Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

LICENSE AGREEMENTS OF INTELLECTUAL AND ARTISTICS WORKS

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 2, 93 - 131, 30.12.2020
https://doi.org/10.51562/nkuhukuk.828864

Öz

Intellectual and artistic works are increasing their importance in terms of economic and social life in
today's world. The participation of the related works in economic and social life is generally possible
through transfer procedures. In practical life, the right of use is usually transferred instead of the direct
transfer of ideas and art works. The wide range of use of the license agreement in practical life requires
the quality and limits of this agreement to be well defined. Because the problems that arise are
resolved according to these determinations. There are many different types of licensing agreements
for intellectual and artistic works and their consequences. In addition, in the doctrine, there are many
controversial issues in terms of the legal nature of the relevant license agreement and the debts it will
incur for the parties.

Kaynakça

 • Aral F ve Ayrancı H, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (12th ed, Yetkin Yayınları 2019)
 • Arbek Ö, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi (Yetkin Yayınları 2005)
 • Arkan A, Mukayeseli Hukuk, Uluslararası Düzenlemeler ve Türk Fikri Hukuk Alanında Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar (Vedat Kitapçılık 2005)
 • Aydoğdu M ve Kahveci N, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku) (4th ed, Adalet Yayınevi 2019)
 • Ayiter N, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri (S Yayınları 1981)
 • Aydıncık Ş, Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri (Arıkan Basım Yayım, 2006)
 • Bak B, Fikri Haklarda Sözleşmeden Dönme (Turhan Kitabevi 2016)
 • Çelikbiz Y, ‘Lisans Sözleşmeleri’ <https://docplayer.biz.tr/574977-Lisans-sozlesmeleri-av-yunus-celikbiz-istanbul-nisan-2008.html> Erişim Tarihi 23 Şubat 2020. Çolak U, ‘Cayma Hakkı ve Caymaya İtiraz Davası (FSEK Madde 58)’ (26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı) <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2017-1/6.pdf> Erişim Tarihi 22 Mart 2020
 • Dalyan Ş, Bilgisayar Programlarının Fikrî Hukukta Korunması (Seçkin Yayıncılık 2009)
 • Demirbaş F, “Patent Lisans Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan (Filiz Kitabevi, 2011) 441-483.
 • Eker Erkekoğlu A, “Yazılım Lisans Sözleşmeleri” (Yüksek Lisans Tezi, Özyeğin üniversitesi, SBE 2019)
 • Erbek Ö, ‘Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukukî Niteliği’ (2009 11 (2) DEÜHFD) 1-68.
 • Ercoşkun Şenol K, ‘Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması’ (2013 3 (1) HHFD) 45–64.
 • Erel ŞN, Türk Fikir ve Sanat Hukuku (3rd ed, Yetkin Yayınları 2009)
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (22nd ed, Yetkin Yayınları 2017)
 • Eren F, ‘İsimsiz Bazı Sözleşme Türleri’ (2015 1 (1), BÜHFD) 67-129.
 • Ergüne MS, “Lisans Sözleşmesinde Başlangıçtaki İmkânsızlık”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ ye Armağan (Birinci Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık) 203-222. Ertaş Ş, Eşya Hukuku (14th ed, Barış Yayınları 2018)
 • Esener T ve Kudret G, Eşya Hukuku (8th ed, Yetkin Yayınları 2019)
 • Evrensel HA, Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların Devri (Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Hirsch E, ‘Eser Sahipliği (Fikri ve Sınai Hakların Mahiyeti Hakkında Yeni Bir Görüş)’ (1944) 1 (3) AÜHFD, 330-342.
 • Kerimoğlu HB, ‘Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans (Ruhsat) Sözleşmesinin Hukukî Niteliği’ (2003 7 (2) Kamu-İş) 1-22.
 • Kılıçoğlu AM, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar (3rd ed, Turhan Kitabevi 2017)
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme), (7th ed, Filiz Kitabevi 2017)
 • Levi S, “Lisans Sözleşme Çeşitleri ve Tarafları”, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı (Rona Aybay’a Armağan, 2014) Nomer HN, ‘Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özellikle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlenmeksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?’ Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan (2013 8 Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi) 2053-2074.
 • Oğuzman MK ve Barlas N, Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar (25th ed, Vedat Kitapçılık 2019)
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 (15th ed, Vedat Kitapçılık 2017)
 • Oğuzman MK, Seliçi Ö ve Oktay Özdemir S, Eşya Hukuku (21st ed, Filiz Kitabevi 2018)
 • Oktay Özdemir S, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması (Beta Basım, 2002)
 • Oktay Özdemir S, ‘İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması’ (1996) LV İÜHFM, 263-296.
 • Ongan B., Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu (Seçkin Yayıncılık 2007)
 • Remzi M ve Aydın S, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (9th ed, Adalet Yayınevi 2019)
 • Sarı O, Patent Lisans Sözleşmeleri (Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Serozan R, Borçlar Hukuku Genel Bölüm: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme(7th ed, Filiz Kitabevi 2016)
 • Serozan R, Medeni Hukuk: Genel Böküm /Kişiler Hukuku (9th ed, Vedat Kitapçılık 2018)
 • Suluk C, Karasu R ve Nal T, Fikri Mülkiyet Hukuku (3rd ed, Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Şahin B, Türk Hukukunda Sinema Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi (Yetkin Yayınları 2018)
 • Tandoğan H, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt I/1 (6th ed, Vedat Kitapçılık 2008)
 • Tekinalp Ü, Fikri Mülkiyet Hukuku (4th ed, Arıkan Yayınları 2005)
 • Tunçer RO, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Lisans Sözleşmesi” (Yüksek Lisans Tezi Çankaya Üniversitesi, SBE, 2010)
 • Tüysüz M, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler (Yetkin Yayınları 2007)
 • Ünal M ve Başpınar V, Şekli Eşya Hukuku (10th ed, Savaş Yayınevi 2018)
 • Üstün G “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz”, (İBD, Cilt: 75, Sayı:1-2-3, 2001)139-228.
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (Cilt: 1-2), (Çeviren: Avukat Cevat Edege), (Olgaç Matbaası 1983)
 • Yavuz L, Alıca T ve Merdivan F, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu Cilt 1: (1-48 Maddeler) (2nd ed, Seçkin Yayıncılık 2014)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 2, 93 - 131, 30.12.2020
https://doi.org/10.51562/nkuhukuk.828864

