PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME

Yıl 2010, Cilt 30, Sayı 30, 75 - 92, 01.07.2010

Öz

Kaynakça

 • Atalan, Mehmet, “Şiî Kaynaklarda Ali b. Ebî Tâlib ve Fatıma Mushafı”, Dinî Araştırmalar, 2005/23, 93-110.
 • ______________, “Şia’da Cifr İlminin Yeri”, Dinî Araştırmalar, 2006/25, 109-123.
 • Âmili, Muhsin Emin, eş-Şîa beyne’l-Hakâik ve’l-Evhâm, Beyrut: el-Gadîr li’t- Tıbâa ve’t-Tevzî, 2001.
 • Askeri, Seyyid Murteza, el-Kur’ânu’l-Kerim ve Rivâyâtu’l-Medreseteyn, Tahran: Mecmau’l-İlmi İslami, 1996.
 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), el-Edebu’l-Müfred, thk. Salih Ahmed eş-Şâmi, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 2001.
 • Caferiyan, Resul, Ukzûbetu Tahrîfi’l-Kur’ân beyne’ş-Şîa ve’s-Sünne, Tahran: Muâviniyyetu’r-Riâseti li’l-Alâkâti’d-Devliyye, 1985.
 • Dâstân-ı Fâtımâ, (Alevî-Bektâşî Klasikleri serisi içinde, Dâstân-ı İbrahim Edhem ve Dâstân-ı Hâtûn ile birlikte), hz. Mehmet Mahfuz Söylemez, Ankara: TDV 2007, s. 54-71.
 • Hâkim, Ebu Abdullah el-Hâkim en-Neysâbûrî (405/1014), Müstedrek ala’s-Sahîhayn, I-IV, haz. Yusuf Abdurrahman el-Mer’aşlî, Beyrut: Dâru’l-Marife, 1986.
 • İbn Belebân, Emir Alâuddin Ali b. Belebân el-Fârisi (739/1338), Sâhihu İbn Hibbân bitertîb-i İbn Belebân, XIV, thk. Şuayb Arnavut, Beyrut: Müessesetu’-r- Risâle, 1997.
 • İbn Ebi’l-Hadid, (656/1258) , Şerhu Nehci’l-Belâğa, I, thk.Muhammed Ebu’l- Fazl İbrahim, Yer yok: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1965.
 • İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim (276/889), Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis, Kahire: Mektebetu’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1985.
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fazl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali el- Ensâri (711/1311), Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut: Dâru Sâdır, t.y.
 • Esen, Hüseyin, “Hz. Ali’nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları”, Hz. Ali Sempozyum Bildirileri, (İzmir 2009), 481-509.
 • İlâhi Zahîr, İhsan, eş-Şîa ve’l-Kur’ân, Lahor: İdâratu Tercumâni’s-Sünne, 1984.
 • Kansov, Mahmud, Kitâbu Ali (el-Câmia), Beyrut: Dâru’l-Medâ, 2005.
 • Kaplan, Doğan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara: TDV, 2010.
 • Kasîr, Mustafa, Kitâbu Ali (a), Kum: Râbıtatu’s-Sekâfe ve’l-Alâkâti’l- İslâmiyye, 1996.
 • Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah (1067/1657), Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kutub ve’l-Funûn, haz. M.Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, I-II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971.
 • Kuleyni (329/940), el-Kâfi, I-VIII, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l-İslâmiyye, 1365.
 • Mâlullâh, Muhammed, eş-Şîa ve Tahrîfu’l-Kur’ân, Yer yok: Mektebetu İbn Teymiyye, 1409.
 • Mes’ûdi, Ebu’l-Hasen Ali (346/957), Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher fi’t-Târîh, I-II, edit. Muhammed es-Sebbağ, Bulak: Matbaa-i Emîriyye, 1283.
 • Müderrisi, Hüseyin, Mîrâs-ı Mektûb-ı Şîa ez Se Karn-ı Nohostîn, çev. Seyyid Ali Karai-Resul Caferiyan, Kum: Neşr-i Müerrih, 1386.
 • Necâşi, Ahmed b. Ali (450/1058), Ricâlu’n-Necâşi, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1407.
 • Sezgin, Fuat, Tarîh-i Nigârişhâ-yi Arabi, I, çev. Tedvin ve Âmâdesâzi-yi Mü- essese-yi Neşr-i Fihristigân. Tahran: Vezârat-ı Ferhenq ve İrşâd-ı İslâmi, 1380.
 • Şeyh Sadûk (381/991), Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1413.
 • Şeyh Tusi (460/1067), Tehzîbu’l-Ahkâm, I-X, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l- İslâmiyye, 1365.
 • ______________, el-İstibsâr fi Ma’htulife mine’l-Ahbâr, I-IV, Tahran: Dâru’l- Kutubi’l-İslâmiyye, 1390.
 • Şen, Ziya, “Hz. Ali’nin Kur’an’a Yaptığı Hizmetler,” Hz. Ali Sempozyum Bil- dirileri, (İzmir 2009), 519-532.
 • Şerif Radi, Muhammed b. Hüseyin Mûsevî (406/1015), Nehcu’l-Belâğa, Kum: İntişârâtu Dâri’l-Hicre, t.y.
 • ______________, Nehcu’l-Belâga, haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Kum: Ensariyan Yayınları, 1390.
 • ______________, Nehcü’l-Belâğa, çev. Adnan Demircan, İstanbul: Beyan Yayınları, 2009.
 • Yaman, Ahmet, “Ehl-i Beyt Fıkhının İmamı Hz. Ali ve Takip Ettiği İctihad Yöntemi”, Marife (Ehl-i Beyt Özel Sayısı), 2004/3, 111-125.
 • Yurdagür, Metin, “Cefr”, DİA, VII, İstanbul: TDV, 1993, 215-218.
 • EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SA- HÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME Doğan KAPLAN

EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME

Yıl 2010, Cilt 30, Sayı 30, 75 - 92, 01.07.2010

Öz

İslam düşüncesinin iki ana akımını meydana getiren Ehl-i Sünnet ve Şia arasındaki en önemli ayrılık noktalarından birisi Ehl-i Beyt’in gizli bir ilme sahip olup olmadığı meselesidir. Şia’nın klasik hadis kaynaklarında yer alan onlarca rivayete dayanan bu düşünce onların Kur’an’ın tahrif edildiğine inandığı yollu tartışmaların da odağını oluşturmaktadır. Bu makalenin amacı sözü edilen Ehl-i Beyt’in gizli ilmi meselesiyle ilgili Şii literatürde dile getirilen Kitab-ı Ali (Sahîfe, Câmia), Cefr ve Mushaf-ı Fatıma hakkında yine bu literatüre dayalı bir inceleme yapıp bu konuda temel Şii yaklaşımları ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Atalan, Mehmet, “Şiî Kaynaklarda Ali b. Ebî Tâlib ve Fatıma Mushafı”, Dinî Araştırmalar, 2005/23, 93-110.
 • ______________, “Şia’da Cifr İlminin Yeri”, Dinî Araştırmalar, 2006/25, 109-123.
 • Âmili, Muhsin Emin, eş-Şîa beyne’l-Hakâik ve’l-Evhâm, Beyrut: el-Gadîr li’t- Tıbâa ve’t-Tevzî, 2001.
 • Askeri, Seyyid Murteza, el-Kur’ânu’l-Kerim ve Rivâyâtu’l-Medreseteyn, Tahran: Mecmau’l-İlmi İslami, 1996.
 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), el-Edebu’l-Müfred, thk. Salih Ahmed eş-Şâmi, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 2001.
 • Caferiyan, Resul, Ukzûbetu Tahrîfi’l-Kur’ân beyne’ş-Şîa ve’s-Sünne, Tahran: Muâviniyyetu’r-Riâseti li’l-Alâkâti’d-Devliyye, 1985.
 • Dâstân-ı Fâtımâ, (Alevî-Bektâşî Klasikleri serisi içinde, Dâstân-ı İbrahim Edhem ve Dâstân-ı Hâtûn ile birlikte), hz. Mehmet Mahfuz Söylemez, Ankara: TDV 2007, s. 54-71.
 • Hâkim, Ebu Abdullah el-Hâkim en-Neysâbûrî (405/1014), Müstedrek ala’s-Sahîhayn, I-IV, haz. Yusuf Abdurrahman el-Mer’aşlî, Beyrut: Dâru’l-Marife, 1986.
 • İbn Belebân, Emir Alâuddin Ali b. Belebân el-Fârisi (739/1338), Sâhihu İbn Hibbân bitertîb-i İbn Belebân, XIV, thk. Şuayb Arnavut, Beyrut: Müessesetu’-r- Risâle, 1997.
 • İbn Ebi’l-Hadid, (656/1258) , Şerhu Nehci’l-Belâğa, I, thk.Muhammed Ebu’l- Fazl İbrahim, Yer yok: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1965.
 • İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim (276/889), Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis, Kahire: Mektebetu’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1985.
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fazl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali el- Ensâri (711/1311), Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut: Dâru Sâdır, t.y.
