Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 30 2020-08-28

The Changes of Electromyographic Swallowing Pattern In FunctionalTreatment of Patients With Class II Malocclusion
Sınıf II Maloklüzyonlu Hastaların Fonksiyonel Tedavileri Sırasında Elektromiyografik Yutma Paterninde Görülen Değişiklikler

Ahmet Ertan SOĞANCI [1] , Yaşar Bedii GÖYENÇ [2]


Objective: The aim of this study is to determine the changes in the electromyographic (EMG) swallowing pattern during the
functional treatment of patients with Class II malocclusion with activator appliance.
Material and Methods: 26 patients, (16 girls and 10 boys, mean age 12.1) with Class II malocclusion, at the pubertal peak
period who were treated with activator appliance in the functional treatment, were selected for the study. The activity values
of the right-left anterior temporal, masseter, and anterior digastric muscles during the swallowing of own saliva of patients
were performed with the EMG device and bipolar surface electrodes. Electromyographic measurements were obtained using
special software and recorded as microvolt (μv) values. EMG recordings were taken at the beginning of treatment (T1), and 1
week (T2), 1 month (T3), 3 months (T4), and 6 months (T5) after using of activator appliance.
Results: According to the electromyographic findings during swallowing statistically significant decrease in the activity values of the right and left anterior temporal muscles in T2 measurements(p <0.05), and a statistically significant increase in
the activity values of the right anterior temporal muscles in the T5 measurements(p <0.05). No significant changes were observed in the activity values of the right and left masseter muscles during the T1-T5 periods. Significant increase in activity
values of left anterior digastric muscles in T2 measurements (p <0.05), and activity values of right and left anterior digastric
muscles showed progressive and significant decreases(p <0.01),(p <0.001) in T3, T4, T5 measurements.
Conclusion: At the beginning of functional treatment, especially high electromyographic activity values of the anterior digastric muscles, were progressively and significantly decreased due to the decrease in the overjet by functional treatment and
the abnormal electromyographic swallowing model was normalized.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sınıf II maloklüzyonu olan hastaların aktivatör apareyi ile fonksiyonel tedavisi sırasındaki elektromiyografik(EMG) yutma paterninde görülen değişiklikleri tespit etmektir.
Gereç ve Yöntemleç: Sınıf II maloklüzyonlu, pubertal atak döneminde bulunan ve aktivatör apareyi ile fonksiyonel tedavi
olan 26 hasta (16 kız ve 10 erkek, ortalama yaş 12,1) çalışma için seçilmiştir. EMG cihazı ve bipolar yüzey elektrotları ile hastaların kendi tükürüklerini yutma sırasındaki sağ, sol anterior temporal, masseter ve anterior digastrik kasların aktivite değerlerinin tespiti yapıldı. Elektromiyografik ölçümler, özel yazılım kullanılarak elde edildi ve mikrovolt(μv) değerleri olarak
kaydedildi. EMG kayıtları, tedavinin başında(T1), aktivatör kullanımından 1 hafta sonra(T2), 1 ay sonra(T3), 3 ay sonra(T4)
ve 6 ay sonra(T5) alındı.
Bulgular: Yutma sırasındaki elektromiyografik bulgulara göre, sağ ve sol anterior temporal kasların T2 ölçümlerindeki aktivite değerlerinde istatiksel olarak önemli azalma(p<0,05), sağ anterior temporal kasın T5 ölçümlerindeki aktivite değerlerinde istatiksel olarak önemli artış(p<0,05) tespit edildi. T1-T5 dönemleri sırasında sağ ve sol masseter kasların aktivite değerlerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Sol anterior digastrik kasların T2 ölçümlerindeki aktivite değerlerinde önemli
artış(p<0,05), sağ ve sol anterior digastrik kasların T3, T4, T5 ölçümlerindeki aktivite değerleri ise kademeli bir şekilde
önemli azalmalar gösterdi(p<0,01) (p<0,001).
Sonuç: Fonksiyonel tedavinin başında, özellikle anterior digastrik kaslarda görülen yüksek elektromiyografik aktivite değerleri fonksiyonel tedavi ile artmış overjetin azalması nedeni ile kademeli ve önemli bir şekilde azalmış ve anormal elektromiyografik yutkunma modelinin normalleştiği gözlenmiştir.


  • 1. Rains MD, Nanda R Soft-tissue changes associated with maxillary incisor retraction. American Journal of Orthodontics, 1982; 81, 481–488. 2. Kelly JE, Harvey C An assessment of the teeth of youths 12-17 years. DHEW Publication No (HRA), Washington DC: National Center for Health Statistics, 1977; 77-1644.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9438-0061
Yazar: Ahmet Ertan SOĞANCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8029-4074
Yazar: Yaşar Bedii GÖYENÇ
Kurum: Serbest Ortodontist
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 24 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2020

Vancouver Soğancı A , Göyenç Y . Sınıf II Maloklüzyonlu Hastaların Fonksiyonel Tedavileri Sırasında Elektromiyografik Yutma Paterninde Görülen Değişiklikler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2020; 25-30.