Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 24 2020-08-28

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Periodontal Farkındalığı, Ağız Sağlığına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Periodontal Awareness, Oral Health Attitudes and Behaviour of of Dentistry Faculty Students

Dilek ÖZKAN ŞEN [1] , Betül IRIZ [2] , Fatma UCAN YARKAC [3] , Elif ÖNCÜ [4]


Amaç: Diş hekimligǍi oDžgǍrencilerinin kendi agǍız sagǍlıgǍına yoDžnelik tutumları agǍız sagǍlıgǍı alışkanlıklarını etkilemek ile birlikte
tedavi ettikleri hastalarının agǍız sagǍlıgǍının iyileştirilmesi uDžzerinde de olası etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı diş hekimligǍi
fakuDžltesi oDžgǍrencilerinin periodontal farkındalıklarını, kendi agǍız sagǍlıgǍına yoDžnelik tutum ve alışkanlıklarını degǍerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 336 birey (140 preklinik oDžgǍrencisi-196 klinik stajyer oDžgǍrenci) dahil edildi. Bireylerin sosyodemografik verileri, sistemik hastalık geçmişi, sigara içme durumları, periodontal sagǍlık/hastalık durumları online anket formu
kullanılarak sorgulandı. AgǍız sagǍlıgǍına yoDžnelik tutumları ve agǍız sagǍlıgǍı alışkanlıklarını degǍerlendirmek için Hiroşima Udžniversitesi Diş Davranış Envanteri (HU-DBI) kullanıldı. Elde edilen veriler p<0,05 anlamlılık duDžzeylerine goDžre istatistiksel olarak
analiz edildi.
Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet, ailenin ikamet ettigǍi yer, ailenin gelir duDžzeyi ve oDžgǍrencilerin annelerinin egǍitim seviyesi
açısından anlamlı bir farklılık goDžruDžlmezken (p>0,05), yaş, oDžgǍrencilerin yaşadıkları yer ve oDžgǍrencilerin babalarının egǍitim seviyeleri açısından anlamlı farklılık oldugǍu goDžruDžlduDž(p<0,05). OdžgǍrencilerin periodontal farkındalıkları degǍerlendirildigǍinde; klinik oDžgǍrencilerin periodontal farkındalıklarının istatistiksel olarak daha yuDžksek oldugǍu goDžzlendi. Iǚlaveten, HU-DBI skorları
klinik oDžgǍrencilerde (7,10±1,32) preklinik oDžgǍrencilerle (5,49±2,01) kıyasla daha yuDžksekti (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızın bulguları dogǍrultusunda, diş hekimligǍi oDžgǍrencilerinde egǍitim seviyesinin artmasıyla, oDžgǍrencilerin diş fırçalama alışkanlıkları, oral hijyen davranışları, periodontal hastalık bilgileri ve bu konudaki tutum ve davranışlarının arttıgǍı
goDžzlemlenmiştir.
Background: The attitudes of dentistry students towards their own oral health affect their oral health habits and also have a possible effect on improving the oral health of the patients that they treat.The aim of this study was to evaluate periodontal awareness, attitudes and habits of dental faculty students towards their own oral health. Methods: 336 individuals (140 preclinical-196 clinical students) were included in the study. Sociodemographic data,systemic disease history, smoking status, periodontal health/disease status of individuals were questioned using the online questionnaire.HU-DBI was used to evaluate attitudes towards oral health and oral health habits.The data obtained were statistically analyzed according to p<0.05 significance levels. Results: While there was no significant difference between the groups in terms of gender, place of residence of the family, income level of the family and the education level of the mothers of the students(p>0.05), there was a significant difference in terms of age, location of the students and the education levels of the fathers of the students(p<0,05).When periodontal awareness of students is evaluated; It was observed that clinical students' periodontal awareness was statistically higher. In addition, HU-DBI scores were higher in clinical students (7.10 ± 1.32) compared to preclinical students (5.49 ± 2.01)(p<0.05). Conclusion : In line with the findings of our study, it can be said that with the increase in the level of education in dentistry students, tooth brushing habits, oral hygiene behaviors, periodontal disease knowledge and attitudes and behaviors in this regard have increased.
