Yıl 2017, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 61 - 76 2017-07-09

Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)
Investigation of the procurement of industrial wood raw material of wood processing firms (Example of Southeastern Anatolia Region)

Necati ÇOK [1] , Atakan ÖZTÜRK [2] , Adem DOĞANER [3] , Ali OKUR [4] , Osman POLAT [5] , Mehmet PAK [6]


Bu araştırmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin süreci ele alınmıştır. Bu amaçla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis ve Mardin illerinde faaliyet gösteren ilgili firmalar ziyaret edilerek yüz yüze görüşmeye dayalı anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması ile firmaların mevcut durumu, hammadde temin süreçleri ile ham madde temininde devlet orman işletmeleri ile olan ilişkileri ve yaşadıkları sorunlar ortaya konmuştur. Böylece Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı devlet orman işletmelerinin müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda yeni pazarlama stratejileri oluşturabilmelerine veya mevcut pazarlama stratejilerine katkı sağlayacak bir bilgi birikimi elde edilmiştir.

In this research, industrial wood raw material procurement process of the firms operating in the Southeastern Anatolia Region was examined. For this purpose, the related firms operating in the provinces (Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis and Mardin) were visited and face-to-face interviewing was conducted. Through the questionnaire, the current situation of the firms, the raw material procurement processes, the relations with the state forest enterprises in the supply of raw materials and the problems they have experienced are revealed. Thus, the General Directorate of Forestry and its state forestry enterprises have been provided with information to contribute to the development of new marketing strategies in line with customer demands and expectations.

