Araştırma Makalesi
PDF BibTex Kaynak Göster

İktidar Yolları: Erken Onyedinci Yüzyıl Bağdad’ında Sokolluzade Hasan Paşa ve Hadım Yusuf Paşa’nın Sanat Hamiliği

Yıl 2019, , 57 - 118, 21.06.2019
https://doi.org/10.18589/oa.632236

Öz

On altıncı yüzyılın sonlarında Bağdat’ta canlı bir sanat ortamı oluştu. Bu makale bu canlanmaya katkıda bulunan iki vali hakkındadır. Bunlardan birisi resimli bir evrensel tarih yazdıran Sokolluzade Hasan Paşa (ö. 1602), diğeri ise İstanbul’dan Bağdat ve Basra’ya seyahati ve oradaki ayaklanmaları bastırmasıyla ilgili resimli, ufak bir eser yazdıran Yusuf Paşa’dır (ö. 1614). İki vali için hazırlanılan ve yaklaşık olarak aynı zamanlarda yazılan ve resimlendirilen bu eserler atandıkları eyalette, özellikle de yerel ve sınır ötesi huzursuzlukların, ama aynı zamanda, sanatta canlanmanın olduğu bir dönemde, güçlerini sağlamlaştırmaya çalışan bu valilerin sanat patronajlarında seçtikleri farklı yolları gösterir. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’nın oğlu olarak çok daha muazzam bir eser hazırlatır Sokolluzade Hasan Paşa ve kendisini de evrensel tarihin bir parçası olarak hayal eder. Öte yandan, Yusuf Paşa’nın daha mütevazı eseri onu ayaklanmaları bastıran cesur ve dindar bir vali olarak yansıtır.

Kaynakça

  • Bibliography Primary Sources Anonymous: A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries, London: Eyre & Spottiswoode, 1939. British Library Add. 7688. Bibliothèque nationale de France, Turc 127. Topkapı Palace Museum Library, H. 1369, H. 1230. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 53.394. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 32.604. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 52.210. Alī Enver: Semāhāne-i Edeb, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. İbrāhīm Peçevī: Tārīh-i Peçevī, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1865–7. Muŝšafa ‘Ālī: Künhü’l Ahbār, Dördüncü Rükn, 1599, facsimile edition with an introduction by Ali Çavushoğlu and A. Uğur, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009. ....... Mustafa ‘Ali’s Epic Deeds of Artists: A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text about the Calligraphers and Painters of the Islamic World, trans. and ed. by Esra Akın-Kıvanç, Leiden: Brill, 2011. Muŝšafa b. Molla Rıēvan el-Baġdādī: Tevārīĥ-i Fetiģnāme-i Baġdād (Histories on the Conquest of Baghdad), Bodleian Library Or. 276. Muŝšafa Ŝāfī: Mustafa Sāfī’nin Zübdetü’t Tevārīh’I, ed. İbrahim Hakkı Çuhadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. Muŝšafa Selānikī: Tārīh-i Selānikī, ed. Mehmet İpşirli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999. Na‘īmā: Tārīh-i Na‘īmā, ed. Mehmet İpşirli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007. Nažmīzāde Murtaża: Gülşen-i Hulefā: Bağdat Tarihi 762-1717, ed. Mehmed Karataş, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014. Niyāzī: “Zafername-i Ali Paşa (Transkript ve Değerlendirme),” ed. Hamza Üzümcü, MA Thesis, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 2008. Pedro Teixeira: The Travels of Pedro Teixeira; with his “Kings of Harmuz,” and Extracts From his “Kings of Persia,” trans. William F. Sinclair, London: Hakluyt Society, 1902. Pietro della Valle: The Travels of Sig. Pietro della Valle, a Noble Roman, into East-India and Arabia Deserta: in which, the Several Countries, Together with the Customs, Manners, Traffique, and Rites both Religious and Civil, of those Oriental Princes and Nations, are Faithfully Described, in Familiar Letters to his Friend Signior Mario Schipano: whereunto is Added a Relation of Sir Thomas Roe’s Voyage into the East Indies, London: J. Macock, 1665. Śāķıb Dede: Sefīne-i Nefīse-i Mevleviyān, Bulak, 1283 [1866–67]. Ŝolaķzāde Meģmed Hemdemī: Ŝolaķzāde Tārīhi, Istanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1298 [1880–81]. Topçular Kātibi ‘Abdülķādir (Ķadrī) Efendi: Topçular Kātibi ‘Abdülķādir (Ķadrī) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), ed. Ziya Yılmazer, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003. Secondary Sources Afyoncu, Erhan: “Sokulluzade Hasan Paşa,” TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (2006), pp. 366–8. Akdağ, Mustafa: Celali İsyanları, 1550–1603, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963. ....... : Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Ankara: Bilgi, 1975. Alam, Muzaffar and Sanjay Subrahmanyam: “A Place in the Sun: Travels with Faižī in the Deccan, 1591–1593,” Les Sources et le Temps (Sources and Time): A Colloquium, Pondicherry 11–13 January 1997, ed. François Grimal, Pondicherry: Institut Français de Pondichéry, 2001, pp. 265–307. ....... : “The Deccan Frontier and Mughal Expansion, Circa 1600,” Writing Mughal World: Studies on Culture and Politics, New York: Columbia University Press, 2012, pp. 165–203. Arslan, İhsan: “Abbasi Devleti’ndeki Komutanların Siyasi ve Idari Sahalarda Etkileri, Munisü’l Muzaffer Örneği” (The Influence of the Commanders in the Abbasid State on the Political and Administrative Fields, the Example of Munisü’l Muzaffer,” The Journal of International Social Studies 26 (2013), pp. 57–76. Azzawī, ‘Abbās: Tārīkh al-‘Irāq, IV, Baghdad: Mašba‘at Baghdad, 1935–1949. Bağcı, Serpil: “Presenting Vassal Kalender’s Works: The Prefaces of Three Ottoman,” Muqarnas 30 (2013), pp. 255–315. ....... : “Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin Gümüsh Kapısı Üzerine Bazı Gözlemler,” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi: Bildiriler, 23-27 Eylül 1991, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, pp. 225–38. ....... : “Kitap Sanatları ve Mustafa Ali” Gelibolulu Mustafa Ālī Çalıştayı Bildirileri (28–29 Nisan 2011), ed. İ. Hakkı Aksoyak, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014, pp. 25–41. ....... : “From Adam to Mehmed III: Silsilanama,” The Sultan’s Portrait: Picturing the House of Osman, ed. Selim Kangal, Istanbul: Türkiye İş Bankası, 2000, pp. 188–202. Barkey, Karen: Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca: Cornell University Press, 1994. Börekçi, Günhan: “Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603–17) and his Immediate Predecessors,” PhD diss., The Ohio State University, 2010. Canbakal, Hülya: Society and Politics in an Ottoman Town: ‘Ayntāb in the 17th Century, Leiden: Brill, 2006. Casale, Giancarlo: The Ottoman Age of Exploration, Oxford: Oxford University Press, 2010. Coke, Richard: Baghdad: The City of Peace, London: Butterworth, 1927. Çağman, Filiz: “XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergahlarında Gelişen bir Minyatür Okulu,” I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Istanbul: Tercüman Gazetesi ve Türkiyat Enstitüsü, 1979, pp. 651–77. ....... : and Zeren Tanındı: “The Book in the Sufi Orders in the Ottoman Empire,” Sufism and Sufis in Ottoman Society, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005, pp. 501–31. Değirmenci, Tülün: “Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzade Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi,” The Journal of Ottoman Studies 49 (2017), pp. 171–203. ....... : “Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulu‘i’nin Paşaname’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikayeleri,” Kebikeç 33 (2012), pp. 127–47. Demirsoy, Soner: Kelāmi-i Rumi’nin Vekāyi‘-i Ali Paşa [Yavuz Ali Paşa’nın Mısır Valiliği (1601–1603), Istanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2010. Erder, Leila and Suraiya Faroqhi: “Population Rise and Fall in Anatolia: 1550–1620,” Middle Eastern Studies 15/3 (1979), pp. 322–45. Fetvacı, Emine: Picturing History at the Ottoman Court, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2013. Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1953. Griswold, William: The Great Anatolian Rebellion, 1591–1611, Berlin: Klaus Schwarz, 1983. Gülcü, Erdinç: “Osmanlı İdaresinde Bağdat (1534–1623),” PhD diss., Fırat Üniversitesi, 1999. Hamid, T. N.: “The Political, Administrative and Economic History of Basra Province,” PhD diss., Victoria University of Manchester, 1980. Haral, Hesna: “Osmanlı Minyatüründe Mevlana’nın Yaşam Öyküsü: Menakıbü’l Arifin ve Tercüme-i Sevakıb-ı Menakıb Nüshaları,” PhD diss., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014. Haskan, Mehmet: Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2001. Huart, Clément: Histoire de Bagdad dans les Temps Modernes, Paris: E. Leroux, 1901. Kale, Gül: “Visual and Embodied Memory of an Ottoman Architect: Travelling on Campaign, Pilgrimage and Trade Routes in the Middle East,” The Mercantile Effect: Art and Exchange in the Islamicate World During the 17th and 18th Centuries, ed. Sussan Babaie and Melanie Gibson, London: Gingko Library Art Series, 2017, pp. 124–40. Karabaş, Seyfi: “Toplumumuzda Nasreddin Hoca Olgusu: Düzenci Tipi ile Nasreddin Hoca,” Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, Ankara: ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1981, pp. 235–63. Kaymaz, Nejat: Pervāne Mu‘inü’d-Din Süleyman, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970. Kasuni, Y.: “History of Aintab and its Environs,” Armenian History of Aintab, Patmutyun Antepi Hayo, ed. Kevord Sarafian, Los Angeles: Union of the Armenians of Aintab in America, 1953. Kennedy, Hugh: The Prophet and the Age of the Caliphates, London: Pearson, 2004. Kut, Günay: “Fürkat-name,” Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı-Belleten (1977/8), pp. 333–53. Marlow, Louise: “Teaching Wisdom: A Persian Work of Advice for Atabeg Ahmad of Luristan,” Mirror for the Muslim Prince: Islam and the Theory of the Statecraft, ed. Mehrzad Boroujerdi, Syracuse: Syracuse University Press, 2013, pp. 122–60. Marozzi, Justin: City of Peace, City of Blood, London: Allen Lane, 2014. Matthee, Rudi: “Between Arabs, Turks and Iranians: Basra, 1600-1700,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 69 (2006), pp. 53–78. ....... :“Relations Between the Center and the Periphery in Safavid Iran: The Western Borderlands v. the Eastern Frontier Zone,” Historian 77 (2015), pp. 431–63. Meriç, Rıfkı: “Akşehir Türbe ve Mezarları,” Türkiyat Mecmuası 5 (1936), pp. 141–213. Milstein, Rachel: Miniature Painting in Ottoman Baghdad, Costa Mesa: Mazda, 1990. ....... : “From South India to the Ottoman Empire––Passages in 16th Century Miniature Painting,” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Bildiriler: 23–27 Eylül 1991, Vol. II, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1991, pp. 497–506. Necipoğlu, Gülru: The Age of Sinan, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005. Okuyucu, Cihan: “Muhlisi’nin Çerkes Yusuf Paşa’nın Basra Valiliği Dolayısı ile Yazdığı Seyahatname,” Türk Dünyası Araştırmaları 67–69 (1990), pp. 115–35. Özdemir, Coşkun: “Fransız Milli Kütüphanesinde Bulunan “Sefernāme” (Turc-127) Elyazmasının Minyatürleri,” MA Thesis, Selçuk Üniversitesi, 2014. Özel, Oktay: “Population Changes in Ottoman Anatolia During the 16th and 17th Centuries: The “Demographic Crisis” Reconsidered,” International Journal of Middle East Studies 36/2 (2004), pp. 183–205. Pancaroğlu, Oya: “Visible/Invisible: Sanctity, History and Topography in Tarsus,” Akdeniz Kentleri: Gelecek için Geçmişin Birikimi––Mediterranean Cities: Antiquity as Future, Mersin: Mersin University Press, 2013, pp. 109–21. Redford, Scott: “The Alaeddin Mosque Reconsidered,” Artibus Asiae 51 (1991), pp. 54–74. Rührdanz, Karin: “Zwanzig Jahre Bagdader Buchillustration – Zu Voraussetzungen und Spezifik eines Zweiges der Türkischen