Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KOVİD-19 PANDEMİSİ ETKİSİNDE TÜKETİCİNİN DİJİTAL YALNIZLIĞI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: Dijitalleşme, 329 - 347, 03.11.2022
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1124270

Öz

Tüketiciler, sosyal medya platformlarında kendilerine dijital kimlikler oluşturmaktadırlar. Kovid-19 pandemisi ile birlikte tüketicilerin sosyal medyada bulunma süreleri artmıştır. Sosyal medyada daha fazla vakit geçiren tüketiciler gerçek hayatta içinde bulundukları çevreye göre değil sosyal medyada iletişim kurdukları çevrelerinden daha fazla etkilenmeye başlamışlardır. Sosyal medyada etkileşimde bulundukları çevrelerine yansıttıkları yaşamları gerçek hayattaki yaşamların çok farklı olabilmektedir. Hedef pazarını sosyal medyadan analiz etmeye çalışan markalar için büyük bir karışıklığa neden olabilecek bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma ile dijital yalnızlık kavramı ele alınarak nitel araştırma yöntemlerinden projektif teknik kullanılarak katılımcıların sosyal medya paylaşımları ile gerçek yaşamlarındaki çevrelerinin tepkileri ve dijital kimlikle paylaşım yapan tüketicilerin gerçek hayattaki düşünceleri ortaya konulmaya çalışılarak bir durum analizi yapılmıştır. 15 kişiden oluşan örnekleme, iki farklı sosyo ekonomik grubu temsil eden hikayelerle veri toplanılmıştır. Bireylerin dijital kimlikleri ile sosyal yaşamları arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ikilemin bireylerin sosyal hayatlarında da kimlik karmaşasına neden olacağı çalışmada önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Aydın, A. F. (2020). Post-Truth Dönemde Sosyal Medyada Dezenformasyon: Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Pandemi Süreci. Asya Studies, 4(12), 76-90.
 • Abdullah, I. Ş. I. K. (2020). Koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde ailede krize müdahale. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-9.
 • Baltacı, A., ve Akaydın, H. (2020). “COVID-19 Pandemi sürecinin tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma davranışları üzerindeki etkisi” Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020:1, ss. 57-64.
 • Benke, C.,Autenrieth, L. K., Asselmann, E. ve Pané-Farré, C. A. (2020). Lockdown, quarantinemeasures, and socialdistancing: Associationswithdepression, anxiety and distressat thebeginning of the COVID-19 pandemicamongadultsfrom Germany. PsychiatryResearch, 293, 1-9
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci Ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal Ve Yeni Eğitim Paradigması. Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A.,Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). “A globaloutlooktotheinterruption of educationdueto COVID-19 Pandemic:
 • Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020). E”mergencyremoteteaching in a time of globalcrisis
 • Budak, F.,& Korkmaz, Ş. (2020). Covıd-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • BBC (2020). Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler?, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538, Erişim Tarihi: 27.04.2020
 • Celep, E. (2020), Cümle Tamamlama, Editör:Muammer Zerenler, Pazarlamanın Nitel Çağı, Çizgi Yayınevi
 • Çakır, Ö.,& Ebru, O. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri İle Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 418-429.
 • Çakıroğlu, K. I.,Pirtini, S. ve Çengel Ö. (2020), “Covid-19 Sürecinde Ve Post-Pandemi Döneminde Yaşam Tarzı Açısından Tüketici Davranışlarının Değişen Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, Yıl 19, Sayı 27, ss. 81-103
 • Çaycı, A. E., ve Çaycı, B. (2017). Sosyalleşme Yanılsaması: Dijital Kalabalıklar İçinde Yalnızlaşan Bireyler. İletişim Çalışmaları, 44-61
 • Çelikkaleli, Ö.,& KARATAŞ, Z. Beliren Yetişkinlerde Yalnızlık ile Yaşam Yönelimi Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkiler: Sürekli Kaygının Aracılık Rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2), 62-82. duetoCoronaViruspandemic” Asian Journal of DistanceEducation, 15(1), ss.1-21
 • Fernandes, B.,Biswas, U. N., Mansukhani, R. T., Casarín, A. V. ve Essau, C. A. (2020). The impact of COVID-19 lockdown on internet use and escapism in adolescents. Revista de PsicologíaClínicaConNiños y Adolescentes, 7(3), 59–65.
 • Gölbaşı, S. D.,&Metintas, S. Covıd-19 Pandemisi Ve İnfodemi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 5, 126-137.
 • Guest G, Namey E, Chen M. (2020), “A simplemethodtoassess and reportthematicsaturation in qualitativeresearch. PLoS One.15(5),
 • Gupta, A., ve Goplani, M. (2020). “Impact of Covid-19 on EducationalInstitutions in India”
 • Güler, M. (2019). Gerçekte (N) Öyle Mi Olmuş: Post Truth Zamanlarda Tarihin Temsili. Tarihyazımı, 1(1), 136-147.
 • Hofstede, A.,vanHoof, J., Walenberg, N. and de Jong, M. (2007), "Projectivetechniquesforbrandimageresearch: Twopersonification‐basedmethodsexplored", Qualitative Market Research, Vol. 10 No. 3, pp. 300-309
