Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

James Tissot'un Eserlerinde Japonizm Etkisi

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3, 580 - 601, 25.11.2020

Öz

Bu çalışmada köklü bir geçmişe sahip olan Japon resim sanatının Batı resim sanatı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Japonya, yaklaşık 250 yıl sürmüş olan dış dünya ile sınırlı ilişkileri sonrasında,18.yy. ortalarında Batılı ülkeler ile ticari faaliyetlere başlamıştır. Bu ticari faaliyetler neticesinde Japonya'ya özgü egzotik eşyalar ve önceleri bu eşyaların paketlenmesinde kullanılan baskı resimler Batılı tüccarlar aracılığı ile Avrupa'ya taşınmıştır. Bu ürünler, dönemin sanat çevreleri başta olmak üzere geniş bir kitle tarafından büyük rağbet görmüştür. Bu etkiye o yıllarda kısaca "Japonizm" adı verilmiştir. Aynı süreçte Avrupa'da durağan bir dönem geçiren bazı empresyonist ressamlar önceleri ucuz ve kolay ulaşılır olmasının da etkisiyle koleksiyon yapmak üzere ahşap baskı resimlerini toplamaya başlamışlardır. Bu ressamlar, zamanla bu resimleri incelemiş, hayranlık duymaya başlamış ve eserlerine bu doğrultuda yeni bakış açıları kazandırmışlardır. Özellikle empresyonist akım ve post empresyonist dönem içindeki birçok ressam Japon sanatından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir. Resimlerinde Japonizm etkileri görülen ressamlardan birisi de önceleri Neo-klasik tarzda eserler üreten James Tissot ’dur. Tissot, yakın dostu ressam Edgar Degas aracılığı ile Japon estamplarını tanımış ve etkilenmiştir. Kendisi de zamanla hatırı sayılır miktarda Japon objesine sahip olarak bir koleksiyon yapmıştır. Bu çalışmanın amacı gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra, elde edilen bilgiler ışığında James Tissot'un eserlerindeki Japonizm etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma, Tissot'un konu, kompozisyon, renk ve biçim açısından Japonizm etkisinin görüldüğü eserlerinden örneklerle sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eser analizine başvurulmuş ve literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Baker,J. S.(2000).Japanese Art. Londra:Thames and Hudson Ltd. Blood,K.(2001).Ukiyo-e and Its Orbit The Library of Congress Collections in Context, The Floating World of Ukiyo-e Shadows, Dreams and Substance,New York: Harry N. Abrams Inc. Publishers and The Library of Congress
 • Sertdemir Diagne,İ.(2016). Çin’de “Yelpaze” Kültürü ve Yelpazenin Tarihsel Gelişimdeki Sembolizmi. Current Research in Social Sciences , 2 (3) , 96-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/24367/258303
 • Eberhard W.(1995). Çin Tarihi. (3.basım). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi
 • Erdal,G.,Yılmaz,M.(2018).James Abbott McNeill Whistler'in Eserlerinde Japonizm Etkisi,Ankara:İdil Sanat Dergisi,Cilt:7,sayı:41,25-32
 • Gombrich.E.H.(1992).Sanatın Öyküsü, Erduran.E.(Çev.).İstanbul:Remzi Kitabevi
