Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Views of the Students of a Medical Faculty about the Medical History Lesson

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 502 - 511, 22.09.2021
https://doi.org/10.31020/mutftd.858277

Öz

Aim: To evaluation views of a medical faculty students about medical history lesson.
Method: The study is designed in descriptive research type. It was conducted in November and December 2020 for 1st class students studying at medical school of a state university. Universe of research consisted of 249 students taking medical history lesson. Sample size (n = 208) was reached. Datas were collected online using form created in line with literature. The Ethics Committee approval and student permits have been obtained.
Results: Average age of students is 18.6 ± 1.1 years and 84.6% of them have an academic average of 90-100. Average of students' satisfaction with profession is 7.4 ± 1.8 (min-max = 1-10), 88.5% of them have a positive perspective towards profession. Students' 64.4% wanted lesson to be taught in afternoon, 98.1% to be given a course note, and 76% wanted it given day before. Their 54.8% stated that it is not necessary to follow source book. Students' 57.7% stated that using a slide or barcovision as a visual element, 95.7% of them stated that it would be useful to show video in lesson. While 64.9% of students stated that they wanted to use active education methods such as participation in lesson-related activities, lectures, case lectures; 51.9% of them stated that they wanted instructor to include class in lesson.
Conclusion: When results of study are evaluated, it is seen that students look favorably on active education methods. Therefore, it is prominent to ensure that students participate in lesson-related activities. The interest in lesson can be increased by using active education methods such as subject and case narration. It is recommended to use more video-audio materials such as video in lessons. In this respect, it is important for the lecturer to prepare reminder notes on where to use audio-visual tools and various activities. In this respect, it is important for lecturer to prepare reminder notes on where to use audio-visual tools and various activities. In addition, considering Covid-19 pandemic and similar processes, it is another requirement to ensure that distance education platforms are compatible with active education methods.

