Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

NETZWERK A1 ALMANCA DERS KİTABININ DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ, KELİME BİLGİSİ VE GRAMER ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İSTATİSTİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 147 - 162, 30.03.2021
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.869432

Öz

Bu çalışmada, Netzwerk A1-Deutsch als Fremdsprache ders kitabı dört temel dil becerisi, kelime bilgisi ve gramer etkinlikleri açısından istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma için veri kaynağı olarak Netzwerk A1 Yabancı dil olarak Almanca ders kitabı kullanılmıştır. Netzwerk A1 ders kitabı Avrupa Ortak Çerçeve Programına göre tasarlanmıştır. Kitap Klett-Langenscheidt Yayınevi tarafından Münih'te yayımlanmıştır. Çalışmada dört dil becerisi, kelime bilgisi ve dilbilgisi ile ilgili alıştırmalar ve görevlere ilişkin istatistiklerin geliştirilmesi amacıyla sayısal bir analiz gerçekleştirilmiştir. Netzwerk A1 ders kitabının tüm bölümleri incelendikten sonra toplam etkinlik sayısının 1253 olduğu belirlenmiştir. Etkinliklerin% 46'sı ders kitabında,% 54'ü çalışma kitabındadır. İncelenen alanyazın bağlamında, bu çalışmanın konusu olan Netzwerk A1 ders kitabının çağdaş bir yabancı dil ders kitabı olduğu ve geleneksel dil öğretim yöntemlerinden çok uzak olduğu söylenebilir. İleride yapılacak çalışmalarda Netzwer A2 ve B1 kitaplarının incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektdir.

Kaynakça

 • Arslan, A. und Coşkun, A. (2012). Avrupa dilleri ortak çerçeve programı: Türkiye ve dünyada neler oluyor? AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 1-19.
 • Başaran, B. (2017). Diyakronik perspektiften Türkiye’de yabancı dil olarak Almanca örneğinde ders kitapları sorunsalı. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 23-37.
 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Eğitim ve Öğretim Üzerine Yazılar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Çarıkçı, T. (2015). ‘Deutsch ist Spitze’ Almanca ders kitabının incelenmesi ve dilbilgisi konularının Türkçe ile karşılaştırılarak dijital ortamda pekiştirilmesine ilişkin alıştırma örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çarıkçı, T. und Sakarya Maden, S. (2016). ‘Deutsch ist spitze!’ Almanca ders kitabı üzerine bir anket çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 189-200.
 • Çeltik, H. (2016). Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan Almanca ders kitaplarının iletişimsel yeti bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Common Europan Framework. (2001). Council for cultural comission, common Europan framework of reference for language, learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 343-357.
 • Eren Şengül, M. (2019). Sözlü iletişim becerilerinde karşılaşılan sorunlar: Fransızca öğretmen adayları örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Genç, A. (2010). Yerel Almanca Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Güneş, F. (2013). Dilbilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • İşcan Â. und Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe eğitim seti örneği (B1-B2 düzeyi). Aydın Tömer Dil Dergisi, 3(1), 47-66.
 • Kaçar, H. İ. (2012). Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama becerisi üzerine. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43(2), 167-184.
 • Kara, M. (2011). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılara A1-A2 seviyesinde Türkçe öğretimi programı örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 3(3), 157-195.
 • Karataş, F. (2014). 4.sınıf Toko Demo Almanca ders kitabının diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında analiz edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-101.
 • Kuş, A. und Bakır, N. (2013). Yabancı dil öğretiminde beyin temelli tekniklerle yazma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 8(10), 395-403.
 • Ördek, E. (2017). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarında ikinci yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özbay, M. und Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 87-97.
 • Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayesi değerler: İlköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1124-1141.
 • Pilaska, A. und Wirth, K. (2012). Netzwerk Lehrerhandbuch. München: Klett-Langenscheidt KG.
 • Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Sakarya Maden, S., Kula, T. und Çalışkan, C. (2017). “Schritt für Schritt Deutsch ortaöğretim A1.1 düzeyi Almanca ders kitabı”nın kültür bilgisi ve kültürlerarasılık bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 5(2), 121-143.
 • Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49-54.
 • Taş, A. M. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 519-532.
 • Telemeci, B. (2017). A1.1 düzeyi “Schritt für Schritt Deutsch” isimli ortaöğretim Almanca ders kitabının dört dil becerisi ve içerik açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tiryaki, E. N. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44.
 • Ünver Ş. und Genç, A. (2009). Password Deutsch Adlı Almanca ders kitabının Türkiye baskısının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21, 321-333.
 • Yaman, H. und Süğümlü, Ü. (2009). Dilbilgisi öğretiminde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiği: Kelime türleri örneği. Dil Dergisi, (144), 56-73.
 • Yavuz, E. (2020). Üstbilişsel beceri odaklı süreç temelli yazma çalışmalarıyla üstün yetenekli ilkokul öğrencisinin yazma becerisinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. und Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. und Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ş. (2019). Konuşma becerisi açısından bir konu alanı ders kitabı incelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

EINE STATISTISCHE ANALYSE DES LEHRWERKS „NETZWERK A1 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” IN BEZUG AUF DIE VIER GRUNDLEGENDEN SPRACHFERTIGKEITEN, VOKABELN UND GRAMMATIKAKTİVITÄTEN

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 147 - 162, 30.03.2021
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.869432

