Son Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme

Nitel Sosyal Bilimler Dergisi’nde, sosyal bilimler alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, öncelikli olarak insana yardım disiplinlerinin nitel ve karma metodla yapılmış çalışmalarını içermesi ve alanla ilgili nitelikli ve güncel bir kaynak oluşturması amaçlanmaktadır. 

Nitel Sosyal Bilimler (NSB), yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bu bilimsel derginin ana amacı, sosyal bilimlerde nitel yorumlama ve analizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Dergide sosyal antropoloji, psikolojik danışmanlık, pazarlama, anlatı çalışmaları, örgütsel davranış, psikoloji, hemşirelik, sosyal hizmet, sosyoloji ve diğer insana yardım disiplinlerindeki çalışmalar yayınlanabilir. Dergide sadece: 

     Nitel metotlara veya nitel analize odaklı karma metotlara dayanan araştırma makaleleri, 

     Derleme ve teorik tartışma türü çalışmalar yayınlanır,

     Yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir. 

Dergiye ilk kez gönderilecek çalışmaların herhangi bir formatta olması (format-free) beklenmemektedir. Kaynak yazımında APA 7 kurallarına uyum sağlanmalıdır. Ancak makalenin hakem süreçleri tamamlanıp, makale kabul edildiğinde, lütfen buradan makale şablonunu indirip çalışmanızı bu şablona uygun şekilde düzenleyiniz.

Tüm aday makaleler Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Gönderilen tüm  çalışmalar en az iki hakemin değerlendirme raporuna göre dergiye kabul edilir. 

Dergiye gönderilecek yazılar:

  • Çalışma yapılandırılmış uzun özet, kaynakça da dahil olmak üzere 9000 kelimeyi geçmemelidir. 
  • Türkçe metinlerde 750-1000 kelimelik İngilizce özetin yanında Türkçe en fazla 300 kelimelik öz verilmelidir. İngilizce metinlerde ise sadece İngilizce ve Türkçe 300 kelimelik öz yer almalıdır.

  • Çalışmada cinsiyetçilik, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılık içeren bir dil kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Çalışma Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s Publication Manual of the American Psychological Association, (2020)”[APA 7.sürüm] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Yazım kurallarına bu linkten ulaşabilirsiniz.


Dil Kullanımı

Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığını ya da halen yayın için değerlendirmede olmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Derginin yayın kurulu tarafından incelenip yayınlanmasına karar verilen yazılar, gerek duyulması durumunda, gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirmeleri için yazarlarına geri gönderilebilir. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanır. Gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce dilinin akademik yönden etkin kullanılması değerlendirme açısından önemli bir ölçüttür.

Teşekkür

Çalışmaya destek veren kuruluşlar ile katkıda bulunan ancak yazar olmayan bireylere bu bölümde teşekkür edilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s Publication Manual of the American Psychological Association, (2020)” [APA 7.sürümü takip edilmelidir] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

Dergimiz ULAKBİLİM TR dizin tarafından indekslenme sürecinde olduğundan dolayı dergiye gönderilecek araştırma makalelerinden etik kurul belgesi istenmektedir. 

Dergideki tüm süreçler ücretsizdir. Yayın öncesinde ve sonrasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Aday makalelerin NSB yayın ilkeleri ve araştırma etiği ilkelerine uygunluğu çalışmanın yayımlanmasındaki temel koşuldur. Eğer bir çalışma NSB’de yayımlandıktan sonra etik ilkelere aykırı davranıldığı ortaya çıkarsa ilgili makale geri çekilir. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Öğrenci, veli, işveren, çalışan ve diğer kişilerle bu kişilerin katılımcı, örneklem vb. olarak katkı verdiği tüm çalışmalarda etik kurul kararı gerekmektedir. Yazarlar, Yayın Etiği Kurulu (COPE) tarafından belirlenen yayın etiği hususundaki yüksek standartları gözetmek durumundadır. Verilerin sahteciliği veya türetilmesi, yazarın kendi eserinin uygun şekilde alıntı yapılmadan kopyalanması ve eserin yanlış kullanılması da dâhil olmak üzere intihal kapsamındakiler, kabul edilemez uygulamalardır.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilebilir. Dergimiz, editörler ve/veya hakemler tarafından verilen bildirimlere göre yazarlardan analiz sonuçlarını veya intihal raporu çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir. Editör kurulunca gerekli görülen durumlarda intihal.net, turnitin ve ithenticate programlarından elde edilmiş ve %25 benzerlik oranını geçmeyen intihal raporu talep edilir. 

Editör Kurulu’nun Sorumlulukları
• Editör Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Değerlendirme Formu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
• Editör Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• Editör Kurulu, her makalenin belgelerini elektronik olarak saklar.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
 Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
 Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
 Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
 Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur.
 Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
 Editörler, makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
 Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
 Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
 Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
 Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
 Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
 Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
 Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
 Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar.
 Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
NSB Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
 Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
 Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
 Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Nitel Sosyal Bilimler Dergisine makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
 Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Nitel Sosyal Bilimler Dergisi'ne göndermemelidir.
 Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
 Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
 Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
 Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
 Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
 Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir. Ayrıca yazarların çalışmalarını preprint arşivlerinde yayımlamasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki yayınlar duplikasyon veya intihal olarak nitelendirilmez.

Dergideki tüm süreçler ücretsizdir. Yayın öncesinde ve sonrasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.