Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt , Sayı 85, 287 - 312, 13.01.2020
https://doi.org/10.25095/mufad.673739

Öz

Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) ticaret endeksinde (XTCRT) işlem gören işletmelerin finansal performansları Entropi ve Çok Nitelikli İdeal-Gerçek Karşılaştırma Analizi (Multi Atributive Ideal-Real Comparative Analysis (MAIRCA)) yöntemleri bir arada kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle finansal performansın değerlendirilmesinde kriter olarak kullanılacakolan finansal oranlar belirlenmiş vetüm işletmeler için hesaplanmıştır. Uygulamanın ilk adımında performans kriterlerine ilişkin önem ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Daha sonra ise işletmelere ilişkin finansal performans sıralamasının elde edilmesi için MAIRCA yönteminden yararlanılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, en önemli kriterler nakit oranı, asit test oranı ve aktif devir hızı olarak belirlenmiştir. Finansal performansı en yüksek olan işletmelerinise sırasıylaMİLPA Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., SANKO Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. ve TEKNOSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akçakanat, Özen - Eren, Hande - Aksoy, Esra - Ömürbek, Vesile (2017), “Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), ss. 285-300.
 • Akhisar, Ilyas (2014), “Performance Ranking of Turkish Insurance Companies: The ANP Application”,Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), pp. 1-13.
 • Akyüz, Yılmaz - Bozdoğan, Tunga - Hantekin, Emin (2011), “TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 13(1): ss. 73-92.
 • Atukalp, M. Esra (2019),“Borsa İstanbul’da işlem Gören Çimento Firmalarının Finansal Performansının Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, ss. 213- 230.
 • Ayçin, Ejder (2018),“BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi Ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), ss. 595-622
 • Aytekin, Ahmet - Karamaşa, Çağlar (2017), “Analyzing Financial Performance of Insurance Companies Traded in BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology”, Alphanumeric Journal, 5(1), ss. 51-84.
 • Baležentis, Alvydas - Baležentis, Tomas - Misiūnas, Algimantas (2012), “An Integrated Assessment of Lithuanian Economic Sectors Based on Financial Ratios and Fuzzy MCDM Methods”, Technological and Economic Development of Economy, 18(1), pp. 34-53.
 • Bölükbaş, Ufuk - Çelik, Erkan - Güneri, Ali Fuat (2012), “Performance Evaluation of Turkish Retail Firms Using the Fuzzy AHP, PROMETHEE, ELECTRE and VIKOR methods”, Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, pp.243-248.
 • Bülbül, Serpil - Köse, Ali (2011), “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, ss. 71-97.
 • Bulgurcu, Berna. (2012),“Application of TOPSIS Technique for Financial Performance Evaluation of Technology Firms in Istanbul Stock Exchange Market”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, pp. 1033 – 1040.
 • Çelen, Aydın. (2014), “Evaluating the Financial Performance of Turkish Banking Sector: A Fuzzy MCDM Approach. Journal of Economic Cooperation and Development”, 35(2), pp. 43-70.
 • Chang, Shun-Chiao - Tsai, Pei-Hsuan (2016), “A Hybrid Financial Performance Evaluation Model for Wealth Management Banks Following the Global Financial Crisis”, Technological and Economic Development of Economy, 22(1), pp. 21-46.
 • Dinçer, Hasan -Hacıoğlu, Ümit - Yüksel, Serhat (2017),“Balanced Scorecard Based Performance Measurement of European airlines Using A Hybrid Multicriteria Decision Making Approach Under the Fuzzy Environment”, Journal of Air Transport Management, 63, pp. 17-33.
 • Doğan, Mesut (2013), “Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey”, Ege Akademik Bakış, 13(2), pp. 215-225.
 • Dong, Jiu-Ying - Chen, Yang -Wan, Shu-Ping (2018). “A Cosine Similarity Based QUALIFLEX Approach with Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets for Financial Performance Evaluation”, Applied Soft Computing , 69, pp. 316–329.
 • Ecer, Fatih - Günay, Fatih (2014), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), ss. 35-48.
 • Ege, İlhan - Yaman, Serdar (2018), “TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Ölçülen Finansal Performansın Pay Getirilerine Etkisi: BIST Çimento-Beton İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması”, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), ss. 75-96.
 • Elitaş, Cemal - Eleren, Ali - Yıldız, Feyyaz - Doğan, Mesut (2012), “Gri İlişkisel Analiz İle Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi”, 16. Finans Sempozyumu, ss. 521-530.
 • Erdoğan, Mahmut - Yamaltdinova, Adilya (2018), “Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSIS ile Analizi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), ss. 19-36.