 • Esen, Hüseyin, “Hz. Ali’nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları”, Hz. Ali Sempozyum Bildirileri, (İzmir 2009), 481-509.
 • İlâhi Zahîr, İhsan, eş-Şîa ve’l-Kur’ân, Lahor: İdâratu Tercumâni’s-Sünne, 1984.
 • Kansov, Mahmud, Kitâbu Ali (el-Câmia), Beyrut: Dâru’l-Medâ, 2005.
 • Kaplan, Doğan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara: TDV, 2010.
 • Kasîr, Mustafa, Kitâbu Ali (a), Kum: Râbıtatu’s-Sekâfe ve’l-Alâkâti’l- İslâmiyye, 1996.
 • Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah (1067/1657), Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kutub ve’l-Funûn, haz. M.Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, I-II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971.
 • Kuleyni (329/940), el-Kâfi, I-VIII, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l-İslâmiyye, 1365.
 • Mâlullâh, Muhammed, eş-Şîa ve Tahrîfu’l-Kur’ân, Yer yok: Mektebetu İbn Teymiyye, 1409.
 • Mes’ûdi, Ebu’l-Hasen Ali (346/957), Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher fi’t-Târîh, I-II, edit. Muhammed es-Sebbağ, Bulak: Matbaa-i Emîriyye, 1283.
 • Müderrisi, Hüseyin, Mîrâs-ı Mektûb-ı Şîa ez Se Karn-ı Nohostîn, çev. Seyyid Ali Karai-Resul Caferiyan, Kum: Neşr-i Müerrih, 1386.
 • Necâşi, Ahmed b. Ali (450/1058), Ricâlu’n-Necâşi, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1407.
 • Sezgin, Fuat, Tarîh-i Nigârişhâ-yi Arabi, I, çev. Tedvin ve Âmâdesâzi-yi Mü- essese-yi Neşr-i Fihristigân. Tahran: Vezârat-ı Ferhenq ve İrşâd-ı İslâmi, 1380.
 • Şeyh Sadûk (381/991), Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1413.
 • Şeyh Tusi (460/1067), Tehzîbu’l-Ahkâm, I-X, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l- İslâmiyye, 1365.
 • ______________, el-İstibsâr fi Ma’htulife mine’l-Ahbâr, I-IV, Tahran: Dâru’l- Kutubi’l-İslâmiyye, 1390.
 • Şen, Ziya, “Hz. Ali’nin Kur’an’a Yaptığı Hizmetler,” Hz. Ali Sempozyum Bil- dirileri, (İzmir 2009), 519-532.
 • Şerif Radi, Muhammed b. Hüseyin Mûsevî (406/1015), Nehcu’l-Belâğa, Kum: İntişârâtu Dâri’l-Hicre, t.y.
 • ______________, Nehcu’l-Belâga, haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Kum: Ensariyan Yayınları, 1390.
 • ______________, Nehcü’l-Belâğa, çev. Adnan Demircan, İstanbul: Beyan Yayınları, 2009.
 • Yaman, Ahmet, “Ehl-i Beyt Fıkhının İmamı Hz. Ali ve Takip Ettiği İctihad Yöntemi”, Marife (Ehl-i Beyt Özel Sayısı), 2004/3, 111-125.
 • Yurdagür, Metin, “Cefr”, DİA, VII, İstanbul: TDV, 1993, 215-218.
 • EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SA- HÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME Doğan KAPLAN

