Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Trabzon’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 777 - 797, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.947208

Öz

Sağlık kurumlarında enerji ve su tüketimi, tıbbi atıkların imhası ve tehlikeli maddelerin yönetimi gibi alanlarda çevreci unsurların gözetilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmada, Trabzon’daki yedi hastanenin yeşil hastane standartlarına uygunlukları değerlendirilmiştir. Yeşil hastane standartlarına uygunluk düzeyi, değerlendirme formundaki 40 soruya verilen evet yanıtlarının yüzdesiyle hesaplanmıştır. Trabzon ilindeki hastanelerin yeşil hastane standartlarına genel uygunluk düzeyinin %70,9 olduğu saptanmıştır. Kriterlere uygunluk boyutlar itibariyle incelendiğinde en fazla uyum sağlanan boyutun çevre yönetimi (%90,7), en az uyum sağlanan boyutun ise malzeme yönetimi (%38,1) olduğu saptanmıştır. İlgili boyutlarda sağlanabilecek iyileştirmelerin daha sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Abbaszadeh, S., Zagreus, L., Lehrer, D., Huizenga, C. (2006). “Occupant Satisfaction with Indoor Environmental Quality in Green Buildings”. Proceedings of Healthy Buildings. 3, 365-370.
 • Ahmed T.M.F., Rajagopalan P., Fuller R. (2015). “A Classification of Healthcare Facilities: Toward the Development of Energy Performance Benchmarks for Day Surgery Centers in Australia”. Health Environments Research & Design Journal 8(4), 139-157.
 • Ascione F., Bianco N., De Stasio C., Mauro G.M., Vanoli G.P. (2016). “Multi-stage and Multi-objective Optimization for Energy Retrofitting a Developed Hospital Reference Building: A New Approach to Assess Cost-optimality”. Applied Energy 174, 37-68.
 • Aydın, A., Ayçam, İ. (2015, Mayıs) “Ameliyathane Ünitelerinde Yeşil Bina Kriterlerinin İncelenmesi Evaluation Of Green Building Criteria In The Operating Rooms”, 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 May 2015, Ankara, Turkey, 2015, 373-381. ÇEDBİK (2020). “Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği”. Erişim Adresi: https://cedbik.org/tr/sertifikali-projeler. Erişim Tarihi: 15.09.2020
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (2013). “Güvenli Tıbbi Atık Yonetimi”. Erisim Yeri: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/ guvenliatikkilavuz.pdf Erisim Tarihi: 27.11.2020
 • Chias, P., Abad, T. (2017). “Green Hospitals, Green Healthcare”. International Journal of Energy Production and Management, 2(2), 196-205. doi:http://dx.doi.org/10.2495/EQ-V2-N2-196-205
 • Çilhoroz, Y., O, Işık. (2018), “Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(1), 65-85.
 • Dhillon, V. S., Kaur, D. (2015), “Green Hospital And Climate Change: Their İnterrelationship And The Way Forward”, Journal Of Clinical And Diagnostic Research: JCDR, 9(12), LE01.
 • Environment Science Center (2003), “Greener Hospitals: Improving Environmental Performance. Germany: Bristol-Myers Squibb Company”.
 • HÇHGD (2012). Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Sağlıkta Enerji Verimliliği Çalıştayı Sonuç Raporu, Özyurt Matbaacılık: Ankara
 • Hedge A., Miller L., Dorsey J. (2014), “Occupant Comfort and Health in Green and Conventional University Buildings”, Work, 49(3), 363–372.
 • Hoşgör, H. (2014). “Yeşil Hastane Konsepti ve Türkiye Deneyimi”. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 75-84.
 • Kılıç, C. H., Güdük, Ö. (2018), “Yeşil Hastane Kavramı ve Türkiye’deki Son Kullanıcıların Beklentileri Üzerine Bir Hastane Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 164-174.
 • Kim, S. K., Hwang, Y., Lee, Y. S., Corser, W. (2015), “Occupant Comfort And Satisfaction In Green Healthcare Environments: A Survey Study Focusing On Healthcare Staff”, Journal of Sustainable Development, 8(1), 156-173.
 • Kumari, S., Kumar, R. (2020), “Green Hospital-A Necessity And Not Option”, Journal of Management Research and Analysis, 7(2), 46-51.
 • Mazar, N. M., Ehrampoush, M. H., Ebrahimi, A. A., Ghaneian, M. T., Dolatabadi, M., Asqari, R. (2019), “Investigatinon of Green Hospital Standards in Jiroft Hospitals”, Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 4(1), 701-709.
 • Özdemi̇r Karaca, P., Atılgan, E., Zeki̇oğlu, A. (2018), “Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Bağlaminda İnovatif Bir Uygulama: Yeşil Hastaneler”, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 8 (2), 77-87.
 • Özyaral, O. (2013), “Yeşil Hastaneler”, (Ed. H. Sur, T. Palteki), Hastane Yönetimi, Nobel:İstanbul: 219-237.
 • Palteki, S. A. (2013), “İstanbul’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Belirlenmesi”, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Roderick, Y., McEwan, D., Wheatley, C., Alonso, C. (2009, July), “Comparison Of Energy Performance Assessment Between LEED, BREEAM And Green Star”, In Eleventh International IBPSA Conference (pp. 27-30).
 • Sahamir, S. R., Zakaria, R. (2014), “Green Assessment Criteria For Public Hospital Building Development İn Malaysia”, Procedia Environmental Sciences, 20, 106-115.
 • Schwartz, Y., Raslan, R. (2013), “Variations In Results Of Building Energy Simulation Tools, and Their Impact On BREEAM and LEED Ratings: A Case Study”. Energy and Buildings, 62, 350-359.
 • Sprow, R., Dufner, S., Bormann, C. F. (2011), “Health Care Administration: Managing Organized Delivery Systems” (F. L. Walper Ed.). USA: Jones and Bartlett.
 • Terekli, G., Özkan, O., Bayın, G. (2013), “Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden Yeşil Hastaneye”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 37-54.
 • Wood, L. C., Wang, C., Abdul-Rahman, H., Abdul-Nasir, N. S. J. (2016), “Green Hospital Design: Integrating Quality Function Deployment And End-User Demands”, Journal of Cleaner Production, 112, 903-913.
 • Xia B., Zuo J., Skitmore M., Pullen S., Chen Q. (2013), “Green Star Points Obtained By Australian Building Projects”, J. Architectural Engineering, 19(4), 302-308.
 • Xuan, X. (2016), “Effectiveness of indoor environment quality in LEED-certified healthcare settings”. Indoor and Built Environment, 25(5), 786-798.