Miniaturmalerei,” Mittelalterliche Malerei im Orient, ed. Karin Ruhrdanz, Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1982, pp. 143–159. Schmitz, Barbara: Islamic Manuscripts in the New York Public Library, New York: Oxford University Press, 1992. Sümer, Faruk: “Ramazanoğulları,” TDV İslam Ansiklopedisi, 34 (2007), pp. 442–5. Süreyya, Mehmet: Sicill-i Osmani, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996. Taner, Melis: “Caught in a Whirlwind: Painting in Baghdad in the Late Sixteenth-Early Seventeenth Centuries,” PhD diss., Harvard University, 2016. Tanındı, Zeren: “Transformation of Words to Images: Portraits of Ottoman Courtiers in the “Diwans” of Bākī and Nādirī,” RES: Anthropology and Aesthetics 43 (2003), pp. 131–45. The Cambridge History of Iran, V: The Saljuq and Mongol Periods, ed. J. A. Boyle, [Online]. The Cambridge History of Iran. Cambridge: Cambridge University Press. Available from: Cambridge Histories Online http:dx.doi.org.ezp-prod1.hul.harvard. edu/10.1017/CHOL9780521069366. Uluç, Lale: Turkman Governors, Shiraz Artisans and Ottoman Collectors: Sixteenth Century Shiraz Manuscripts, Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2006. Üzümcü, Hamza: “Niyazī ve Zafer-nāme-i Ali Paşa,” Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4 (2015), pp. 105–20. Yusufoğlu, Mehmet:“Gümüş Kapı,” Anıt ½ (1949), pp. 4–6. List of Images Figure 1 Audience of Sokollu Mehmed Paşa with Sultan Süleyman, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1369, fol. 6a Figure 2 Audience of Hasan Paşa with Mehmed III, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1369, fol. 13a Figure 3 Audience of Yahya b. Khalid Barmaki with Caliph Harun al-Rashid, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 33a Figure 4 Caliph al-Mutawakkil Ordering the Jews to Put on Distinct Garments, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 54b Figure 5 The Severed Head of Caliph al-Muqtadir Brought Before Munis al-Muzaffar, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 70a Figure 6 The Last Abbasid Caliph and His Sons Before Hulagu Khan, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 87a Figure 7 ‘Abd al-Qadir al-Gilani and the Bandits, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 130, fol. 107b Figure 8 Baha’ al-Din Walad Preaching, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 112a Figure 9 Mawlana Meeting Shams-i Tabrizi, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 121a Figure 10 Mahmud of Ghazni’s Conquest of Somnath Temple, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 163b Figure 11 Audience of Mu‘in al-Din Parvaneh with Kay Khusraw, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, 194a Figure 12a,b Yusuf Paşa Taking Part in the Sama‘ and Praying in Konya, BnF Turc 127, fols. 7b–8a Figure 13 Yusuf Paşa in Tarsus, BnF Turc 127, fol. 11b Figure 14 Meeting of Yusuf Paşa and Köse Sefer, BnF Turc 127, fol. 15b Figure 15 Yusuf Paşa in Urfa, BnF Turc 127, fol. 17b Figure 16 Meeting of Yusuf Paşa and Mir Şeref, BnF Turc 127, fol. 19b Figure 17 Severed Heads of the Rebels Brought Before Yusuf Paşa, BnF Turc 127, fol. 29b

Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad

Yıl 2019, , 57 - 118, 21.06.2019
https://doi.org/10.18589/oa.632236

Öz

This article focuses on the art patronage of two viziers in early-seventeenthcentury Baghdad: Sokolluzade Hasan Paşa (d. 1602), a vizier prone to much grandiosity, and Hadım Yusuf Paşa (d. 1614), a court eunuch who rose to the rank of vizier but who, for the most part, seems to have fallen through the cracks of history. Through two unique works that were composed for these governors
it shows the different directions the two patrons took in crafting an image for themselves as they dealt with uprisings and as they sought to establish themselves in their posts.

