Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Different Femininities in the Province: An Analysis Specific to Female Certified Public Accountants

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 594 - 614, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.934323

Öz

The aim of this study is to analyze different feminitities in the province in terms of different power relationalities by focusing on the narratives of female CPAs living in Uşak. The province corresponds to a space where daily life is stuck in a confined space and therefore micro-power relations are more tangible. Collective memory is the product of the interaction among space, group and time. In the study, semi-structured interviews were conducted with five female CPAs in Uşak based on the question of how hegemonic masculinity values build different femininities in province. In conclusion, female CPAs prefer the acceptance tactic for the language and the space which is restricted by masculine hegemony in order to progress in their careers.

Kaynakça

 • Ağca, A., Yalçın, N. (2009), ”Muhasebe Mesleğinde Kadın Olmak Bir Sorun Teşkil Eder mi?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 24: 37-46.
 • Assmann J. (2000), Kültürel Bellek: Eski Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çev. Ayşe Tekin, 1. Baskıİstanbul: Ayrıntı.
 • Berger P. L. (2017), Sosyolojiye Çağrı - Hümanist Bir Perspektif, çev. Erkan Koca,İletişim Yayınları, 1. Baskı İstanbul.
 • Bora, Aksu (2005). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 1. Baskı İstanbul.
 • Bourdieu, P. (2016), Sosyoloji Meseleleri, Çev. Aslı Sümer, Mustafa Gültekin, Filiz Öztürk, Büşra Uçar, 1. Baskı,Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015), Eril Tahakküm, Çev.Bediz Yılmaz, 2. Baskı, Bağlam, İstanbul.
 • Butler, J. (2009), "Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri", Cogito, Yapı Kredi Yayınları, S. 58: 73-91.
 • Coles, T. (2009), "Negotiating the Field of Masculinity: The Production of Multiple Dominant Masculinities, Men and Masculinities, V. 12, N. 1: 30-44.
 • Connell, R. W. (1998), Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Çev. Cem Soydemir, 1. Baskı İstanbul: Ayrıntı.
 • Connerton, P. (2000), Toplumlar Nasıl Anımsar, Çev. Alaeddin Şenel,1. Baskıİstanbul: Ayrıntı. Çetin, A. A. (2019), “Muhasebe Mesleğinde Kadın”, (Ed. İ. Kumkale), Kadının İş Yaşamı ve Etik, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 1-19.
 • Davis, Y. N. (2003), Cinsiyet ve Millet, Bektaş, A. (çev.),1. Baskı İletişim, İstanbul.
 • Eliuz, Ü. (2011),“Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak”, Turkish Studies, C. 6, S. 3: 221-232.
 • Güvemli, O. (2011), “Türkiye'de Muhasebe Meslek Örgütünün Kuruluşu ve Gelişmesi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 1: 129-145.
 • Halbwachs, M. (2016), Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, (Çev.) Büşra Uçar, 1. Baskı, Heretik, Ankara.
 • Halbwachs, M. (1997), La mémoire collective,6. BaskıAlbin Michel, Paris.
 • Howard S. B. (2016), Toplumu Anlatmak, Çev. Mesut Hazır, Şerife Geniş, Ebru Arıcan, 1. Baskı, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Kandiyoti, D. (1996), "Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar", Deniz Kandiyoti (ed.), Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, çev. Şirin Tekeli, Aksu Bora vd.,1. Baskı, İstanbul: Metis.
 • Kardeş Selimoğlu, S., Cengiz, A., Özdemir, A., Yalı, B., Yiğit, M. (2020),“Sayıların Görül(e)meyen Kahramanları Kadın Muhasebeciler: Eskişehir’de Keşifsel Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, C. 20, S. 60: 1-18.
 • Kendall G., Wickham G. (2016), Foucault'nun Yöntemlerini Kullanmak, Çev. Umut Yener Kara, Turgay Sivrikaya, 1. Baskı, Islık Yayınları, İstanbul.
 • Lefebvre, H. (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Gürbüz, I. (çev.) , 1. Baskı, Metis, İstanbul.
 • Messerschmidt, J, W. (2019), “Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme”, (Ed. Ç. Günay- Erkol, N. Y. Sünbüloğlu), Çev. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnsiyatifi, 1. Baskı, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Nora, P. (2006), Hafıza Mekanları, Çev. Mehmet Emin Özcan,1. BaskıAnkara: Dost Kitabevi.
 • Özçelik, M. K. (2018), “Türkiye’de Muhasebe Mesleğinde Kadınların Durumu İle İlgili Bir Alan Araştırması”, (Ed. A. Gacar, Ö.E. Sucu), Case Studies In Business&Sport Sciences, London: 7-23.
 • Yardımcıoğlu, M. (2008), “Muhasebe Mesleğinde Bayanların Durumu: ABD ve Türkiye Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finans Dergisi, S. 38: 147-152.

