Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği

Yıl 2018, Sayı: 79, 47 - 66, 02.07.2018
https://doi.org/10.25095/mufad.438707

Öz

Son yıllarda finansal raporlama ve muhasebe denetimi alanında yaşanan gelişmeler ışığında, muhasebe mesleğinde bağımsız denetim, iç denetim-iç kontrol, varlık - şirket derecelendirme ve değerleme, kurumsal yönetim ve derecelendirme, adli muhasebe, karbon muhasebesi, çevre muhasebesi, hile denetimi, entegre raporlama, finansal raporlama danışmanlığı gibi yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır. Çalışmada, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin işletme bölümlerinde verilen muhasebe derslerinin yeni muhasebe uzmanlık alanlarını içerip içermediği incelenmiştir. Çalışmanın muhasebe eğitimindeki yeni trendler doğrultusunda oluşturulacak ders planları için ilgili birim yöneticilerine kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini bekleyen yeni çalışma alanlarına yönelik derslere yönelmelerinin sağlanması ve muhasebe akademisyenlerinin de bu alanlarda verilecek dersler için kendilerini yenilemeleri ve eğitmeleri gerekliliği konusunda farkındalıklarının artırılması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Akdoğan, Nalan (2007), “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, ss.101-117.
 • Alpaslan, Halil İbrahim (2015), “TMS/TFRS Kapsamında Gayrimenkul Değerleme Ve Gerçeğe Uygun Değerin Tespitinde Emsal Karşılaştırma ve Gelir İndirgeme Yöntemleri Üzerine Bir Uygulama”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, ss. 17-35.
 • Gökçen, Gürbüz- Ataman, Başak-Cebeci, Yasin-Cavlak, Hakan (2015), “Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt:11, Sayı:44, Temmuz, ss. 121-145.
 • Hacırüstemoğlu, Rüstem (2009), “Muhasebede Uzmanlaşma” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 93, ss.17-27. http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/2011/Kurumsal_Risk_Yonetimi_ve_ic_Denetim.pdf.
 • Kavut, Lerzan- Adiloğlu, Burcu (2016), “Türkiye’de Bağımsız Denetimin Gelişimi: Dünden Bugüne”, Seçmeler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.35-61.
 • Kishalı, Yunus-Pehlivanlı, Davut (2011), “ERP Temelli Muhasebe Derslerinde Karşılaşılabilecek Problemler ve Uygulama Önerileri”, XXX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Sektörlerin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Side-Antalya, ss.171-180.
 • Önce, Saime-Onay-Ahmet-Yeşilçelebi, Gül (2015), “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye’deki Durum”, Journal of Economics, Finance and Accounting, Vol. 2, No. 2, ss. 230-252.
 • Sayar, A.R.Zafer (2010), “Muhasebe Mesleğinde Açılım ve Yeni Ufuklar: Uzmanlaşma (I)”, ASMMMO Bülten Dergisi, 20, 190, ss. 29-31.
 • Sayar, A.R. Zafer-Karataş, Muharrem (2017), “Muhasebe ve Denetim Alanında Yaşanan Son Gelişmeler İle Muhasebe Mesleğinde Yeni Trendler”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, ss.13-28.
 • Serçemeli, Murat-Orhan, M.Suphi (2017), “Sürekli Denetim ve Denetimin Geleceğine Bakış Üzerine BIST-100 Şirketlerinde Bir Araştırma”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 101, Nisan Haziran, ss.31-50.
 • Şahin, Özkan-Öncü, Mehmet Akif (2015), “Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, ss.135-156.
 • Tektüfekçi, Fatma (2012), “Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Uygulamalarına Entegrasyonu ve Bütünleşik Sistemlerle Olan Etkileşim”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss.51-59.
 • Yalçın, Selçuk (2006), “Rekabet Avantajı Sağlamada Stratejik Maliyet Yönetiminin Muhasebe Uygulamalarıyla İlişkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, Ağustos, ss. 15-34.
 • Yıldız, Şule-Tuna, Gülfen-Tuna, Vedat Ender (2016), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Çevre Açıklamaları İle Firma Özellikleri Arasındaki İlişki: Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/2, ss. 255- 276.
 • www.resmigazete.gov.tr.
 • www.yok.gov.tr
 • www.kgk.gov.tr
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şule Yıldız

Nermin Akyel

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 5 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 79

Kaynak Göster

APA Yıldız, Ş., & Akyel, N. (2018). Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(79), 47-66. https://doi.org/10.25095/mufad.438707
AMA Yıldız Ş, Akyel N. Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Temmuz 2018;(79):47-66. doi:10.25095/mufad.438707
Chicago Yıldız, Şule, ve Nermin Akyel. “Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 79 (Temmuz 2018): 47-66. https://doi.org/10.25095/mufad.438707.
EndNote Yıldız Ş, Akyel N (01 Temmuz 2018) Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi 79 47–66.
IEEE Ş. Yıldız ve N. Akyel, “Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, sy. 79, ss. 47–66, Temmuz 2018, doi: 10.25095/mufad.438707.
ISNAD Yıldız, Şule - Akyel, Nermin. “Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 79 (Temmuz 2018), 47-66. https://doi.org/10.25095/mufad.438707.
JAMA Yıldız Ş, Akyel N. Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2018;:47–66.
MLA Yıldız, Şule ve Nermin Akyel. “Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 79, 2018, ss. 47-66, doi:10.25095/mufad.438707.
Vancouver Yıldız Ş, Akyel N. Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri Ve Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2018(79):47-66.