Kaynakça

  • Bibliography Primary Sources Anonymous: A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries, London: Eyre & Spottiswoode, 1939. British Library Add. 7688. Bibliothèque nationale de France, Turc 127. Topkapı Palace Museum Library, H. 1369, H. 1230. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 53.394. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 32.604. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 52.210. Alī Enver: Semāhāne-i Edeb, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013. İbrāhīm Peçevī: Tārīh-i Peçevī, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1865–7. Muŝšafa ‘Ālī: Künhü’l Ahbār, Dördüncü Rükn, 1599, facsimile edition with an introduction by Ali Çavushoğlu and A. Uğur, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009. ....... Mustafa ‘Ali’s Epic Deeds of Artists: A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text about the Calligraphers and Painters of the Islamic World, trans. and ed. by Esra Akın-Kıvanç, Leiden: Brill, 2011. Muŝšafa b. Molla Rıēvan el-Baġdādī: Tevārīĥ-i Fetiģnāme-i Baġdād (Histories on the Conquest of Baghdad), Bodleian Library Or. 276. Muŝšafa Ŝāfī: Mustafa Sāfī’nin Zübdetü’t Tevārīh’I, ed. İbrahim Hakkı Çuhadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. Muŝšafa Selānikī: Tārīh-i Selānikī, ed. Mehmet İpşirli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999. Na‘īmā: Tārīh-i Na‘īmā, ed. Mehmet İpşirli, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007. Nažmīzāde Murtaża: Gülşen-i Hulefā: Bağdat Tarihi 762-1717, ed. Mehmed Karataş, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014. Niyāzī: “Zafername-i Ali Paşa (Transkript ve Değerlendirme),” ed. Hamza Üzümcü, MA Thesis, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 2008. Pedro Teixeira: The Travels of Pedro Teixeira; with his “Kings of Harmuz,” and Extracts From his “Kings of Persia,” trans. William F. Sinclair, London: Hakluyt Society, 1902. Pietro della Valle: The Travels of Sig. Pietro della Valle, a Noble Roman, into East-India and Arabia Deserta: in which, the Several Countries, Together with the Customs, Manners, Traffique, and Rites both Religious and Civil, of those Oriental Princes and Nations, are Faithfully Described, in Familiar Letters to his Friend Signior Mario Schipano: whereunto is Added a Relation of Sir Thomas Roe’s Voyage into the East Indies, London: J. Macock, 1665. Śāķıb Dede: Sefīne-i Nefīse-i Mevleviyān, Bulak, 1283 [1866–67]. Ŝolaķzāde Meģmed Hemdemī: Ŝolaķzāde Tārīhi, Istanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1298 [1880–81]. Topçular Kātibi ‘Abdülķādir (Ķadrī) Efendi: Topçular Kātibi ‘Abdülķādir (Ķadrī) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), ed. Ziya Yılmazer, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003. Secondary Sources Afyoncu, Erhan: “Sokulluzade Hasan Paşa,” TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (2006), pp. 366–8. Akdağ, Mustafa: Celali İsyanları, 1550–1603, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963. ....... : Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Ankara: Bilgi, 1975. Alam, Muzaffar and Sanjay Subrahmanyam: “A Place in the Sun: Travels with Faižī in the Deccan, 1591–1593,” Les Sources et le Temps (Sources and Time): A Colloquium, Pondicherry 11–13 January 1997, ed. François Grimal, Pondicherry: Institut Français de Pondichéry, 2001, pp. 265–307. ....... : “The Deccan Frontier and Mughal Expansion, Circa 1600,” Writing Mughal World: Studies on Culture and Politics, New York: Columbia University Press, 2012, pp. 165–203. Arslan, İhsan: “Abbasi Devleti’ndeki Komutanların Siyasi ve Idari Sahalarda Etkileri, Munisü’l Muzaffer Örneği” (The Influence of the Commanders in the Abbasid State on the Political and Administrative Fields, the Example of Munisü’l Muzaffer,” The Journal of International Social Studies 26 (2013), pp. 57–76. Azzawī, ‘Abbās: Tārīkh