Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Symmetric and Asymmetric Causality Analysis of the Relationship between Inflation and Tax Revenues in Turkey

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2, 455 - 478, 01.08.2022

Öz

In this study, monthly time series data covering the period 2010M1-2021M6 were used so as to test the validity of the Tanzi effect in Turkey. As methods, in this study, are preferred symmetric causality analysis developed by Hacker and Hatemi-J (2006) and asymmetric causality analysis developed by Hatemi-J (2012). According to the results of Hacker and Hatemi-J (2006) symmetric causality analysis, one-way symmetric causality was determined from inflation to tax revenues. According to the result of Hatemi-J (2012) asymmetric causality analysis, an asymmetric causality was determined from negative inflation shock to tax revenue positive shock. In addition, the findings obtained from the asymmetric impulse-response functions show that increases in the negative shock of inflation increase the positive shock of tax revenues over time. The empirical findings obtained from the study strengthen the validity of the Tanzi effect in Turkey. Consequently, following effective policies in the fight against inflation is great importance in terms of tax revenues in Turkey.

Kaynakça

 • Ahmad, A. H.; Aworinde, O. B. (2019), “Are Fiscal Deficits Inflationary in African Countries? A New Evidence From An Asymmetric Cointegration Analysis”, The North American Journal of Economics and Finance, 50, 1-11.
 • Akduğan, U. (2020), “Enflasyon ve Dolaylı Vergiler Arasındaki Bağlantı: Türkiye Örneği”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2248-2262.
 • Altunöz, U. (2018), “Enflasyon ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki Bağlamında Olivera Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye'de Geçerliliği”, Vergi Dünyası Dergisi, 438, 21-33.
 • Anušić, Z.; Švaljek, S. (1996), “Olivera-Tanzi Effect: Theory and Its Manifestation in The Croatian Stabilization Programme”. Croatian Economic Survey, 3, 73-102.
 • Arısoy, İ.; Ünlükaplan, İ. (2011), “Katma Değer Vergisi, Enflasyon Oranı ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkilerin Dinamik Analizi”, Sosyoekonomi, 16(16), 94-111.
 • Atgür, M. (2021), “Türkiye’de Kamu Kesimi Bütçe Açıkları ve Enflasyon İlişkisinin ARDL Sınır Testi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 231-252.
 • Ayenew, W. (2016), “Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration Approach)”, International Journal of Business, Economics and Management, 3(6), 69-84.
 • Bayrak, M.; Kanca, O. C. (2013), “Türkiye’de Kamu Kesimi Açıklarının Nedenleri ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 48, 91-111.
 • Beşer, M. K. (2007), “Bootstrap VAR Modeller ve Türkiye’de Tanzi Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 3(6), 89-108.
 • Çam, M.; Temur, Y. (2021), “Enflasyon, Bütçe Açığı ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği”, Journal of Applied And Theoretical Social Sciences, 3(1), 50-68.
 • Catao, L. A.; Terrones, M. E. (2005), “Fiscal Deficits and Inflation”, Journal of Monetary Economics, 52(3), 529-554.
 • Choudhry, N.N. (1990), “Fiscal Revenue and Inflationary Finance”, IMF Working Paper, WP/90/48.
 • Chukwuani, V. N.; Egiyi, M. A. (2020), “Nexus Between Budget Deficit and Inflation: Granger-Causality Test Approach”, Nexus, 4(10), 19-23.
 • Çakmaklı, C.; Demiralp, S.; Yeşiltaş, S.; Yıldırım, M. A. (2018), “Tütün Ürünlerine Uygulanan Dolaylı Vergilerin Enflasyona Etkileri”, Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum Working Paper Series.
 • Çalcalı, Ö.; Altıner, A. (2019), “Makroekonomik Açıdan Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, Maliye ve Finans Yazıları, 112, 175-198.
 • Erdoğan, S.; Erdoğan, A. (2018) “Türkiye Ekonomisine Yönelik Tanzi ve Patinkin Etkilerinin VAR Analizi (2006-2017)”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-10.
 • Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424–438.
 • Granger, C. W.; Yoon, G. (2002), “Hidden Cointegration”, U of California Economics Working Paper 2002-02.
 • Güneş, H. (2020), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin Enflasyona Etkisi”, Fiscaoeconomia, 4(2), 422-436.
 • Hacker R. S.; Hatemi-J A. (2006), “Tests for Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory and Application”, Applied Economics, 38(13), 1489–1500.
 • Hatemi-j, A. (2003), “A New Method to Choose Optimal Lag Order in Stable and Unstable VAR Models”, Applied Economics Letters, 10(3), 135-137.
 • Hatemi-J, A. (2012), “Asymmetric Causality Tests with An Application”, Empirical Economics, 43(1) , 447–456.
 • İpek, E.; Akar, S. (2016) “Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(2), 167-189.
 • Jalil, A.; Tariq, R.; Bibi, N. (2014) “Fiscal Deficit and Inflation: New Evidences From Pakistan Using A Bounds Testing Approach”, Economic Modelling, 37, 120-126.
 • Kaur, G. (2019), “Inflation and Fiscal Deficit in India: An ARDL Approach”, Global Business Review, 1-21.
 • Koyuncu, A. F. T. (2014) “Causality Network Between Budget Deficit, Money Supply and Inflation: An Application to Turkey”, International Journal of Business and Social Science, 5(10), 225-235.
 • Mansfield, C. (1980), “Tax-Base Erosion and Inflation: The Case Of Ghana”, Finance and Development, 17(3), 31-34.
 • Nguyen, B. (2015), “Effects of Fiscal Deficit and Money M2 Supply on Inflation: Evidence From Selected Economies of Asia”, Journal of Economics. Finance and Administrative Science, 20, 49-53.
 • Olivera, J. H. (1967), “Money, Prices and Fiscal Lags: A Note on the Dynamics of Inflation”, PSL Quarterly Review. 20(82), 259-267.
 • Simon, J. L.; Bruce, P. (1991), “Resampling: A Tool For Everyday Statistical Work”, Chance, 4(1), 22-32.
 • Ssebulime, K.; Edward, B. (2019), “Budget Deficit and Inflation Nexus in Uganda 1980–2016: A Cointegration and Error Correction Modeling Approach”, Journal of Economic Structures, 8(1), 1-14.
 • Şahin, B. E. (2019), “Analysis of the Relationship Between Inflation, Budget Deficit and Money Supply in Turkey by ARDL Approach: 1980-2017”, Journal of Life Economics, 6(3), 297-306.
 • Şen, H. (2003), “Olivera-Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Maliye Dergisi, 143, 1-28.
 • Tanzi, V. (1977), “Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue”, International Monetary Fund Staff Papers, 24 (1), 154–167.
 • Tanzi, V. (1978), “Inflation, Real Tax Revenue, and the Case For Inflationary Finance: Theory with An Application to Argentina”, International Monetary Fund Staff Papers, 25(3), 417–451.
 • Tanzi, V. (1989), “The Impact of Macroeconomic Policies on the Level of Taxation and The Fiscal Balance in Developing Countries”, International Monetary Fund Staff Papers, 36(3), 633-656.
 • Toda, H. Y.; Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.