Determination of the Compliance with Green Hospital Standards of the Public Hospitals in Trabzon

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 777 - 797, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.947208

Öz

It’s of great importance for sustainability to observe environmental elements in areas such as energy and water consumption, disposal of waste, and management of hazardous substances in health institutions. In the study, the compliance of seven hospitals in Trabzon with green hospital standards was evaluated. The level of compliance with standards was calculated by the percentage of yes answers to 40 questions on the evaluation form. It was determined that the compliance level of hospitals in Trabzon to standards was 70.9%. When the conformity to the criteria was examined in terms of dimensions, the most complied dimension was environmental management(90.7%) and the least complied size was material management(38.1%). It’s thought that the improvements that can be provided in the relevant dimensions will contribute to a sustainable environment.

Kaynakça

 • Abbaszadeh, S., Zagreus, L., Lehrer, D., Huizenga, C. (2006). “Occupant Satisfaction with Indoor Environmental Quality in Green Buildings”. Proceedings of Healthy Buildings. 3, 365-370.
 • Ahmed T.M.F., Rajagopalan P., Fuller R. (2015). “A Classification of Healthcare Facilities: Toward the Development of Energy Performance Benchmarks for Day Surgery Centers in Australia”. Health Environments Research & Design Journal 8(4), 139-157.
 • Ascione F., Bianco N., De Stasio C., Mauro G.M., Vanoli G.P. (2016). “Multi-stage and Multi-objective Optimization for Energy Retrofitting a Developed Hospital Reference Building: A New Approach to Assess Cost-optimality”. Applied Energy 174, 37-68.
 • Aydın, A., Ayçam, İ. (2015, Mayıs) “Ameliyathane Ünitelerinde Yeşil Bina Kriterlerinin İncelenmesi Evaluation Of Green Building Criteria In The Operating Rooms”, 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 May 2015, Ankara, Turkey, 2015, 373-381. ÇEDBİK (2020). “Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği”. Erişim Adresi: https://cedbik.org/tr/sertifikali-projeler. Erişim Tarihi: 15.09.2020
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (2013). “Güvenli Tıbbi Atık Yonetimi”. Erisim Yeri: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/ guvenliatikkilavuz.pdf Erisim Tarihi: 27.11.2020
 • Chias, P., Abad, T. (2017). “Green Hospitals, Green Healthcare”. International Journal of Energy Production and Management, 2(2), 196-205. doi:http://dx.doi.org/10.2495/EQ-V2-N2-196-205
 • Çilhoroz, Y., O, Işık. (2018), “Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(1), 65-85.
 • Dhillon, V. S., Kaur, D. (2015), “Green Hospital And Climate Change: Their İnterrelationship And The Way Forward”, Journal Of Clinical And Diagnostic Research: JCDR, 9(12), LE01.
 • Environment Science Center (2003), “Greener Hospitals: Improving Environmental Performance. Germany: Bristol-Myers Squibb Company”.
 • HÇHGD (2012). Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Sağlıkta Enerji Verimliliği Çalıştayı Sonuç Raporu, Özyurt Matbaacılık: Ankara
 • Hedge A., Miller L., Dorsey J. (2014), “Occupant Comfort and Health in Green and Conventional University Buildings”, Work, 49(3), 363–372.