 • Hotar N, Omay RE, Bayrak S, Kuruüzüm Z ve Ünal B. (2020). Pandeminin Toplumsal Yansımaları. İzmir İktisat Dergisi. 35(2), ss. 211-220.
 • Işık, A. (2020), “Koronavirüs (Covid-19) Salgını Döneminde Ailede Krize Müdahale”, Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-9
 • İsmayılzada, L. (2017), “Sanal Dünyada Sanal Dönüşüm”, Yeni Medya Elektronik Dergi Volume 1 Issue 3, ss. 227-236 J Med Internet Res, 22(11), 1-7
 • Molla, R. (2021), “Postingless, postingmore, and tired of it all: How thepandemic has changedsocialmedia”, Navigating in a time of uncertainty and crisis” Asian Journal of DistanceEducation, 15(1), 1-–126
 • Nisachon Tantiseneepong Matthew Gorto John White, (2012),"Evaluatingresponsestocelebrityendorsementsusingprojectivetechniques", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 15, Iss 1 pp. 57 – 69
 • Özdoyran, G. Post-Truth Çağı, Kuram-Yüklü Gözlem Sorunu Ve Yeni Medya: Facebook “Düz Dünya Türkiye” Grubu Örneği. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (7), 139-169.
 • Öztürk, M. (2019), Dijital Pazarlama ve Sosyloji, Editör: Mustafa Ünsalan, Pazarlama ve Sosyoloji, Beta Yayıncılık, İstanbul, 411-434
 • Peper, E. and Harvey, R. (2018), “DigitalAddiction: IncreasedLoneliness, Anxiety, and Depression”, NeuroRegulation, 5(1), 3–8.
 • Peters, M. A. (2017). Education İn A Post-Truth World.563-566
 • Sandelowski M. Sample size in qualitativeresearch. Research in Nursing and Health. 1995; 18:179–83.
 • Sandelowski M. Sample size in qualitativeresearch. Research in Nursing and Health. 1995; 18:179–83.
 • Sarıoğlu, E. B. (2020). Yalan Haber,“Post-Truth” Kavramı Ve Medya Üçlemesi: Geçmişten Günümüze Gündem Belirleyen Örnekler. Itobiad: Journal Of The Human &SocialScienceResearches, 9(1).
 • Shah S, Nogueras D, vanWoerden H, Kiparoglou V (2020), “The COVID-19 Pandemic: A Pandemic of LockdownLoneliness and the Role of DigitalTechnology”, 22(11)
 • Simge, A. K. S. U.,& Çetin, S. Post-Truth İçerikler Ve Paylaşılma Motivasyonları Üzerine Bir İnceleme. Kurgu, 27(4), 158-169.
 • Şen, A. F.,& Taşdelen, H. (2020). Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (33), 11-34.
 • Tanriverdi, G., Gürsoy, M. Y. G., & Kaymak, G. Ö. Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımıyla Covıd-19 Pandemisi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(2), 126-142.
 • Tulum, A. B.,& Yaşar, K. A. Y. A. Dijital Yerlilerin Sanal Ağlarda Sosyalleşme Ve Yalnızlaşma Tutumları DigitalNatives'attitudesToSocialization And Loneliness İn Virtual Networks. UGC Care Journal, 661-671.
 • Upadhyaya, M. (2013), “Function of projectivetechniques in improvingbrandpersonality”, African Journal of Marketing Management Vol. 5(1), pp. 20-25
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı
 • Yıldırım, O. Ve İpek, İ. (2020), “Yeni Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Gündeme Gelen Sosyal İzolasyon ve Gönüllü Karantina Döneminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı” , İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 52, ss.69-94
 • Zenginoğlu, S. Küreselleşmenin Post’ları: Post-Modernizm, Post-Truth Ve Post-Covıd. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (4), 805-817.
 • Kitap Akkoyun, F. (2014), Projektif Teknikler, Nobel Yayınları, Ankara, 3. Baskı
 • Merriam, S. B. (2018), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çeviri Edi. Selahattin Turan, Nobel Yayınları, Ankara. 3. Baskı
 • Odabaşı,2019: s. 225-233 Oskay, Ü. Ve Şen, H. (2014), Çağdaş Sosyoloji Teoriler Yapısal İşlevselci-Sembolik Etkileşimci ve Çatışmacı Teoriler, Editör: Muammer Tuna, Sosyoloji, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, 49-66
 • Web Sayfası https://Tr.Linkedin.Com/Pulse/Yaln%C4%B1zl%C4%B1k-Paradigmas%C4%B1-Ve-Dijital-Yavuz-Altun
 • https://Www.Sabancivakfi.Org/Tr/Genel/Sabanci-Vakfinin-Dijital-Yalnizlik-Temali-Dorduncu-Kisa-Film-Yarismasinin-Kanaat-Onderi-Oscar-Odullu-Besteci-Ludovic-Bource-Oldu
 • https://www.vox.com/recode/22295131/social-media-use-pandemic-covid-19-instagram-tiktok Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2021 Diker, E. (2020), “Kovid-19 Salgını Döneminde Sosyal Medya Kullanımı”,
 • https://trtakademi.net/koronavirus-kategori/kovid-19-salgini-doneminde-sosyal-medya-kullanimi/ Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm İŞLETME
Yazarlar

Deniz BİLEN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4110-2762
Türkiye


Müşerref YÜCEL
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6115-4466
Türkiye


Mustafa ÜNSALAN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5090-0205
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 3 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 12 Sayı: Dijitalleşme

Kaynak Göster

APA Bilen, D. , Yücel, M. & Ünsalan, M. (2022). KOVİD-19 PANDEMİSİ ETKİSİNDE TÜKETİCİNİN DİJİTAL YALNIZLIĞI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , Dijitalleşme Özel Sayısı , 329-347 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.1124270