Türkiye’de Enflasyon ile Vergi Gelirleri İlişkisinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2, 455 - 478, 01.08.2022

Öz

Bu çalışmada, Tanzi etkisinin Türkiye’deki geçerliliğini test etmek amacıyla 2010M1-2021M6 dönemini kapsayan aylık zaman serisi verileri kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, Hacker ve Hatemi-J (2006)’nın geliştirdiği simetrik ve Hatemi-J (2012)’nin geliştirdiği asimetrik nedensellik analizi tercih edilmektedir. Hacker ve Hatemi-J (2006) simetrik nedensellik analizi sonucuna göre, enflasyondan vergi gelirlerine doğru tek yönlü simetrik nedensellik tespit edilmiştir. Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik analizi sonucuna göre ise, enflasyon negatif şokundan vergi gelirleri pozitif şokuna doğru bir asimetrik nedensellik tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgular, Türkiye’de Tanzi etkisinin geçerliliğini güçlendirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de enflasyonla mücadelede etkin politikaların izlenmesi, vergi gelirleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Ahmad, A. H.; Aworinde, O. B. (2019), “Are Fiscal Deficits Inflationary in African Countries? A New Evidence From An Asymmetric Cointegration Analysis”, The North American Journal of Economics and Finance, 50, 1-11.
 • Akduğan, U. (2020), “Enflasyon ve Dolaylı Vergiler Arasındaki Bağlantı: Türkiye Örneği”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2248-2262.
 • Altunöz, U. (2018), “Enflasyon ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki Bağlamında Olivera Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye'de Geçerliliği”, Vergi Dünyası Dergisi, 438, 21-33.
 • Anušić, Z.; Švaljek, S. (1996), “Olivera-Tanzi Effect: Theory and Its Manifestation in The Croatian Stabilization Programme”. Croatian Economic Survey, 3, 73-102.
 • Arısoy, İ.; Ünlükaplan, İ. (2011), “Katma Değer Vergisi, Enflasyon Oranı ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkilerin Dinamik Analizi”, Sosyoekonomi, 16(16), 94-111.
 • Atgür, M. (2021), “Türkiye’de Kamu Kesimi Bütçe Açıkları ve Enflasyon İlişkisinin ARDL Sınır Testi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 231-252.
 • Ayenew, W. (2016), “Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration Approach)”, International Journal of Business, Economics and Management, 3(6), 69-84.
 • Bayrak, M.; Kanca, O. C. (2013), “Türkiye’de Kamu Kesimi Açıklarının Nedenleri ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 48, 91-111.
 • Beşer, M. K. (2007), “Bootstrap VAR Modeller ve Türkiye’de Tanzi Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 3(6), 89-108.
 • Çam, M.; Temur, Y. (2021), “Enflasyon, Bütçe Açığı ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği”, Journal of Applied And Theoretical Social Sciences, 3(1), 50-68.
 • Catao, L. A.; Terrones, M. E. (2005), “Fiscal Deficits and Inflation”, Journal of Monetary Economics, 52(3), 529-554.
 • Choudhry, N.N. (1990), “Fiscal Revenue and Inflationary Finance”, IMF Working Paper, WP/90/48.
 • Chukwuani, V. N.; Egiyi, M. A. (2020), “Nexus Between Budget Deficit and Inflation: Granger-Causality Test Approach”, Nexus, 4(10), 19-23.
 • Çakmaklı, C.; Demiralp, S.; Yeşiltaş, S.; Yıldırım, M. A. (2018), “Tütün Ürünlerine Uygulanan Dolaylı Vergilerin Enflasyona Etkileri”, Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum Working Paper Series.
 • Çalcalı, Ö.; Altıner, A. (2019), “Makroekonomik Açıdan Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, Maliye ve Finans Yazıları, 112, 175-198.