 • Erdoğan, Namık Kemal - Altınırmak, Serpil - Karamaşa, Çağlar (2016), “Comparison of Multi Criteria Decision Making (MCDM) Methods with Respect to Performance of Food Firms Listed in BIST”, Copernican Journal of Finance & Accounting, 5(1), pp. 67-90.
 • Ergül, Nuray (2014), “BIST-Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), ss. 325-340.
 • Erol, İsmail - Ferrell Jr, William G.(2009), “Integrated Approach for Reorganizing Ppurchasing: Theory and a Case Analysis on a Turkish Company”, Computers & Industrial Engineering, 56(4), pp. 1192-1204.
 • Ertuğrul, İrfan - Karakaşoğlu, Nilsen (2009), “Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods”, Expert Systems with Applications, 36(1), pp. 702-715.
 • Esbouei, Saber Khalili - Ghadikolaei, Abdolhamid Safaei - Antucheviciene, Jurgita (2014), “Using FANP and Fuzzy VIKOR for Ranking Manufacturing Companies Based on Their Financial Performance”, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 48(3), pp. 141-162.
 • Feng, Cheng-Min - Wang, Rong-Tsu (2000), “Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios”, Journal of Air Transport Management, 6, pp. 133-142.
 • Fenyvesa, Veronika - Tarnóczia, Tibor - Zsidóa, Kinga (2015),“Financial Performance Evaluation of Agricultural Enterprises with DEA Method”, Procedia Economics and Finance, 32, pp. 423–431.
 • Ghadikolaei, Abdolhamid Safaei - Esbouei, Saber Khalili - Antucheviciene, Jurgita (2014), “Applying Fuzzy MCDM for Financial Performance Evaluation of Iranian Companies”, Technological and Economic Development of Economy, 20(2), pp. 274-291.
 • Gigović, Ljubomir - Pamučar, Dragan - Bajić, Zoran - Milićević, Milić (2016), “The Combination of Expert Judgment and GIS-MAIRCA Analysis for the Selection of Sites for Ammunition Depots”, Sustainability, 8(4), pp. 1-30.
 • Gök-Kısa, A. Cansu - Perçin, Selçuk (2018), “Bütünleşik Entropi Ağırlık-VIKOR Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), ss. 1-13.
 • Günay, Fatih - Karadeniz, Erdinç - Dalak, Selda (2018), “Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), ss. 51-73.
 • Hadelan, Lari - Rogelj, Mateja Jež - Franić, Ramona (2016), “Multicriterial Assessment of Leading Dairy Companies in Croatia”, Custos e Agronegocio, 12 (4), pp. 326-343.
 • Ho, Chien-Ta., Wu, Yun-Shan (2006), “Benchmarking Performance Indicators for Banks”, Benchmarking: An International Journal, 13(1/2), pp. 147-159.
 • Hsu, Li-Chang – Ou,Shang-Ling - Ou, Yih-Chang (2015), “A Comprehensive Performance Evaluation and Ranking Methodology under a Sustainable Development Perspective”, Journal of Business Economics and Management, 16(1), pp. 74-92.
 • https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, Erişim Tarihi: 04.12.2018.
 • İç, Yusuf Tansel - Tekin, Muhteşem - Pamukoğlu, Fazıl Ziya - Yıldırım, S. Erdinç (2015), “Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), ss. 71-85.
 • Ignatius, J.- Behzadian, M. - Malekan, H. S. - Lalitha, D. (2012), “Financial Performance of Iran’s Automotive Sector based on PROMETHEE II”, Proceedings of the 2012 IEEE ICMIT, 11–13 June, 2012, pp. 35–38.
 • İslamoglu, Mehmet - Apan, Mehmet - Öztel, Ahmet (2015), “An Evaluation of the Financial Performance of REITS in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method”, International Journal of Financial Research, 6(2), pp. 124-138.
 • Javadin, Seyed Reza Seyed – Esbouei,Saber Khalili -Rajabani, Neda (2016), “An Integrated Assessment of Companies Based on Value Based Measures in Fuzzy Environment”. Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica, 34(2), pp. 87-98.
 • Kalogeras, Nikos - Baourakis, George - Zopounidis, Costantin - van Dijk, Gert (2005), “Evaluating the Financial Performance of Agri-Food Firms: AMulticriteria Decision-Aid Approach”, Journal of Food Engineering, 70, pp. 365–371.