 • 1. Oppermann RV. An overview of the epidemiology of periodontal diseases in Latin America. Brazilian Oral Research. 2007;21(SPE):8-15.
 • 2. Wong RM, Ng SK, Corbet EF, Keung Leung W. Non‐surgical periodontal therapy improves oral health‐related quality of life. Journal of clinical periodontology. 2012;39(1):53-61.
 • 3. Jönsson B, Öhrn K. Evaluation of the effect of non‐surgical periodontal treatment on oral health‐related quality of life: estimation of minimal important differences 1 year after treatment. Journal of clinical periodontology. 2014;41(3):275-82.
 • 4. Brady WF. Periodontal disease awareness. Journal of the American Dental Association (1939). 1984;109(5):706-10.
 • 5. Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Annals of periodontology. 1999;4(1):1-6.
 • 6. Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. The lancet. 2005;366(9499):1809-20.
 • 7. Ertümer E, Karacaoğlu F, Akkaya M. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Periodontal Hastalık Öz Bildirim Geçerliliğinin Değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal.5(1):39-49.
 • 8. Croxson L. Periodontal awareness: the key to periodontal health. International dental journal. 1993;43(2 Suppl 1):167-77.
 • 9. Gift H. Awareness and assessment of periodontal problems among dentists and the public. International dental journal. 1988;38(3):147-53.
 • 10. Noonan B. Understanding the reasons why patients delay seeking treatment for oral cancer symptoms from a primary health care professional: an integrative literature review. European Journal of Oncology Nursing. 2014;18(1):118-24.
 • 11. Walsh MM. Effects of school‐based dental health education on knowledge, attitudes and behavior of adolescents in San Francisco. Community dentistry and oral epidemiology. 1985;13(3):143-7.
 • 12. Freeman R. The determinants of dental health attitudes and behaviours. British dental journal. 1999;187(1):15-8.
 • 13. Khami MR, Virtanen JI, Jafarian M, Murtomaa H. Oral health behaviour and its determinants amongst Iranian dental students 1. European journal of dental education. 2007;11(1):42-7.
 • 14. Kawamura M. Dental behavioral science-The relationship between perceptions of oral health and oral status in adults. J Hiroshima Univ Dent Soc. 1988;20:273-86.
 • 15. Kawamura M, Honkala E, Widström E, Komabayashi T. Cross‐cultural differences of self‐reported oral health behaviour in Japanese and Finnish dental students. International dental journal. 2000;50(1):46-50.
 • 16. Kawamura M, Spadafora A, Kim KJ, Komabayashi T. Comparison of United States and Korean dental hygiene students using the Hiroshima university‐dental behavioural inventory (HU‐DBI). International dental journal. 2002;52(3):156-62.
 • 17. Komabayashi T, Kwan SYL, Hu D-Y, Kajiwara K, Sasahara H, Kawamura M. A comparative study of oral health attitudes and behaviour using the Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) between dental students in Britain and China. Journal of oral science. 2005;47(1):1-7.
 • 18. Cortes FJ, Nevot C, Ramon JM, Cuenca E. The evolution of dental health in dental students at the University of Barcelona. Journal of dental education. 2002;66(10):1203-8.
 • 19. Sharda AJ, Shetty S. A comparative study of oral health knowledge, attitude and behaviour of first and final year dental students of Udaipur city, Rajasthan, India. International journal of dental hygiene. 2008;6(4):347-53.
 • 20. Doğan B, Kucukdoğan U. Gender-specific oral health attitudes and behaviour among dental students. GÜ Diş Hek Fak Derg. 2009;26:87-93.
 • 21. Peker I, Alkurt MT. Oral health attitudes and behavior among a group of Turkish dental students. European journal of dentistry. 2009;3(01):24-31.
 • 22. Barrieshi-Nusair K, Alomari Q, Said K. Dental health attitudes and behaviour among dental students in Jordan. Community dental health. 2006;23(3):147.
 • 23. Dagli RJ, Tadakamadla S, Dhanni C, Duraiswamy P, Kulkarni S. Self reported dental health attitude and behavior of dental students in India. Journal of oral science. 2008;50(3):267-72.
 • 24. Üstün K, Özdemir Eç, Sezer U, Şenyurt S, Bahar F, Cebesoy Ke. Hamile Bireylerde Periodontal Farkındalık ve Dental Anksiyetenin Sosyo-Demografik Veriler Işığında Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(1):14-5.