Taşrada Farklı Kadınlık Halleri: Kadın Mali Müşavirler Özelinde Bir Değerlendirme

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 594 - 614, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.934323

Öz

Çalışmanın amacı Uşak'ta mali müşavirlik yapan kadınların hayat anlatılarından yola çıkarak taşradaki farklı kadınlık hallerini, farklı iktidar ilişkisellikleri açısından değerlendirmektir. Taşra gündelik hayatın dar bir alana hapsolduğu, bu nedenle mikro-iktidar ilişkilerinin daha hissedilir olduğu bir mekâna tekabül etmektedir. Toplumsal hafıza ise mekân, grup ve zaman arasındaki etkileşimin ürünüdür. Çalışma kapsamında hegemonik erkeklik değerlerinin taşrada farklı kadınlıkları nasıl inşa ettiği sorusundan hareketle Uşak'ta mali müşavir olan beş kadınla yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma mali müşavir kadınların meslekte ilerleyebilmek için erkek hegemonyasının ürettiği dili benimseme yöntemini tercih ettikleri sonucuna ulaşmıştır.

Kaynakça

 • Ağca, A., Yalçın, N. (2009), ”Muhasebe Mesleğinde Kadın Olmak Bir Sorun Teşkil Eder mi?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 24: 37-46.
 • Assmann J. (2000), Kültürel Bellek: Eski Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çev. Ayşe Tekin, 1. Baskıİstanbul: Ayrıntı.
 • Berger P. L. (2017), Sosyolojiye Çağrı - Hümanist Bir Perspektif, çev. Erkan Koca,İletişim Yayınları, 1. Baskı İstanbul.
 • Bora, Aksu (2005). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 1. Baskı İstanbul.
 • Bourdieu, P. (2016), Sosyoloji Meseleleri, Çev. Aslı Sümer, Mustafa Gültekin, Filiz Öztürk, Büşra Uçar, 1. Baskı,Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015), Eril Tahakküm, Çev.Bediz Yılmaz, 2. Baskı, Bağlam, İstanbul.
 • Butler, J. (2009), "Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri", Cogito, Yapı Kredi Yayınları, S. 58: 73-91.
 • Coles, T. (2009), "Negotiating the Field of Masculinity: The Production of Multiple Dominant Masculinities, Men and Masculinities, V. 12, N. 1: 30-44.
 • Connell, R. W. (1998), Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Çev. Cem Soydemir, 1. Baskı İstanbul: Ayrıntı.
 • Connerton, P. (2000), Toplumlar Nasıl Anımsar, Çev. Alaeddin Şenel,1. Baskıİstanbul: Ayrıntı. Çetin, A. A. (2019), “Muhasebe Mesleğinde Kadın”, (Ed. İ. Kumkale), Kadının İş Yaşamı ve Etik, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 1-19.
 • Davis, Y. N. (2003), Cinsiyet ve Millet, Bektaş, A. (çev.),1. Baskı İletişim, İstanbul.
 • Eliuz, Ü. (2011),“Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak”, Turkish Studies, C. 6, S. 3: 221-232.
 • Güvemli, O. (2011), “Türkiye'de Muhasebe Meslek Örgütünün Kuruluşu ve Gelişmesi”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 1: 129-145.
 • Halbwachs, M. (2016), Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, (Çev.) Büşra Uçar, 1. Baskı, Heretik, Ankara.
 • Halbwachs, M. (1997), La mémoire collective,6. BaskıAlbin Michel, Paris.
 • Howard S. B. (2016), Toplumu Anlatmak, Çev. Mesut Hazır, Şerife Geniş, Ebru Arıcan, 1. Baskı, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Kandiyoti, D. (1996), "Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar", Deniz Kandiyoti (ed.), Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, çev. Şirin Tekeli, Aksu Bora vd.,1. Baskı, İstanbul: Metis.
 • Kardeş Selimoğlu, S., Cengiz, A., Özdemir, A., Yalı, B., Yiğit, M. (2020),“Sayıların Görül(e)meyen Kahramanları Kadın Muhasebeciler: Eskişehir’de Keşifsel Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, C. 20, S. 60: 1-18.
 • Kendall G., Wickham G. (2016), Foucault'nun Yöntemlerini Kullanmak, Çev. Umut Yener Kara, Turgay Sivrikaya, 1. Baskı, Islık Yayınları, İstanbul.
 • Lefebvre, H. (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Gürbüz, I. (çev.) , 1. Baskı, Metis, İstanbul.
 • Messerschmidt, J, W. (2019), “Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme”, (Ed. Ç. Günay- Erkol, N. Y. Sünbüloğlu), Çev. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnsiyatifi, 1. Baskı, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Nora, P. (2006), Hafıza Mekanları, Çev. Mehmet Emin Özcan,1. BaskıAnkara: Dost Kitabevi.
 • Özçelik, M. K. (2018), “Türkiye’de Muhasebe Mesleğinde Kadınların Durumu İle İlgili Bir Alan Araştırması”, (Ed. A. Gacar, Ö.E. Sucu), Case Studies In Business&Sport Sciences, London: 7-23.
 • Yardımcıoğlu, M. (2008), “Muhasebe Mesleğinde Bayanların Durumu: ABD ve Türkiye Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finans Dergisi, S. 38: 147-152.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevcan KARCI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5114-8772
Türkiye


Mehtap KARAKOÇ (Sorumlu Yazar)
Uşak Üniversitesi
0000-0003-0349-4571
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 29 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Karcı, S. & Karakoç, M. (2021). Taşrada Farklı Kadınlık Halleri: Kadın Mali Müşavirler Özelinde Bir Değerlendirme . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 16 (3) , 594-614 . DOI: 10.17153/oguiibf.934323