 • Gökmen,M.(2007).Sanatta Bir Biçimlendirme Yaklaşımı Olarak Çin-Japon Resminin Batı Resmine Etkisi,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir :Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Gompertz,W.(2019).Pardon Neye Bakmıştınız?,Modern Sanatın 150 yıllık şaşırtıcı,sarsıcı,Kimi Zaman da Tuhaf Hikayesi.S.Evren.(Çev). İstanbul:Yapı Kredi Yayınları
 • Günay,R.(1986).Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı.İstanbul:Yıldız Üniversitesi Yayınları.
 • Hunter, S.,Jacobus,J.(2000).Modernism and Its Origins in the 19th Century. Modern Art. New York: Daniel Harry N. Abrams, Inc., Publisher, 3rd Edition
 • Hollingsworth, M.(2009).Dünya Sanat Tarihi.Küçükerdoğan,R.,Ergüder,B.(Çev.). İstanbul: İnkılap Yayınları
 • Howard, M.(1997).Japonisme, Imperssionism.London: Thunder Bay Press
 • Ives,C.(1979).The Great Wave:The Influence of Japanese woodcuts on French Prints.New York:The Metropolitan Museum of Art Fourth Printing
 • Ives,C.(2000).Japonisme. New York: The Metropo¬litan Museum of Art,http://www.metmuseum. org/toah/hd/jpon/hd_jpon.htm (Erişim tarihi 13/02/2020)
 • Şahin,H.(2005).Japonizmin Empresyonist Sanat Akımı Üzerine Etkileri,Ankara:İdil Sanat Dergisi,Cilt 4, Sayı 18,81-109 Kapos, M.(1991).The Impressionists. London: Beaux Arts Editions
 • Kuşculuo,A.(2007).Japonya'da Hristiyan Misyoner Hareketleri(1542-1587) ,Bilimname,no.2007/2,139-151
 • Kurşuncu,İ.(2004).Zen'den Manga ve Otaku Kültürüne Japon Sanatı ve Boşluk Bağlamında Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi).İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Kılıç, E .(2010).Çağdaş Resim Sanatının Oluşumunda Doğu ve İslam Sanatlarının Etkisi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2565/33030.
 • Kıran, H . (2008). Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Bir Bakış. Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/20665/220450
 • Pennell, E.R.(1911).The Life o f James M cNeill Whistler; new and revised edition the fifth, London and Philadelphia
 • Ödekan, A.(1997).Japonya, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2. İstanbul: Yem Yayınları
 • Tamar,G.(1999). Painting the Parisienne James Tissot and the Making of the Modern Woman, in Seductive Surfaces: The Art of James Tissot, ed., Katharine Lochman, Yale University Press: New Haven Turani,A.(1983). Dünya sanat tarihi.İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
 • Wood, C.(1986). Tissot: The Life and Work of Jacques Joseph Tissot, 1836-1902. Boston: Little Brown and Company
 • Wentworth, M.J.(1978).James Tissot: A Catalogue Raisonné of his Prints.exh. cat. Minneapolis: The Minneapolis Institute of Arts
 • Wichman, S.(1999). Japonisme: The Japanese influence on Western art since 1858. Trans. by Mary Whitehall, et al. New York: Thames and Hudson Inc.
 • Turner,C. E.(2009).Self-fashioning, Consumption, and Japonisme:The Power of Collecting in Tissot’s Jeunes Femmes Regardant des Objets Japonais,1869, Department of Art and Art History College of The Arts University of South Florida

