Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Impact of Using Price Return Instead of Total Return on the Results of the Studies on Asset Pricing Models and Portfolio Selection

Yıl 2022, Sayı: 93, 75 - 92, 17.01.2022
https://doi.org/10.25095/mufad.989996

Öz

In this study, the effect of using price returns instead of total returns, contrary to the assumptions of finance theory,
on the findings of the carried analysis while studying topics such as asset pricing models and portfolio selection is examined.
The data set of the study consists of daily data over the 2006:1-2020:12 period for the national 100 index and six sub-indices
in Borsa Istanbul. The results reveal that the use of price returns causes a bias in portfolio selection in favour of assets with
low dividend yields and against those with high dividend yields. It has been observed that the share of the price return in the
total return is also effective on the estimated betas. In addition, in terms of asset pricing models, it is demonstrated that the
use of price returns may lead to erroneous inferences in the tests for the validity of these models. An equally important result
is that the sector betas change considerably over time. It is suggested that this phenomenon should be taken into account in
future studies. As well as the studies in the field of financial economics, the results of our study are also important for the
studies that examine the relevance of accounting information using stock returns and/or cost of capital.

Kaynakça

 • Adıgüzel Mercangöz, Burcu (2019), “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Portföy Optimizasyonu: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektörü Hisseleri Üzerine Bir Uygulama”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Journal of Yasar / Special Issue on Applied Economics and Finance, 126-136.
 • Atıcı, Sinem, Demir, Nihan, Ural, Mert (2019), “Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Türkiye’de Pay Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Analizi”, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 106-120. https://doi.org10.30784/epfad.532708
 • Bayramoğlu, Mehmet Fatih, Yayalar, Nagihan (2017), “Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 1-28.
 • Bengitöz, Pelin, Umutlun, Mehmet (2014), “Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 598, ss. 75-92.
 • Black, Fischer, Jensen, Michael C., Scholes, Myron (1972), "The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests." In Studies in the Theory of Capital Markets, edited by M. C. Jensen. New York: Praeger, 1972.
 • Coşkun, Kemal, Torun, Talip (2021), “Fama & French Üç ve Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modellerinin Geçerliliği: Borsa İstanbul Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(14) , ss. 84-102. https://doi.org10.25204/iktisad.841007
 • Çelenli Başaran, Azize Zehra (2021), “Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(1), ss. 17-34. https://10.29233/sdufeffd.780517
 • Çömlekçi, İstemi, Sondemir, Sedef (2019), “İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 70, ss. 55-67.
 • Erdaş, Mehmet Levent (2020), “Developing a Portfolio Optimization Model Based On Linear Programming Under Certain Constraints: An Application on Borsa Istanbul 30 Index”, TESAM Akademi Dergisi, 7(1), ss. 115-141. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696299
 • Eren, Miraç, Yıldırım, Durmuş (2020), “Beta Portföylerin Performans Analizi: Borsa İstanbul Örneği”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(1), ss. 167-179. https://doi.org/10.17065/huniibf.486720
 • Epöz Aydıner, Hülya, Altay, Erdinç. (2020), “Endeks Etkisi: Getiri Oranlarının Endeks Değişimlerine Olan Reaksiyonunun Borsa İstanbul’da Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(4), ss. 1347-1382. https://doi.org/10.33630/ausbf.571826
 • Günaydın, A. Doruk, Atılgan, Yiğit (2021), “Türkiye Piyasalarında Pay Fiyatlama Faktörleri”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 2020 Özel Sayı, ss. 127-145. https://doi.org10.17130/ijmeb.833978
 • Kaldırım, Yusuf (2017), “Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2017 Özel Sayı, ss. 81-91. https://doi.org/10.25095/mufad.402435
 • Kurtaran Çelik, Melike, Turan Kurtaran, Ayten (2016), “Arbitraj Fiyatlandırma Teorisinin Faktör Analizi ile Borsa İstanbul’da Test Edilmesi: BIST30 Endeksi İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 346-362.
 • Levy, Haim, Markowitz Harry M. (1979), “Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance”, The American Economic Review, 69(3), ss. 308-317. https://www.jstor.org/stable/1807366
 • Markowitz, Harry M. (1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, 7(1), ss. 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
 • Markowitz, Harry M. (1991), “Foundations of Portfolio Theory”, The Journal of Finance, 46(2), ss. 469-477. https://doi.org/10.2307/2328831
 • Mortaş, Mehmet, Garip, Okan (2016), “Optimum Portföy Seçimi ve Bist'te İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), ss. 245-282.
 • Neslihanoğlu, Serdar, Aksoy, Taner (2020), “BİST’teki Ulaştırma Sektörü Firmalarının Verilerinin Modellenmesi ve Gelecek Tahmini İçin Doğrusal Piyasa Modeli Yeterli mi?”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(4), ss. 54-72. https://doi.org/10.11611/yead.730480
 • Pala, Osman, Aksaraylı, Mehmet (2020), “Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme”. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), ss. 171-181. https://10.18026/cbayarsos.600258
 • Yiğiter, Şule Yüksel, Akkaynak, Bilal (2017), “Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları ile Bir Uygulama” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), ss. 285-300.

Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi

Yıl 2022, Sayı: 93, 75 - 92, 17.01.2022
https://doi.org/10.25095/mufad.989996

Öz

Bu çalışmada, varlık fiyatlama modelleri ve portföy seçimi gibi konularda çalışırken, finans teorisinin
varsayımlarına aykırı olarak, toplam getiriler yerine fiyat getirilerinin kullanılmasının analiz bulgularına etkisi
incelenmektedir. Çalışmanın veri setini Borsa İstanbul’da yer alan ulusal 100 endeksi ve altı alt endekse ilişkin 2006:1-
2020:12 dönemi günlük veriler oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar, fiyat getirisi kullanılmasının portföy seçiminde temettü
verimi düşük varlıklar lehine, yüksek olanlar aleyhine yanlılığa neden olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam getiri içerisinde
fiyat getirisinin payının, tahmin edilen betalar üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, fiyat getirisi kullanılarak
oluşturulan varlık fiyatlama modellerinde, modellerin geçerliliğine yönelik testlerin hatalı çıkarımlara yol açabileceği
gösterilmiştir. En az bunlar kadar önemli bir sonuç ise, zaman içerisinde sektör betalarının belirgin derecede değişiklik
göstermesidir. Yapılacak çalışmalarda bu olgunun dikkate alınması önerilmektedir. Çalışmamızın sonuçları finansal
ekonomi alanındaki çalışmalar için olduğu kadar, özellikle muhasebe bilgilerinin önemini hisse getirilerini ve/veya sermaye
maliyetini kullanarak inceleyen muhasebe alanındaki çalışmalar için de önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Adıgüzel Mercangöz, Burcu (2019), “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Portföy Optimizasyonu: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektörü Hisseleri Üzerine Bir Uygulama”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Journal of Yasar / Special Issue on Applied Economics and Finance, 126-136.
 • Atıcı, Sinem, Demir, Nihan, Ural, Mert (2019), “Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Türkiye’de Pay Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Analizi”, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 106-120. https://doi.org10.30784/epfad.532708
 • Bayramoğlu, Mehmet Fatih, Yayalar, Nagihan (2017), “Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 1-28.
 • Bengitöz, Pelin, Umutlun, Mehmet (2014), “Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 598, ss. 75-92.
 • Black, Fischer, Jensen, Michael C., Scholes, Myron (1972), "The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests." In Studies in the Theory of Capital Markets, edited by M. C. Jensen. New York: Praeger, 1972.
 • Coşkun, Kemal, Torun, Talip (2021), “Fama & French Üç ve Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modellerinin Geçerliliği: Borsa İstanbul Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(14) , ss. 84-102. https://doi.org10.25204/iktisad.841007
 • Çelenli Başaran, Azize Zehra (2021), “Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(1), ss. 17-34. https://10.29233/sdufeffd.780517
 • Çömlekçi, İstemi, Sondemir, Sedef (2019), “İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 70, ss. 55-67.
 • Erdaş, Mehmet Levent (2020), “Developing a Portfolio Optimization Model Based On Linear Programming Under Certain Constraints: An Application on Borsa Istanbul 30 Index”, TESAM Akademi Dergisi, 7(1), ss. 115-141. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696299
 • Eren, Miraç, Yıldırım, Durmuş (2020), “Beta Portföylerin Performans Analizi: Borsa İstanbul Örneği”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(1), ss. 167-179. https://doi.org/10.17065/huniibf.486720
 • Epöz Aydıner, Hülya, Altay, Erdinç. (2020), “Endeks Etkisi: Getiri Oranlarının Endeks Değişimlerine Olan Reaksiyonunun Borsa İstanbul’da Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(4), ss. 1347-1382. https://doi.org/10.33630/ausbf.571826
 • Günaydın, A. Doruk, Atılgan, Yiğit (2021), “Türkiye Piyasalarında Pay Fiyatlama Faktörleri”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 2020 Özel Sayı, ss. 127-145. https://doi.org10.17130/ijmeb.833978
 • Kaldırım, Yusuf (2017), “Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2017 Özel Sayı, ss. 81-91. https://doi.org/10.25095/mufad.402435
 • Kurtaran Çelik, Melike, Turan Kurtaran, Ayten (2016), “Arbitraj Fiyatlandırma Teorisinin Faktör Analizi ile Borsa İstanbul’da Test Edilmesi: BIST30 Endeksi İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 346-362.
 • Levy, Haim, Markowitz Harry M. (1979), “Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance”, The American Economic Review, 69(3), ss. 308-317. https://www.jstor.org/stable/1807366
 • Markowitz, Harry M. (1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, 7(1), ss. 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
 • Markowitz, Harry M. (1991), “Foundations of Portfolio Theory”, The Journal of Finance, 46(2), ss. 469-477. https://doi.org/10.2307/2328831
 • Mortaş, Mehmet, Garip, Okan (2016), “Optimum Portföy Seçimi ve Bist'te İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), ss. 245-282.
 • Neslihanoğlu, Serdar, Aksoy, Taner (2020), “BİST’teki Ulaştırma Sektörü Firmalarının Verilerinin Modellenmesi ve Gelecek Tahmini İçin Doğrusal Piyasa Modeli Yeterli mi?”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(4), ss. 54-72. https://doi.org/10.11611/yead.730480
 • Pala, Osman, Aksaraylı, Mehmet (2020), “Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme”. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), ss. 171-181. https://10.18026/cbayarsos.600258
 • Yiğiter, Şule Yüksel, Akkaynak, Bilal (2017), “Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları ile Bir Uygulama” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), ss. 285-300.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Omer Cayirli 0000-0002-0973-4647

