Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ETKİNLİK TURİZMİNE KATILIM TERCİHLERİNDE İNSTAGRAM KULLANIMININ ROLÜ: 7. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 3, 1409 - 1423, 30.09.2021

Öz

Son yıllarda tüm sektörlerde görülen hızlı değişime bağlı olarak turistlerin beklenti ve isteklerinin artmış olması, yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlara cevap olabilecek önemli araçlardan biri de etkinlik turizmidir. Küreselleşme ile oluşan rekabet ortamında öne çıkmak için temel ve alternatif ürünler oluşturmak kadar, bu turistik ürünün veya destinasyonun tanıtımı ve tanıtımda yeni kaynaklar kullanmak, oldukça önemli hale gelmiştir. Bu noktada, sosyal medya, turizm faaliyetlerini ciddi ölçüde etkileyen yeni bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirlerinin deneyimlerinden faydalanan bireyler turistik tavır, davranış ve tercihler açısından kararlarını, etkileşim sayesinde alabilmektedir. İnstagram da istenen kişiyi takip etmek, diğer kullanıcıların fotoğraf ve videolarına ulaşmak, bunları beğenmek ve yorum yapmak gibi çeşitli imkânları ile dikkat çeken bir sosyal medya aracıdır. Bu perspektifle etkinlik turizmi çerçevesinde ele alının çalışmanın temel amacı, 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılım tercihlerinde instagram kullanımının etkisini belirlemektir. Araştırma verileri 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı katılımcılarına uygulanan anketler ve mülakatlar ile elde edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın güvenirliliğini arttırmak için nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılım tercihlerinde, instagramda paylaşılan fotoğraf ve videoların, önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Etkileşimli paylaşımların turistik tercihlere pozitif katkıları ve bu imkânların turizm faaliyetlerini yönlendirmedeki etkisi, ortaya çıkan diğer sonuçlardır.