Japonism Effect in James Tissot's Works

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3, 580 - 601, 25.11.2020

Öz

In this study, it is focused on the effect of Japanese painting art that roots in the past on West painting art. After limited relations with outer world for 250 years, Japan started trade relations with West in the middle of the 18th century. As a result of these relations, exotic products and print makings belong to Japan were carried to Europe via western traders. These products were met with great pleasure by large mass mainly art lovers. This affect was called ‘Japanism’. In the same years, having a stable process some impressionist artists started to collect wooden printmaking in order to make a collection, as those wooden stuff was cheap and easy to access. The artists, studied on these pictures and admired them and they gained new points of view. Many painters, especially in the impressionist movement and post-impressionist period, were directly or indirectly influenced by Japanese art. One of those artist is James Tissot who had previously some Neo classic studies. Tissot learned about Japon estamps thanks to his close friend Edgar Degas and get affected by them. Also, Tissot himself had a collection consist a large amount of Japon objects. The aim of the study is to reveal the impact of Japanism in James Tissot’s works, after doing literature review. The study was limited with examples of Tissot’s Japonism oriented works in terms of topic, composition, colour and form. In this study, qualitative research method - work analysis is applied and literature review method is used

Kaynakça

 • Baker,J. S.(2000).Japanese Art. Londra:Thames and Hudson Ltd. Blood,K.(2001).Ukiyo-e and Its Orbit The Library of Congress Collections in Context, The Floating World of Ukiyo-e Shadows, Dreams and Substance,New York: Harry N. Abrams Inc. Publishers and The Library of Congress
 • Sertdemir Diagne,İ.(2016). Çin’de “Yelpaze” Kültürü ve Yelpazenin Tarihsel Gelişimdeki Sembolizmi. Current Research in Social Sciences , 2 (3) , 96-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/24367/258303
 • Eberhard W.(1995). Çin Tarihi. (3.basım). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi
 • Erdal,G.,Yılmaz,M.(2018).James Abbott McNeill Whistler'in Eserlerinde Japonizm Etkisi,Ankara:İdil Sanat Dergisi,Cilt:7,sayı:41,25-32
 • Gombrich.E.H.(1992).Sanatın Öyküsü, Erduran.E.(Çev.).İstanbul:Remzi Kitabevi
 • Gökmen,M.(2007).Sanatta Bir Biçimlendirme Yaklaşımı Olarak Çin-Japon Resminin Batı Resmine Etkisi,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir :Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Gompertz,W.(2019).Pardon Neye Bakmıştınız?,Modern Sanatın 150 yıllık şaşırtıcı,sarsıcı,Kimi Zaman da Tuhaf Hikayesi.S.Evren.(Çev). İstanbul:Yapı Kredi Yayınları
 • Günay,R.(1986).Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı.İstanbul:Yıldız Üniversitesi Yayınları.
 • Hunter, S.,Jacobus,J.(2000).Modernism and Its Origins in the 19th Century. Modern Art. New York: Daniel Harry N. Abrams, Inc., Publisher, 3rd Edition
 • Hollingsworth, M.(2009).Dünya Sanat Tarihi.Küçükerdoğan,R.,Ergüder,B.(Çev.). İstanbul: İnkılap Yayınları
 • Howard, M.(1997).Japonisme, Imperssionism.London: Thunder Bay Press
 • Ives,C.(1979).The Great Wave:The Influence of Japanese woodcuts on French Prints.New York:The Metropolitan Museum of Art Fourth Printing
 • Ives,C.(2000).Japonisme. New York: The Metropo¬litan Museum of Art,http://www.metmuseum. org/toah/hd/jpon/hd_jpon.htm (Erişim tarihi 13/02/2020)
 • Şahin,H.(2005).Japonizmin Empresyonist Sanat Akımı Üzerine Etkileri,Ankara:İdil Sanat Dergisi,Cilt 4, Sayı 18,81-109 Kapos, M.(1991).The Impressionists. London: Beaux Arts Editions
 • Kuşculuo,A.(2007).Japonya'da Hristiyan Misyoner Hareketleri(1542-1587) ,Bilimname,no.2007/2,139-151
 • Kurşuncu,İ.(2004).Zen'den Manga ve Otaku Kültürüne Japon Sanatı ve Boşluk Bağlamında Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi).İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Kılıç, E .(2010).Çağdaş Resim Sanatının Oluşumunda Doğu ve İslam Sanatlarının Etkisi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2565/33030.
 • Kıran, H . (2008). Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Bir Bakış. Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/20665/220450
 • Pennell, E.R.(1911).The Life o f James M cNeill Whistler; new and revised edition the fifth, London and Philadelphia
 • Ödekan, A.(1997).Japonya, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2. İstanbul: Yem Yayınları
 • Tamar,G.(1999). Painting the Parisienne James Tissot and the Making of the Modern Woman, in Seductive Surfaces: The Art of James Tissot, ed., Katharine Lochman, Yale University Press: New Haven Turani,A.(1983). Dünya sanat tarihi.İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
 • Wood, C.(1986). Tissot: The Life and Work of Jacques Joseph Tissot, 1836-1902. Boston: Little Brown and Company
 • Wentworth, M.J.(1978).James Tissot: A Catalogue Raisonné of his Prints.exh. cat. Minneapolis: The Minneapolis Institute of Arts
 • Wichman, S.(1999). Japonisme: The Japanese influence on Western art since 1858. Trans. by Mary Whitehall, et al. New York: Thames and Hudson Inc.
 • Turner,C. E.(2009).Self-fashioning, Consumption, and Japonisme:The Power of Collecting in Tissot’s Jeunes Femmes Regardant des Objets Japonais,1869, Department of Art and Art History College of The Arts University of South Florida

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm MAKALE
Yazarlar

Kürşat AZILIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi
0000-0002-2525-8134
Türkiye


Meliha YILMAZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7732-2660
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 4 Nisan 2020
Kabul Tarihi 18 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Azılıoğlu, K. & Yılmaz, M. (2020). James Tissot'un Eserlerinde Japonizm Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 580-601 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/57874/714214

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD