Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 15 - 20, 05.07.2020

Öz

Amaç: Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki tutumlarının araştırılmasını amaçlamıştır.
Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğrenim gören 265 (216 kız %81,50, 49 erkek %18,49) öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. 21 maddeden oluşan “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak oluşturulan anket formu ile veriler elde edilmiştir. Sınıflarına göre farklılık gösterip göstermediği Ki-kare testi ile analiz edildi. Alt problemlerin analizi amacıyla yüzde, frekans, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Öğrencilerin %61,5’i bilgisayar, %3,0’ü tablet, %35,5’i ise telefon kullanarak eğitime erişim sağlarken; kız öğrencilerinde bilgisayar, erkek öğrencilerinde ise telefon tercihi daha fazla olmuştur. 4. Sınıf öğrencilerinde uzaktan eğitime çevrimiçi olarak katılım durumunda diğer sınıflara göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyete ve sınıflara göre uzaktan eğitime karşı tutumda anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) tüm öğrencilerde dezavantaj yönünde bir tutum belirlenmiştir. Öğrencilerin %87,5’i uygulamalı dersler için, % 78,5’i ise teorik dersler için uzaktan eğitimin verimliliğini düşük bulmuştur. Öğrencilerin %90,3’ünün örgün, %9,7’si ise uzaktan eğitimi tercih etmiştir. Zorunlu mesleki yaz stajı uygulaması için öğrencilerin %44,1’i ailesi ile bulunduğu şehirde, % 38,6’sı okulun ilgili olduğu hastanede, geri kalan %17,3’ü ise kesinlikle hiçbir koşulda staj yapmak istemediklerini bildirmiştir. 
Sonuç ve Öneriler: Tüm bu sonuçlara göre öğrenci düzeyinde uzaktan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans eğitiminin olumlu ve olumsuz yönleri olabildiğince açıkça ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle mevcut çözümün uygulamalı dersler için geliştirilmesinin ya da alternatif yöntemlerin bulunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • Ağır, F., Gür, H. & Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. New World Sciences Academy, 3(2), 128-139. 05.10.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185997 adresinden erişilmiştir.
 • Almarzooq, I., Lopes, M. & Kochar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Journal of the American College of Cardiology, 75 (20), 2635-2638.
 • Anastassopoulou, C., Russo, L., Tsakris, A. & Siettos, C. (2020). Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak. Plos One, https://doi.org/10.1371. journal.pone.0230405
 • Aslan, R., (2020). Endemic Diseases İn History And Today And Covid-19. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, 8 (2), 35-42.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., & Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13). http://doi.org/10.2807/1560- 7917.ES.2020.25.13.2000188.
 • Cook, D.A. & Dupras, D.M. (2004). A practical guide to developing effective web-based learning. J Gen Intern Med. 19(6):698–707. doi: 10.1111/j.1525-1497.2004.30029.
 • Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Doğan, H. G. B. (2014). Uzaktan Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme. 20.12. 2017 tarihinde http://www.egitimdeteknoloji.com/uzaktan-egitim-yasam-boyu-ogrenme-nedir/ adresinden erişilmiştir.
 • Gewin, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580: 295-296. doi: 10.1038 / d41586-020-00896-7.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., … Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497–506. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 • Kochar, A., Rymer J. & Samad, Z. (2018). For the Duke Cardiovascular Education Group Disrupting fellow education through group texting: Whatsapp in fellow education? J Am Coll Cardiol, 25;72(25):3366-3369. doi: 10.1016/j.jacc.2018.11.007.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C., & Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning- the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(3), 88–101. http://doi.org/10.5281/zenodo.3753586.
 • Schneider, S.L. & Konseyi, M.L. (2020). Distance learning in the era of COVID-19. Arch Dermatol Res, 8: 1–2.
 • Ülkü,S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlar. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretimi Bilim Dalı, Bolu.
 • Vela. K. (2018). Using Slack to communicate with medical students. J Med Libr Assoc, 106(4): 504–507.
 • Wang, C., Cheng, Z., Yue, X.G., & McAleer, M. (2020). Risk Management of Covid-19 by Universities in China. Journal of Risk and Financial Management,13: 36-42.
 • Yamamoto, G.T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • YÖK. (2020a, 3 Nisan). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 3 Nisan 2020. tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden erişilmişti.
 • Zhong, B.L., Luo, W., Li, H.M., Zhang, Q., Liu, X.G., Li, W.T. & Li, Y.(2020). Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci ; 16(10): 1745–1752.
 • Zırhlıoğlu, Ç. (2006). Türkiye Genelinde ve Bölgeler Arasında Bilgisayar Kullanımı ve Uzaktan Eğitim İle İlgili İstatistiksel Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

INVESTIGATION of STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS APPLIED DISTANCE EDUCATION in the COVID-19 PANDEMIC PROCESS in HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: EXAMPLE of PHYSIOTHERAPY and REHABILITATION DEPARTMENT

