Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 69 - 92 2019-06-30

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ

ERAY KARA [1] , Bahri AYDIN [2] , Melike Günbey [3]


Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerini mutlu ve mutsuz eden öğretmen davranışlarını ortaya çıkarmak ve bu davranışların öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi yaz öğretiminde sınıf yönetimi ve rehberlik dersini alan 137 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir form ile toplanan verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. Ayrıca araştırmanın alt temaların frekansları belirtildiği için nicel yönü de bulunmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar, kendilerini en fazla mutlu eden öğretmen davranışlarının ödül verme,  ilgi gösterme ve sorumluluk verme, en fazla mutsuz davranışlar olarak ceza, dayak ve toplu ceza olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin kendilerini mutlu eden öğretmen davranışlarının dersi sevme, derse ilgi duyma, derse katılma, öğretmeni sevme, kendini önemli hissetme, kendine güven kazanma, düşüncelerini rahat ifade edebilme, öğretmenlik mesleğini seçme gibi etkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin kendilerini mutsuz eden öğretmen davranışlarının derse katılmama, ilgi duymama, dersten soğuma, dersi dinlememe, sevmeme,  öğretmenden nefret etme, uzak durma, korkma, soğuma, öğretmenle konuşmama, okuldan soğuma arkadaşlarının önünde küçük düşme, fiziksel bazı hastalıklara yakalanma, kendine güvenini kaybetme, başarısız olmaktan korkma ve aşağılanmış hissetme gibi etkileri olduğunu belirtmişlerdir.

ilkokul öğrencisi, öğretmen davranışları
 • Akar, İ (2003). Sınıf Yönetimi. Ed., Zeki Kaya. Pegem A yayıncılık: Ankara.
 • Arıcan, K. (2005). “İlköğretim Okullarında Sınıf içi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları”. (Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD. Bolu.
 • Celep, C. (2002). Orta öğretim öğrencilerinin psikolojik ve akademik gereksinimlerini karşılama ile sınıf içi öğrenci dönütleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi. (9).
 • Ceylan, G. (2007). Öğretmen- öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine etkisi ( Aksaray ili Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Dönmez, B. (2004). Sınıf yönetimi. Ed., Selahattin Turan ve Mehmet Şişman. Pegem A yayıncılık: Ankara.
 • Emrem, S. (2008). Olumlu öğrenme ortamı yaratmada öğretmen-öğrenci etkileşiminin rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi: İstanbul.
 • Ercan, L. (2005). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Editör Leyla Küçükahmet. Nobel yayınları: Ankara
 • Erden, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Arkadaş yayınevi: Ankara.
 • Erden, M., ve Yasemin A. (1995). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.Eskicumalı, A. (2002). Öğretmenlik mesleğine giriş. Editör: Yüksel Özden. Pegem A yayıncılık: Ankara.
 • Gözütok, D (2008). Eğitim ve Şiddet. Ankara: Gazi Kitabevi.Gündüz, Y.,ve Balyer, A. (2011). Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 10-23.
 • Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi, Alkım Yayınları: İstanbul. Kaban, A. L. (2014). Kişilerarası iletişimde duygusal bulaşmanın rolü: öğretmen öğrenci iletişimi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Lewis, R., Romi, S., Qui, X., ve Katz, Y. J. (2005). Teachers’ classroom discipline and student misbehavior in Australia, China and Israel. Teaching and Teacher Education, (21), 729-741
 • Özdemir, İ. E. (2004). Sınıf yönetimi. Ed. Şule Erçetin, Çağatay Özdemir. Asil yayın dağıtım: Ankara.
 • Özdemir, S., ve H. İbrahim Yalın. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Nobel yayınları: Ankara.
 • Sarıtaş, M. (2005). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Editör Leyla Küçükahmet. Nobel yayınları: Ankara
 • Türkçe Sözlük (2005). 4. basım. Türk Dil Kurumu.Külahoğlu, Ş. Ö. (2005). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Editör Leyla Küçükahmet. Nobel yayınları: AnkaraUslu, F. (2012). İlköğretim okulu öğrencilerinin okula yönelik aidiyeti: öğretmen-öğrenci ilişkisi, akran ilişkisi ve aile katılımının rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Alkım Yayınları: İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8614-4918
Yazar: ERAY KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1720-6334
Yazar: Bahri AYDIN
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-0402-5611
Yazar: Melike Günbey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen542088, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {69 - 92}, doi = {}, title = {İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {KARA, ERAY and AYDIN, Bahri and Günbey, Melike} }
APA KARA, E , AYDIN, B , Günbey, M . (2019). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 69-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/542088
MLA KARA, E , AYDIN, B , Günbey, M . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 69-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/542088>
Chicago KARA, E , AYDIN, B , Günbey, M . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 69-92
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ AU - ERAY KARA , Bahri AYDIN , Melike Günbey Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 92 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ %A ERAY KARA , Bahri AYDIN , Melike Günbey %T İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD KARA, ERAY , AYDIN, Bahri , Günbey, Melike . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 69-92 .
AMA KARA E , AYDIN B , Günbey M . İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 69-92.
Vancouver KARA E , AYDIN B , Günbey M . İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 92-69.