Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 214 - 222 2018-12-30

Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması
Assessment of Drinking Water Potential of Kızılırmak River (Nevşehir)

Seval ARAS [1] , Özlem FINDIK [2]


Günümüz dünya nüfusunun artması doğal kaynaklar üzerinde istenmeyen olumsuz bir baskı yaratmaktadır. Büyüyen kentleşme ile beraber su talebinin artması, yeraltı su seviyesinin düşmesi, yapay ve doğal su kütlelerinin yetersizliğine ve su kaynaklarımızın kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki akarsular çoğu bölgede lağım, tarımdan gelen çok miktarda gübre, kimyasal madde, sanayi ve iş yeri kaynaklı kirli suların taşınması yoluyla alıcı ortam olarak kullanılmaktadır. İçme suyu elde etmek için kullanılan doğal su kaynaklarımız da kirletici etkisinden dolayı kalite bakımından düşmüştür. Suyun kendini temizleme sürecinde doğanın üstlenebileceği bu kirlilikler zamanla yoğunlaşmıştır. İçme ve kullanma suyu olarak yüzeysel suların (akarsular) kullanılmasından yola çıkılarak bu çalışma ile Kızılırmak (Nevşehir İlinden geçen kısmı) Nehri’nin kullanım potansiyeli hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Kızılırmak Nehri’nden bir yıl boyunca mevsimsel olarak alınan su örneklerinde yapılan ölçümler ve analizler sonucunda amonyum 1.59 mg/l; bor 0.18 mg/l ve arsenik 0.014 mg/l ortalama değerler ile TS-266’ ya göre yüksek olarak tespit edilirken; nitrit, nitrat, sülfat, alüminyum, civa, kurşun, krom, nikel, bakır, kadmiyum ve mangan değerleri ise TS-266 sınır değerleri arasında tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Kızılırmak Nehri’nin mevcut kirleticilere yönelik uygun arıtma tekniklerinin uygulanması ile içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilirliği öngörülmektedir.

The increase of today's world population creates undesirable negative pressure on natural resources. Increasing urbanization with increased water demand and the underground water level to drop because it causes inadequacy of artificial and natural water masses and the decrease in the quality of our water resources.The rivers in Turkey are being used as discharge point for sewage, agricultural fertilizers, chemicals, industrial water. Water quality of natural water resources is falling by pollutant effects. The aim of this study was to obtain assessment the potential of drinking water of the Kızılırmak (part of Nevsehir) River. The water samples taken from the Kızılırmak River by seasonally. The mean concentrations of ammonium (1.59 mg/l), boron (0.18 mg/l) and arsenic (0.014 mg/l) were determined higher than the limits of drinking water standards while the concentrations of nitrite, nitrate, sulphate, aluminum, chromium, nickel, copper, and manganese were determined between and lower than TS-266 limit values. The river could be used as drinking water using appropriate treatment techniques.The increase of today's world population creates undesirable negative pressure on natural resources. Increasing urbanization with increased water demand and the underground water level to drop because it causes inadequacy of artificial and natural water masses and the decrease in the quality of our water resources.The rivers in Turkey are being used as discharge point for sewage, agricultural fertilizers, chemicals, industrial water. Water quality of natural water resources is falling by pollutant effects. The aim of this study was to obtain assessment the potential of drinking water of the Kızılırmak (part of Nevsehir) River. The water samples taken from the Kızılırmak River by seasonally. The mean concentrations of ammonium (1.59 mg/l), boron (0.18 mg/l) and arsenic (0.014 mg/l) were determined higher than the limits of drinking water standards while the concentrations of nitrite, nitrate, sulphate, aluminum, chromium, nickel, copper, and manganese were determined between and lower than TS-266 limit values. The river could be used as drinking water using appropriate treatment techniques.

 • [1] Dökmen F., “İhsaniye Yöresi Su Kaynaklarında Ağır Metal İçeriği ve Sulama Suyu Kullanımına Etkileri” GAP Çevre Kongresi 16-18 Ekim, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, Şanlıurfa, 2000
 • [2] Alaş A., Çil O. H. Ş., “Aksaray İline İçme Suyu Sağlayan Bazı Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin İncelenmesi” Ekoloji Çevre Dergisi, 11(42), 40-44, 2002
 • [3] Güler Ç., “Irmak suyu ve halk sağlığı” Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi Yazıt Yayıncılık, 43, Ankara, 2008
 • [4] Falconer I. R., “Are endocrine disrupting compounds a health risk in drinking water?” International Journal Environonmental Research Public Health, 3,180-184, 2006
 • [5] Güler Ç., “İçme suyundaki kirletici etkenler ve halk sağlığı” Çevre ve Mühendis, 28, 89-98, 2007
 • [6] Güler Ç., “İçme suyundaki kirletici etkenler ve halk sağlığı” Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi Yazıt Yayıncılık, 11, Ankara, 2008
 • [7] Güler Ç., Vaizoğlu S. A., “İçme suyu ham su kaynağı olarak ırmak suyu” Hacettepe Tıp Dergisi, 39, 96-101, 2008
 • [8] Woodruff S. L., “Drinking water: present problems, future directions” Nutrition Clinics, 5, 1-21, 1990
 • [9] Haman Dorata Z., Boucher Del B., “Home water quality and safety” Florida cooperative extension service, London, University of Florida, 14M-86, 1986
 • [10] EPA Method, “Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry” United States Environmental Protection Agency (US-EPA), Washington, DC., EPA-821-R-01-010, 2007
 • [11] Soylu M., “Inland water quality management” Istanbul Technical University, Graduate School Institute of Science and Technology, M. Sc. Thesis, İstanbul, 1984
 • [12] Türk Standardları Enstitüsü, TS 266, “Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular” 29 Nisan 2005
 • [13] Dönderici Z.S., Dönderici A., Başarı F. Kaynak Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67 (4): 167 – 172, 2010
 • [14] Günşen U, Anar Ş, Gündüz H. Uludağ’daki su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2): 21-4, 2000
 • [15] Ağaoğlu S, Ekici K, Alemdar S, Dede S. Van ve yöresi kaynak sularının mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal kaliteleri üzerine araştırmalar. Van Tıp Dergisi,; 6(2): 30-3, 1999
 • [16] Sönmez S. Bursa Büyük Şehir Belediyesi içme sularının (baraj, kuyu ve kaynak) bazı kimyasal özellikleri ve mikrobiyolojik kirliliği üzerinde bir araştırma. (Alınmıştır: Alemdar S, Kahraman T, Ağaoğlu S, Alişarlı M, 2009. Bitlis ili içme sularının bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özellikleri) Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 3,11: 1-9. 1992
 • [17] Patır B, Güven AM, Arslan A. Elazığ bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularının hijyenik kaliteleri üzerinde araştırmalar. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6,1-2: 127-34, 1992
 • [18] Tepe Y, Mutlu E. Hatay harbiye kaynak suyunun fiziko-kimyasal özellikleri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6: 77-87. 2004
 • [19] Polat M., “Akarsu ve Göllerde İzlenen Fiziksel ve Kimyasal Parametreler” DSİ Genel Müdürlüğü Seminer Notları, Ankara, 1998
 • [20] Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 17 Şubat 2005 tarih, 25730 sayılı Resmi Gazete.
 • [21] Egemen Ö., Sunlu V., “Su Kalitesi” Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 14, İzmir, 1996
 • [22] Doğan G, Sabah E, Erkal T. Borun çevresel etkileri üzerine Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalar. Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi, 9-12 Haziran, 425-31, İzmir, 2005
 • [23] Velioğlu S, Şaylı B.S, Altunsoy S. Bor madeni havzalarında üretilen bazı gıdalarda bor miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 24(1):13-9, 1999
 • [24] Yağmur F, Hancı H İ . Arsenik. STED, 11(7): 250-1, 2002
 • [25] Tekbaş Ö F, Oğur R. Arsenik, içme suları ve sağlık. TAF Preventive Medicine Bulletin,7(4), 2008
 • [26] WHO, “Arsenic in drinking-water” Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality, Geneva, World Health Organization (WHO/SDE/ WSH/03.04/75/Rev/1), 2011
 • [27] Yılmaz O, Ekici K. Van yöresinde içme sularında arsenikle kirlenme düzeyler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 47-51, 2004
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Diğer Bölümler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6392-0117
Yazar: Seval ARAS (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8126-1250
Yazar: Özlem FINDIK
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { nevbiltek427042, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {214 - 222}, doi = {10.17100/nevbiltek.427042}, title = {Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Aras, Seval and Fındık, Özlem} }
APA Aras, S , Fındık, Ö . (2018). Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (2) , 214-222 . DOI: 10.17100/nevbiltek.427042
MLA Aras, S , Fındık, Ö . "Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2018 ): 214-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevbiltek/issue/41534/427042>
Chicago Aras, S , Fındık, Ö . "Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2018 ): 214-222
RIS TY - JOUR T1 - Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması AU - Seval Aras , Özlem Fındık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.427042 DO - 10.17100/nevbiltek.427042 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 222 VL - 7 IS - 2 SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.427042 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.427042 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması %A Seval Aras , Özlem Fındık %T Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması %D 2018 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17100/nevbiltek.427042 %U 10.17100/nevbiltek.427042
ISNAD Aras, Seval , Fındık, Özlem . "Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 214-222 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.427042
AMA Aras S , Fındık Ö . Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 7(2): 214-222.
Vancouver Aras S , Fındık Ö . Nevşehir İli için Kızılırmak Nehri’nin İçme Suyu Potansiyelinin Araştırılması. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 7(2): 214-222.