Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF LEARNING ORGANIZATION AND INTERNAL ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH IN THE BANKING SECTOR

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 135 - 151, 30.09.2017

Öz

The aim of this study is
to determine the relationship between the learning organization and internal
entrepreneurship that is so often referred to today and which is of great
importance to business / institutions. A questionnaire was applied to determine
whether there is a relationship between 159 employees learning organization and
internal entrepreneurship understanding in public and and private bank branches
operating in Kars provinces and districts. As a result of the analyzes made, it
was determined that there is a statistically significant relationship between
learning organization and internal entrepreneurship understanding. In addition,
it has been observed that the perception of organizational learning and
internal entrepreneurship have a high average and there are some differences in
terms of demographic variables. Interpretations have been made in the direction
of the findings.        

Kaynakça

  • Antoncic, B. (2001). Organizational Processes in Intrapreneurship: A Conceptual Integration, Journal of Enterprising Culture, 9(2), 221-235. Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul. Başar, M. ve Tosunoğlu, T. (2006). Değer Yaratımında İç Girişimciliğin Değişen Boyutu: Bilgi Girişimcilerinin Rolü, AÜ-İİBF İktisat Bölümü, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1, 123-134. Braham, J. B. (1998). Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, (Çev: A.Tekcan), Rota Yayınları, İstanbul. Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara Cingöz, A. (2011). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans ve İç Girişimcilik (Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat Sanayinde Bir Araştırma, (Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. Çam, S. (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya Yayıncılık, İstanbul. Genç, N. (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, Ankara. Garvin, D. (1993). Building A Learning Organization, Harvard Business Review, July-August 71:4. Kaygın, E. (2012). Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç Girişimcilik Anlayışı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 93-103. Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul. Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Özgener, Ş. (2000). Öğrenen Organizasyon Anlayışının Gerçek Yönetim Uygulamalarına Yansıtılması, Verimlilik Dergisi, 2, 41-64. Pearce, J. W. ve Carland, J. W. (1996). Intrapreneurship and Innovation in Manufacturing Firms: an Empirical Study of Performance Implications. Academy of Entrepreneurship Journal. 1(2), Fall. Pilbeam, C., Davidson, R., Doherty, N. and Denyer, D. (2016). What learning happens? Using audio diariest or capture learning in responsetosafety-relatedevents within retail and logistics organizations. Sathe, V. (1989). Fostering Entrepreneurship In The Large, Diversified Firm. Organizational Dynamics,18(1). Senge, P. M. (2016). Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Sanatı ve Uygulaması, (Çev: A. İldeniz, A. Doğukan ve B. Pala), Yapı Kredi Yayınları, 17. Baskı, İstanbul. Sharma, P. ve Chrisman, S. J. J. (2007). Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurship. Ed. Alvaro. Yazıcı S. (2001). Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım, İstanbul. Zahra S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 6 (4), 259-285. Zahra, S. A. (Dec. 1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities, Academy of Management Journal, 39(6), 1713-1735. http://www.surveysystem.com/sscalc.htm E.T. (12.06.2016).

ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 135 - 151, 30.09.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, günümüzde adından çok sık söz ettiren ve işletmeler/kurumlar için büyük önem taşıyan öğrenen organizasyon ve iç girişimcilik anlayışı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kars İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren kamu ve özel banka şubelerinde
görev yapan 159 çalı
şana öğrenen organizasyon ve iç girişimcilik anlayışı arasında ilişki
olup olmad
ığını belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrenen organizasyon ve iç girişimcilik
anlay
ışı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin
oldu
ğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrenen organizasyon algısının ve iç girişimcilik anlayışının yüksek bir ortalamaya sahip olduğu ve demografik değişkenler açısından bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda yorumlara yer verilmiştir.

Kaynakça

  • Antoncic, B. (2001). Organizational Processes in Intrapreneurship: A Conceptual Integration, Journal of Enterprising Culture, 9(2), 221-235. Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul. Başar, M. ve Tosunoğlu, T. (2006). Değer Yaratımında İç Girişimciliğin Değişen Boyutu: Bilgi Girişimcilerinin Rolü, AÜ-İİBF İktisat Bölümü, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1, 123-134. Braham, J. B. (1998). Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, (Çev: A.Tekcan), Rota Yayınları, İstanbul. Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara Cingöz, A. (2011). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans ve İç Girişimcilik (Girişimsel Performans) Üzerindeki Etkileri: Kayseri İmalat Sanayinde Bir Araştırma, (Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. Çam, S. (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya Yayıncılık, İstanbul. Genç, N. (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, Ankara. Garvin, D. (1993). Building A Learning Organization, Harvard Business Review, July-August 71:4. Kaygın, E. (2012). Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç Girişimcilik Anlayışı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 93-103. Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul. Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Özgener, Ş. (2000). Öğrenen Organizasyon Anlayışının Gerçek Yönetim Uygulamalarına Yansıtılması, Verimlilik Dergisi, 2, 41-64. Pearce, J. W. ve Carland, J. W. (1996). Intrapreneurship and Innovation in Manufacturing Firms: an Empirical Study of Performance Implications. Academy of Entrepreneurship Journal. 1(2), Fall. Pilbeam, C., Davidson, R., Doherty, N. and Denyer, D. (2016). What learning happens? Using audio diariest or capture learning in responsetosafety-relatedevents within retail and logistics organizations. Sathe, V. (1989). Fostering Entrepreneurship In The Large, Diversified Firm. Organizational Dynamics,18(1). Senge, P. M. (2016). Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Sanatı ve Uygulaması, (Çev: A. İldeniz, A. Doğukan ve B. Pala), Yapı Kredi Yayınları, 17. Baskı, İstanbul. Sharma, P. ve Chrisman, S. J. J. (2007). Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurship. Ed. Alvaro. Yazıcı S. (2001). Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım, İstanbul. Zahra S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 6 (4), 259-285. Zahra, S. A. (Dec. 1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities, Academy of Management Journal, 39(6), 1713-1735. http://www.surveysystem.com/sscalc.htm E.T. (12.06.2016).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat Seymen

Erdoğan Kaygın

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Seymen, S., & Kaygın, E. (2017). ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 135-151.
AMA Seymen S, Kaygın E. ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. Eylül 2017;2(2):135-151.
Chicago Seymen, Sedat, ve Erdoğan Kaygın. “ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI Ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2, sy. 2 (Eylül 2017): 135-51.
EndNote Seymen S, Kaygın E (01 Eylül 2017) ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 2 135–151.
IEEE S. Seymen ve E. Kaygın, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”, Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 135–151, 2017.
ISNAD Seymen, Sedat - Kaygın, Erdoğan. “ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI Ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2/2 (Eylül 2017), 135-151.
JAMA Seymen S, Kaygın E. ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2:135–151.
MLA Seymen, Sedat ve Erdoğan Kaygın. “ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI Ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, 2017, ss. 135-51.
Vancouver Seymen S, Kaygın E. ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISI ve İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2(2):135-51.