Kaynakça

 • 1. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. Forty-fifth Edition. Supplement. New York: 2006;s.1.
 • 2. Ateş M. Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Beta Yay. İstanbul: 2011;s.3.
 • 3. Gökkoca FZU. Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler. JCME 2001;10(10):371-374.
 • 4. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları. TEPDAD Yay. 2020;s.17.
 • 5. Tamam İ, Başer Kolcu Mİ. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. Med J SDU 2018; 25(1):56–62.
 • 6. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 [İnternet]. Ankara: Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları. [cited 2020 Dec 17] Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/mezuniyet-oncesi-tip-egitimi-cekirdek-egitimi-programi.pdf
 • 7. Uzel, İ. Tıp Etiği Eğitimi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 1994;2(3):121-126.
 • 8. Yıldırım G. Sağlık profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008;28-32.
 • 9. Yıldırım G, Kadıoğlu S. Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları. Cumhuriyet Med J 2007; 29 (2):7-12.
 • 10. Kurt, E. ve ark. Türkiye’deki Bazı Tıp Fakültelerinin Etik Eğitimi Müfredatının İncelenmesi. Turkish Studies 2015;1071-1082.
 • 11. Tımbıl S, ve ark. Tıp eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması: İki Yıla Ait verilerin Karşılaştırması. J Med Educ World 2007;26(1):1-11.
 • 12. Bayat, AH. Tıp Tarihi. Genişletilmiş 3. Baskı. Üçer Matbaacılık Ltd. 2016;22-23.
 • 13. Schulz, Stefan. ve ark. How Important is Medical Ethics and History of Medicine Teaching in the Medical Curriculum? An Empirical Approach towards Students' Views. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 2012;29(1):1-18.
 • 14. Çencen, N. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Tarihi ve Etiği Dersinin Tıp Tarihi Konularına İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). Diyalektolog-J National Social Sci 2018;19:503-518.
 • 15. Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Almakta Olan Öğrencilerin Tıp Etiği Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Firat Med J 2013;18(2):109-16.
 • 16. Keskin MÖ, Yıldız ÖÖ, Aksakal E. Metaphoric perceptions of medical school students about ethical concept. Ihl J Educ Res 2019;4(2):300-13.
 • 17. Kolcu G, ve ark. Prog Nutr [Internet]. 2020 Sep 25;22(2-S SE-Original articles):e2020005. [cited 2021 Feb 16] Available from: https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article /view/ 10443
 • 18. Frye AW, Hemmer PA. Program evaluation models and related theories: AMEE Guide No. 67. Med Teach [Internet]. 2012 May 1;34(5):e288–99. [cited 2021 Feb 12] Available from: https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.668637
 • 19. Henry RC, Wright DE. When Do Medical Students Become Human Subjects of Research? The Case of Program Evaluation. Acad Med [Internet]. 2001;76(9). [cited 2021 Feb 16] Available from: https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2001/09000/When_Do_Medical_Students_Become_Human_Subjects_of.6.aspx
 • 20. Baksi A, Durğun İB. Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersinden Beklentilerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2020;28(2):264-72.
 • 21. Tarhan Ö, ve ark. Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri. Med J SDU 2009; 12(2): 26-29.
 • 22. Alper Z, Özdemir H. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyodemografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları. Uludag Med J 2004;30(2): 93-6.
 • 23. Edirne T, ve ark. Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri ve Tıp Eğitimi. Van Med J 2008;15(1):18-22.
 • 24. Vehid S, ve ark. Tıp Eğitimini Seçmede Ailede Hekim Bulunmasının Rolü. Cerrahpasa Med J 2001;32(2):91-6.
 • 25. Cansever Z, ve ark. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Tercih Nedenleri ve Tıp Eğitiminden Beklentileri. Konuralp Med J 2014;6(1), 17-21.
 • 26. Özan S, ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması. J Med Educ World 2006;23(1):12-8.
 • 27. Sadıkoğlu G, ve ark. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 Yılında Tercih Eden Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2003;23(1):14-7.
 • 28. Gündoğar D, ve ark. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. J Clin Psychiatry 2007;10(1):14-27.
 • 29. Kuşçu E. The Use Of Audio-Visual Materials In Foreign Language Teaching and Learning. ASOS J 2017;5(43):213-24.
 • 30. Gülen S, Demi̇rkuş N. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi. VYYU J Educ 2015; 11(1): 1-19.
 • 31.Rasul S, Bukhsh Q, Batool S. A Study to Analyze the Effectiveness of Audio Visual Aids in Teaching Learning Process at the University Level. Procedia Soc Behav Sci 2011;28:78-8.
 • 32. Sökmen N. Önlisans Öğrencilerinin Kimya Dersinde Uygulanan Aktif Eğitim Yöntemleri. TED J Educ Sci 2000; 25 (117):29-33.
 • 33. Gözil R, ve ark. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Eğitimini Değerlendirmeleri. J Med Educ World 2006;23(23): 27-32.
 • 34. Öğetürk M, ve ark. Tıp Öğrencileri Nasıl Bir Anatomi Eğitimi İstiyor? J Med Educ World 2003;10:7-10.
 • 35. Tuygar Ş, ve ark. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. J Med Educ World 2015;14(42):5-14.
 • 36. Altaş D. Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması. Marmara JEAS 2006;21(1), 439-58. .

Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 502 - 511, 22.09.2021
https://doi.org/10.31020/mutftd.858277

