Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP OF ACADEMIC PROCRASTINATION AND ACADEMIC LIFE SATISFACTION WITH SMARTPHONE ADDICTION

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 4, 2334 - 2346, 25.12.2023
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1300567

Öz

The aim of this study is to examine the relationships between academic procrastination, academic life satisfaction and smartphone addiction. In this context, a 5-point Likert-type questionnaire consisting of 19 items was prepared by academic procrastination, academic life satisfaction and smartphone addiction scales and applied online to students at university education level. As a result of the survey, 243 responses were received, and as a result of the data cleaning process, 239 forms were obtained. The data obtained from the forms were analyzed with the structural equation modeling technique using the LISREL 8.80 program. As a result of the analysis, the relationship between smartphone addiction, academic procrastination and academic life satisfaction; It was concluded that there is an important relationship between academic life satisfaction and academic procrastination. Thus, it was concluded that smartphone addiction affects academic procrastination and academic life satisfaction, and academic life satisfaction affects academic procrastination.

Kaynakça

 • Aitken, M. (1982). A personality profile of the college student procrastinator. University of Pittsburgh.
 • Alkış, N. (2016). Bayes Yapısal Eşitlik Modellemesi: Kavramlar ve Genel Bakış. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(3), 105-116.
 • Alpaykut, S. (2017). Öğrenci velilerinin özel okullardan memnuniyet düzeylerinin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 355-368.
 • Bagozzi, R., & Heatherton, T. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to state self‐esteem. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1(1), 35-67.
 • Balkıs, M., & vd. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73.
 • Balkis, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 5(1), 18-32.
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin, 107(2), 238-246.
 • Brown, T. (2005). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford publications.
 • Brownlow, S. & Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of social behavior and personality, 15(5), 15-34.
 • Chun, H., Lee, H., & Kim, D. (2012). The Integrated Model of Smartphone Adoption: Hedonic and Utilitarian Value Perceptions of Smartphones Among Korean College Students. Cyberpsychology, Behavıor, And Socıal Networkıng, 15(9), 473-479.
 • Erkorkmaz, Ü., & vd. (2013). Doğrulayıcı factor analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 33(1), 210-223.
 • Ellis, A. & Knaus, W.J. (1977). Overcoming procrastination. New York, Institute for Rational Living
 • Grecco, P. R. (1984). A cognitive-behavioral assessment of problematic academic procrastination: development of a procrastination self-statement inventory. Fresno: California School of Professional Psychology.
 • Güngör, A. B., & Koçak, O. (2020). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(2), 397-419.
 • Hoyle, R. (1995). Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Sage.
 • Keskin, T., Ergan, M., Başkurt, F., & Başkurt , Z. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ve Baş Ağrısı İlişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 864-873.
 • Kumar, P. (2006). Academic Life Satisfaction Scale (ALSS) and its effectiveness in predicting academic success. Online Submission. Retrieved from: http://eric.ed.gov/?id=ED491869
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.
 • Kwon, M., Kim, D., Cho, H., & Yang, S. (2013). The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents. Plos One, 8(12), 1-7.
 • Nogueira, M., Antunes, J., & Sequeria, C. (2019). Development and psychometric study of the Academic Life Satisfaction Scale (ALSS) in a higher education students sample. Nursing & Healthcare International Journal, 3(2), 1-8.
 • Noyan, C., Enez Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(9), 73-81.
 • Odacı, H., Kaya, F., & Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1-15.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • R Raykov, T., & Marcoulides, A. G. (2006). A first course in structural equation modeling. Routledge.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 • Simsek, O. F. (2007). Yapisal Esitlik Modellemesine Giris: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ekinoks.
 • Solomon, L., & Rothblum, E. (1984). Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates. 31(4), 503-509.
 • Sümer, N. (2000). Yapisal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazilari.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2020). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. Nobel.
 • Yılmaz, V., & Çelik, H. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-I: temel kavramlar, uygulamalar, proglamlama. Pegem Akademi Yayıncılık.

AKADEMİK ERTELEME VE AKADEMİK YAŞAM DOYUMUNUN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 4, 2334 - 2346, 25.12.2023
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1300567

Öz

Çalışmada akademik erteleme, akademik yaşam doyumu ve akıllı telefon bağımlılığı ele alınarak aralarındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla akademik erteleme, akademik yaşam doyumu ve akıllı telefon bağımlılığı ölçeklerinden yararlanılarak 19 maddeden oluşan 5’li likert tipi sorulardan oluşan anket formu hazırlanmış ve Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilere on-line olarak uygulanmıştır. Yapılan anket formu sonucu 243 geri dönüş alınmış, veri temizleme işlemi sonucunda 239 form elde edilmiştir. Formlardan elde edilen veriler ile LISREL 8.80 programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda akıllı telefon bağımlılığı ile akademik erteleme ve akademik yaşam doyumu arasında; akademik yaşam doyumu ile de akademik erteleme arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece akıllı telefon bağımlılığının akademik ertelemeyi ve akademik yaşam doyumunu etkilediği, akademik yaşam doyumunun akademik ertelemeyi etkilediği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Aitken, M. (1982). A personality profile of the college student procrastinator. University of Pittsburgh.
 • Alkış, N. (2016). Bayes Yapısal Eşitlik Modellemesi: Kavramlar ve Genel Bakış. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(3), 105-116.
 • Alpaykut, S. (2017). Öğrenci velilerinin özel okullardan memnuniyet düzeylerinin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 355-368.
 • Bagozzi, R., & Heatherton, T. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to state self‐esteem. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1(1), 35-67.
 • Balkıs, M., & vd. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73.
 • Balkis, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 5(1), 18-32.
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin, 107(2), 238-246.
 • Brown, T. (2005). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford publications.
 • Brownlow, S. & Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of social behavior and personality, 15(5), 15-34.
 • Chun, H., Lee, H., & Kim, D. (2012). The Integrated Model of Smartphone Adoption: Hedonic and Utilitarian Value Perceptions of Smartphones Among Korean College Students. Cyberpsychology, Behavıor, And Socıal Networkıng, 15(9), 473-479.
 • Erkorkmaz, Ü., & vd. (2013). Doğrulayıcı factor analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 33(1), 210-223.
 • Ellis, A. & Knaus, W.J. (1977). Overcoming procrastination. New York, Institute for Rational Living
 • Grecco, P. R. (1984). A cognitive-behavioral assessment of problematic academic procrastination: development of a procrastination self-statement inventory. Fresno: California School of Professional Psychology.
 • Güngör, A. B., & Koçak, O. (2020). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(2), 397-419.
 • Hoyle, R. (1995). Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Sage.
 • Keskin, T., Ergan, M., Başkurt, F., & Başkurt , Z. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ve Baş Ağrısı İlişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 864-873.
 • Kumar, P. (2006). Academic Life Satisfaction Scale (ALSS) and its effectiveness in predicting academic success. Online Submission. Retrieved from: http://eric.ed.gov/?id=ED491869
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.
 • Kwon, M., Kim, D., Cho, H., & Yang, S. (2013). The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents. Plos One, 8(12), 1-7.
 • Nogueira, M., Antunes, J., & Sequeria, C. (2019). Development and psychometric study of the Academic Life Satisfaction Scale (ALSS) in a higher education students sample. Nursing & Healthcare International Journal, 3(2), 1-8.
 • Noyan, C., Enez Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(9), 73-81.
 • Odacı, H., Kaya, F., & Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1-15.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • R Raykov, T., & Marcoulides, A. G. (2006). A first course in structural equation modeling. Routledge.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 • Simsek, O. F. (2007). Yapisal Esitlik Modellemesine Giris: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ekinoks.
 • Solomon, L., & Rothblum, E. (1984). Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-Behavioral Correlates. 31(4), 503-509.
 • Sümer, N. (2000). Yapisal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazilari.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2020). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. Nobel.
 • Yılmaz, V., & Çelik, H. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-I: temel kavramlar, uygulamalar, proglamlama. Pegem Akademi Yayıncılık.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Psikolojisi
Bölüm SOSYAL BİLİMLER
Yazarlar

Şeyda Urfalıoğlu 0000-0001-6049-766X

Duygu Tunalı 0000-0002-6582-1710

Erken Görünüm Tarihi 20 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Urfalıoğlu, Ş., & Tunalı, D. (2023). AKADEMİK ERTELEME VE AKADEMİK YAŞAM DOYUMUNUN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(4), 2334-2346. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1300567