Öz

In dieser Studie soll das Lehrwerk Netzwerk A1-Deutsch als Fremdsprache im Hinblick auf die vier grundlegenden Sprachfertigkeiten, Vokabeln und Grammatikaktivitäten statistisch analysiert werden. In dieser Arbeit wurde die Inhaltsanalyse, eine Methode der qualitativen Forschung, angewendet. Als Datenquelle für die Forschung wurde das Lehrwerk Netzwerk A1 Deutsch als Fremdsprache verwendet. Das Lehrwerk Netzwerk A1 wurde gemäß dem GER konzipiert. Es wird vom Klett-Langenscheidt Verlag in München herausgegeben. In der Studie wurde, mit dem Ziel die Statistiken über die Übungen und Aufgaben zu den vier Sprachfertigkeiten, dem Wortschatz und der Grammatik auszuarbeiten, eine numerische Analyse erstellt. Nach der Untersuchung aller Kapitel des Lehrwerks Netzwerk A1 wurde festgestellt, dass die Gesamtzahl der Aktivitäten 1253 beträgt. 46% der Aktivitäten befinden hierbei im Kursbuch, 54% im Arbeitsbuch. Im Rahmen der untersuchten Literatur kann gesagt werden, dass das Lehrwerk Netzwerk A1, Gegenstand dieser Studie, ein zeitgenössisches Fremdsprachenlehrwerk ist und dass es weit entfernt von traditionellen Methoden des Sprachunterrichts ist. Für weitere Studien mit der Lehrwerkreihe Netzwerk, wird die Untersuchung und der Vergleich der Lehrwerke Netzwerk A2 und Netzwerk B1, für Personen und Institutionen, die die Verwendung der Lehrwerkreihe in Betracht ziehen, vorteilhaft sein.

Kaynakça

 • Arslan, A. und Coşkun, A. (2012). Avrupa dilleri ortak çerçeve programı: Türkiye ve dünyada neler oluyor? AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 1-19.
 • Başaran, B. (2017). Diyakronik perspektiften Türkiye’de yabancı dil olarak Almanca örneğinde ders kitapları sorunsalı. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 23-37.
 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Eğitim ve Öğretim Üzerine Yazılar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Çarıkçı, T. (2015). ‘Deutsch ist Spitze’ Almanca ders kitabının incelenmesi ve dilbilgisi konularının Türkçe ile karşılaştırılarak dijital ortamda pekiştirilmesine ilişkin alıştırma örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çarıkçı, T. und Sakarya Maden, S. (2016). ‘Deutsch ist spitze!’ Almanca ders kitabı üzerine bir anket çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 189-200.
 • Çeltik, H. (2016). Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan Almanca ders kitaplarının iletişimsel yeti bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Common Europan Framework. (2001). Council for cultural comission, common Europan framework of reference for language, learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 343-357.
 • Eren Şengül, M. (2019). Sözlü iletişim becerilerinde karşılaşılan sorunlar: Fransızca öğretmen adayları örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Genç, A. (2010). Yerel Almanca Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.
 • Güneş, F. (2013). Dilbilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • İşcan Â. und Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe eğitim seti örneği (B1-B2 düzeyi). Aydın Tömer Dil Dergisi, 3(1), 47-66.
 • Kaçar, H. İ. (2012). Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama becerisi üzerine. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43(2), 167-184.
 • Kara, M. (2011). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılara A1-A2 seviyesinde Türkçe öğretimi programı örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 3(3), 157-195.
 • Karataş, F. (2014). 4.sınıf Toko Demo Almanca ders kitabının diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında analiz edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-101.
 • Kuş, A. und Bakır, N. (2013). Yabancı dil öğretiminde beyin temelli tekniklerle yazma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 8(10), 395-403.
 • Ördek, E. (2017). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarında ikinci yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özbay, M. und Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 87-97.
 • Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayesi değerler: İlköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1124-1141.
 • Pilaska, A. und Wirth, K. (2012). Netzwerk Lehrerhandbuch. München: Klett-Langenscheidt KG.
 • Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Sakarya Maden, S., Kula, T. und Çalışkan, C. (2017). “Schritt für Schritt Deutsch ortaöğretim A1.1 düzeyi Almanca ders kitabı”nın kültür bilgisi ve kültürlerarasılık bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 5(2), 121-143.
 • Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49-54.
 • Taş, A. M. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 519-532.
 • Telemeci, B. (2017). A1.1 düzeyi “Schritt für Schritt Deutsch” isimli ortaöğretim Almanca ders kitabının dört dil becerisi ve içerik açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tiryaki, E. N. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44.
 • Ünver Ş. und Genç, A. (2009). Password Deutsch Adlı Almanca ders kitabının Türkiye baskısının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21, 321-333.
 • Yaman, H. und Süğümlü, Ü. (2009). Dilbilgisi öğretiminde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiği: Kelime türleri örneği. Dil Dergisi, (144), 56-73.
 • Yavuz, E. (2020). Üstbilişsel beceri odaklı süreç temelli yazma çalışmalarıyla üstün yetenekli ilkokul öğrencisinin yazma becerisinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. und Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. und Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ş. (2019). Konuşma becerisi açısından bir konu alanı ders kitabı incelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Almanca
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Bilal ÜSTÜN (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9490-3109
Türkiye


Lokman TANRIKULU
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1862-8176
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Başvuru Tarihi 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi 15 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Üstün, B. & Tanrıkulu, L. (2021). EINE STATISTISCHE ANALYSE DES LEHRWERKS „NETZWERK A1 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” IN BEZUG AUF DIE VIER GRUNDLEGENDEN SPRACHFERTIGKEITEN, VOKABELN UND GRAMMATIKAKTİVITÄTEN . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (1) , 147-162 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.869432