 • Erdoğan, S.; Erdoğan, A. (2018) “Türkiye Ekonomisine Yönelik Tanzi ve Patinkin Etkilerinin VAR Analizi (2006-2017)”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-10.
 • Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424–438.
 • Granger, C. W.; Yoon, G. (2002), “Hidden Cointegration”, U of California Economics Working Paper 2002-02.
 • Güneş, H. (2020), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin Enflasyona Etkisi”, Fiscaoeconomia, 4(2), 422-436.
 • Hacker R. S.; Hatemi-J A. (2006), “Tests for Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory and Application”, Applied Economics, 38(13), 1489–1500.
 • Hatemi-j, A. (2003), “A New Method to Choose Optimal Lag Order in Stable and Unstable VAR Models”, Applied Economics Letters, 10(3), 135-137.
 • Hatemi-J, A. (2012), “Asymmetric Causality Tests with An Application”, Empirical Economics, 43(1) , 447–456.
 • İpek, E.; Akar, S. (2016) “Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(2), 167-189.
 • Jalil, A.; Tariq, R.; Bibi, N. (2014) “Fiscal Deficit and Inflation: New Evidences From Pakistan Using A Bounds Testing Approach”, Economic Modelling, 37, 120-126.
 • Kaur, G. (2019), “Inflation and Fiscal Deficit in India: An ARDL Approach”, Global Business Review, 1-21.
 • Koyuncu, A. F. T. (2014) “Causality Network Between Budget Deficit, Money Supply and Inflation: An Application to Turkey”, International Journal of Business and Social Science, 5(10), 225-235.
 • Mansfield, C. (1980), “Tax-Base Erosion and Inflation: The Case Of Ghana”, Finance and Development, 17(3), 31-34.
 • Nguyen, B. (2015), “Effects of Fiscal Deficit and Money M2 Supply on Inflation: Evidence From Selected Economies of Asia”, Journal of Economics. Finance and Administrative Science, 20, 49-53.
 • Olivera, J. H. (1967), “Money, Prices and Fiscal Lags: A Note on the Dynamics of Inflation”, PSL Quarterly Review. 20(82), 259-267.
 • Simon, J. L.; Bruce, P. (1991), “Resampling: A Tool For Everyday Statistical Work”, Chance, 4(1), 22-32.
 • Ssebulime, K.; Edward, B. (2019), “Budget Deficit and Inflation Nexus in Uganda 1980–2016: A Cointegration and Error Correction Modeling Approach”, Journal of Economic Structures, 8(1), 1-14.
 • Şahin, B. E. (2019), “Analysis of the Relationship Between Inflation, Budget Deficit and Money Supply in Turkey by ARDL Approach: 1980-2017”, Journal of Life Economics, 6(3), 297-306.
 • Şen, H. (2003), “Olivera-Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Maliye Dergisi, 143, 1-28.
 • Tanzi, V. (1977), “Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue”, International Monetary Fund Staff Papers, 24 (1), 154–167.
 • Tanzi, V. (1978), “Inflation, Real Tax Revenue, and the Case For Inflationary Finance: Theory with An Application to Argentina”, International Monetary Fund Staff Papers, 25(3), 417–451.
 • Tanzi, V. (1989), “The Impact of Macroeconomic Policies on the Level of Taxation and The Fiscal Balance in Developing Countries”, International Monetary Fund Staff Papers, 36(3), 633-656.
 • Toda, H. Y.; Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali AKGÜL> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5002-329X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 15 Ocak 2022
Kabul Tarihi 5 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akgül, A. (2022). Türkiye’de Enflasyon ile Vergi Gelirleri İlişkisinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 17 (2) , 455-478 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/70614/1058349