Kaynakça

 • Akmeşe S (2018) The impact of local cuisine festivals within event tourism: The case of international cooking and tourism festival in Mengen, Unpublished Master Thesis, Karabuk University, Social Sciences Institute, Department of Tourism Management, Karabuk.
 • Aktan E, Koçyiğit M (2016) A Theoretical Analysis For Role of Social Media on Tourism Activities. Dumlupınar University, Journal of Social Sciences, ICEBSS Special issues: 62-74.
 • Akyurt K H, Kurnaz A, Doğan S (2016) The Role of Social Media in Marketing of Rize Tourism Values “ Tags on a Content Analysis of Instagram”. H. S. Fettahlıoğlu-A. Afşar (Ed.), 3rd International Congress on Social Sciences in, (s. 193-203). Adıyaman: İksad Publications.
 • Albayrak A (2013) Alternavitve Tourism. Ankara: Detay Publishingg.
 • Balcı V, İlhan A (2006) The Determination Student’s Participation Levels to Recreational Activities in Universities of Turkey. Journal of Spormeter Physical Education and Sports Sciences, 4(1): 11-18.
 • Bizirgianni I, Dionysopoulou P (2013) The influence of tourist trends of youth tourism through social media (sm) & information and communication technologies, Procedia Social and Behavioral Sciences, (73): 652-660.
 • Can E (2015) The Relation Among Leisure Time, Recreation and Event Tourism. İstanbul Journal of Social Sciences, 10: 1-17.
 • Chu SC, Kim Y (2015) The Influence of Perceived Interactivity of Social Media Advertising and Voluntary Self-Disclosure on Attitudes and Intentions to Pass-Along. (Eds: N. Ö. Taşkıran, & R. Yılmaz), Effective Advertising Strategies in The Social Media Age (s. 285-301). Hershey PA., USA: IGI Global.
 • Doğan M, Pekiner AB, Karaca E (2018) The Effect of Social Media on Tourism and Tourist Choices: Case of Kars-Doğu Express. Journal of Travel and Hotel Management, 15 (3): 669-683.
 • Ergun N, Bayrak R, Doğan S (2019) A Qualitative Research on Instagram As An Important Marketing Channel Fror Tourism Marketing. Journal of Current Tourism Research, 3(1): 82-100
 • Eryılmaz B, Yücetürk C (2018) The Role of Instagram in Eastern Express Train Services Choices of Young Tourists. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4): 210-228.
 • Fatanti MN, Suyadnya IW (2015) Beyond user gaze: how Instagram creates tourism destination brand?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211: 1089-1095.
 • Getz D (2008) Event tourism: definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3): 403-428.
 • Güngör Ş, Bozyiğit R (2019) The Role of Events Organized in Nevşehir in the Development of Alternative Tourism. Y. Bektaş vd. (Ed.), 1 st International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences (CAPASS2019) in the proceeding book (s. 237-248), Nevşehir.
 • Güngör Ş, Uysal A (2019) Film Tourism: The Influence of Film and Tv Series on the Tourism Activities in Nevşehir. International Journal of Geography and Geography Education, 39: 189-202.
 • http://nisandaadanada.com/WebSite/Display.aspx?MyContentID=2469&LangID=1 (Data of Access: 12.09.2019).
 • http://www.nisandaadanada.com/WebSite/Display.aspx?MyContentGroupI D=2 (Data of Access: 12.09.2019).
 • Karaca OB, Yıldırım O, Çakıcı A (2017) The Satisfactions and The Perceptions of the Visitors Joining Adana International Orange Blossom Carnival. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 14(37): 222-239.
 • Karagöz D (2006) Event Tourism and Economic Impacts of Foreign Visitor’s Expenditures: The Case of Formula 1 2005 Turkey Grand Prix. Unpuplishing Master Thesis. Anadolu University, Depertmant of Tourism Management, Eskişehir.
 • Karaküçük S (1997) Recreation Leisure Evulation Concept Scope and A Research Ankara: Seren Puplishing.
 • Kim DH, Seely NK, Jung JH (2017) Do you prefer, pinterest or instagram? The role of ımage-sharing snss and self-monitoring in enhancing ad effectiveness. Computers in Human Behavior, 70: 535-543.
 • Kişioğlu E, Selvi MS (2013) The Impact of Local Events on Destination Image of Tekirdağ: An Assessment ın Terms of Local Shareholders. International Anatolia Academic Online Journal, 1(1): 68-102.
 • Koçyiğit M (2015) Social Marketing Marketing A Marketing Strategy in Creating Brand Loyalty. Konya: Education Publishing. Kozak MA, Bahçe S (2009) Special Interest Tourism. Ankara: Detay Publishing.
 • Moon JH, Lee E, Lee JA, Choi TR, Sung Y (2016) The role of narcissism in self-promotion on instagram. Personality and Individual Differences, 101: 22-25.
 • Poynter R (2012)Internet and Social Media Research Handbook. (trans.: Ümit Şensoy), İstanbul: Optimist Publishing.
 • Saçlı Ç, Ersöz B, Kahraman CÖ (2019) The Effect of Event Participants’ Destination Image Perception on Their Revisit Intention: The Orange Flower Carnival Sample. Ç.U. Journal of Social Sciences Institute, 28 (1): 178-190.
 • Sahilli BS, Toksöz D, Bak E (2016) Carnival Participation Motivation: IV. International Adana Orange Blossom Carnival Example. Çağ University Journal of Social Sciences Institute, 13(1): 21-39.
 • Sahilli BS, Toksöz D, Birdir K (2018) Participants’ Proposals of The International Orange Blossom Carnival for Improving. Çukurova University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22(2):443-458.
 • Silvers JR (2004) Professional Event Coordination. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 • Stokes R (2008) Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain. Tourism Management, 29(2): 252-262.
 • Timur MN, Çevik S, Kıyık Kıcır G (2014) Event Tourism: An Evaluation on Success Compenents of Capital of Culture Events. The Journal of Academic Social Science 2(1): 56-83.
 • Uca Özer S, Albayrak A, Güdük T (2016) The Role of Social Media in Marketing Gastronomy Culture of Edirne “A Content Analysis of Hashtags for Gastronomy in Instagram. International Journal of Social and Economics Sciences, 6 (2): 71-80.
 • Unur K, Erdem A, Şeker F. (2017) Examining The Photographs Shared By The Participants of The Adana Orange Blossom Carnival (Festival) With The Tag # Portakalcicegifestivali in Instagram, 1 st International Congress onf Future of Tourism (Futourism 2017) in the Proceedings (s. 889-897), Mersin: Mersin University Publishing.
 • Westbrook RA (1987) Product/consumption-based affective responses and post purchase processes. Journal of Marketing Research, 24 (3): 258-270.
 • Yıldırım O, Karaca OB, Çakıcı AC (2016) A Research on The Perceptions and Satisfaction of Local People on “Adana, International Orange Blossom Carnival. Journal of Travel and Hotel Management, 13 (2): 50-68.
 • Yoo KH, Gretzel U (2011) Influence of personality on travel-related consumer- generated media creation. Computers in Human Behavior, 27 (2): 609-621
Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 3, 1409 - 1423, 30.09.2021

