Yıl 1999, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 83 - 91 1999-12-31

Kocaeli A Vtoma Ti Ve Parts Manufaca Turers Organîzed Industr1al Zone Infrastrvctvre Systemsand Water Resovrces Management
Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi

Mustafa TOMBUL [1] , Recep BAKIŞ [2]


Assocıathm of auiomotive parts and componenîs manufacturers of

Kocae]. ! organisüd mcbisirial disfrlct is heing planned to huUd up on îhe 250 hectares

afccı arouncî viüage of Şekefpmar, Gebze, Kocaeli. The mam pîirpose of thîs project is

/o prepare mfrastructure land jor the mdustrıalîsts who concentrated on a specıa!

subjeci îo make theif own actiom OY producîiotzs.

After ı, ile grading, the follovıngs can he done in orcier lo achieve pubüc mfrastı'ucttire

sy'.lems.

. Water suppty (domesıic and industrial)

. IVasfe \vatef îj'eaimem cmd coUection.

. Ramfalî dramage sysiem

. The dî^fîhuüon of eıüclricity for energ\} and Ughtmg îhe common areas (sıreeîs and

jimcîion^

. The naturai gas net^ork systems

. Telecofnmmncafion and securiîy systems

. So/î / \vasîe management

/// ihss paper, ihe suhjects and water resources ihat v-'ere mentıoned tmticıUy have been

s{ndi!,:d for TOSB ofgamsed mdusiriaî zone. Fîirthermore, necessity of deveiopmenî of

f?ew orgamsaüon models h<.L\ been emphasised to prevenf the deîay m large mvestmenî

projecîs.


Kocaeli laşıt araçları yan sanayi (TAYSAD) orgcmue sanayi bölgesi, Kocaeli
Gi-bze ifçesi yekerpınar köyii civarında takriben 250 ha alan üzerme inşa edilmek üzere
pknılannıaklaılır. Organize sanayi bölgesinde, belli bir konu mernıde yoğıaılaşınif
sanctyicHenn, her tüî'ln faaUyeikrmm kolayca sağlanabilmesi içm alt yapışı hazır
ar^aSctf'sn hazn'lanması, ha projenin ana amacı olarak düşümdmi'işiür.
Krııl. wl tasarım plcuılaniKlaki yerleşim alanlarina (parsellere) kolayca ıılcifabilmek
;(";;;, yrrlejiııı alıuılanııın ııygıın kollarda diizenlenmesi (grading) ve daha sonra da bu
piirse'/t're cifagıda sıralaııan alı yapı sislemlerinin vlaşttnlması gerekmekledir.
- içme ve htlîanma saya îemhi] ve dağıtımı.
- Atık .wlarm lopkmması ve anîıbnası
- Yagmıır sııyi! (Jfvnaj ^ıstenîierı
- l-'. ieklh^ enerjtS] dctğUıms ve ortak alanlarm (yol ve kabakların) aydınlatılması
- !)oğa/ gaz üagüım ^ebskelefi
- Tefekonn'iHikctsyon sisiemSerJ ve güvenlik sîsîemleri
- Kat! auk vönelsmi
Ha makalede yukas'K.kı amian konakır ve Sît hıynakîcırs, TOSB organize sanayi bölgesı
san inceienn lişîfr. Ayrıca hnyük yaUnm projelermdeki gecîkmelerm önlenebilmesi ıçm
M'nj orgaffiza^yo'fî modeVermın geli^inbnesvım gereklUigi vurguîanmîşîîi:

  • [l] Toğnıl, E. (1997) Kocaeli Taşıt Yan Sanayi, Organize Sanayi Bölgesi Dolgu Şevleri Hakkında Geoteknik Rapor,
  • [2] TOSB Broşürü, 1999
  • [3] Gürel. S. (1996). DaLjîelulLKesjme Alt Yapışı Hazır Arsa Sunumu, T.C Başbakanlık Toplu Konut .Idaresi, Konut Araştırma Dizisİ, ss. 126 sayfa
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mustafa TOMBUL

Yazar: Recep BAKIŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 1999

Bibtex @araştırma makalesi { ogummf330025, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {mmfdergi@ogu.edu.tr}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {1999}, volume = {12}, pages = {83 - 91}, doi = {}, title = {Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi}, key = {cite}, author = {Tombul, Mustafa and Bakış, Recep} }
APA Tombul, M , Bakış, R . (1999). Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 83-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogummf/issue/30511/330025
MLA Tombul, M , Bakış, R . "Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 12 (1999 ): 83-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogummf/issue/30511/330025>
Chicago Tombul, M , Bakış, R . "Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 12 (1999 ): 83-91
RIS TY - JOUR T1 - Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi AU - Mustafa Tombul , Recep Bakış Y1 - 1999 PY - 1999 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 91 VL - 12 IS - 2 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 1999 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi %A Mustafa Tombul , Recep Bakış %T Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi %D 1999 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Tombul, Mustafa , Bakış, Recep . "Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 1999): 83-91 .
AMA Tombul M , Bakış R . Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 1999; 12(2): 83-91.
Vancouver Tombul M , Bakış R . Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 1999; 12(2): 83-91.
IEEE M. Tombul ve R. Bakış , "Kocaeli Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Bölgesîalt Yapı Sistemleri Ve Su Kaynakları Yönetimi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 83-91, Ara. 2000