Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar

Yıl 2021, Cilt , Sayı 90, 19 - 38, 09.04.2021
https://doi.org/10.25095/mufad.815209

Öz

Bu çalışma, geçici verginin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini irdelemek ve muhasebe uygulamalarında yaşanan sorunlar ile çelişkilere dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, geçici vergi ile ilgili literatür, vergi mevzuatı ve muhasebe sitelerinin taranması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planında yapılan açıklamalar ile muhasebenin temel ilkeleri arasında çelişki olduğu ve bu durumun geçici vergi ile ilgili muhasebe uygulamalarına yansıdığı, muhasebe kayıtlarında uygulama birliği olmadığı, geçici verginin hesaplama yönteminin de muhasebe meslek mensuplarının iş yoğunluğunun artmasına neden olduğu tespit edilmiştir. İş yoğunluğunun azalmasının sağlanması amacıyla geçici vergi hesaplama yöntemi olarak dünyada en çok uygulanan önceki yıl matrahını esas alma yönteminin ülkemizde de uygulanması, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planının geçici vergiye ilişkin düzenlemelerinin gözden geçirilerek muhasebenin temel ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • Alarie, Benjamin- Datt, Kalmen H.- Sawyer, Adrian J. - Weeks, Greg, (2014),” Advance Tax Rulings in Perspective: A Theoretical and Comparative Analysis”, New Zealand Journal of Taxation Law and Policy, 20(4), pp. 362-389.
 • Arpacı, Altar Ömer, (2009), “Tahakkuk ve Dönemsellik İlkeleri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 92, ss. 91-99.
 • Arslan, Kahan Onur, (2016), ”Vergilendirme Yetkisinin Meşruluk Kaynakları: Optimal Vergilendirme İlkeleri ve Kamu Yararı”, TBB Dergisi, Sayı:127, ss. 223-244.
 • Ateş, Koray, (2012), 700 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi, Özel Baskı, Hipotez Yayınları, Bursa.
 • Başbakanlık, 2361 Sayılı Yasa Gerekçesi, Kanun Tasarısı ve İhtisas komisyon Raporları, https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/GVK/cilt_1_2361_sayili_kanun.pdf, 22.09.2020.
 • Beşer, Mustafa Kemal, (2007), ” Bootstrap Var Modeller ve Türkiye’de Tanzi Etkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, ss. 89–108.
 • Buyrukoğlu, Selçuk - Buzkıran Davut, (2016), ” Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7, ss. 2077-2091.
 • Canoğlu, Mehmet Ali - Başol Ali İhsan, (2007), Vergi Muhasebesi I, Süryay Sürekli Yayınlar Tic. A.Ş., İstanbul.
 • Değirmendereli, Ali, (2000), “Vergi Ödeme Süresi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 3, Sayı 32, https://www.mevzuatdergisi.com/2000/08a/02.htm. (15.09.2020).
 • Demirkan, Burak, (2014), “Geçici Vergi ile Vergilerin Mahsubu ve İadesi”, Vergi Raporu, Sayı:174, ss. 263-278.
 • Doğan, Mehmet Ali, (2016). “Şahıs Bilançolarda ve Kurumlarda Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı ve Muhasebesi”, Meslekte Birlik, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, http://www.ismmmd.org.tr/HaberDetay.aspx?HaberId=106&Title=sahis_Bilancolarda_Donem_Kari_Ve__Vergi_Karsiligi____-___SMMM_Mehmet_Ali_DOgAN_%7C_Meslekte_Birlik_( 15.10.2020).
 • Feyiz, Mehmet Ali, (2015), Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, 11. Baskı, Ekin yayınevi, Bursa.
 • International Monetary Fund and Carnegie Endowment (2000). Taxation in Latin America in the Last Decade by Vito Tanzi, Working Paper No. 76, ss.1-37. Stanford.
 • Maliye Bakanlığı (26.12.1992), 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Ankara: Resmi Gazete (21447 M. sayılı).
 • Maliye Bakanlığı (27.12.1998), Gelir Vergisi 217 Seri No.lu Genel Tebliği, Ankara: Resmi Gazete (23566 sayılı).
 • Maliye Bakanlığı (06.04.2004), Gelir Vergisi 252 Seri No.lu Genel Tebliği, Ankara: Resmi Gazete (25425 sayılı).
 • Maliye Bakanlığı (06.03.2007), Gelir Vergisi 262 Seri No.lu Genel Tebliği, Ankara: Resmi Gazete (26454 sayılı).
 • Öz, Ersan, (2016), “ Son Dönem Geçici vergi Sorunsalı”, https://www.dunya.com/gundem/son-donem-gecici-vergi-sorunsali-haberi-308913, (18.09.2020).
 • Öz, Semih, (2012), ”Türkiye’de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Sosyoekonomi, 18(18), ss. 106-132.
 • Öztürk, Mehmet, (2018), ” Terkin Edilecek Geçici Vergi Tutarlarının, Kurumlar Vergisi Beyannamesinden Mahsubu”, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mehmetozturk/003/, (10.10.2020).
 • Özyanız, Kamil, (2008), Geçici Vergi Tahakkukları ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması, https://www.muhasebenet.net/makale_kamil%20ozyaniz_odenmeyen%20gecici%20vergilerin%20kayitlardan%20cikarilmasi.html, (15.10.2020).
