Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ SEVİYELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 27 - 42, 01.03.2019
https://doi.org/10.29067/muvu.340500

Öz

Muhasebe mesleği toplumun tümü tarafından bilinen ve çok sayıda çalışana sahip olan bir meslektir. Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de çalışanların verimli olması yaptıkları işleri sevmelerine ve bu işlerden tatmin olmalarına bağlıdır. Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık derecesinin ve iş tatmin düzeyinin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına anket tekniği uygulanmıştır. Çalışmada ilk olarak ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve daha sonra hipotezler t-testi ve ANOVA testi aracılığıyla araştırılmıştır. Çalışma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılığının ve iş tatmininin cinsiyet açısından, medeni hal açısından, eğitim durumu açısından farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın, muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık ve iş tatminlerinin yaş, aylık gelir ve mesleği isteyerek seçme açısından farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(1), 1-18.
 • Aydın, A., Özmen, M. & Tekin, Ö. A. (2014). İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), 57-72.
 • Bilgiç, H. F. (2017). Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 35-49.
 • Blau, G. J. (1985). The Measurement and Prediction of Career Commitment. Journal of Occupational Psychology, 58(4), 277-288. Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gül, H., & Erol, M. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Bağlılık ve Çalışma Ahlakının Mesleki Etik Davranışına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 26, 51-74.
 • Günlük, M., Özer, G., & Özcan, M. (2013). İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 9(20), 57-76.
 • Hacıhasanoğlu, T., & Karaca, N. (2014). Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19, 153-170.
 • Heybeli, B., Kayıhan, B., & Tepeli, Y. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(2), 155-165.
 • Karakaş, A., Saban, M., & Aslan, A. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini ve Mesleki Bağlılıklarına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi. 144, 41-62.
 • Kayıhan, B., Tepeli, Y., Heybeli, B., & Bakan, H. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği. Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(14), 374-390.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C., A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Negiz, N., Oksay, A. & Akman, E. (2011). İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(2), 207-229.
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. 3rd Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 28, 1-20.
 • Özer, G., & Uyar, M. (2010). Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 48, 89-100.
 • Poyraz, K., & Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2, 143-164.
 • Şimşek, Ş. M., & Aslan, Ş. (2012). Meslekî ve Örgütsel Bağlılığın, Örgütsel Davranışa İlişkin Sonuçlarla İlişkileri. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 23, 415-454.
 • Tanç, A. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Üzerinde Kontrol Odağı Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 69, 83-98.
 • Tayfun, A., Işın, A., & Küçükergin, K. G. (2016). Örgütsel Sessizliğin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Belirleyici Rolü. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 1, 35-49.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 8(1), 92-107.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis: University of Minnesota.

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 27 - 42, 01.03.2019
https://doi.org/10.29067/muvu.340500

Öz

Accounting profession is a commonly known profession by and has a large number of members. As in every profession, the efficiency of the employees in the accounting profession depends on how much members of profession like and how much they are satisfied with their job. In this study, it is aimed to determine whether the level of occupational commitment and job satisfaction of accounting professional members differ according to demographic factors. For this purpose, a questionnaire was applied to the members of accounting profession working in Karabük, Zonguldak and Bartın. In the study, firstly, the validity and reliability analysis of the scales are carried out and then t-tests and analysis of variance (ANOVA) analyzes are used to test hypotheses. As a result of the study, it has been determined that the occupational commitment and job satisfaction of accounting professionals do not differ in terms of education status, marital status and gender of employees. On the other hand, it has been found that the occupational commitment and job satisfaction of accounting professionals differ in terms of age, monthly income and willingness to choose profession.

Kaynakça

 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(1), 1-18.
 • Aydın, A., Özmen, M. & Tekin, Ö. A. (2014). İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), 57-72.
 • Bilgiç, H. F. (2017). Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 35-49.
 • Blau, G. J. (1985). The Measurement and Prediction of Career Commitment. Journal of Occupational Psychology, 58(4), 277-288. Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gül, H., & Erol, M. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Bağlılık ve Çalışma Ahlakının Mesleki Etik Davranışına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 26, 51-74.
 • Günlük, M., Özer, G., & Özcan, M. (2013). İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 9(20), 57-76.
 • Hacıhasanoğlu, T., & Karaca, N. (2014). Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19, 153-170.
 • Heybeli, B., Kayıhan, B., & Tepeli, Y. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(2), 155-165.
 • Karakaş, A., Saban, M., & Aslan, A. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini ve Mesleki Bağlılıklarına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi. 144, 41-62.
 • Kayıhan, B., Tepeli, Y., Heybeli, B., & Bakan, H. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği. Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(14), 374-390.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C., A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.
 • Negiz, N., Oksay, A. & Akman, E. (2011). İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(2), 207-229.
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. 3rd Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 28, 1-20.
 • Özer, G., & Uyar, M. (2010). Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 48, 89-100.
 • Poyraz, K., & Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2, 143-164.
 • Şimşek, Ş. M., & Aslan, Ş. (2012). Meslekî ve Örgütsel Bağlılığın, Örgütsel Davranışa İlişkin Sonuçlarla İlişkileri. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 23, 415-454.
 • Tanç, A. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Üzerinde Kontrol Odağı Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 69, 83-98.
 • Tayfun, A., Işın, A., & Küçükergin, K. G. (2016). Örgütsel Sessizliğin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Belirleyici Rolü. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 1, 35-49.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 8(1), 92-107.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis: University of Minnesota.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0001-5499-1485
Türkiye


Hakan VARGÜN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Türkiye


Hasan UYGURTÜRK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2019
Başvuru Tarihi 28 Eylül 2017
Kabul Tarihi 19 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Büyükyılmaz, O. , Vargün, H. & Uygurtürk, H. (2019). ANALYSIS OF OCCUPATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS . Journal of Accounting and Taxation Studies , 12 (1) , 27-42 . DOI: 10.29067/muvu.340500

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new