 • 25. Yildiz S, Dogan B. Self reported dental health attitudes and behaviour of dental students in Turkey. European journal of dentistry. 2011;5(03):253-9.
 • 26. Kinane DF. Causation and pathogenesis of periodontal disease. Periodontology 2000. 2001;25(1):8-20.
 • 27. Allen PF. Assessment of oral health related quality of life. Health and quality of life outcomes. 2003;1(1):1-8.
 • 28. Frandsen A. Changing patterns of attitudes and oral health behaviour. International dental journal. 1985;35(4):284.
 • 29. Okada M, Kawamura M, Kaihara Y, Matsuzaki Y, Kuwahara S, Ishidori H, et al. Influence of parents’ oral health behaviour on oral health status of their school children: an exploratory study employing a causal modelling technique. International journal of paediatric dentistry. 2002;12(2):101-8.
 • 30. Levin L, Shenkman A. The relationship between dental caries status and oral health attitudes and behavior in young Israeli adults. Journal of dental education. 2004;68(11):1185-91.
 • 31. Okada M, Kawamura M, Hayashi Y, Takase N, Kozai K. Simultaneous interrelationship between the oral health behavior and oral health status of mothers and their children. Journal of Oral Science. 2008;50(4):447-52.
 • 32. Kassak KM, Dagher R, Doughan B. Oral hygiene and lifestyle correlates among new undergraduate university students in Lebanon. Journal of American College Health. 2001;50(1):15-20.
 • 33. Petersen PE. Dental health behaviour among 25-44-year-old Danes. Scandinavian journal of primary health care. 1986;4(1):51-7.
 • 34. Danışman F. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan öğrencilerde periodontal farkındalık ve bütünlük duygusu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; 2018.
 • 35. Lin H, Wong M, Wang Z, Lo E. Oral health knowledge, attitudes, and practices of Chinese adults. Journal of Dental Research. 2001;80(5):1466-70.
 • 36. Axelsson P, Nyström B, Lindhe J. The long‐term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults: results after 30 years of maintenance. Journal of clinical periodontology. 2004;31(9):749-57.
 • 37. Petersen PE, Ogawa H. Strengthening the prevention of periodontal disease: the WHO approach. Journal of periodontology. 2005;76(12):2187-93.
 • 38. Peker K, Bermek G, Uysal O. Factors related to sense of coherence among dental students at Istanbul University. Journal of dental education. 2012;76(6):774-82.
 • 39. Varela‐Centelles P, Diz‐Iglesias P, Estany‐Gestal A, Blanco‐Hortas A, Bugarín‐González R, Seoane‐Romero JM, et al. Periodontal awareness and what it actually means: A cross‐sectional study. Oral diseases. 2019;25(3):831-8.
 • 40. Kawamura M, Yip HK, De Hu Y, Komabayashi T. A cross‐cultural comparison of dental health attitudes and behaviour among freshman dental students in Japan, Hong Kong and West China. International dental journal. 2001;51(3):159-63.
 • 41. Polychronopoulou A, Kawamura M, Athanasouli T. Oral self-care behavior among dental school students in Greece. Journal of oral science. 2002;44(2):73-8.
 • 42. Kıvrak T, AM T. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlığı, Ağız Diş Sağlığı Tutum ve Davranışları ve DMFT İndeksinin Değerlendirilmesi. AÜ Diş Hek Fak Derg. 2017;44(1):1-7.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0531-1217
Yazar: Dilek ÖZKAN ŞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: necmettin erbakan üniversitesi diş hekimliği fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7088-6762
Yazar: Betül IRIZ
Kurum: necmettin erbakan üniversitesi diş hekimliği fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8126-585X
Yazar: Fatma UCAN YARKAC
Kurum: necmettin erbakan üniversitesi diş hekimliği fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5774-4604
Yazar: Elif ÖNCÜ
Kurum: necmettin erbakan üniversitesi diş hekimliği fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 17 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2020

Vancouver Özkan Şen D , Irız B , Ucan Yarkac F , Öncü E . Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Periodontal Farkındalığı, Ağız Sağlığına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2020; 14-24.