Öz

Fikir ve sanat eserleri günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal hayat açısından önemini her geçen gün artırmaktadır. İlgili eserlerin ekonomik ve sosyal hayata katılması genellikle devir işlemleri ile mümkündür. Pratik hayatta ise genellikle fikir ve sanat eserlerinin doğrudan devredilmesi yerine kullanım hakkı devredilmektedir. Lisans sözleşmesinin pratik hayattaki kullanım alanının genişliği, bu sözleşmenin niteliğinin ve sınırlarının iyi belirlenmesini gerektirmektedir. Zira ortaya çıkan sorunlar bu belirlemelere göre çözümlenir. Fikir ve sanat eserleri için yapılan lisans sözleşmelerinin birçok farklı türü ve bu türlerin doğurduğu farklı sonuçlar mevcuttur. Ayrıca öğretide, ilgili lisans sözleşmesinin hukuki niteliği ve taraflar açısından doğuracağı borçlar açısından tartışmalı birçok husus bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Aral F ve Ayrancı H, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (12th ed, Yetkin Yayınları 2019)
 • Arbek Ö, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi (Yetkin Yayınları 2005)
 • Arkan A, Mukayeseli Hukuk, Uluslararası Düzenlemeler ve Türk Fikri Hukuk Alanında Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar (Vedat Kitapçılık 2005)
 • Aydoğdu M ve Kahveci N, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku) (4th ed, Adalet Yayınevi 2019)
 • Ayiter N, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri (S Yayınları 1981)
 • Aydıncık Ş, Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri (Arıkan Basım Yayım, 2006)
 • Bak B, Fikri Haklarda Sözleşmeden Dönme (Turhan Kitabevi 2016)
 • Çelikbiz Y, ‘Lisans Sözleşmeleri’ <https://docplayer.biz.tr/574977-Lisans-sozlesmeleri-av-yunus-celikbiz-istanbul-nisan-2008.html> Erişim Tarihi 23 Şubat 2020. Çolak U, ‘Cayma Hakkı ve Caymaya İtiraz Davası (FSEK Madde 58)’ (26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı) <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2017-1/6.pdf> Erişim Tarihi 22 Mart 2020
 • Dalyan Ş, Bilgisayar Programlarının Fikrî Hukukta Korunması (Seçkin Yayıncılık 2009)
 • Demirbaş F, “Patent Lisans Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan (Filiz Kitabevi, 2011) 441-483.
 • Eker Erkekoğlu A, “Yazılım Lisans Sözleşmeleri” (Yüksek Lisans Tezi, Özyeğin üniversitesi, SBE 2019)
 • Erbek Ö, ‘Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukukî Niteliği’ (2009 11 (2) DEÜHFD) 1-68.
 • Ercoşkun Şenol K, ‘Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması’ (2013 3 (1) HHFD) 45–64.
 • Erel ŞN, Türk Fikir ve Sanat Hukuku (3rd ed, Yetkin Yayınları 2009)
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (22nd ed, Yetkin Yayınları 2017)
 • Eren F, ‘İsimsiz Bazı Sözleşme Türleri’ (2015 1 (1), BÜHFD) 67-129.
 • Ergüne MS, “Lisans Sözleşmesinde Başlangıçtaki İmkânsızlık”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ ye Armağan (Birinci Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık) 203-222. Ertaş Ş, Eşya Hukuku (14th ed, Barış Yayınları 2018)
 • Esener T ve Kudret G, Eşya Hukuku (8th ed, Yetkin Yayınları 2019)
 • Evrensel HA, Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların Devri (Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Hirsch E, ‘Eser Sahipliği (Fikri ve Sınai Hakların Mahiyeti Hakkında Yeni Bir Görüş)’ (1944) 1 (3) AÜHFD, 330-342.
 • Kerimoğlu HB, ‘Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans (Ruhsat) Sözleşmesinin Hukukî Niteliği’ (2003 7 (2) Kamu-İş) 1-22.
 • Kılıçoğlu AM, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar (3rd ed, Turhan Kitabevi 2017)
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme), (7th ed, Filiz Kitabevi 2017)
 • Levi S, “Lisans Sözleşme Çeşitleri ve Tarafları”, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı (Rona Aybay’a Armağan, 2014) Nomer HN, ‘Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özellikle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlenmeksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?’ Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan (2013 8 Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi) 2053-2074.
