Yıl 2019, Cilt , Sayı 83, Sayfalar 249 - 262 2019-07-01

Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

Semra AKSOYLU [1]


Muhasebe meslek mensuplarının iş hayatlarında yoğun bir stres yaşadıkları bilinmektedir. Bu durum muhasebe meslek mensuplarının verimliliklerini ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle de ülkemizde kadınların iş hayatına katılım seviyelerinin düşük olmasında mesleki stres faktörlerinin önemli bir rolü vardır. Çalışmanın temel amacı, kadın muhasebe meslek mensuplarını etkileyen temel mesleki stres nedenlerini ortaya koymaktır. Bununla birlikte mesleki stres faktörlerinden etkilenme nedenlerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amaçla; Kayseri ilinde çalışan kadın muhasebe meslek mensuplarına 2 bölümden oluşan anket uygulanmış ve elde edilen bulgulara faktör analizi uygulanarak mesleki strese neden olan 9 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler üzerinden yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda kadın muhasebe meslek mensuplarının çalışma şekillerine göre zaman, mesleki tecrübelerine göre paydaşlarla iletişim, yaş ve eğitim durumlarına göre de algısal etkenler faktörlerinden etkilenme seviyelerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Mesleki Stres, Kadın Muhasebe Meslek Mensubu, Kayseri
 • Alpar, Reha (2017), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (5. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Balcı, Ali (2000), Öğretim Elemanlarının İş Stresi: Kuram ve Uygulama (1. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Bayram, Nurhan (2014), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (4. Baskı), Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Bekçi, İsmail – Ömürbek, Vesile – Tekşen, Ömer (2007), "Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), ss. 145-161.
 • Chen, Jui-Chen – Silverthorne, Colin (2008), "The Impact of Locus of Control on Job Stress, Job Performance and Job Satisfaction in Taiwan", Leadership & Organization Development Journal, 29(7), pp. 572-582.
 • Çil Koçyiğit, Seyhan – Çına Bal, Emine – Öztürk, Veli (2010), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Örgütsel Stres Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Örneği", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), ss. 253-275.
 • Deran, Ali – Erduru, İncilay – Keleş, Dursun (2016), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği", Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), ss. 84-109.
 • Gücenme Gençoğlu, Ümit – İşseveroğlu, Gülsün (2010), “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, ss.28-40.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel – Karaca, Nevran (2014), "Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), ss. 153-170.
 • Henson, Robin K. - Roberts, J. Kyle (2006), “Use of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment on Improved Practice”, Educational and Psychological Measurement, 66(3), pp. 393-416.
 • Kaiser, Henry F. (1960), “The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement”, 20(1), pp. 141-151.
 • Kalaycı, Şeref (2014), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler (6. Baskı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaplanoğlu, Emre (2014), "Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM’ler Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, ss. 131-150.
 • Katkat Özçelik, Münevver (2018), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Sorunları ve Bu Sorunların Cinsiyet Boyutu: Artvin ve Rize Örnekleri", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 58, ss. 99-125.
 • Kaya, Ali – Kaya, Yasemin (2007), “Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticilerinin Stres Kaynaklarını Tespit Etmeye Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, ss. 41-62.
 • Kelly, Teresa – Barrett, Mary (2011), "The Leading Causes and Potential Consequences of Occupational Stress: A Study of Irısh Traınee Accountants", Irish Accounting Review, 18(2), pp. 31-55.
 • Tepeli, Yusuf – Heybeli, Burhan – Kayıhan, Burak (2014), "Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), ss. 742-756.
 • Üçüncü, Kemal - Taşdemir, Taner (2011), “Akademik Performansı Etkileyen Stres Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), ss. 387-399.
 • Williams, Brett - Onsman, Andrys - Brown, Ted (2010), “Exploratoryn Factor Analysis: A Five - Step Guide for Novices”, Journal of Emergency Primary Health Care, 8(3), pp. 1-13.
 • Yanık, Ahmet (2017), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Algıladıkları Stres Düzeyine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(1), ss. 99-107.
 • Yıldırım, Suat (2008), "Muhasebe Öğretim Elemanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Düzeyi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (38), ss. 153-162.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5837-1600
Yazar: Semra AKSOYLU
Kurum: Kayseri University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mufad580163, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {249 - 262}, doi = {10.25095/mufad.580163}, title = {Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği}, key = {cite}, author = {AKSOYLU, Semra} }
APA AKSOYLU, S . (2019). Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (83) , 249-262 . DOI: 10.25095/mufad.580163
MLA AKSOYLU, S . "Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2019 ): 249-262 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/45983/580163>
Chicago AKSOYLU, S . "Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2019 ): 249-262
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği AU - Semra AKSOYLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25095/mufad.580163 DO - 10.25095/mufad.580163 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 262 VL - IS - 83 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.580163 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.580163 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği %A Semra AKSOYLU %T Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği %D 2019 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 83 %R doi: 10.25095/mufad.580163 %U 10.25095/mufad.580163
ISNAD AKSOYLU, Semra . "Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 83 (Temmuz 2019): 249-262 . https://doi.org/10.25095/mufad.580163
AMA AKSOYLU S . Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; (83): 249-262.
Vancouver AKSOYLU S . Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; (83): 262-249.