Öz

Kaynakça

 • Akmeşe S (2018) The impact of local cuisine festivals within event tourism: The case of international cooking and tourism festival in Mengen, Unpublished Master Thesis, Karabuk University, Social Sciences Institute, Department of Tourism Management, Karabuk.
 • Aktan E, Koçyiğit M (2016) A Theoretical Analysis For Role of Social Media on Tourism Activities. Dumlupınar University, Journal of Social Sciences, ICEBSS Special issues: 62-74.
 • Akyurt K H, Kurnaz A, Doğan S (2016) The Role of Social Media in Marketing of Rize Tourism Values “ Tags on a Content Analysis of Instagram”. H. S. Fettahlıoğlu-A. Afşar (Ed.), 3rd International Congress on Social Sciences in, (s. 193-203). Adıyaman: İksad Publications.
 • Albayrak A (2013) Alternavitve Tourism. Ankara: Detay Publishingg.
 • Balcı V, İlhan A (2006) The Determination Student’s Participation Levels to Recreational Activities in Universities of Turkey. Journal of Spormeter Physical Education and Sports Sciences, 4(1): 11-18.
 • Bizirgianni I, Dionysopoulou P (2013) The influence of tourist trends of youth tourism through social media (sm) & information and communication technologies, Procedia Social and Behavioral Sciences, (73): 652-660.
 • Can E (2015) The Relation Among Leisure Time, Recreation and Event Tourism. İstanbul Journal of Social Sciences, 10: 1-17.
 • Chu SC, Kim Y (2015) The Influence of Perceived Interactivity of Social Media Advertising and Voluntary Self-Disclosure on Attitudes and Intentions to Pass-Along. (Eds: N. Ö. Taşkıran, & R. Yılmaz), Effective Advertising Strategies in The Social Media Age (s. 285-301). Hershey PA., USA: IGI Global.
 • Doğan M, Pekiner AB, Karaca E (2018) The Effect of Social Media on Tourism and Tourist Choices: Case of Kars-Doğu Express. Journal of Travel and Hotel Management, 15 (3): 669-683.
 • Ergun N, Bayrak R, Doğan S (2019) A Qualitative Research on Instagram As An Important Marketing Channel Fror Tourism Marketing. Journal of Current Tourism Research, 3(1): 82-100
 • Eryılmaz B, Yücetürk C (2018) The Role of Instagram in Eastern Express Train Services Choices of Young Tourists. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4): 210-228.
 • Fatanti MN, Suyadnya IW (2015) Beyond user gaze: how Instagram creates tourism destination brand?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211: 1089-1095.
 • Getz D (2008) Event tourism: definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3): 403-428.
 • Güngör Ş, Bozyiğit R (2019) The Role of Events Organized in Nevşehir in the Development of Alternative Tourism. Y. Bektaş vd. (Ed.), 1 st International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences (CAPASS2019) in the proceeding book (s. 237-248), Nevşehir.
 • Güngör Ş, Uysal A (2019) Film Tourism: The Influence of Film and Tv Series on the Tourism Activities in Nevşehir. International Journal of Geography and Geography Education, 39: 189-202.
 • http://nisandaadanada.com/WebSite/Display.aspx?MyContentID=2469&LangID=1 (Data of Access: 12.09.2019).
 • http://www.nisandaadanada.com/WebSite/Display.aspx?MyContentGroupI D=2 (Data of Access: 12.09.2019).
 • Karaca OB, Yıldırım O, Çakıcı A (2017) The Satisfactions and The Perceptions of the Visitors Joining Adana International Orange Blossom Carnival. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 14(37): 222-239.
 • Karagöz D (2006) Event Tourism and Economic Impacts of Foreign Visitor’s Expenditures: The Case of Formula 1 2005 Turkey Grand Prix. Unpuplishing Master Thesis. Anadolu University, Depertmant of Tourism Management, Eskişehir.