 • Acun, E., 1980. Ana Çizgileriyle Devlet Orman İşletmeleri Ürünlerinin Pazarlaması, Ormancılık Kesiminde Verimlilik Semineri, 11-19 Kasım 1980, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
 • Akyüz, K.C., Serin, H., Akyüz, İ., Cındık, H., 2003. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Hammadde Tercihleri ve Tedarik Sorunları. Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fak. Dergisi (1-2): 68-75
 • Akyüz, K.C., Serin, H., Akyüz, İlker., Cındık, H., 2004. Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin İhracat Problemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(1):97-110
 • Alkan, H, Eker M., 2009. Orman Ürünlerinin Üretim Ve Pazarlanmasında Sürdürülebilirlik: Sosyal ve Ekonomik Boyut Bakımından Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Değerlendirilmesi. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 6 Nisan 2009, Isparta.
 • Anonim, 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023). Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara
 • Aytin, A., 2006. Düzce İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Bilgin, F., Ay, Z., Akkaya, M., 2002. Ege Bölgesi Oldun Kökenli Ürün Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelişim Potansiyeli. Orman Bakanlığı Yayın No: 156, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülten No: 16, İzmir.
 • Cındık, H., Akyüz, K.C., 1998. Trabzon İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Tr. J. of Agriculture and Forestry 22(1):7-11.
 • Daşdemir, İ., 2003. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Bartın Orman Fakültesi Yayın No: 12, Bartın.
 • Demir, Y., Sütçü, A., 2002. Kriz Sonrası Isparta Orman Endüstri KOBİ’lerinin Üretim, Teknoloji Ve Finansman Sorunlarının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(2):79-96
 • Dikilitaş, K., Öztürk, A. 2010. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Son Beş Yıllık Açık Artırmalı Satışlarının İrdelenmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I, s. 259-269.
 • Dilsiz, S., 2008. Devlet orman işletmelerinde müşteri tatmininin ölçümü ve pazarlama yönetimi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tezi, 134 s.
 • DPT, 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayın No: 2712, Ankara.
 • Gavcar, E., Aytekin, A., Şen, S., 1999. Türkiye’de Orman Ürünleri Endüstrisinin Hammadde Kaynakları ve Karşılaştığı Problemler. Tr. J. of Agriculture and Forestry (23)2: 243-248
 • Gökçe, A., Aykyıldız, H., 2010. Kastamonu İli Orman Ürünleri Endüstrisi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10 (2): 147-163
 • Gültekin, S., Kayacan, B., Ok, K., 2013. Düzce İli Orman Endüstrisinin Odun Hammaddesi Talebi Üzerine Araştırmalar. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 5(2): 75-94
 • Kalafat, N., 2012. Balıkesir İli Orman Endüstri İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Kalıpsız, A., 1966. Odun Fiyatının Teşekkülü Orman Genel Müdürlüğü’nün Fiyat Politikası ve Problemleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A16(1):87-109
 • Kalıpsız, A., 1993. Dendrometri, İÜ Yayın No : 3793, OF Yayın No: 426, İstanbul.
 • Kalıpsız, A., 1994. İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No : 3835, OF Yayın No: 427, İstanbul.
 • Kalkınma Bakanlığı, 2014. Onuncu Kalkınma Planı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, KB: 2872 - ÖİK: 722, Ankara.
 • Karaduman, A.A., 2009. Kayseri İlinde Mobilya Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği ABD Y.Lis. Tezi, 145 s.
 • Karasar, N., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 19. Baskı, Ankara.
 • Karayilmazlar, S., Çabuk, Y., Aşkin, A., 2008. Bartın İli Orman Endüstri İşletmelerinin Üretim ve Teknolojik Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(1),: 143-154
 • Komut, O., Öztürk, A., 2014. Dikili Ağaç Satışı Uygulamasının Yerel Piyasadaki Rekabete Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre. Isparta, 22-24 Ekim 2014, s. 1068-1074.
 • Korkut, D.S, Saraç, M., 2016. Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi: Düzce İli Örneği, Ormancılık Dergisi 12(1), 40-51
 • Kök, G., 2010. Orman İşletmelerinin Odun Hammaddesine İlişkin Müşteri Profilinin ve Talep Yapısının Belirlenmesi: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lis. Tezi, Isparta.
 • OGM, 2012. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2013-2017, Sayfa: 21-22, Ankara.
 • OGM, 2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri, Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, (et:7.11.2016, http://izmirobm.ogm.gov.tr/SiteAssets/Lists/Duyurular/NewForm/Buradan%20%C4%B0ndiriniz.pdf).
 • Özden, S., Erkan Buğday, S., 2015. Türkiye’de Orman Ürünleri Pazarında TSE Standartları. IV. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, 15-17 Ekim 2015, Trabzon, 285-297.
 • Öztürk, A., 2010. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Açık Artırmalı Satışlarına Katılan Müşterilerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2):61-73
 • Sayılı, M., Özbayram, M., 2015. Tokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1):335-354
 • Serin, H., 1997. İçel İli Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği ABD, Trabzon.
 • Sütçü, A., 1998. Isparta Yöresinde Orman ürünleri Endüstrisinin Durumu ve Gelişim Olanakları Üzerine İncelemeler, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Türker, M.F., 1996. Açık Artırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Araştırma Fonu 93.115.002.1 Kod Nolu Proje, Trabzon, 2013
 • Türkoğlu, T., 2011. Türkiye’deki Orman Endüstrisi İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta.
 • Üçüncü, T., Bayram, B.Ç, 2016. Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin AHP Metodu İle İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2):599-606
 • Yıldırım, H.T., 2011. Türkiye’de Orman İşletme Müdürlerinin Odun Üretimine Yönelik Görüşleri ve Politika Önerileri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 61(2): 67-84
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 2017
Bölüm İşletme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5432-644X
Yazar: Necati ÇOK
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5166-928X
Yazar: Atakan ÖZTÜRK
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0270-9350
Yazar: Adem DOĞANER
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8070-4950
Yazar: Ali OKUR
Kurum: Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1796-145
Yazar: Osman POLAT
Kurum: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Tarsus
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2667-0454
Yazar: Mehmet PAK
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ogmoad310287, journal = {Ormancılık Araştırma Dergisi}, issn = {2149-0783}, eissn = {2149-0775}, address = {}, publisher = {Orman Genel Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {61 - 76}, doi = {10.17568/ogmoad.310287}, title = {Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)}, key = {cite}, author = {ÇOK, Necati and ÖZTÜRK, Atakan and DOĞANER, Adem and OKUR, Ali and POLAT, Osman and PAK, Mehmet} }
APA ÇOK, N , ÖZTÜRK, A , DOĞANER, A , OKUR, A , POLAT, O , PAK, M . (2017). Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Ormancılık Araştırma Dergisi , 4 (1) , 61-76 . DOI: 10.17568/ogmoad.310287
MLA ÇOK, N , ÖZTÜRK, A , DOĞANER, A , OKUR, A , POLAT, O , PAK, M . "Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)". Ormancılık Araştırma Dergisi 4 (2017 ): 61-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogmoad/issue/30292/310287>
Chicago ÇOK, N , ÖZTÜRK, A , DOĞANER, A , OKUR, A , POLAT, O , PAK, M . "Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)". Ormancılık Araştırma Dergisi 4 (2017 ): 61-76
RIS TY - JOUR T1 - Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) AU - Necati ÇOK , Atakan ÖZTÜRK , Adem DOĞANER , Ali OKUR , Osman POLAT , Mehmet PAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17568/ogmoad.310287 DO - 10.17568/ogmoad.310287 T2 - Ormancılık Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-0783-2149-0775 M3 - doi: 10.17568/ogmoad.310287 UR - https://doi.org/10.17568/ogmoad.310287 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ormancılık Araştırma Dergisi Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) %A Necati ÇOK , Atakan ÖZTÜRK , Adem DOĞANER , Ali OKUR , Osman POLAT , Mehmet PAK %T Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) %D 2017 %J Ormancılık Araştırma Dergisi %P 2149-0783-2149-0775 %V 4 %N 1 %R doi: 10.17568/ogmoad.310287 %U 10.17568/ogmoad.310287
ISNAD ÇOK, Necati , ÖZTÜRK, Atakan , DOĞANER, Adem , OKUR, Ali , POLAT, Osman , PAK, Mehmet . "Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)". Ormancılık Araştırma Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2017): 61-76 . https://doi.org/10.17568/ogmoad.310287
AMA ÇOK N , ÖZTÜRK A , DOĞANER A , OKUR A , POLAT O , PAK M . Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). orman. 2017; 4(1): 61-76.
Vancouver ÇOK N , ÖZTÜRK A , DOĞANER A , OKUR A , POLAT O , PAK M . Odun işleyen firmaların endüstriyel odun ham madde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Ormancılık Araştırma Dergisi. 2017; 4(1): 76-61.