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 15 - 20, 05.07.2020

Öz

Aim: In the Covid-19 pandemic process of this study, the Faculty of Health Sciences Physiotherapy and Rehabilitation Department aimed to investigate students' attitudes towards distance education. 
Methods: 265 (216 females 81.50%, 49 males 18.49%) students studying in the Department of Physiotherapy and Rehabilitation at the Faculty of Health Sciences, Necmettin Erbakan University were included in the study. The data was obtained with the questionnaire form created using the 21-item “Attitude Towards Distance Education Scale”. Whether they differ by class or not was analyzed with the Chi-square test. Statistical techniques such as percentage, frequency, t-test, One Way Variance Analysis (ANOVA) were used to analyze sub-problems. p <0.05 value was considered significant. 
Results: While 61.5% of the students access to education by using computer, 3.0% tablet and 35.5% by phone; female students preferred computers, and male students preferred phones. In 4th grade students, in case of online participation in distance education, a significant difference was found compared to other classes (p <0.05). There was no significant difference in attitude towards distance education by gender and classes (p> 0.05), an attitude towards disadvantage was determined in all students. 87.5% of students found the efficiency of distance education low for practical courses and 78.5% for theoretical courses. 90.3% of the students preferred formal education and 9.7% preferred distance education. For the compulsory vocational summer practice, 44.1% of the students stated that they do not want to do internship in the city where they are with their family, 38.6% in the hospital where the school is related, and the remaining 17.3% in no circumstances. 
Conclusion and Suggestions: The positive and negative aspects of distance physiotherapy and rehabilitation undergraduate education at the student level have been tried to be explicitly revealed as much as possible. It is considered that it is important to develop the existing solution for applied courses or to find alternative methods.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • Ağır, F., Gür, H. & Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. New World Sciences Academy, 3(2), 128-139. 05.10.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185997 adresinden erişilmiştir.
 • Almarzooq, I., Lopes, M. & Kochar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Journal of the American College of Cardiology, 75 (20), 2635-2638.
 • Anastassopoulou, C., Russo, L., Tsakris, A. & Siettos, C. (2020). Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak. Plos One, https://doi.org/10.1371. journal.pone.0230405
 • Aslan, R., (2020). Endemic Diseases İn History And Today And Covid-19. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, 8 (2), 35-42.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., & Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13). http://doi.org/10.2807/1560- 7917.ES.2020.25.13.2000188.
 • Cook, D.A. & Dupras, D.M. (2004). A practical guide to developing effective web-based learning. J Gen Intern Med. 19(6):698–707. doi: 10.1111/j.1525-1497.2004.30029.
 • Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Doğan, H. G. B. (2014). Uzaktan Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme. 20.12. 2017 tarihinde http://www.egitimdeteknoloji.com/uzaktan-egitim-yasam-boyu-ogrenme-nedir/ adresinden erişilmiştir.
 • Gewin, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580: 295-296. doi: 10.1038 / d41586-020-00896-7.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., … Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497–506. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 • Kochar, A., Rymer J. & Samad, Z. (2018). For the Duke Cardiovascular Education Group Disrupting fellow education through group texting: Whatsapp in fellow education? J Am Coll Cardiol, 25;72(25):3366-3369. doi: 10.1016/j.jacc.2018.11.007.
 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C., & Hanson, D. (2020). The impact of Covid-19 on learning- the perspective of the Ghanaian student. European Journal of Education Studies, 7(3), 88–101. http://doi.org/10.5281/zenodo.3753586.
 • Schneider, S.L. & Konseyi, M.L. (2020). Distance learning in the era of COVID-19. Arch Dermatol Res, 8: 1–2.
 • Ülkü,S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlar. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretimi Bilim Dalı, Bolu.
 • Vela. K. (2018). Using Slack to communicate with medical students. J Med Libr Assoc, 106(4): 504–507.
 • Wang, C., Cheng, Z., Yue, X.G., & McAleer, M. (2020). Risk Management of Covid-19 by Universities in China. Journal of Risk and Financial Management,13: 36-42.
 • Yamamoto, G.T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • YÖK. (2020a, 3 Nisan). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 3 Nisan 2020. tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden erişilmişti.
 • Zhong, B.L., Luo, W., Li, H.M., Zhang, Q., Liu, X.G., Li, W.T. & Li, Y.(2020). Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci ; 16(10): 1745–1752.
 • Zırhlıoğlu, Ç. (2006). Türkiye Genelinde ve Bölgeler Arasında Bilgisayar Kullanımı ve Uzaktan Eğitim İle İlgili İstatistiksel Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neslihan Altuntas YILMAZ (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { neufhsj751395, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0376}, address = {Büyük İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu/KONYA}, publisher = {Necmettin Erbakan Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {15 - 20}, doi = {}, title = {YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Neslihan Altuntas} }
APA Yılmaz, N. A. (2020). YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ . Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 15-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neufhsj/issue/55814/751395
MLA Yılmaz, N. A. "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ" . Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2020 ): 15-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/neufhsj/issue/55814/751395>
Chicago Yılmaz, N. A. "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2020 ): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ AU - Neslihan Altuntas Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-0376- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %A Neslihan Altuntas Yılmaz %T YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2149-0376- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Neslihan Altuntas . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2020): 15-20 .
AMA Yılmaz N. A. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. NEÜFHSJ. 2020; 3(1): 15-20.
Vancouver Yılmaz N. A. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020; 3(1): 15-20.
IEEE N. A. Yılmaz , "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM DURUMU HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ", Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 15-20, Tem. 2020