 • Selvi, Yakup - Yılmaz, Fatih, (1995), ”Geçici Verginin Tekdüzen Hesap Sisteminde Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 33, ss. 41-45.
 • Şen, Hüseyin, (2003), ” Olivera Tanzi Etkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Maliye Dergisi, Sayı:143, ss. 30-57.
 • TC. Yasalar (06.01.1961), 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (10700 sayılı)
 • TC. Yasalar (27.12.1980), 2361 Sayılı Kanun, Ankara: Resmi Gazete (17203 sayılı)
 • TC. Yasalar (11.12.1985), 3239 Sayılı Kanun, Ankara: Resmi Gazete (18955 sayılı)
 • TC. Yasalar (10.12.1988), 3505 Sayılı Kanun, Ankara: Resmi Gazete (20015 sayılı) https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/RG801Y1988N20015K3505/1
 • TC. Yasalar (29.12.1998), 4369 Sayılı Kanun, Ankara: Resmi Gazete (23417 mükerrer sayılı)
 • TC. Yasalar (14.08.1999), 4444 Sayılı Kanun, Ankara: Resmi Gazete (23786 sayılı) https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4444.html
 • TC. Yasalar (25.04.2000), 2000/329 Bakanlar Kurulu Kararı, Ankara: Resmi Gazete (24030 2.M sayılı), https://gib.gov.tr/gibmevzuat, (05.09.2020). TC. Yasalar (21.06.2006), 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (26205 sayılı)
 • Türk, Cengiz, (2017), ”Geçici Vergi Muhasebe kayıtları”, https://smmmcengizturk.wordpress.com/2017/08/09/gecici-vergi-muhasebe-kayitlari/, (10.10.2020).
 • Yaz, Dursun Ali, (2010),” Geçici Vergi, Muhasebe Uygulaması ve Eleştirel Yaklaşım”, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/dursun/013/, (30.09.2020).
 • Zülfüoğlu, Özkan, (2018), ” Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerinden Teoride ve Uygulamada Geçici Vergi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss. 363-380.
 • (https://datavergi.com/2018/03/18/gecici-vergi-ve-muhasebe-kaydi/, 06.10.2020)
 • (http://huseyinust.com/konu-gecici-vergi-muhasebe-kayitlari.html, 09.10.2020)
 • (https://www.itohaber.com/haber/guncel/202233/enflasyonun_kendisi_gitti_vergisi_kaldi.html, 13.09.2020)
 • (https://www.mazars.com.tr/Anasayfa/Blog/Makaleler/Fortune-Nisan-2019-Leon-Aslan-Coskun, 05.09.2020)
 • (http://www.muhasebex.com/193-pesin-odenen-vergiler-ve-fonlar-hesabi, 06.10.2020)
 • (https://www.vergidegundem.com//documents/10156/4647832/GelirVergisiTasarisi.pdf/5eb4c445-b414-48e6-9807-e1d33bb39a9a, 10.10.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Münevver KATKAT ÖZÇELİK> (Sorumlu Yazar)
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF
0000-0001-7299-7952
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 22 Ekim 2020
Kabul Tarihi 26 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 90

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { mufad815209, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, number = {90}, pages = {19 - 38}, doi = {10.25095/mufad.815209}, title = {Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar}, key = {cite}, author = {Katkat Özçelik, Münevver} }
APA Katkat Özçelik, M. (2021). Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (90) , 19-38 . DOI: 10.25095/mufad.815209
MLA Katkat Özçelik, M. "Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 19-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/61239/815209>
Chicago Katkat Özçelik, M. "Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 19-38
RIS TY - JOUR T1 - Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar AU - Münevver Katkat Özçelik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.815209 DO - 10.25095/mufad.815209 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 38 VL - IS - 90 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.815209 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.815209 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar %A Münevver Katkat Özçelik %T Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 90 %R doi: 10.25095/mufad.815209 %U 10.25095/mufad.815209
ISNAD Katkat Özçelik, Münevver . "Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 90 (Nisan 2021): 19-38 . https://doi.org/10.25095/mufad.815209
AMA Katkat Özçelik M. Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; (90): 19-38.
Vancouver Katkat Özçelik M. Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; (90): 19-38.
IEEE M. Katkat Özçelik , "Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 90, ss. 19-38, Nis. 2021, doi:10.25095/mufad.815209