Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleklerine Yansımaları/ Reflections of Distance Education on Science Teachers' Profession During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 59 - 77, 30.06.2022
https://doi.org/10.47105/nsb.1117062

Öz

Bu çalışmanın amacı koronavirüs (covid-19) salgınında gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin öğretmen rollerine yansımalarının neler olduğu ve bu süreçte öğretmenlerin toplum tarafından nasıl algılandığını tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tipik durum örneklemesi ile seçilen 12 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri tematik içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Öğretmenler, derslerinde aktif olarak teknolojiyi kullanabiliyor olmalarının uzaktan eğitim sürecinin olumlu tarafı olduğunu belirtmişlerdir. Her öğrenciye ulaşamamalarını, alt yapı yetersizliklerinin fırsat eşitsizliğine neden olmasını sürecin olumsuz yönleri olarak belirtmişlerdir. Ayrıca toplum tarafından genel olarak iş yapmıyor şeklinde algılandıklarını ifade etmişlerdir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2020). Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 253-271.
 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online, 4(2), 55-64.
 • Alper, A. A. (2020). Pandemi sürecinde k-12 düzeyinde uzaktan eğitim: durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45-67.
 • Altıntaş, Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 291-303. Anderson, J. (2020). Brave new world the coronavirus pandemic is reshaping education. https://qz.com/ 1826369/ how-coronavirus-is-changing-education/ adresinden 15.12.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Avcı, F., & Akdeniz, E. C. Koronavirüs (covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.
 • Ayaz, E. (2021). İlkokul fen bilimleri dersinin pandemi dönemi uzaktan eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 298-342.
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 813-827.
 • Aydın, C. (2005). Turkish mentors' perception of roles, competencies and resources for online Teaching . Turkish Online Journal of Distance Education , 6 (3) , 58-80 .
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal Of The Human & Social Science Researches, 10(1).
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Candan, A. & Usta, İ. (2022). Pandemi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik bakış açılarının incelenmesi. Anadolu Akademi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-18.
 • Canpolat, U. & Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin covid-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.
 • Çakın, M. & Külekçi, Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Demir, S. & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8).
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 Sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Doğan, S. & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Er, S. & Aral, N. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş sınıflarda öğretmenin rolü. Ekev Akademi Dergisi, 12(35), 391-396.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan eğitimde öğretmen yetiştirme uygulamaları: tarihçe ve gelişim. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3). 313-321.
 • Glesne, C. (2015). Nitel Araştırmaya Giriş. Anı Yayıncılık.
 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F. & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94.
 • Haşıloğlu, M. A., Durak, S., & Arslan, A. (2020). Covid-19 Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri şube rehber öğretmenlerinin gözünden öğretmen, öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 214-239.
 • Işıkoğlu, N., Özdemir, A. A., Altun, M. & Ergenekon, E. (2021). Erken çocukluk eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin covid-19 pandemi deneyimleri: yorumlayıcı fenomenolojik analiz. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 567-590.
 • Karaca, Ş. & Kelam, D. (2020). Covid-19 gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (5), 7-18.
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N. & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224.
 • Kavrat, B. & Türel, Y. K. (2013). Cevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(2).
 • Kavuk, E. & Demirtaş, H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.
 • Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 32(142).
 • Koçoğlu, E., Ulu Kalın, M., Tekdal, D. & Yiğen, V. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki eğitime bakış. Social Sciences Studies Journal, 6(65), 2956-2966.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri). Turan (Çev. Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Meşeci, F. (2008). Öğretmenin sosyalleştirici rolü ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma. HAYEF Journal of Education, 5(1), 115-125.
 • Önder, E. (2022). Covid-19 salgınında öğretmenlerin uzak eğitime ilişkin deneyimleri. Milli Eğitim Dergisi, 51(223). 399-418.
 • Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi.
 • Sarıoğlan, A. B., Altaş, R. & Şen, R. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersinde deney yapmaya ilişkin öğretmen görüşlerinin araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 371-394.
 • Toprakçı, E. & Ersoy, M. (2021). Uzaktan öğretimde öğretmen rolleri. https://www.researchgate.net/profile/Mustafa-Ersoy 2/publication/274371749_ Uzaktan_Ogretimde_Ogretmen_Rolleri/links/551c09470cf20d5fb e24c41/ Uzaktan-Oegretimde-Oegretmen-Rolleri.pdf adresinden 12.06.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Türker, A. & Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.
 • Ünal, M. & Bulunuz, N. (2020). Covid-19 salgını döneminde yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi ve sonraki sürece ilişkin öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25 (Special Issue on COVID 19), 142-153.
 • Yamamoto, Telli., G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Winthrop, R. (2020). Top 10 risks and opportunities for education in the face of COVID-19. Brookings https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development /2020/04/10/ top-10-risks-and-opportunities-for-education -in-the-face-of- covid-19/ adresinden 15.12.2020 tarihinde edinilmiştir.

Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleklerine Yansımaları/ Reflections of Distance Education on Science Teachers' Profession During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 59 - 77, 30.06.2022
https://doi.org/10.47105/nsb.1117062

Öz

The aim of this study is to examine the reflections of the distance education process carried out during the coronavirus pandemic on the roles of science teachers and how teachers are perceived by society during this process according to the teachers' views. The study may contribute to the research on distance education during the coronavirus pandemic in terms of the changes in teacher roles and the way they were perceived by the society according to the opinions of the science teachers.
The qualitative research was used in the study. The study group consisted of 12 science teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education was and selected through typical case sampling. The data were collected via structured interviews. Interviews were held online with the participants using the zoom platform. The interviews lasted approximately 15 minutes. The data obtained from the interview were analyzed by thematic content analysis.
The findings obtained in the study were interpreted and presented under two main research questions. As for the first research question, namely the reflections on the distance education process on the roles of teachers, three main themes were developed: learning activities, assessment and evaluation, and reflections on the profession. The research results are presented within the framework of these themes.
The teachers mostly mentioned problems as not being able to reach students, not getting feedback, problems in classroom management, passive learning, lack of interaction in teacher-student relations, and the absence of attendance.
The teachers mentioned that they could not perform these activities due to the problems of not reaching the students due to the lack of infrastructure in the process of carrying out the measurement and evaluation activities.
Teachers mostly stated the inadequacies related to the reflections of distance education on their professions as the inadequacy in the use of technology. In addition to these, problems such as not getting feedback due to lack of interaction with students, not being able to conduct experiments, and not doing their homework are some of the difficulties they experience in distance education. In the distance education process, teachers experienced various difficulties and this process also contributed to them. Some of the gains were gaining technological experience and resource diversity.
As a result, distance education causes general changes in the roles of teachers such as providing learning and measurement and evaluation activities, and not all of these changes are positive. In addition, the vital problems experienced by teachers in the process are infrastructure problems and the inability to reach students, and these are the aspects that need to be improved first in the distance education system. The most important contribution of the process to them was to start using technology more effectively.
In this study, the perception of society, which is the theme obtained in relation to the second research question of how teachers are perceived by society in distance education, is as follows; In the distance education process, the perceptions of society towards teachers were stated primarily as negative by all teachers. Although one teacher stated that the perception of those around him was positive, another teacher stated that the Ministry of National Education supported them during the pandemic, other teachers are generally perceived as not doing their job by society. Teachers also stated that they are perceived as babysitters among the negative perceptions of the society towards them, such as getting used to comfort, vacation time, and appearing to be sitting at home. 