 • Hoşgör, H. (2014). “Yeşil Hastane Konsepti ve Türkiye Deneyimi”. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 75-84.
 • Kılıç, C. H., Güdük, Ö. (2018), “Yeşil Hastane Kavramı ve Türkiye’deki Son Kullanıcıların Beklentileri Üzerine Bir Hastane Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 164-174.
 • Kim, S. K., Hwang, Y., Lee, Y. S., Corser, W. (2015), “Occupant Comfort And Satisfaction In Green Healthcare Environments: A Survey Study Focusing On Healthcare Staff”, Journal of Sustainable Development, 8(1), 156-173.
 • Kumari, S., Kumar, R. (2020), “Green Hospital-A Necessity And Not Option”, Journal of Management Research and Analysis, 7(2), 46-51.
 • Mazar, N. M., Ehrampoush, M. H., Ebrahimi, A. A., Ghaneian, M. T., Dolatabadi, M., Asqari, R. (2019), “Investigatinon of Green Hospital Standards in Jiroft Hospitals”, Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 4(1), 701-709.
 • Özdemi̇r Karaca, P., Atılgan, E., Zeki̇oğlu, A. (2018), “Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Bağlaminda İnovatif Bir Uygulama: Yeşil Hastaneler”, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 8 (2), 77-87.
 • Özyaral, O. (2013), “Yeşil Hastaneler”, (Ed. H. Sur, T. Palteki), Hastane Yönetimi, Nobel:İstanbul: 219-237.
 • Palteki, S. A. (2013), “İstanbul’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Belirlenmesi”, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Roderick, Y., McEwan, D., Wheatley, C., Alonso, C. (2009, July), “Comparison Of Energy Performance Assessment Between LEED, BREEAM And Green Star”, In Eleventh International IBPSA Conference (pp. 27-30).
 • Sahamir, S. R., Zakaria, R. (2014), “Green Assessment Criteria For Public Hospital Building Development İn Malaysia”, Procedia Environmental Sciences, 20, 106-115.
 • Schwartz, Y., Raslan, R. (2013), “Variations In Results Of Building Energy Simulation Tools, and Their Impact On BREEAM and LEED Ratings: A Case Study”. Energy and Buildings, 62, 350-359.
 • Sprow, R., Dufner, S., Bormann, C. F. (2011), “Health Care Administration: Managing Organized Delivery Systems” (F. L. Walper Ed.). USA: Jones and Bartlett.
 • Terekli, G., Özkan, O., Bayın, G. (2013), “Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden Yeşil Hastaneye”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 37-54.
 • Wood, L. C., Wang, C., Abdul-Rahman, H., Abdul-Nasir, N. S. J. (2016), “Green Hospital Design: Integrating Quality Function Deployment And End-User Demands”, Journal of Cleaner Production, 112, 903-913.
 • Xia B., Zuo J., Skitmore M., Pullen S., Chen Q. (2013), “Green Star Points Obtained By Australian Building Projects”, J. Architectural Engineering, 19(4), 302-308.
 • Xuan, X. (2016), “Effectiveness of indoor environment quality in LEED-certified healthcare settings”. Indoor and Built Environment, 25(5), 786-798.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayten TURAN KURTARAN (Sorumlu Yazar)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6116-6467
Türkiye


Ahmet Y. YEŞİLDAĞ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3116-4051
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 3 Haziran 2021
Kabul Tarihi 18 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Turan Kurtaran, A. & Yeşildağ, A. Y. (2021). Trabzon’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 16 (3) , 777-797 . DOI: 10.17153/oguiibf.947208