Öz

Amaç: Bir tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin tıp tarihi dersi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı araştırma tipinde tasarlanmıştır. Bir devlet üniversitesinin tıp fakültesinde okuyan dönem-1 öğrencilerinde 2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, tıp tarihi dersini alan 249 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğüne (n=208) ulaşılmıştır. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan form aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmıştır. Etik Kurul onayı ve öğrenci izinleri alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 18.6±1.1 yıldır ve %84.6’sı 90-100 arası akademik ortalamaya sahiptir. Öğrencilerin meslekten memnuniyet ortalamaları 7.4±1.8 (min-max=1-10) ve %88.5’i mesleğe karşı olumlu bakış açısına sahiptirler. Öğrencilerin %64.4’ü dersin öğleden sonra işlenmesini, %98.1’i ders notu verilmesini, %76’sı ders notunun bir gün önce verilmesini istemiştir. %54.8’i kaynak kitap takibinin gerekli olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %57.7’si görsel öge olarak slayt veya barkovizyon kullanılmasını, %95.7’si derste video gösteriminin faydalı olacağını ifade etmiştir. Öğrencilerin %64.9’u dersle ilgili etkinliklere katılım, konu anlatımı, vaka anlatımı gibi aktif eğitim yöntemlerinin kullanılmasını istediklerini belirtirken; %51.9’u eğiticinin sınıfı derse katmasını istediklerini dile getirmiştir.
Sonuç: Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde öğrencilerin aktif eğitim yöntemlerine sıcak baktıkları görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin dersle ilgili etkinliklere katılımını sağlamak öne çıkmaktadır. Konu ve vaka anlatımı gibi aktif eğitim yöntemleri kullanılarak derse olan ilgi artırılabilir. Derslerde video gibi görüntülü-sesli materyallerin daha fazla kullanılması önerilmektedir. Bu bakımdan dersi veren eğiticinin görsel-işitsel araçların ve çeşitli etkinliklerin nerelerde kullanılacağına ilişkin hatırlatıcı notlar hazırlaması önemlidir. Ayrıca Covid-19 pandemisi ve benzeri süreçler dikkate alındığında uzaktan eğitim platformlarının aktif eğitim yöntemlerine uyumlu olmalarının sağlanması başka bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. Forty-fifth Edition. Supplement. New York: 2006;s.1.
 • 2. Ateş M. Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Beta Yay. İstanbul: 2011;s.3.
 • 3. Gökkoca FZU. Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler. JCME 2001;10(10):371-374.
 • 4. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları. TEPDAD Yay. 2020;s.17.
 • 5. Tamam İ, Başer Kolcu Mİ. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. Med J SDU 2018; 25(1):56–62.
 • 6. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 [İnternet]. Ankara: Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları. [cited 2020 Dec 17] Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/mezuniyet-oncesi-tip-egitimi-cekirdek-egitimi-programi.pdf
 • 7. Uzel, İ. Tıp Etiği Eğitimi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 1994;2(3):121-126.
 • 8. Yıldırım G. Sağlık profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008;28-32.
 • 9. Yıldırım G, Kadıoğlu S. Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları. Cumhuriyet Med J 2007; 29 (2):7-12.
 • 10. Kurt, E. ve ark. Türkiye’deki Bazı Tıp Fakültelerinin Etik Eğitimi Müfredatının İncelenmesi. Turkish Studies 2015;1071-1082.
 • 11. Tımbıl S, ve ark. Tıp eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması: İki Yıla Ait verilerin Karşılaştırması. J Med Educ World 2007;26(1):1-11.
 • 12. Bayat, AH. Tıp Tarihi. Genişletilmiş 3. Baskı. Üçer Matbaacılık Ltd. 2016;22-23.
 • 13. Schulz, Stefan. ve ark. How Important is Medical Ethics and History of Medicine Teaching in the Medical Curriculum? An Empirical Approach towards Students' Views. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 2012;29(1):1-18.
 • 14. Çencen, N. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Tarihi ve Etiği Dersinin Tıp Tarihi Konularına İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). Diyalektolog-J National Social Sci 2018;19:503-518.
 • 15. Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Almakta Olan Öğrencilerin Tıp Etiği Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Firat Med J 2013;18(2):109-16.
 • 16. Keskin MÖ, Yıldız ÖÖ, Aksakal E. Metaphoric perceptions of medical school students about ethical concept. Ihl J Educ Res 2019;4(2):300-13.
 • 17. Kolcu G, ve ark. Prog Nutr [Internet]. 2020 Sep 25;22(2-S SE-Original articles):e2020005. [cited 2021 Feb 16] Available from: https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article /view/ 10443
 • 18. Frye AW, Hemmer PA. Program evaluation models and related theories: AMEE Guide No. 67. Med Teach [Internet]. 2012 May 1;34(5):e288–99. [cited 2021 Feb 12] Available from: https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.668637
 • 19. Henry RC, Wright DE. When Do Medical Students Become Human Subjects of Research? The Case of Program Evaluation. Acad Med [Internet]. 2001;76(9). [cited 2021 Feb 16] Available from: https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2001/09000/When_Do_Medical_Students_Become_Human_Subjects_of.6.aspx
 • 20. Baksi A, Durğun İB. Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersinden Beklentilerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2020;28(2):264-72.
 • 21. Tarhan Ö, ve ark. Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri. Med J SDU 2009; 12(2): 26-29.
 • 22. Alper Z, Özdemir H. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyodemografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları. Uludag Med J 2004;30(2): 93-6.
 • 23. Edirne T, ve ark. Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri ve Tıp Eğitimi. Van Med J 2008;15(1):18-22.
 • 24. Vehid S, ve ark. Tıp Eğitimini Seçmede Ailede Hekim Bulunmasının Rolü. Cerrahpasa Med J 2001;32(2):91-6.
 • 25. Cansever Z, ve ark. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Tercih Nedenleri ve Tıp Eğitiminden Beklentileri. Konuralp Med J 2014;6(1), 17-21.
 • 26. Özan S, ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması. J Med Educ World 2006;23(1):12-8.
 • 27. Sadıkoğlu G, ve ark. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 Yılında Tercih Eden Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2003;23(1):14-7.
 • 28. Gündoğar D, ve ark. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. J Clin Psychiatry 2007;10(1):14-27.
 • 29. Kuşçu E. The Use Of Audio-Visual Materials In Foreign Language Teaching and Learning. ASOS J 2017;5(43):213-24.
 • 30. Gülen S, Demi̇rkuş N. Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi. VYYU J Educ 2015; 11(1): 1-19.
 • 31.Rasul S, Bukhsh Q, Batool S. A Study to Analyze the Effectiveness of Audio Visual Aids in Teaching Learning Process at the University Level. Procedia Soc Behav Sci 2011;28:78-8.
 • 32. Sökmen N. Önlisans Öğrencilerinin Kimya Dersinde Uygulanan Aktif Eğitim Yöntemleri. TED J Educ Sci 2000; 25 (117):29-33.
 • 33. Gözil R, ve ark. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Eğitimini Değerlendirmeleri. J Med Educ World 2006;23(23): 27-32.
 • 34. Öğetürk M, ve ark. Tıp Öğrencileri Nasıl Bir Anatomi Eğitimi İstiyor? J Med Educ World 2003;10:7-10.
 • 35. Tuygar Ş, ve ark. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. J Med Educ World 2015;14(42):5-14.
 • 36. Altaş D. Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması. Marmara JEAS 2006;21(1), 439-58. .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fuat İNCE> (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı
0000-0002-2887-7512
Türkiye