Koray Kayalıdere 0000-0003-4073-1644

Hüseyin Aktaş 0000-0002-0580-4644

Yayımlanma Tarihi 17 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 2 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 93

Kaynak Göster

APA Cayirli, O., Kayalıdere, K., & Aktaş, H. (2022). Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(93), 75-92. https://doi.org/10.25095/mufad.989996
AMA Cayirli O, Kayalıdere K, Aktaş H. Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Ocak 2022;(93):75-92. doi:10.25095/mufad.989996
Chicago Cayirli, Omer, Koray Kayalıdere, ve Hüseyin Aktaş. “Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri Ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 93 (Ocak 2022): 75-92. https://doi.org/10.25095/mufad.989996.
EndNote Cayirli O, Kayalıdere K, Aktaş H (01 Ocak 2022) Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 93 75–92.
IEEE O. Cayirli, K. Kayalıdere, ve H. Aktaş, “Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, sy. 93, ss. 75–92, Ocak 2022, doi: 10.25095/mufad.989996.
ISNAD Cayirli, Omer vd. “Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri Ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 93 (Ocak 2022), 75-92. https://doi.org/10.25095/mufad.989996.
JAMA Cayirli O, Kayalıdere K, Aktaş H. Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022;:75–92.
MLA Cayirli, Omer vd. “Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri Ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 93, 2022, ss. 75-92, doi:10.25095/mufad.989996.
Vancouver Cayirli O, Kayalıdere K, Aktaş H. Toplam Getiri Yerine Fiyat Getirisi Kullanılmasının Varlık Fiyatlama Modelleri ve Portföy Seçimi Üzerine Yapılan Çalışma Sonuçlarına Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022(93):75-92.