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2020). Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 253-271.
 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online, 4(2), 55-64.
 • Alper, A. A. (2020). Pandemi sürecinde k-12 düzeyinde uzaktan eğitim: durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45-67.
 • Altıntaş, Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 291-303. Anderson, J. (2020). Brave new world the coronavirus pandemic is reshaping education. https://qz.com/ 1826369/ how-coronavirus-is-changing-education/ adresinden 15.12.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Avcı, F., & Akdeniz, E. C. Koronavirüs (covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.
 • Ayaz, E. (2021). İlkokul fen bilimleri dersinin pandemi dönemi uzaktan eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 298-342.
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 813-827.
 • Aydın, C. (2005). Turkish mentors' perception of roles, competencies and resources for online Teaching . Turkish Online Journal of Distance Education , 6 (3) , 58-80 .
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal Of The Human & Social Science Researches, 10(1).
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Candan, A. & Usta, İ. (2022). Pandemi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik bakış açılarının incelenmesi. Anadolu Akademi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-18.
 • Canpolat, U. & Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin covid-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.
 • Çakın, M. & Külekçi, Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Demir, S. & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8).
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 Sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Doğan, S. & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Er, S. & Aral, N. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş sınıflarda öğretmenin rolü. Ekev Akademi Dergisi, 12(35), 391-396.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan eğitimde öğretmen yetiştirme uygulamaları: tarihçe ve gelişim. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3). 313-321.
 • Glesne, C. (2015). Nitel Araştırmaya Giriş. Anı Yayıncılık.
 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F. & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94.
 • Haşıloğlu, M. A., Durak, S., & Arslan, A. (2020). Covid-19 Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri şube rehber öğretmenlerinin gözünden öğretmen, öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 214-239.
 • Işıkoğlu, N., Özdemir, A. A., Altun, M. & Ergenekon, E. (2021). Erken çocukluk eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin covid-19 pandemi deneyimleri: yorumlayıcı fenomenolojik analiz. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 567-590.
 • Karaca, Ş. & Kelam, D. (2020). Covid-19 gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (5), 7-18.
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N. & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224.
 • Kavrat, B. & Türel, Y. K. (2013). Cevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(2).
 • Kavuk, E. & Demirtaş, H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.
 • Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 32(142).
 • Koçoğlu, E., Ulu Kalın, M., Tekdal, D. & Yiğen, V. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki eğitime bakış. Social Sciences Studies Journal, 6(65), 2956-2966.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri). Turan (Çev. Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Meşeci, F. (2008). Öğretmenin sosyalleştirici rolü ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma. HAYEF Journal of Education, 5(1), 115-125.
 • Önder, E. (2022). Covid-19 salgınında öğretmenlerin uzak eğitime ilişkin deneyimleri. Milli Eğitim Dergisi, 51(223). 399-418.
 • Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi.
 • Sarıoğlan, A. B., Altaş, R. & Şen, R. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersinde deney yapmaya ilişkin öğretmen görüşlerinin araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 371-394.
 • Toprakçı, E. & Ersoy, M. (2021). Uzaktan öğretimde öğretmen rolleri. https://www.researchgate.net/profile/Mustafa-Ersoy 2/publication/274371749_ Uzaktan_Ogretimde_Ogretmen_Rolleri/links/551c09470cf20d5fb e24c41/ Uzaktan-Oegretimde-Oegretmen-Rolleri.pdf adresinden 12.06.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Türker, A. & Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.
 • Ünal, M. & Bulunuz, N. (2020). Covid-19 salgını döneminde yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi ve sonraki sürece ilişkin öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25 (Special Issue on COVID 19), 142-153.
 • Yamamoto, Telli., G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Winthrop, R. (2020). Top 10 risks and opportunities for education in the face of COVID-19. Brookings https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development /2020/04/10/ top-10-risks-and-opportunities-for-education -in-the-face-of- covid-19/ adresinden 15.12.2020 tarihinde edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gonca Gül DOMAÇ> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-7071-133X
Türkiye


Dilara NECCAR>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-7735-147X
Türkiye


Aysel TÜFEKCİ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7792-5624
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Domaç, G. G. , Neccar, D. & Tüfekci, A. (2022). Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleklerine Yansımaları/ Reflections of Distance Education on Science Teachers' Profession During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic . Nitel Sosyal Bilimler , 4 (1) , 59-77 . DOI: 10.47105/nsb.1117062