Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of the history of industrial plantation in Turkey

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 108 - 116, 15.12.2021
https://doi.org/10.17568/ogmoad.789878

Öz

One of the important components of the forestry sector is forest industry organizations. The raw material requirement of these organizations is one of the important fields of activity of the sector. Therefore, special effort has been initiated since the 1960s in order to meet the increasing raw material needs with the proliferation and growth of forest industry organization in Turkey. These efforts, which started with the establishment of the Poplar Research Institute in İzmit, continued with introducing of some fast-growing species tree species, establishment of research trials and plot applications. Later, the subject was analyzed in depth with scientific meetings held in 1971, 1982, 1998 and 2003, and serious decisions were taken regarding the initiation of industrial afforestation, but these decisions could not be fully implemented until 2012. The most important implementation on the subject was implemented with the “Industrial Afforestation Works Action Plan” covering the period 2013-2023, prepared by the General Directorate of Forestry. However, there are still problems in this regard, especially arising from lack of awareness. With this study, the process experienced in industrial afforestation works in Turkey was evaluated and suggestions regarding the existing problems were developed.

Kaynakça

 • Akalp, T. 1982: Orman Hasılatı ve Biyometri Kürsüsü’nce Hızlı Gelişen Türler Üzerinde Yürütülmüş Araştırmalar. Türkiye’de Hızlı Gelişen Türlerle Endüstriyel Ağaçlandırmalar Sempozyumu, Çağrılı Bildiri No: 20, Ankara.
 • Amateis, R.L., Burkhart, H.E. 2012. Rotation-Age Results from a Loblolly Pine Spacing Trial, South. J. Appl. For. 36: 11-18.
 • Anonim1. 2012. Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023), Orman Genel Müdürlüğü Yayını, 2013. Ankara.
 • Anonim2. 2008. Orman Amenajman Yönetmeliği, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Amenajman%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf (Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020)
 • Anonim3, 2016. OGM İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı kayıtları, yayınlanmamış, Ankara Anonim4, 2019. Ormancılık İstatistikleri 2019, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx (Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020)
 • Anonim5, 1982. Türkiye’de Hızlı Gelişen Türlerle Endüstriyel Ağaçlandırmalar Sempozyumu Kitapçığı, Orman Bakanlığı Basımı, Bildiriler Kitabı, Kavak ve Hızlı Gelişen Ağaç Türleri Araştırma Enstitüsü, 1982. İzmit.
 • Anonim6, 1998. Hızlı Büyüyen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın No:083, 1998. Ankara.
 • Anonim7, 2003. International WORKSHOP (10-11 August 2003), Çevre ve Orman Bakanlığ&TEMA Vakfı. İzmit
 • Anonim8, 2019. OGM: Endüstriyel Ağaçlandırma Uygulamalarına İlişkin Teknik Esaslar (Tebliğ No:304), https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Tebligler/Forms/AllItems.aspx (Erişim tarihi: 25.08.2020)
 • Birler, A.S., 2009. Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları, Düzce Orman Fakültesi Yayın No:4, İzmit.
 • Boydak, M., Dirik, H., 1998. Ülkemizdeki Hızlı Gelişen Türlerle Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalarda Ulaşılan Aşama, Uygulanan Politika ve Stratejiler, Buna Bağlı Olarak Uygulanabilecek Strateji ve Politika Önerileri, WORKSHOP:“Hızlı Büyüyen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar” Kitapçığı, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın No:083, 375 s., Ankara
 • ENAT, 2019. https://enat.com.tr/?page_id=673 (Erişim tarihi: 15 Şubat 2020).
 • Eraslan, İ. 1983. Hızlı Büyüyen Ağaç Türlerinin Önemi, Tanımı ve Türkiye’de Bu Türlerle Kurulacak Plantasyonların Potansiyel Üretim Kapasitesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Sayı 2 Cilt 33, s.1-27. İstanbul.
 • Erkan, N.; Aydın, A.C., 2016. Effects of spacing on early growth rate and carbon sequestration in Pinus brutia Ten. plantations. Forest Systems, Volume 25 (2):1-11, http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016252-09290
 • FAO 2018. Forestry Production and Trade, http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO (Erişim tarihi: 05.08.2020)
 • Giray, N., 1982: Antalya Orman Kullanımı Projesi Hakkında Rapor, Yayımlanmamış, Ankara.
 • Harrington, T.B., Harrington, C.A., DeBell, D.S., 2009. Effects of planting spacing and site quality on 25-year growth and mortality relationships of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii var. menziesii), For. Ecol. Manage. 258:12-25.
 • Kalıpsız, A., 1982. Orman Hasılat Bilgisi, Ders kitabı, İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no:388, İstanbul.
 • Kayın, N. 1966 Entansif Kültür Metodu ve Hızlı Gelişen İbreli Türlerle Ağaçlandırma Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye için önemi, Orman Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Cilt 2, S.509
 • Kerr, G., 2003. Effects of spacing on the early growth of planted Fraxinus excelcior L., Can. J. For. Res. 33:1196-1207.
 • Stape, J.L., Binkley, D. 2010. Insights from full-rotation Nelder spacing trials with Eucalyptus in Sao Paulo, Brasil. Southern Forests 72(2):91-98. Usta, H. Z., 1991. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hasılat Araştırmaları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 219, ANTALYA.