 • Karaküçük S (1997) Recreation Leisure Evulation Concept Scope and A Research Ankara: Seren Puplishing.
 • Kim DH, Seely NK, Jung JH (2017) Do you prefer, pinterest or instagram? The role of ımage-sharing snss and self-monitoring in enhancing ad effectiveness. Computers in Human Behavior, 70: 535-543.
 • Kişioğlu E, Selvi MS (2013) The Impact of Local Events on Destination Image of Tekirdağ: An Assessment ın Terms of Local Shareholders. International Anatolia Academic Online Journal, 1(1): 68-102.
 • Koçyiğit M (2015) Social Marketing Marketing A Marketing Strategy in Creating Brand Loyalty. Konya: Education Publishing. Kozak MA, Bahçe S (2009) Special Interest Tourism. Ankara: Detay Publishing.
 • Moon JH, Lee E, Lee JA, Choi TR, Sung Y (2016) The role of narcissism in self-promotion on instagram. Personality and Individual Differences, 101: 22-25.
 • Poynter R (2012)Internet and Social Media Research Handbook. (trans.: Ümit Şensoy), İstanbul: Optimist Publishing.
 • Saçlı Ç, Ersöz B, Kahraman CÖ (2019) The Effect of Event Participants’ Destination Image Perception on Their Revisit Intention: The Orange Flower Carnival Sample. Ç.U. Journal of Social Sciences Institute, 28 (1): 178-190.
 • Sahilli BS, Toksöz D, Bak E (2016) Carnival Participation Motivation: IV. International Adana Orange Blossom Carnival Example. Çağ University Journal of Social Sciences Institute, 13(1): 21-39.
 • Sahilli BS, Toksöz D, Birdir K (2018) Participants’ Proposals of The International Orange Blossom Carnival for Improving. Çukurova University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22(2):443-458.
 • Silvers JR (2004) Professional Event Coordination. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 • Stokes R (2008) Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain. Tourism Management, 29(2): 252-262.
 • Timur MN, Çevik S, Kıyık Kıcır G (2014) Event Tourism: An Evaluation on Success Compenents of Capital of Culture Events. The Journal of Academic Social Science 2(1): 56-83.
 • Uca Özer S, Albayrak A, Güdük T (2016) The Role of Social Media in Marketing Gastronomy Culture of Edirne “A Content Analysis of Hashtags for Gastronomy in Instagram. International Journal of Social and Economics Sciences, 6 (2): 71-80.
 • Unur K, Erdem A, Şeker F. (2017) Examining The Photographs Shared By The Participants of The Adana Orange Blossom Carnival (Festival) With The Tag # Portakalcicegifestivali in Instagram, 1 st International Congress onf Future of Tourism (Futourism 2017) in the Proceedings (s. 889-897), Mersin: Mersin University Publishing.
 • Westbrook RA (1987) Product/consumption-based affective responses and post purchase processes. Journal of Marketing Research, 24 (3): 258-270.
 • Yıldırım O, Karaca OB, Çakıcı AC (2016) A Research on The Perceptions and Satisfaction of Local People on “Adana, International Orange Blossom Carnival. Journal of Travel and Hotel Management, 13 (2): 50-68.
 • Yoo KH, Gretzel U (2011) Influence of personality on travel-related consumer- generated media creation. Computers in Human Behavior, 27 (2): 609-621
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şenay Güngör 0000-0001-5453-5930

Mehmet Çetin 0000-0002-8992-0289

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 11 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Güngör, Ş., & Çetin, M. (2021). ETKİNLİK TURİZMİNE KATILIM TERCİHLERİNDE İNSTAGRAM KULLANIMININ ROLÜ: 7. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1409-1423.