Yıl 2010, Cilt 30, Sayı 30, 75 - 92, 01.07.2010

Öz

Kaynakça

 • Atalan, Mehmet, “Şiî Kaynaklarda Ali b. Ebî Tâlib ve Fatıma Mushafı”, Dinî Araştırmalar, 2005/23, 93-110.
 • ______________, “Şia’da Cifr İlminin Yeri”, Dinî Araştırmalar, 2006/25, 109-123.
 • Âmili, Muhsin Emin, eş-Şîa beyne’l-Hakâik ve’l-Evhâm, Beyrut: el-Gadîr li’t- Tıbâa ve’t-Tevzî, 2001.
 • Askeri, Seyyid Murteza, el-Kur’ânu’l-Kerim ve Rivâyâtu’l-Medreseteyn, Tahran: Mecmau’l-İlmi İslami, 1996.
 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), el-Edebu’l-Müfred, thk. Salih Ahmed eş-Şâmi, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 2001.
 • Caferiyan, Resul, Ukzûbetu Tahrîfi’l-Kur’ân beyne’ş-Şîa ve’s-Sünne, Tahran: Muâviniyyetu’r-Riâseti li’l-Alâkâti’d-Devliyye, 1985.
 • Dâstân-ı Fâtımâ, (Alevî-Bektâşî Klasikleri serisi içinde, Dâstân-ı İbrahim Edhem ve Dâstân-ı Hâtûn ile birlikte), hz. Mehmet Mahfuz Söylemez, Ankara: TDV 2007, s. 54-71.
 • Hâkim, Ebu Abdullah el-Hâkim en-Neysâbûrî (405/1014), Müstedrek ala’s-Sahîhayn, I-IV, haz. Yusuf Abdurrahman el-Mer’aşlî, Beyrut: Dâru’l-Marife, 1986.
 • İbn Belebân, Emir Alâuddin Ali b. Belebân el-Fârisi (739/1338), Sâhihu İbn Hibbân bitertîb-i İbn Belebân, XIV, thk. Şuayb Arnavut, Beyrut: Müessesetu’-r- Risâle, 1997.
 • İbn Ebi’l-Hadid, (656/1258) , Şerhu Nehci’l-Belâğa, I, thk.Muhammed Ebu’l- Fazl İbrahim, Yer yok: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1965.
 • İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim (276/889), Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis, Kahire: Mektebetu’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1985.
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fazl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali el- Ensâri (711/1311), Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut: Dâru Sâdır, t.y.
 • Esen, Hüseyin, “Hz. Ali’nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları”, Hz. Ali Sempozyum Bildirileri, (İzmir 2009), 481-509.
 • İlâhi Zahîr, İhsan, eş-Şîa ve’l-Kur’ân, Lahor: İdâratu Tercumâni’s-Sünne, 1984.
 • Kansov, Mahmud, Kitâbu Ali (el-Câmia), Beyrut: Dâru’l-Medâ, 2005.
 • Kaplan, Doğan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara: TDV, 2010.
 • Kasîr, Mustafa, Kitâbu Ali (a), Kum: Râbıtatu’s-Sekâfe ve’l-Alâkâti’l- İslâmiyye, 1996.
 • Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah (1067/1657), Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kutub ve’l-Funûn, haz. M.Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, I-II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971.
 • Kuleyni (329/940), el-Kâfi, I-VIII, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l-İslâmiyye, 1365.
 • Mâlullâh, Muhammed, eş-Şîa ve Tahrîfu’l-Kur’ân, Yer yok: Mektebetu İbn Teymiyye, 1409.
 • Mes’ûdi, Ebu’l-Hasen Ali (346/957), Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher fi’t-Târîh, I-II, edit. Muhammed es-Sebbağ, Bulak: Matbaa-i Emîriyye, 1283.
 • Müderrisi, Hüseyin, Mîrâs-ı Mektûb-ı Şîa ez Se Karn-ı Nohostîn, çev. Seyyid Ali Karai-Resul Caferiyan, Kum: Neşr-i Müerrih, 1386.
 • Necâşi, Ahmed b. Ali (450/1058), Ricâlu’n-Necâşi, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1407.
 • Sezgin, Fuat, Tarîh-i Nigârişhâ-yi Arabi, I, çev. Tedvin ve Âmâdesâzi-yi Mü- essese-yi Neşr-i Fihristigân. Tahran: Vezârat-ı Ferhenq ve İrşâd-ı İslâmi, 1380.
 • Şeyh Sadûk (381/991), Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh, Kum: İntişârât-ı Câmia-i Müderrisîn 1413.
 • Şeyh Tusi (460/1067), Tehzîbu’l-Ahkâm, I-X, Tahran: Dâru’l-Kutubi’l- İslâmiyye, 1365.
 • ______________, el-İstibsâr fi Ma’htulife mine’l-Ahbâr, I-IV, Tahran: Dâru’l- Kutubi’l-İslâmiyye, 1390.
 • Şen, Ziya, “Hz. Ali’nin Kur’an’a Yaptığı Hizmetler,” Hz. Ali Sempozyum Bil- dirileri, (İzmir 2009), 519-532.
 • Şerif Radi, Muhammed b. Hüseyin Mûsevî (406/1015), Nehcu’l-Belâğa, Kum: İntişârâtu Dâri’l-Hicre, t.y.
 • ______________, Nehcu’l-Belâga, haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Kum: Ensariyan Yayınları, 1390.
 • ______________, Nehcü’l-Belâğa, çev. Adnan Demircan, İstanbul: Beyan Yayınları, 2009.
 • Yaman, Ahmet, “Ehl-i Beyt Fıkhının İmamı Hz. Ali ve Takip Ettiği İctihad Yöntemi”, Marife (Ehl-i Beyt Özel Sayısı), 2004/3, 111-125.
 • Yurdagür, Metin, “Cefr”, DİA, VII, İstanbul: TDV, 1993, 215-218.
 • EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SA- HÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME Doğan KAPLAN

