Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 20 - 31, 18.04.2019

Öz

Veriye ulaşmanın oldukça kolay olduğu günümüzde, bu verilerden faydalı bilgiye en kısa sürede ve en doğru şekilde ulaşmak büyük önem arz etmektedir. Özellikle planlama, risk yönetimi vb. karar verme analizlerinde birçok kriteri dikkate alarak doğru kararın verilmesinde bilgi sistemleri oldukça önemli yer tutmaktadır. Mekânsal verilerle yapılan çalışmalarda da Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla yapılan mekânsal analizler doğru kararlar alınmasında oldukça etkilidir. Özellikle birden çok etkenin kararı etkilediği durumlarda çok kriterli karar verme yöntemleri önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada da çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Yöntemi) yöntemiyle Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde kurulması planlanan çadırkentin yeri çeşitli risk kriterleri dikkate alınarak parsel bazlı olarak belirlenmiştir. Bu şekilde Suruç ilçesindeki 2000’den fazla hazine taşınmazından çadırkent yapımına uygun olarak 5 adet parsel belirlenmiş ve karar vericinin sadece 5 parselden birisini seçmesi ile doğru karara ulaşması sağlanmıştır.

Kaynakça

 • [1] Güler, D. (2016). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • [2] Ömürbek, N., Üstündağ, S., Helvacıoğlu, Ö.Ç. (2013). Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 101-116, 2013.
 • [3] Bozkurt, C. (2010). Risk, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim, Gümrük Müsteşarlığı.
 • [4] https://www.dunyaatlasi.com/dogal-afet-yonetiminde-cografi-bilgi-sistemleri-cbs-ve-uzaktan-algilama/ (Erişim: 29.08.2018)
 • [5] Karaman, H., Rezaei, S., Kalkan, K., Konukçu, B. ve Erden, T. (2014). Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Tespiti, Uzaktan Algılama - CBS Sempozyumu (UZAL – CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul.
 • [6] Kavzoğlu, T., Şahin, E. K., Çölkesen, İ. (2010). CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemiyle Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi: Trabzon İli Örneği, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
 • [7] Selvi, H.Z. ve Çağlar, B. (2017). Çok Değişkenli Haritalama İçin Kümeleme Yönteminin Kullanılması, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 415-429.
 • [8] Özşahin, E. (2015). Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Duyarlılık Analizi: Ganos Dağı Örneği (Tekirdağ), Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:7, No:1, 2015 (47-63).
 • [9] Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2012 7(2), 95-115.
 • [10] Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. Kanada.
 • [11] Doğan, H. ve Uludağ, A.S. (2016). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Odaklı Bir Hizmet Kalitesi Uygulaması, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016 Cilt 6, Sayı 2, ss. 17-47.
 • [12] Ramanathan, Ramakrishnan and Usha Ramanathan; (2010). “A Qua-litative Perspectiveto Deriving Weights from Pairwise Comparison Matrices”, Omega, 38, pp. 228-232.
 • [13] Subramanian, Ramanathan (2012). “Review of Applications of AnalyticHierarchy Process in Operati-ons Management”, International Journal of Production Econo-mics, 1pp. 215–241.
 • [14] Saaty, T. L. (2008). “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process’, Int. J. Services Sciences, 1(1), pp. 83-98.
 • [15] Akdeniz, H. A ve Turgutlu T. (2007). “Türkiye’de Perakende Sektöründe Analitik Hiyerarşik Süreç Yaklaşımıyla Tedarikçi Performans Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, ss. 1-17
 • [16] Saaty, T. L. (2004). Decision making – the analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13 (1), 1-35
 • [17] http://www.investsanliurfa.com/sanliurfa-sayfaIn.asp?SayfaInId=6 (Erişim: 23.08.2018)
 • [18] http://www.diken.com.tr/suriyede-son-durum-hangi-bolge-kimin-elinde/ (Erişim: 20.08.2018)

Determination of Suruç Tent City Area by Analytic Hierarchy Method

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 20 - 31, 18.04.2019

Öz

Today, it is very easy to reach the data and it is of great importance to obtain true useful information in the shortest time by using these data. Particularly, in decision-making analysis such as planning, risk management, information systems have very important place in making the right decision considering many criteria. In spatial data studies, spatial analysis using Geographical Information Systems (GIS) are very effective in making the right decisions. Multi-criteria decision-making methods provide significant contributions, particularly when multiple factors affect the decision. In this study, the location of tent city, planned to be established in Suruç district, was determined by using AHP (Analytic Hierarchy Process) method which is one of the multi-criteria decision making methods by considering various risk criteria. In this way, 5 parcels which are suitable for tent-city construction were determined in Suruç district and thus, choosing one of the only five parcels was enough to make the right decision.

