Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

he Effect of Interest Rates on Real Estate Investment Trust Profitability Rates

Yıl 2023, Sayı: 97, 49 - 62, 23.01.2023
https://doi.org/10.25095/mufad.1184115

Öz

REITs do not engage in real estate construction activities on their own behalf. However, they have become one of the main stakeholders of the sector by providing financing to construction companies. At the same time, REITs act as a bridge between buyers and sellers. They can be in both buyer and seller positions in the market. In terms of these features, REITs have an important position in the market. Considering its place in the market, it is very important that the wheels of the real estate sector work properly. The question of how the change in interest rates affects the real estate sector is a question that should be asked in terms of keeping up with the changes in the sector. In this respect, the effect of the change in commercial and residential interest rates on the asset and equity profitability of REITs has been investigated. In the study, panel data analysis was conducted on the data of the REITs operating in Borsa Istanbul between the 4th quarter of 2011 and the 3rd quarter of 2021. In the study, the direction and degree of the effect, which has been concluded that commercial and housing interest affect the return on assets, is explained.

Kaynakça

 • Abar, H. (2020). Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1031-1045.
 • Afşar, A. ve Karpuz, E. (2019). Makroekonomik Değişkenlerle Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 52-64.
 • Erdem, E., Guloglu, B. ve Nazlioglu, S. (2010). The Macroeconomy and Turkish Agricultural Trade Balance with the EU Countries: Panel ARDL Analysis. International Journal of Economic Perspectives, 4(1).
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28660, 28 Mayıs 2013
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Tests In Econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 46(6), 1251-1271.
 • Ito, T. (2013). The İmpact Of Stock Price And İnterest Rate On The REIT Market İn Japan. International Journal of Business, 18(4), 359.
 • Kandır, S. ve Mermer, G. E. (2021). Konut Kredisi Faiz İndirimi Duyurusunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 929-940.
 • Kandil Göker, İ. E. ve Uysal, B. (2020). Turizm Sektöründe Faiz Oranı Ve Döviz Kurunun Karlılık Üzerindeki Etkisi. Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 159-170.
 • Karakuş, R. ve Öksüz, S. (2021). BİST gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi ile konut fiyat endeksi, faiz oranı ve enflasyon ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Business & Management Studies: An International Journal, 9(2), 751-764.
 • Kaya, V., Yalçınkaya, Ö. ve Hüseyni, İ. (2013). Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü: Türkiye Örneği (1987-2010). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 148-167.
 • Khan, S. ve Siddiqui, D. A. (2019). Factor Affecting The Performance Of Reıts: An Evidence From Different Markets. Available at SSRN Electronic Journal, 3397481.
 • Mueller, G. ve Pauley, K. (1995). The Effect Of İnterest Rate Movements On Real Estate İnvestment Trusts. Journal of Real Estate Research, 10(3), 319-325.
 • Olanrele, O. O., Fateye, O. B., Adegunle, T. O., Ajayi, C. A., Said, R. ve Baaki, K. (2020). Causal Effects Of Macroeconomic Predictors On Real Estate İnvestment Trust’s (REIT’s) Performance İn Nigeria. Pacific Rim Property Research Journal, 26(2), 149-171.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research, (1240), 1-39.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test İn The Presence Of Cross-Section Dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation Of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American statistical Association, 94(446), 621-634.
 • Şarkaya, C. (2007). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme Ve Türkiye’ye İlişkin Sektör Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 175-190.
 • Tatoğlu, F. Y. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Tatoğlu, F. Y. (2020). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Wong, W. W. ve Reddy, W. (2018). Evaluation Of Australian REIT Performance And The İmpact Of İnterest Rates And Leverage. International Real Estate Review, 21(1), 41-70.
 • www.data.tuik.gov.tr. (2022, 2 Haziran).
 • www.evds2.tcmb.gov.tr/. (2022, 15 Mayıs).
 • www.spk.gov.tr. (2022, 27 Ağustos).
 • Zügül, M. ve Şahin, C. (2015). Faiz Oranı Ve Enflasyonun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Getirisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 147-162.

Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi

Yıl 2023, Sayı: 97, 49 - 62, 23.01.2023
https://doi.org/10.25095/mufad.1184115

Öz

Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları kendi adlarına bir gayrimenkul inşa faaliyetinde bulunmasa da inşaat firmalarına
sağladıkları finansman neticesinde sektörün ana paydaşlarındandır. Aynı zamanda GMYO’lar alıcı ve satıcı arasında bir
köprü görevi görmekle beraber piyasada hem alıcı hem de satıcı pozisyonunda bulunabilmektedirler. Bu özellikleri
bakımından GMYO’ların piyasada önemli bir konumu bulunmaktadır. Piyasadaki yeri bakımından düşünüldüğünde
gayrimenkul sektörünün çarklarının düzgün işlemesi oldukça önemlidir. Faiz oranlarında meydana gelen değişimin
gayrimenkul sektörünü ne denli etkilediği sorusu ise sektörün değişimlere ayak uydurabilmesi açısından sorulması gereken
bir sorudur. Bu açıdan çalışmada ticari ve konut faizlerinde yaşanan değişimin kısa ve uzun vadede GMYO’ların aktif ve öz
sermaye karlılıklarına etkisinin ne olacağı araştırılmıştır. Yapılan çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren
GMYO’ların 2011 yılı 4. çeyrek ile 2021 yılı 3. çeyrek bilançoları arasındaki verileri üzerine panel veri analizi yapılmıştır.
Çalışmada ticari ve konut faizinin aktif karlılığı etkilediği sonucuna ulaşılmış etkinin yönü ve derecesi açıklanmıştır

Kaynakça

 • Abar, H. (2020). Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1031-1045.
 • Afşar, A. ve Karpuz, E. (2019). Makroekonomik Değişkenlerle Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 52-64.
 • Erdem, E., Guloglu, B. ve Nazlioglu, S. (2010). The Macroeconomy and Turkish Agricultural Trade Balance with the EU Countries: Panel ARDL Analysis. International Journal of Economic Perspectives, 4(1).
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28660, 28 Mayıs 2013
 • Hausman, J. A. (1978). Specification Tests In Econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 46(6), 1251-1271.
 • Ito, T. (2013). The İmpact Of Stock Price And İnterest Rate On The REIT Market İn Japan. International Journal of Business, 18(4), 359.
 • Kandır, S. ve Mermer, G. E. (2021). Konut Kredisi Faiz İndirimi Duyurusunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 929-940.
 • Kandil Göker, İ. E. ve Uysal, B. (2020). Turizm Sektöründe Faiz Oranı Ve Döviz Kurunun Karlılık Üzerindeki Etkisi. Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 159-170.
 • Karakuş, R. ve Öksüz, S. (2021). BİST gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi ile konut fiyat endeksi, faiz oranı ve enflasyon ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Business & Management Studies: An International Journal, 9(2), 751-764.
 • Kaya, V., Yalçınkaya, Ö. ve Hüseyni, İ. (2013). Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü: Türkiye Örneği (1987-2010). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 148-167.
 • Khan, S. ve Siddiqui, D. A. (2019). Factor Affecting The Performance Of Reıts: An Evidence From Different Markets. Available at SSRN Electronic Journal, 3397481.
 • Mueller, G. ve Pauley, K. (1995). The Effect Of İnterest Rate Movements On Real Estate İnvestment Trusts. Journal of Real Estate Research, 10(3), 319-325.
 • Olanrele, O. O., Fateye, O. B., Adegunle, T. O., Ajayi, C. A., Said, R. ve Baaki, K. (2020). Causal Effects Of Macroeconomic Predictors On Real Estate İnvestment Trust’s (REIT’s) Performance İn Nigeria. Pacific Rim Property Research Journal, 26(2), 149-171.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research, (1240), 1-39.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test İn The Presence Of Cross-Section Dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation Of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American statistical Association, 94(446), 621-634.
 • Şarkaya, C. (2007). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme Ve Türkiye’ye İlişkin Sektör Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 175-190.
 • Tatoğlu, F. Y. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Tatoğlu, F. Y. (2020). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Wong, W. W. ve Reddy, W. (2018). Evaluation Of Australian REIT Performance And The İmpact Of İnterest Rates And Leverage. International Real Estate Review, 21(1), 41-70.
 • www.data.tuik.gov.tr. (2022, 2 Haziran).
 • www.evds2.tcmb.gov.tr/. (2022, 15 Mayıs).
 • www.spk.gov.tr. (2022, 27 Ağustos).
 • Zügül, M. ve Şahin, C. (2015). Faiz Oranı Ve Enflasyonun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Getirisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 147-162.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turan Öndeş 0000-0001-6580-7372

Osman Can Barakalı 0000-0002-3016-2743

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 4 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 97

Kaynak Göster

APA Öndeş, T., & Barakalı, O. C. (2023). Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(97), 49-62. https://doi.org/10.25095/mufad.1184115
AMA Öndeş T, Barakalı OC. Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Ocak 2023;(97):49-62. doi:10.25095/mufad.1184115
Chicago Öndeş, Turan, ve Osman Can Barakalı. “Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 97 (Ocak 2023): 49-62. https://doi.org/10.25095/mufad.1184115.
EndNote Öndeş T, Barakalı OC (01 Ocak 2023) Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 97 49–62.
IEEE T. Öndeş ve O. C. Barakalı, “Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, sy. 97, ss. 49–62, Ocak 2023, doi: 10.25095/mufad.1184115.
ISNAD Öndeş, Turan - Barakalı, Osman Can. “Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 97 (Ocak 2023), 49-62. https://doi.org/10.25095/mufad.1184115.
JAMA Öndeş T, Barakalı OC. Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2023;:49–62.
MLA Öndeş, Turan ve Osman Can Barakalı. “Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 97, 2023, ss. 49-62, doi:10.25095/mufad.1184115.
Vancouver Öndeş T, Barakalı OC. Faiz Oranlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Karlılık Oranları Üzerinde Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2023(97):49-62.