Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“GELİN CANLAR BİR OLALIM” TÜBİTAK 4004 PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 3, 1844 - 1862, 02.10.2022
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1108937

Öz

Bu çalışmanın amacı “yaparak yaşayarak öğrenme” temelli olarak tasarlanan “Gelin Canlar Bir Olalım” başlıklı TUBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projesinin tanıtılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Proje, 22-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kapadokya bölgesinde uygulanmıştır. Proje Kapadokya bölgesinde bulunan ve jeomorfolojik olarak büyük öneme sahip Peri Bacalarının bulunduğu alanlarda uygulamalı jeolojik ve coğrafik eğitimler ile vadilerde ve Kızılırmak kenarında hem karasal hem de sulak ekosistemler ve yaban hayatı hakkında yapılan uygulamalı doğa eğitimini içermektedir. Projenin temel amacı, öğretmenlerin doğa hakkında kazanacakları teorik ve uygulamalı bilgi birikimi sağlamak, doğanın korunması ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu deneyimlerini öğrencilerine konuya hâkim bir şekilde aktararak doğa ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Projenin hedef kitlesini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 40 Fen Bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Projede görev alan eğitmenlerin katılımcılara gözlem, deney, uygulama, inceleme, oyunlaştırma vb. yaptırarak, katılımcıların yaşayarak öğrenmelerini sağlaması hedeflenmiştir. Proje sonunda katılımcı öğretmenlerle görüşmeler yapılarak projenin değerlendirmesi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E. ve İmalı, B. (2011). Örnek Bir Öğrenme Ortamı: TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Garland, R. (1991). The mid-point on a Likert rating scale: Is it desirable? Marketing Bulletin, 2, ss. 66-70.
 • Hırça, N. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaz Bilim Kampı Deneyimleri, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1), 22-30
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi,(21. Basım). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce Ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi Ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Kisa, Y. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde müze kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi: Afyonkarahisar müzeleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Kulas, J. T., Stachowski, A. A. (2009). Middle category endorsement in odd-numbered Likert response scales: Associated item characteristics, cognitive demands, and preferred meanings. Journal of Research in Personality, 43, ss.489–493.
 • Nowlis, S. M., Kahn, B. E., & Dhar, R. (2002). Coping with ambivalence: The effect of removing a neutral option on consumer attitude and preference judgments.Journal of Consumer Research, 29, ss.319–334.
 • Oğurlu, İ., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. ve Bayrak, H. (2013). Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: Ide Projeleri Örneği, 3rd International Geography Symposium – Geomed, Symposium Proceedings, 498-508. http://web.deu.edu.tr/geomed/proceedings/download/048_Geo Med_2013_Proceedings_498-508.pdf
 • Stone, M. H. (2004). Substantive scale construction. In E. V. Smith Jr. & R. M. Smith (Eds.),Introduction to Rasch measurement (201–225). Maple Grove, MN: JAM.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 10(3), 63-82.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. Ve Aslan, H. (2015) “Eğitim araştırmalarında Likert ölçeği ve Likert-tipi soruların kullanımı ve analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:30, s:186-203.
 • TÜBİTAK (2022). 4004 Doğa ve Bilim Okulları https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari
 • Yoloğlu, A ve Uçar, M.. (2015). Kültür Varlıkları ve Koruma Konusunda Aktif Öğrenme Temelli Tasarlanan Bir TÜBİTAK-4004 Projesi Değerlendirmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm EĞİTİM BİLİMLERİ
Yazarlar

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 0000-0001-6375-342X

Gökhan SEÇME 0000-0002-7098-1583

Sevil SUNGUR 0000-0003-4018-6375

Erdogan ÇİÇEK 0000-0002-5334-5737

Yayımlanma Tarihi 2 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 12 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BECİT İŞÇİTÜRK, G., SEÇME, G., SUNGUR, S., ÇİÇEK, E. (2022). “GELİN CANLAR BİR OLALIM” TÜBİTAK 4004 PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(3), 1844-1862. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1108937