Kaynakça

 • [1] Güler, D. (2016). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • [2] Ömürbek, N., Üstündağ, S., Helvacıoğlu, Ö.Ç. (2013). Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 101-116, 2013.
 • [3] Bozkurt, C. (2010). Risk, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim, Gümrük Müsteşarlığı.
 • [4] https://www.dunyaatlasi.com/dogal-afet-yonetiminde-cografi-bilgi-sistemleri-cbs-ve-uzaktan-algilama/ (Erişim: 29.08.2018)
 • [5] Karaman, H., Rezaei, S., Kalkan, K., Konukçu, B. ve Erden, T. (2014). Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Tespiti, Uzaktan Algılama - CBS Sempozyumu (UZAL – CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul.
 • [6] Kavzoğlu, T., Şahin, E. K., Çölkesen, İ. (2010). CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemiyle Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi: Trabzon İli Örneği, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
 • [7] Selvi, H.Z. ve Çağlar, B. (2017). Çok Değişkenli Haritalama İçin Kümeleme Yönteminin Kullanılması, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 415-429.
 • [8] Özşahin, E. (2015). Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Duyarlılık Analizi: Ganos Dağı Örneği (Tekirdağ), Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:7, No:1, 2015 (47-63).
 • [9] Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2012 7(2), 95-115.
 • [10] Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. Kanada.
 • [11] Doğan, H. ve Uludağ, A.S. (2016). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Odaklı Bir Hizmet Kalitesi Uygulaması, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016 Cilt 6, Sayı 2, ss. 17-47.
 • [12] Ramanathan, Ramakrishnan and Usha Ramanathan; (2010). “A Qua-litative Perspectiveto Deriving Weights from Pairwise Comparison Matrices”, Omega, 38, pp. 228-232.
 • [13] Subramanian, Ramanathan (2012). “Review of Applications of AnalyticHierarchy Process in Operati-ons Management”, International Journal of Production Econo-mics, 1pp. 215–241.
 • [14] Saaty, T. L. (2008). “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process’, Int. J. Services Sciences, 1(1), pp. 83-98.
 • [15] Akdeniz, H. A ve Turgutlu T. (2007). “Türkiye’de Perakende Sektöründe Analitik Hiyerarşik Süreç Yaklaşımıyla Tedarikçi Performans Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, ss. 1-17
 • [16] Saaty, T. L. (2004). Decision making – the analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, 13 (1), 1-35
 • [17] http://www.investsanliurfa.com/sanliurfa-sayfaIn.asp?SayfaInId=6 (Erişim: 23.08.2018)
 • [18] http://www.diken.com.tr/suriyede-son-durum-hangi-bolge-kimin-elinde/ (Erişim: 20.08.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Aziz SAYAR>

0000-0001-6856-4708


Hüseyin Zahit SELVİ> (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7486-0992
Türkiye


İlkay BUĞDAYCI Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8361-1306

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2019
Kabul Tarihi 4 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { neufmbd524492, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2667-7989}, address = {Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Selver Mahallesi Eski Meram Caddesi No:211 Meram/KONYA}, publisher = {Necmettin Erbakan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {20 - 31}, title = {Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sayar, Mehmet Aziz and Selvi, Hüseyin Zahit and Buğdaycı, İlkay} }
APA Sayar, M. A. , Selvi, H. Z. & Buğdaycı, İ. (2019). Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 20-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neufmbd/issue/44699/524492
MLA Sayar, M. A. , Selvi, H. Z. , Buğdaycı, İ. "Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi" . Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1 (2019 ): 20-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/neufmbd/issue/44699/524492>
Chicago Sayar, M. A. , Selvi, H. Z. , Buğdaycı, İ. "Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi". Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1 (2019 ): 20-31
RIS TY - JOUR T1 - Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi AU - Mehmet AzizSayar, Hüseyin ZahitSelvi, İlkayBuğdaycı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 31 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-7989 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi %A Mehmet Aziz Sayar , Hüseyin Zahit Selvi , İlkay Buğdaycı %T Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi %D 2019 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2667-7989 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Sayar, Mehmet Aziz , Selvi, Hüseyin Zahit , Buğdaycı, İlkay . "Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi". Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1 / 1 (Nisan 2019): 20-31 .
AMA Sayar M. A. , Selvi H. Z. , Buğdaycı İ. Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi. NEU Fen Muh Bil Der. 2019; 1(1): 20-31.
Vancouver Sayar M. A. , Selvi H. Z. , Buğdaycı İ. Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 1(1): 20-31.
IEEE M. A. Sayar , H. Z. Selvi ve İ. Buğdaycı , "Suruç Çadırkent Alanının Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi", Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 20-31, Nis. 2019

17157           17158