 • Kaplanoğlu, Emre (2018),“ARAS ve COPRAS Yöntemleriyle Nakit Akışına Dayalı Performans Ölçümü: BIST Kimya, Petrol, Kauçuk Ve Plastik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), ss. 153-184.
 • Karaoğlan, Serhat - Şahin, Serap (2018),“BİST XKMYA İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçümü ve Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Ege Akademik Bakış, 18(1), ss. 63-80.
 • Kazan, Halim - Ertok, Merve - Ciftçi, Cihan (2015), “Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, pp. 403-412.
 • Kızıltoprak, Sinan - Aksoy, Mine (2018),“Borsa İstanbul’da İşlem Gören Aile İşletmelerinin Finansal Performanslarının Analizi”, Ege Akademik Bakış, 18(1), ss. 135-152.
 • Konak, Tuba - Elbir, Gözde - Yılmaz, Süreyya - Karataş, Bedii Murat - Durman, Yasin -Düzakın, Hatice (2018), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tekstil Firmalarının TOPSIS ve MOORA Yöntemi ile Analizi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1), ss. 11-44.
 • Korkmaz, Mehmet - Güner, Demet (2018),“Financial Performance Evaluation of Forest Village Cooperatives: A Multi-Criteria TOPSIS Approach”, CERNE, 24(3), pp. 280-287.
 • Kung, Jung-Yuan - Chuang, Tzung-Nan - Ky, Chau Minh (2011), “A Fuzzy MCDM Method to Select the Best Company Based on Financial Report Analysis”, IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 27–30 June, 2011, Taipei, Taiwan, 2013–2017.
 • Lee, Paul Tae-Woo - Lin, Cheng-Wei - Shin, Sung-Ho (2012), “A Comparative Study on Financial Positions of Shipping Companies in Taiwan and Korea using Entropy and Grey Relation Analysis”, Expert Systems with Applications 39(5), pp. 5649–5657.
 • Mandic, Ksenija - Delibasic, Boris - Knezevic, Snezana - Benkovic, Sladjana (2014), “Analysis of the Financial Parameters of Serbian Banks through the Application of the Fuzzy AHP and TOPSIS Methods”, Economic Modelling, 43, pp. 30-37.
 • Meydan, Cebrail - Yıldırım, Bahadır Fatih - Senger, Ötüken (2016),“BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, ss. 147-165.
 • Moghimi, Rohollah - Anvari, Alireza (2014), “An Integrated FuzzyMCDMApproach and Analysis to Evaluate the Financial Performance of Iranian Cement Companies”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71, pp. 685-698.
 • Ömürbek, Nuri - Eren, Hande(2016), “PROMETHEE, MOORA ve COPRAS Yöntemleri İle Oran Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), ss. 174-187.
 • Ömürbek, Nuri - Karaatlı, Meltem - Balcı, Halil Furkan (2016), “Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri ile Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), ss. 227- 255.
 • Ömürbek, Nuri - Mercan, Yasin (2014), “İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), ss. 237-266.
 • Önder, Emrah - Altıntaş, A. Taylan (2017), “Financial Performance Evaluation of Turkish Construction Companies in Istanbul Stock Exchange (BIST)”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(3), pp. 108-113.
 • Orçun, Çağatay - Eren, Binali Selman. (2017), “TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama”, Journal of Accounting & Finance, (75), ss. 139-154.
 • Özçelik, Hakan - Küçükçakal, Zühal (2019),“BIST’de İşlem Gören Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, ss. 249-270.
 • Özdağoğlu, Aşkın - Yakut, Enis - Bahar, Sezai (2017), “Machine selection in a dairy product company with Entropy and SAW method integration”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 341-359.
 • Özden, Ünal H. - Deniz Başar, Özlem - Bağdatlı Kalkan, Seda (2012), “IMKB’de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Sıralanması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 17(1), ss. 23-44.
 • Pamucar, Dragan S. - Tarle, Snezana Pejcic - Parezanovic, Tanja (2018), “New Hybrid Multi-Criteria Decision-Making DEMATEL-MAIRCA Model: Sustainable Selection of a Location for the Development of Multimodal Logistics Centre”, Economic Research-Ekonomska istraživanja, 31(1), pp. 1641-1665.
 • Pamučar, Dragan - Mihajlović, Milan - Obradović, Radojko - Atanasković, Predrag (2017), “Novel Approach to Group Multi-Criteria Decision Making Based on Interval Rough Numbers: Hybrid DEMATEL-ANP-MAIRCA Model”, Expert Systems with Applications, 88, pp. 58-80.
 • Peker, İskender – Baki, Birdoğan (2011), “Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), ss. 1-17.