al-‘Irāq, IV, Baghdad: Mašba‘at Baghdad, 1935–1949. Bağcı, Serpil: “Presenting Vassal Kalender’s Works: The Prefaces of Three Ottoman,” Muqarnas 30 (2013), pp. 255–315. ....... : “Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin Gümüsh Kapısı Üzerine Bazı Gözlemler,” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi: Bildiriler, 23-27 Eylül 1991, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, pp. 225–38. ....... : “Kitap Sanatları ve Mustafa Ali” Gelibolulu Mustafa Ālī Çalıştayı Bildirileri (28–29 Nisan 2011), ed. İ. Hakkı Aksoyak, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014, pp. 25–41. ....... : “From Adam to Mehmed III: Silsilanama,” The Sultan’s Portrait: Picturing the House of Osman, ed. Selim Kangal, Istanbul: Türkiye İş Bankası, 2000, pp. 188–202. Barkey, Karen: Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca: Cornell University Press, 1994. Börekçi, Günhan: “Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603–17) and his Immediate Predecessors,” PhD diss., The Ohio State University, 2010. Canbakal, Hülya: Society and Politics in an Ottoman Town: ‘Ayntāb in the 17th Century, Leiden: Brill, 2006. Casale, Giancarlo: The Ottoman Age of Exploration, Oxford: Oxford University Press, 2010. Coke, Richard: Baghdad: The City of Peace, London: Butterworth, 1927. Çağman, Filiz: “XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergahlarında Gelişen bir Minyatür Okulu,” I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Istanbul: Tercüman Gazetesi ve Türkiyat Enstitüsü, 1979, pp. 651–77. ....... : and Zeren Tanındı: “The Book in the Sufi Orders in the Ottoman Empire,” Sufism and Sufis in Ottoman Society, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005, pp. 501–31. Değirmenci, Tülün: “Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzade Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi,” The Journal of Ottoman Studies 49 (2017), pp. 171–203. ....... : “Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulu‘i’nin Paşaname’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikayeleri,” Kebikeç 33 (2012), pp. 127–47. Demirsoy, Soner: Kelāmi-i Rumi’nin Vekāyi‘-i Ali Paşa [Yavuz Ali Paşa’nın Mısır Valiliği (1601–1603), Istanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2010. Erder, Leila and Suraiya Faroqhi: “Population Rise and Fall in Anatolia: 1550–1620,” Middle Eastern Studies 15/3 (1979), pp. 322–45. Fetvacı, Emine: Picturing History at the Ottoman Court, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2013. Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlanadan Sonra Mevlevilik, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1953. Griswold, William: The Great Anatolian Rebellion, 1591–1611, Berlin: Klaus Schwarz, 1983. Gülcü, Erdinç: “Osmanlı İdaresinde Bağdat (1534–1623),” PhD diss., Fırat Üniversitesi, 1999. Hamid, T. N.: “The Political, Administrative and Economic History of Basra Province,” PhD diss., Victoria University of Manchester, 1980. Haral, Hesna: “Osmanlı Minyatüründe Mevlana’nın Yaşam Öyküsü: Menakıbü’l Arifin ve Tercüme-i Sevakıb-ı Menakıb Nüshaları,” PhD diss., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014. Haskan, Mehmet: Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2001. Huart, Clément: Histoire de Bagdad dans les Temps Modernes, Paris: E. Leroux, 1901. Kale, Gül: “Visual and Embodied Memory of an Ottoman Architect: Travelling on Campaign, Pilgrimage and Trade Routes in the Middle East,” The Mercantile Effect: Art and Exchange in the Islamicate World During the 17th and 18th Centuries, ed. Sussan Babaie and Melanie Gibson, London: Gingko Library Art Series, 2017, pp. 124–40. Karabaş, Seyfi: “Toplumumuzda Nasreddin Hoca Olgusu: Düzenci Tipi ile Nasreddin Hoca,” Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, Ankara: ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1981, pp. 235–63. Kaymaz, Nejat: Pervāne Mu‘inü’d-Din