 • Oğuzman MK ve Barlas N, Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar (25th ed, Vedat Kitapçılık 2019)
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 (15th ed, Vedat Kitapçılık 2017)
 • Oğuzman MK, Seliçi Ö ve Oktay Özdemir S, Eşya Hukuku (21st ed, Filiz Kitabevi 2018)
 • Oktay Özdemir S, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması (Beta Basım, 2002)
 • Oktay Özdemir S, ‘İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması’ (1996) LV İÜHFM, 263-296.
 • Ongan B., Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu (Seçkin Yayıncılık 2007)
 • Remzi M ve Aydın S, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (9th ed, Adalet Yayınevi 2019)
 • Sarı O, Patent Lisans Sözleşmeleri (Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Serozan R, Borçlar Hukuku Genel Bölüm: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme(7th ed, Filiz Kitabevi 2016)
 • Serozan R, Medeni Hukuk: Genel Böküm /Kişiler Hukuku (9th ed, Vedat Kitapçılık 2018)
 • Suluk C, Karasu R ve Nal T, Fikri Mülkiyet Hukuku (3rd ed, Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Şahin B, Türk Hukukunda Sinema Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi (Yetkin Yayınları 2018)
 • Tandoğan H, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt I/1 (6th ed, Vedat Kitapçılık 2008)
 • Tekinalp Ü, Fikri Mülkiyet Hukuku (4th ed, Arıkan Yayınları 2005)
 • Tunçer RO, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Lisans Sözleşmesi” (Yüksek Lisans Tezi Çankaya Üniversitesi, SBE, 2010)
 • Tüysüz M, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler (Yetkin Yayınları 2007)
 • Ünal M ve Başpınar V, Şekli Eşya Hukuku (10th ed, Savaş Yayınevi 2018)
 • Üstün G “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz”, (İBD, Cilt: 75, Sayı:1-2-3, 2001)139-228.
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (Cilt: 1-2), (Çeviren: Avukat Cevat Edege), (Olgaç Matbaası 1983)
 • Yavuz L, Alıca T ve Merdivan F, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu Cilt 1: (1-48 Maddeler) (2nd ed, Seçkin Yayıncılık 2014)
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Fevzi Kibar 0000-0003-1300-6500

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kibar, A. F. (2020). FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 93-131. https://doi.org/10.51562/nkuhukuk.828864
AMA Kibar AF. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ. NKU Hukuk Fakültesi Dergisi. Aralık 2020;1(2):93-131. doi:10.51562/nkuhukuk.828864
Chicago Kibar, Ahmet Fevzi. “FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ”. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2020): 93-131. https://doi.org/10.51562/nkuhukuk.828864.
EndNote Kibar AF (01 Aralık 2020) FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 2 93–131.
IEEE A. F. Kibar, “FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ”, NKU Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 2, ss. 93–131, 2020, doi: 10.51562/nkuhukuk.828864.
ISNAD Kibar, Ahmet Fevzi. “FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ”. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (Aralık 2020), 93-131. https://doi.org/10.51562/nkuhukuk.828864.
JAMA Kibar AF. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ. NKU Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020;1:93–131.
MLA Kibar, Ahmet Fevzi. “FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ”. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 2, 2020, ss. 93-131, doi:10.51562/nkuhukuk.828864.
Vancouver Kibar AF. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ. NKU Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020;1(2):93-131.

Eserlerin gönderilmesi veya yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası almaları zorunludur.

Dergide yayınlanan makaleler intihal değerlendirmesinden geçirilmektedir. Benzerlik oranı % 20'den fazla olan çalışmalar yayınlanmamaktadır.


İndeksler

       21265