Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 543 - 564 2020-08-01

Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği
Analysis of Destination Attractiveness Factors in Online Travel Guides: The Case of “Home Turkey”

Fatih ERCAN [1]


Destinasyon çekicilik unsurları turizm endüstrisinde rekabet avantajı elde etmede etkili faktörlerdir. Bu sebeple ülkeler destinasyon çekiciliklerini uluslararası alanda potansiyel ziyaretçilere tanıtmaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla ülkeler tarafından kullanılan en etkili araçlardan biri de çevrimiçi seyahat rehberleridir. Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi seyahat rehberlerinde destinasyonlar hakkındaki tanıtım bilgilerinde destinasyon çekicilik unsurlarını analiz ederek betimsel bilgiler elde etmektir. Doküman analizi tekniği kullanılarak Turkey Home internet sitesinden destinasyon bilgileri elde edilmiştir. Verilerin analizinde QDA Miner nitel veri analiz programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, şehrin tarihi, tarihi yapılar ve tabii güzellikler, tanıtım bilgilerinde en çok yer alan destinasyon çekicilik unsurlarıdır. Bununla birlikte kültür-sanat etkinlikleri, iklim, temiz hava, bitki örtüsü, ulaşım olanakları ve turist danışma ofisleri gibi çekicilik unsurlarına ilişkin bilgilerin hiçbir destinasyonda bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Destination attractiveness are effective factors to gain competitive advantage in tourism industry. Therefore, countries try to promoting destination attractiveness to potential visitors in the international area. One of the most effective tools that is used in line with this purpose is online travel guides. The aim of this research is to analyse destination attractiveness factors in the online travel guides and obtain descriptive information. Destination information was obtained from Turkey Home web-site by using document analysis technique. QDA Miner qualitative data analysis software was used to analyse collected data. According to research results, the most used destination attractiveness factors are history of city, historic buildings and natural beauties. On the other hand, it’s determined that there is not information about destination attractiveness factors like cultural and art activities, climate, fresh air, flora, transportation opportunities and tourist information offices does not exist in any destination. 

  • Aydoğdu, Aydoğan, Duman, Senem (2017), “Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kasta-monu Örneği”, Turizm ve Araştırma Dergisi, C. 6, S. 1: 4-23. Blazeska, Daliborka, Milenkovski, Ace, Gramatnikovski, Sashko (2015), “ The Qualıty of the Tourıst Destınatı-ons A Key Factor for Increasıng Theır Attractıveness”, UTMS Journal Of Economics, Vol. 6, No. 2: 341-353. Demir, Şirvan Şen (2010), “Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği”, Ege Akademik Bakış, C. 10, S. 3: 1041-1054. Formica, Sandro, Uysal, Muzaffer (2006), “Destination Attractiveness Based on Supply and Demand Evalua-tions: An Analytical Framework”, Journal of Travel Research, Vol. 44, No. 4: 418-430. Gu, Zhihui, Zhang, Yan, Chen, Yu, Chang, Xiaomeng (2016), “Analysis of Attraction Features of Tourism Desti-nations in a Mega-City Based on Check-in Data Mining - A Case Study of Shenzhen, China”, International Journal of Geo-Information, Vol. 5, No. 11: 1-13. Henderson, Joan C. (2010), “New Visitor Attractions in Singapore and Sustainable Destination Develop-ment”, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 2, No. 3: 251-261. Karaçar, Ercan, Göker, Gönül (2016), “Turizm Destinasyon Çekiciliği Unsuru Olarak Yiyecek İçecek Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme, Çankırı Örneği”, Journal of Recreation and Tourism Research, C. 3, S. 2: 73-76. Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S. A. (2011). Çekici faktörlerin destinasyon seçimine etkisinin belirlenmesi ve hüzün turizmi ilişkisi. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Akçakoca, Düzce, Bildiriler içinde (s. 362-370). Kızılırmak, İsmail (2006), “Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme”, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15: 181-196. Koltan Yılmaz, Şebnem, Patır, Said (2011), “Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı”, Akademik Yakla-şımlar Dergisi, C. 2, S. 1: 91-113. Kozak, Nazmi, Akoğlan Kozak, Meryem, Kozak, Metin (2012), Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, 12. Baskı, Anka-ra: Detay Yayıncılık. Kresic, Damir, Prebezac, Darko (2011), “Index of Destination Attractiveness as a Tool for Destination Attracti-veness Assessment”, Tourism, Vol. 59, No. 4: 497-517. Kutvan, Ali Bülent, Kutvan, S. Ayşe (2013), “Turizm Planlamasında Destinasyon Çekiciliklerinin Ölçümü: Bir Yöntem Yaklaşımı”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Y. 6, S. 11: 159-184. Medlik, S. (2003). Dictionary of Travel, Tourism & Hospitality. 3th Ed.,Great Britain: Butterworth-Heinemann Publications. Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael (1994), Qualitative Data Analysis, 2nd Ed.,London: SAGE Publicati-ons. Prebezac, Darko, Mikulic, Josip (2008), “Destınatıon Image and Key Drıvers of Perceıved Destınatıon Attrac-tıveness”, Trzşste, Vol. 20: 163-178. Saraniemi, Saila, Kylanen, Mika (2011), “Problematizing The Concept of Tourism Destination: An Analysis of Different Theoretical Approaches”, Journal of Travel Research, Vol. 50, No. 2: 133-143. Sarı, Yaşar, Kozak, Metin (2005), “Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi”, Akdeniz İİBF Dergisi, S. 9: 248-271. Şimşek, Hüseyin (2009), “Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu”, Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 42, S. 1: 33-51. Tatar, Selma, Atak, Onur, Tunaseli, Arda (2017), “Bir Turistik Çekicilik Örneği: Tiyatro Medresesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 53:978-985. Ural, Ayhan, Kılıç, İbrahim (2013), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.Vengesayi, Sebastian; Mavonda, Felix T., Reisinger, Yvette (2009), “Tourısm Destınatıon Attractıveness: Att-ractıons, Facılıtıes, and People as Predıctors”, Tourism Analysis, Vol: 14, No. 5: 621-636. www.tdk.gov.tr, (Erişim: 25.02.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6469-3000
Yazar: Fatih ERCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, KDZ. EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mart 2019
Kabul Tarihi : 13 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2020

APA Ercan, F . (2020). Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (2) , 543-564 . DOI: 10.17153/oguiibf.535736