Süleyman, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970. Kasuni, Y.: “History of Aintab and its Environs,” Armenian History of Aintab, Patmutyun Antepi Hayo, ed. Kevord Sarafian, Los Angeles: Union of the Armenians of Aintab in America, 1953. Kennedy, Hugh: The Prophet and the Age of the Caliphates, London: Pearson, 2004. Kut, Günay: “Fürkat-name,” Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı-Belleten (1977/8), pp. 333–53. Marlow, Louise: “Teaching Wisdom: A Persian Work of Advice for Atabeg Ahmad of Luristan,” Mirror for the Muslim Prince: Islam and the Theory of the Statecraft, ed. Mehrzad Boroujerdi, Syracuse: Syracuse University Press, 2013, pp. 122–60. Marozzi, Justin: City of Peace, City of Blood, London: Allen Lane, 2014. Matthee, Rudi: “Between Arabs, Turks and Iranians: Basra, 1600-1700,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 69 (2006), pp. 53–78. ....... :“Relations Between the Center and the Periphery in Safavid Iran: The Western Borderlands v. the Eastern Frontier Zone,” Historian 77 (2015), pp. 431–63. Meriç, Rıfkı: “Akşehir Türbe ve Mezarları,” Türkiyat Mecmuası 5 (1936), pp. 141–213. Milstein, Rachel: Miniature Painting in Ottoman Baghdad, Costa Mesa: Mazda, 1990. ....... : “From South India to the Ottoman Empire––Passages in 16th Century Miniature Painting,” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Bildiriler: 23–27 Eylül 1991, Vol. II, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1991, pp. 497–506. Necipoğlu, Gülru: The Age of Sinan, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005. Okuyucu, Cihan: “Muhlisi’nin Çerkes Yusuf Paşa’nın Basra Valiliği Dolayısı ile Yazdığı Seyahatname,” Türk Dünyası Araştırmaları 67–69 (1990), pp. 115–35. Özdemir, Coşkun: “Fransız Milli Kütüphanesinde Bulunan “Sefernāme” (Turc-127) Elyazmasının Minyatürleri,” MA Thesis, Selçuk Üniversitesi, 2014. Özel, Oktay: “Population Changes in Ottoman Anatolia During the 16th and 17th Centuries: The “Demographic Crisis” Reconsidered,” International Journal of Middle East Studies 36/2 (2004), pp. 183–205. Pancaroğlu, Oya: “Visible/Invisible: Sanctity, History and Topography in Tarsus,” Akdeniz Kentleri: Gelecek için Geçmişin Birikimi––Mediterranean Cities: Antiquity as Future, Mersin: Mersin University Press, 2013, pp. 109–21. Redford, Scott: “The Alaeddin Mosque Reconsidered,” Artibus Asiae 51 (1991), pp. 54–74. Rührdanz, Karin: “Zwanzig Jahre Bagdader Buchillustration – Zu Voraussetzungen und Spezifik eines Zweiges der Türkischen Miniaturmalerei,” Mittelalterliche Malerei im Orient, ed. Karin Ruhrdanz, Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1982, pp. 143–159. Schmitz, Barbara: Islamic Manuscripts in the New York Public Library, New York: Oxford University Press, 1992. Sümer, Faruk: “Ramazanoğulları,” TDV İslam Ansiklopedisi, 34 (2007), pp. 442–5. Süreyya, Mehmet: Sicill-i Osmani, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996. Taner, Melis: “Caught in a Whirlwind: Painting in Baghdad in the Late Sixteenth-Early Seventeenth Centuries,” PhD diss., Harvard University, 2016. Tanındı, Zeren: “Transformation of Words to Images: Portraits of Ottoman Courtiers in the “Diwans” of Bākī and Nādirī,” RES: Anthropology and Aesthetics 43 (2003), pp. 131–45. The Cambridge History of Iran, V: The Saljuq and Mongol Periods, ed. J. A. Boyle, [Online]. The Cambridge History of Iran. Cambridge: Cambridge University Press. Available from: Cambridge Histories Online http:dx.doi.org.ezp-prod1.hul.harvard. edu/10.1017/CHOL9780521069366. Uluç, Lale: Turkman Governors, Shiraz Artisans and Ottoman Collectors: Sixteenth Century Shiraz Manuscripts, Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2006. Üzümcü, Hamza: “Niyazī ve Zafer-nāme-i Ali Paşa,” Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4 (2015), pp. 105–20. Yusufoğlu, Mehmet:“Gümüş Kapı,” Anıt ½ (1949), pp. 4–6. List of Images Figure 1 Audience of