated within the framework of certain themes.

Kaynakça

 • Adorno, T. (2002). The Stars Down to Earth: The Los Angeles Times Astrology Column. S. Crook (Ed.), The Stars Down to Earth and Other Essays on the Irrational in Culture (s.46-171). London: Routledge.
 • Adorno, T. ve Horkheimer M. (2020). Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma N.Ülner, M.Tüzel, E.Gen (Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (s.45-108). İstanbul: İletişim.
 • Ahmed, S. (2010). The Promise Of Happiness. USA: Duke University Press.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. İsmail Türkmen (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2012). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Abdullah Yılmaz (Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2014). Siyaset Arayışı. Tuncay Birkan (Çev.). İstanbul: Metis.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Hayat. Akın Emre Pilgir (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Benjamin, W. (2016). Parıltılar. Yılmaz Öner (Çev.). İstanbul: Belge.
 • Bernstein, J. M.(2020). Sunuş̧. N.Ülner, M.Tüzel, E.Gen (Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (s.7-43). İstanbul: İletişim.
 • Can, B. (2017). Gündelik Hayat, İktidar İlişkileri ve Etik Kodların Kesişiminde Etnografik Araştırma. Moment Dergi, 4(1), 155-172.
 • Cengiz, K., Gür, H., Küçükkural, Ö. (2021). Türkiye’de Spiritüel Arayışlar :Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki. İstanbul: İletişim.
 • Creswell, J.W. (2018). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eliade M. (2018). Edebi Dönüş Miti. İstanbul: Dergâh.
 • Eroğlu, G. (2019). Ritüellerin Dijitalleşmesi: Mobil Cihazlardaki Kahve Falı Uygulamalarının Arayüz ve Deneyim Tasarımları Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Han, B.C. (2023). Palyatif Toplum. Haluk Barışcan (Çev.). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Harmanşah, R., Nahya, Z. N. (2018). Etnografik hikayeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri. İstanbul: Metis.
 • Kartarı, A. (2017). Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım. Moment Dergi, 4(1), 207-220.
 • Lindeman, M. (1998). Belief in astrology as a strategy for Self-verification and coping with negative life events. European Psychologist, 3(3), 202-208.
 • McCracken G. (1988). The Long Interview. London: Sage.
 • Orçin, G. (2021). Kitlesel Sığınakta Bir Mutluluk Vaadi: Günlük Astroloji Sayfaları Üzerine Bir Analiz. Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (9), ss. 141-161.
 • Pınarbaşı, G. (2020). Kültür Endüstrisi Bağlamında New Age Uygulamalarında/İnançlarında Astrolojinin Facebook Dolayımlı İçerik Analizi (2018-2019). Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

DİJİTAL SPİRİTÜELLİK DENEYİMİ OLARAK ASTROLOJİ : CO - STAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 405 - 427, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.405-427

Öz

Bu makale spiritüel eğilimlerden hepsine değil; bunlardan biri olan astrolojiye odaklanmaktadır. Ancak bu odak noktasında, astrolojinin ne olduğunun önemi bulunmamaktadır. Astrolojinin gündelik hayat içindeki deneyimlenme biçimi, astrolojiye yönelişin sebepleri, bireylerin astroloji uygulamaları ile ne yaptığı mercek altına alınmaktadır. Özellikle dijital çağ ile spiritüellik de kendine dijital bir form oluşturmaya başlamıştır. Spiritüel pratiklerden biri olan astroloji de tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de oldukça popülerdir. İnsanlar astrolojiye sadece merak, eğlence gibi nedenlerle yönelebildiği gibi, belirsizliklerden, korkudan veya inançtan dolayı da yönelebilmektedir. Bireylerin astrolojiye olan ilgilerine yönelik çeşitli araştırmaların aksine, dijital spiritüel uygulamaların deneyimlenme şekillerine yönelik yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu çalışma, bir astroloji uygulaması olan, Co-Star’ı kullanan kişilerin deneyimlerine odaklanan nitel bir araştırımadır. Yarı yapılandırılmış sorularla mülakat yapılan katılımcılar, 25-35 yaş arasında ve çoğunlukla kadın bireylerden oluşmaktadır. Araştırmanın analizi sonucunda, katılımcıların uygulama deneyimleme biçimleri belirli temalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Adorno, T. (2002). The Stars Down to Earth: The Los Angeles Times Astrology Column. S. Crook (Ed.), The Stars Down to Earth and Other Essays on the Irrational in Culture (s.46-171). London: Routledge.
 • Adorno, T. ve Horkheimer M. (2020). Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma N.Ülner, M.Tüzel, E.Gen (Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (s.45-108). İstanbul: İletişim.
 • Ahmed, S. (2010). The Promise Of Happiness. USA: Duke University Press.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. İsmail Türkmen (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2012). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Abdullah Yılmaz (Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2014). Siyaset Arayışı. Tuncay Birkan (Çev.). İstanbul: Metis.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Hayat. Akın Emre Pilgir (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Benjamin, W. (2016). Parıltılar. Yılmaz Öner (Çev.). İstanbul: Belge.
 • Bernstein, J. M.(2020). Sunuş̧. N.Ülner, M.Tüzel, E.Gen (Çev.). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (s.7-43). İstanbul: İletişim.
 • Can, B. (2017). Gündelik Hayat, İktidar İlişkileri ve Etik Kodların Kesişiminde Etnografik Araştırma. Moment Dergi, 4(1), 155-172.
 • Cengiz, K., Gür, H., Küçükkural, Ö. (2021). Türkiye’de Spiritüel Arayışlar :Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki. İstanbul: İletişim.
 • Creswell, J.W. (2018). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eliade M. (2018). Edebi Dönüş Miti. İstanbul: Dergâh.
 • Eroğlu, G. (2019). Ritüellerin Dijitalleşmesi: Mobil Cihazlardaki Kahve Falı Uygulamalarının Arayüz ve Deneyim Tasarımları Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Han, B.C. (2023). Palyatif Toplum. Haluk Barışcan (Çev.). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Harmanşah, R., Nahya, Z. N. (2018). Etnografik hikayeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri. İstanbul: Metis.
 • Kartarı, A. (2017). Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım. Moment Dergi, 4(1), 207-220.
 • Lindeman, M. (1998). Belief in astrology as a strategy for Self-verification and coping with negative life events. European Psychologist, 3(3), 202-208.
 • McCracken G. (1988). The Long Interview. London: Sage.
 • Orçin, G. (2021). Kitlesel Sığınakta Bir Mutluluk Vaadi: Günlük Astroloji Sayfaları Üzerine Bir Analiz. Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (9), ss. 141-161.
 • Pınarbaşı, G. (2020). Kültür Endüstrisi Bağlamında New Age Uygulamalarında/İnançlarında Astrolojinin Facebook Dolayımlı İçerik Analizi (2018-2019). Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim Çalışmaları
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Eylül ERSOY 0009-0009-2337-7541

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2023
Kabul Tarihi 20 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik

Kaynak Göster

APA ERSOY, E. (2023). DİJİTAL SPİRİTÜELLİK DENEYİMİ OLARAK ASTROLOJİ : CO - STAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Moment Dergi, 10(2), 405-427. https://doi.org/10.17572/mj2023.2.405-427