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doğan KAPLAN
0000-0001-9004-0863

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Başvuru Tarihi 19 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 30, Sayı 30

Kaynak Göster

Bibtex @ { neuifd210299, journal = {Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-9890}, eissn = {2149-0015}, address = {}, publisher = {Necmettin Erbakan Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {75 - 92}, doi = {}, title = {EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Kaplan, Doğan} }
APA Kaplan, D. (2010). EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME . Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 30 (30) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/19690/210299
MLA Kaplan, D. "EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME" . Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 75-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/19690/210299>
Chicago Kaplan, D. "EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME AU - Doğan Kaplan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - 30 IS - 30 SN - 2148-9890-2149-0015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME %A Doğan Kaplan %T EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME %D 2010 %J Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-9890-2149-0015 %V 30 %N 30 %R %U
ISNAD Kaplan, Doğan . "EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 / 30 (Temmuz 2010): 75-92 .
AMA Kaplan D. EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME. NEÜİFD. 2010; 30(30): 75-92.
Vancouver Kaplan D. EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2010; 30(30): 75-92.
IEEE D. Kaplan , "EHL-İ BEYT’İN GİZLİ İLMİ: HZ. ALİ’YE NİSPET EDİLEN KİTÂB-I ALİ (SAHÎFE- CÂMİA), CEFR ve MUSHAF-I FÂTIMA HAKKINDA BİR İNCELEME", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 30, sayı. 30, ss. 75-92, Tem. 2010
 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 Meram / KONYA  E-posta: akifdergisi@erbakan.edu.tr
ISSN: 2148-9890  e-ISSN: 2149-0015

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @akifdergisi 
 Instagram: @akifdergisi  Facebook: @akifdergisi