Geçmişten günümüze Türkiye’deki endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 108 - 116, 15.12.2021
https://doi.org/10.17568/ogmoad.789878

Öz

Ormancılık sektörünün önemli bileşenlerinden birisi de orman endüstri kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların hammadde ihtiyacı sektörün önemli faaliyet alanlarından birisidir. Nitekim ülkemizde orman endüstri kuruluşlarının çoğalması ve büyümesi ile birlikte artan hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için 1960 lı yıllardan itibaren özel çabalar başlatılmıştır. İzmit’te Kavakcılık Araştırma Enstitüsü’nün kurulması ile başlayan bu çabalar bazı hızlı büyüyen ağaç türlerinin ithal edilmesi, araştırma denemelerinin kurulması ve plot uygulamaların yapılması ile devam etmiştir. Daha sonra 1971, 1982, 1998 ve 2003 yıllarında düzenlenen bilimsel toplantılarla konu derinlemesine analiz edilmiş ve endüstriyel ağaçlandırmaların başlatılması ile ilgili ciddi kararlar alınmış, ancak bu kararlar 2012 yılına kadar tam anlamıyla uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili en önemli uygulama Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2013-2023 dönemini kapsayan “Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı” ile hayata geçirilmiştir. Ancak bu konuda, özellikle bilinç eksikliğinden kaynaklanan ve halen yaşanmakta olan sorunlar vardır. Bu çalışma ile ülkemizde endüstriyel ağaçlandırma çalışmalar konusunda yaşanan süreç değerlendirilmiş ve mevcut sorunlar ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Akalp, T. 1982: Orman Hasılatı ve Biyometri Kürsüsü’nce Hızlı Gelişen Türler Üzerinde Yürütülmüş Araştırmalar. Türkiye’de Hızlı Gelişen Türlerle Endüstriyel Ağaçlandırmalar Sempozyumu, Çağrılı Bildiri No: 20, Ankara.
 • Amateis, R.L., Burkhart, H.E. 2012. Rotation-Age Results from a Loblolly Pine Spacing Trial, South. J. Appl. For. 36: 11-18.
 • Anonim1. 2012. Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023), Orman Genel Müdürlüğü Yayını, 2013. Ankara.
 • Anonim2. 2008. Orman Amenajman Yönetmeliği, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Amenajman%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf (Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020)
 • Anonim3, 2016. OGM İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı kayıtları, yayınlanmamış, Ankara Anonim4, 2019. Ormancılık İstatistikleri 2019, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx (Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020)
 • Anonim5, 1982. Türkiye’de Hızlı Gelişen Türlerle Endüstriyel Ağaçlandırmalar Sempozyumu Kitapçığı, Orman Bakanlığı Basımı, Bildiriler Kitabı, Kavak ve Hızlı Gelişen Ağaç Türleri Araştırma Enstitüsü, 1982. İzmit.
 • Anonim6, 1998. Hızlı Büyüyen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın No:083, 1998. Ankara.
 • Anonim7, 2003. International WORKSHOP (10-11 August 2003), Çevre ve Orman Bakanlığ&TEMA Vakfı. İzmit
 • Anonim8, 2019. OGM: Endüstriyel Ağaçlandırma Uygulamalarına İlişkin Teknik Esaslar (Tebliğ No:304), https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Tebligler/Forms/AllItems.aspx (Erişim tarihi: 25.08.2020)
 • Birler, A.S., 2009. Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları, Düzce Orman Fakültesi Yayın No:4, İzmit.
 • Boydak, M., Dirik, H., 1998. Ülkemizdeki Hızlı Gelişen Türlerle Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalarda Ulaşılan Aşama, Uygulanan Politika ve Stratejiler, Buna Bağlı Olarak Uygulanabilecek Strateji ve Politika Önerileri, WORKSHOP:“Hızlı Büyüyen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar” Kitapçığı, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın No:083, 375 s., Ankara
 • ENAT, 2019. https://enat.com.tr/?page_id=673 (Erişim tarihi: 15 Şubat 2020).
 • Eraslan, İ. 1983. Hızlı Büyüyen Ağaç Türlerinin Önemi, Tanımı ve Türkiye’de Bu Türlerle Kurulacak Plantasyonların Potansiyel Üretim Kapasitesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Sayı 2 Cilt 33, s.1-27. İstanbul.
 • Erkan, N.; Aydın, A.C., 2016. Effects of spacing on early growth rate and carbon sequestration in Pinus brutia Ten. plantations. Forest Systems, Volume 25 (2):1-11, http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016252-09290
 • FAO 2018. Forestry Production and Trade, http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO (Erişim tarihi: 05.08.2020)
 • Giray, N., 1982: Antalya Orman Kullanımı Projesi Hakkında Rapor, Yayımlanmamış, Ankara.
 • Harrington, T.B., Harrington, C.A., DeBell, D.S., 2009. Effects of planting spacing and site quality on 25-year growth and mortality relationships of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii var. menziesii), For. Ecol. Manage. 258:12-25.
 • Kalıpsız, A., 1982. Orman Hasılat Bilgisi, Ders kitabı, İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no:388, İstanbul.
 • Kayın, N. 1966 Entansif Kültür Metodu ve Hızlı Gelişen İbreli Türlerle Ağaçlandırma Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye için önemi, Orman Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Cilt 2, S.509
 • Kerr, G., 2003. Effects of spacing on the early growth of planted Fraxinus excelcior L., Can. J. For. Res. 33:1196-1207.
 • Stape, J.L., Binkley, D. 2010. Insights from full-rotation Nelder spacing trials with Eucalyptus in Sao Paulo, Brasil. Southern Forests 72(2):91-98. Usta, H. Z., 1991. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hasılat Araştırmaları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 219, ANTALYA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Yayınlanma Tarihi 2021
Bölüm İşletme
Yazarlar

Neşat ERKAN (Sorumlu Yazar)
Bursa Teknik Üniversitesi, ORman Fakültesi, ORman Mühendisliği
0000-0003-1800-4926
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 3 Eylül 2020
Kabul Tarihi 2 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erkan, N. (2021). Geçmişten günümüze Türkiye’deki endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 8 (2) , 108-116 . DOI: 10.17568/ogmoad.789878