 • Robelo, João Fernandes - Leal y, Carmem Teresa - Teixeira, Ânia (2017), “Management and Financial Performance of Agricultural Cooperatives: ACase of Portuguese Olive Oil Cooperatives”, REVESCO, 123, ss. 225-249.
 • Saldanlı, Arif - Sırma, İbrahim (2014), “TOPSIS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 41, ss. 185-202.
 • Sarıkamış, Cevat (2007),“Rasyo Analizi Uygulamasının Gelişimi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, ss. 44-45.
 • Seçme, Neşe Yalçın - Bayrakdaroğlu, Ali - Kahraman, Cengiz (2009), “Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS” Expert Systems with Applications, 36(9), pp. 11699-11709.
 • Shaverdi, Meysam - Ramezani, Iman - Tahmasebi, Reza - Rostamy, Ali Asghar Anvary (2016), “Combining Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS with Financial Ratios to Design a Novel Performance Evaluation Model”, International Journal of Fuzzy Systems, 18(2), pp. 248-262.
 • Shen, Kao-Yi - Tzeng, Gwo-Hshiung (2015a), “Combining DRSA Decision-Rules with FCA-Based DANP Evaluation for Financial Performance Improvements”,Technological and Economic Development Of Economy, Article in Press, doi:10.3846/20294913.2015.1071295.
 • Shen, Kao-Yi - Tzeng, Gwo-Hshiun(2015b), “A Decision Rule-Based Soft Computing Model for Supporting Financial Performance Improvement of the Banking Industry”, Soft Computing, 19(4), pp. 859-874.
 • Tavana, Madjid - Khalili-Damghani, Kaveh - Rahmatian, Rahman (2015), “A Hybrid Fuzzy MCDM Method for Measuring the Performance of Publicly Held Pharmaceutical Companies”, Annals of Operations Research, 226, pp. 598-621.
 • Tayyar, Nezih - Akcanlı, Fatma - Genç, Erhan - Erem Ceylan, Işıl (2014), “BIST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), ss. 19-40.
 • Toma, Elena (2017), “Ranking European COPFarms in Terms of Financial Viability Through a PCA-TOPSIS Approach”, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17 (2), pp. 381-386.
 • Tseng, Fang-Mei - Chiu, Yu-Jing - Chen, Ja-Shen (2009), “Measuring Business Performance in the High-Tech Manufacturing Industry: A Case Study of Taiwan’s Large-Sized TFT-LCD Panel Companies”, Omega, 37, pp. 686-697.
 • Tung, Che-Tsung - Lee, Yu-Je (2009), “A Novel Approach to Construct Grey Principal Component Analysis Evaluation Model”, Expert Systems with Applications, 36, pp. 5916–5920.
 • Tung, Che-Tsung - Lee, Yu-Je (2010),“The İnnovative Performance Evaluation Model of Grey Factor Analysis: A Case Study of Listed Biotechnology Corporations in Taiwan”, Expert Systems with Applications, 37, pp. 7844–7851.
 • Tütüncü, Lokman - Uysal, Zafer (2018), “Testing a Simple Financial Alternative to TOPSIS for Financial Performance Measurement”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (78), ss. 249-264.
 • Üçüncü, Tutku - Akyüz, Kadri Cemil - Akyüz, İlker - Bayram, Bahadır Çağrı - Ersen, Nadir (2018),“Evaluation offinancial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS method”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(1), ss. 92-98.
 • Uludağ, Ahmet Serhat - Ece, Oğuzhan (2018). “Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(637), ss. 49-80.
 • Ünlü, Ulaş - Yalçın, Neşe - Yağlı, İbrahim (2017),“Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: TOPSIS Yöntemi ile BIST 30 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), ss. 63-81.
 • Varmazyar, M. - Dehghanbaghi, M. - Afkhami, M. (2016), “A Novel Hybrid MCDM Model for Performance Evaluation of Research and Technology Organizations Based on BSC Approach”, Evaluation and Program Planning, 58, pp. 125–140.
 • Visalakshmi, S. - Lakshmi, P. - Shama, M.S. - Vijayakumar, Kamala (2015), “An Integrated Fuzzy DEMATEL-TOPSIS Approach for Financial Performance Evaluation of GREENEX Industries”, International Journal of Operational Research, 23(3), pp. 340-362.
 • Wang, Tien-Chin - Lee, Hsien-Da (2009), “Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights”, Expert Systems with Applications, 6(5), pp. 8980-8985.
 • Wang, Yu-Jie (2008), “Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan”, Expert Systems with Applications, 34(3), pp. 1837- 1845.