Sokollu Mehmed Paşa with Sultan Süleyman, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1369, fol. 6a Figure 2 Audience of Hasan Paşa with Mehmed III, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1369, fol. 13a Figure 3 Audience of Yahya b. Khalid Barmaki with Caliph Harun al-Rashid, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 33a Figure 4 Caliph al-Mutawakkil Ordering the Jews to Put on Distinct Garments, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 54b Figure 5 The Severed Head of Caliph al-Muqtadir Brought Before Munis al-Muzaffar, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 70a Figure 6 The Last Abbasid Caliph and His Sons Before Hulagu Khan, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 87a Figure 7 ‘Abd al-Qadir al-Gilani and the Bandits, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 130, fol. 107b Figure 8 Baha’ al-Din Walad Preaching, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 112a Figure 9 Mawlana Meeting Shams-i Tabrizi, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 121a Figure 10 Mahmud of Ghazni’s Conquest of Somnath Temple, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, fol. 163b Figure 11 Audience of Mu‘in al-Din Parvaneh with Kay Khusraw, Cāmi’ü’s Siyer, TPML H. 1230, 194a Figure 12a,b Yusuf Paşa Taking Part in the Sama‘ and Praying in Konya, BnF Turc 127, fols. 7b–8a Figure 13 Yusuf Paşa in Tarsus, BnF Turc 127, fol. 11b Figure 14 Meeting of Yusuf Paşa and Köse Sefer, BnF Turc 127, fol. 15b Figure 15 Yusuf Paşa in Urfa, BnF Turc 127, fol. 17b Figure 16 Meeting of Yusuf Paşa and Mir Şeref, BnF Turc 127, fol. 19b Figure 17 Severed Heads of the Rebels Brought Before Yusuf Paşa, BnF Turc 127, fol. 29b

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melis TANER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { oa632236, journal = {Osmanlı Araştırmaları}, issn = {0255-0636}, address = {}, publisher = {İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, pages = {57 - 118}, doi = {10.18589/oa.632236}, title = {Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad}, key = {cite}, author = {Taner, Melis} }
APA Taner, M. (2019). Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad . Osmanlı Araştırmaları , 54 (54) , 57-118 . DOI: 10.18589/oa.632236
MLA Taner, M. "Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad" . Osmanlı Araştırmaları 54 (2019 ): 57-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/oa/article/632236>
Chicago Taner, M. "Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad". Osmanlı Araştırmaları 54 (2019 ): 57-118
RIS TY - JOUR T1 - İktidar Yolları: Erken Onyedinci Yüzyıl Bağdad’ında Sokolluzade Hasan Paşa ve Hadım Yusuf Paşa’nın Sanat Hamiliği AU - MelisTaner Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18589/oa.632236 DO - 10.18589/oa.632236 T2 - Osmanlı Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 118 VL - 54 IS - 54 SN - 0255-0636- M3 - doi: 10.18589/oa.632236 UR - https://doi.org/10.18589/oa.632236 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmanlı Araştırmaları Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad %A Melis Taner %T Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad %D 2019 %J Osmanlı Araştırmaları %P 0255-0636- %V 54 %N 54 %R doi: 10.18589/oa.632236 %U 10.18589/oa.632236
ISNAD Taner, Melis . "Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad". Osmanlı Araştırmaları 54 / 54 (Haziran 2019): 57-118 . https://doi.org/10.18589/oa.632236
AMA Taner M. Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad. OA. 2019; 54(54): 57-118.
Vancouver Taner M. Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad. Osmanlı Araştırmaları. 2019; 54(54): 57-118.
IEEE M. Taner , "Two Paths to Power: Sokolluzade Hasan Paşa and Hadım Yusuf Paşa and Their Art Patronage in Early-Seventeenth-Century Baghdad", Osmanlı Araştırmaları, c. 54, sayı. 54, ss. 57-118, Haz. 2019, doi:10.18589/oa.632236