Kıymet BATMAZ>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0002-3615-7953
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 22 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 11 Ocak 2021
Kabul Tarihi 8 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mutftd858277, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, issn = {1309-761X}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, number = {3}, pages = {502 - 511}, doi = {10.31020/mutftd.858277}, title = {Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İnce, Fuat and Batmaz, Kıymet} }
APA İnce, F. & Batmaz, K. (2021). Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 11 (3) , 502-511 . DOI: 10.31020/mutftd.858277
MLA İnce, F. , Batmaz, K. "Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 (2021 ): 502-511 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/64978/858277>
Chicago İnce, F. , Batmaz, K. "Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 (2021 ): 502-511
RIS TY - JOUR T1 - Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Fuatİnce, KıymetBatmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31020/mutftd.858277 DO - 10.31020/mutftd.858277 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 502 EP - 511 VL - 11 IS - 3 SN - 1309-761X-1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.858277 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.858277 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Fuat İnce , Kıymet Batmaz %T Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P 1309-761X-1309-8004 %V 11 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.858277 %U 10.31020/mutftd.858277
ISNAD İnce, Fuat , Batmaz, Kıymet . "Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 / 3 (Eylül 2021): 502-511 . https://doi.org/10.31020/mutftd.858277
AMA İnce F. , Batmaz K. Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 502-511.
Vancouver İnce F. , Batmaz K. Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 502-511.
IEEE F. İnce ve K. Batmaz , "Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 502-511, Eyl. 2021, doi:10.31020/mutftd.858277
Creative Commons Lisansı
                                                                            Bu Dergi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  Makalelerin sorumlulukları yazarlara aittir 

Kapak 

Ayşegül Tuğuz

İlter Uzel’inDioskorides ve Öğrencisi adlı eserinden 

Adres

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir/ Mersin