 • Wang, Yu-Jie (2009), “Combining Grey Relation Analysis with FMCGDM to Evaluate Financial Performance of Taiwan Container Lines”, Expert Systems with Applications, 36(2), pp. 2424-2432.
 • Wang, Yu-Jie (2014), “The Evaluation of Financial Performance for Taiwan Container Shipping Companies by Fuzzy TOPSIS”, Applied Soft Computing, 22, pp. 28-35.
 • Wang, Yu-Jie - Lee, Hsuan Shih. (2010), “Evaluating Financial Performance of Taiwan Container Shipping Companies by Strength and Weakness Indices”, International Journal of Computer Mathematics, 87(1), pp. 38-52.
 • Wanke, Peter - Kalam Azad, Md Abul - Barros, C. P. - Hadı‐Vencheh, Abdollah (2016), “Predicting Performance in ASEAN Banks: An Integrated Fuzzy MCDM– Neural Network Approach”, Expert Systems, 33(3), pp. 213-229.
 • Wiratno, Stefanus Eko - Litiffianti, Effi - Wirawan, Kevin Karmadi (2015),“Selection of Business Funding Proposals Using Analytic Network Process: ACase Study at a Venture Capital Company”, Procedia Manufacturing, 4, pp. 237 – 243.
 • Yalçın Seçme, Neşe - Bayrakdaroğlu, Ali - Kahraman, Cengiz (2009),“Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS”, Expert Systems with Applications, 36, pp. 11699–11709.
 • Yalçın, Neşe - Bayrakdaroğlu, Ali - Kahraman, Cengiz (2012),“Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing Industries”, Expert Systems with Applications, 39, pp. 350–364.
 • Yalçın, Neşe - Ünlü, Ulaş (2018),“A Multi-Criteria Performance Analysis of Initial Public Offering (IPO) Firms Using CRITIC and VIKOR Methods”, Technological and Economic Development of Economy, 24(2), pp. 534-560.
 • Yıldırım, Murat - Altan, İnci Merve - Gemici, Rafet (2018), “Kurumsal Yönetim İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: BIST’te İşlem Gören Gıda ve İçecek Şirketlerinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (Muvu)/Journal Of Accounting & Taxation Studies (Jats), 11(2), ss. 130-152.
 • Yükçü, Süleyman - Kaplanoğlu, Emre (2015), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Gözaltı Pazarı Şirketlerinin Finansal Performanslarının Belirlenmesi”, World of Accounting Science, 17(3), ss. 687-616.
 • Zhang, Hong - Gu, Chao-lin - Gu, Lu-wen - Zhang, Yan (2011), “The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS &Information Entropy–A case in the Yangtze River delta of China”, Tourism Management, 32(2), pp. 443-451.
 • Zhao, Huiru - Li, Nana (2015),“Evaluating the Performance of Thermal Power Enterprises Usingsustainability Balanced Scorecard, Fuzzy Delphic and Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approaches for Sustainability”, Journal of Cleaner Production, 108, pp. 569-582.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ejder AYÇİN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-0153-8430
Türkiye


Pembe GÜÇLÜ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-0395-7433
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 27 Mart 2019
Kabul Tarihi 17 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 85

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad673739, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2020}, number = {85}, pages = {287 - 312}, doi = {10.25095/mufad.673739}, title = {BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ayçin, Ejder and Güçlü, Pembe} }
APA Ayçin, E. & Güçlü, P. (2020). BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (85) , 287-312 . DOI: 10.25095/mufad.673739
MLA Ayçin, E. , Güçlü, P. "BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 287-312 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/51808/673739>
Chicago Ayçin, E. , Güçlü, P. "BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 287-312
RIS TY - JOUR T1 - BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi AU - Ejder Ayçin , Pembe Güçlü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25095/mufad.673739 DO - 10.25095/mufad.673739 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 312 VL - IS - 85 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.673739 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.673739 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi %A Ejder Ayçin , Pembe Güçlü %T BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi %D 2020 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 85 %R doi: 10.25095/mufad.673739 %U 10.25095/mufad.673739
ISNAD Ayçin, Ejder , Güçlü, Pembe . "BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 85 (Ocak 2020): 287-312 . https://doi.org/10.25095/mufad.673739
AMA Ayçin E. , Güçlü P. BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (85): 287-312.
Vancouver Ayçin E. , Güçlü P. BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (85): 287-312.
IEEE E. Ayçin ve P. Güçlü , "BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 85, ss. 287-312, Oca. 2020, doi:10.25095/mufad.673739

Cited By