Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kredi Not Kararlarının Türkiye Finansal Piyasalarına Etkisi: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 4, 41 - 63, 18.10.2018
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.459153

Öz

Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının açıklamış olduğu kredi not kararları finansal
piyasa aktörlerinin kararlarını etkilemektedir. Günümüzde özellikle gelişmekte
olan ülkeler adına yapılan kredi derecelendirmelerinin ilgili ülkelerin
finansal piyasalarına olan yatırımcı ilgisine etkisini göz ardı etmek mümkün
değildir. Özellikle Türkiye finans piyasalarının da gelişmekte olan bir piyasa
olduğu göz önüne alındığında, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından
yapılan kredi notlarının ilgili piyasaları ne derecede etkilediği önemli bir
soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan hareketle, çalışmada dünyada
tanınırlığı en yüksek üç kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, Moody’s ve
Standart and Poor’s’un Türkiye için kredi notu açıklamalarının etkisi analiz
edilmektedir. Bu amaçla, kredi notu kararlarının Borsa İstanbul’da yer alan 14
sektör endeksi (Bist Banka, Bist Bilişim, Bist Elektrik, Bist Gıda İçecek, Bist
İletişim, Bist Kimya Petrol Plastik, Bist Kobi Sanayi, Bist Kurumsal Yönetim,
Bist Madencilik, Bist Metal Ana, Bist Spor, Bist Taş Toprak, Bist Ulaştırma,
Bist Sınai) üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemi (Event Study) kullanılarak
incelenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan endeksler için anormal getiriler
ve kümülatif anormal getiriler hesaplanmış, elde edilen sonuçlar tanınırlığı en
yüksek üç kredi derecelendirme kuruluşu açısından karşılaştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, not açıklamalarının seçilmiş olan endeksler üzerinde
etkisi olduğu ve bu etkinin kredi derecelendirme kuruluşları arasında bir
farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alexe, S., Hammer, P. L., Kogan, A., & Lejeune, M. A. (2003). A non-recursive regression model for country risk rating. RUTCOR-Rutgers University Research Report RRR, 9, 1-40.
 • Bayar, Y. (2015). Kredi derecelendirme kuruluşları ve Yunanistan borç krizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 15, 41-58.
 • Bayar, Y., Kılıç, C., & Savrul, B. K. (2013). Effects of sovereign credit ratings on the Eurozone stock markets during the recent financial crises. International Journal of Business and Social Science, 4(12).
 • Bissoondoyal-Bheenick, E., Brooks, R., & Treepongkaruna, S. (2014). Rating spillover effects on the stock markets. Journal of Multinational Financial Management, 25, 51-63.
 • Çevik, B. (2011). Kredi notları ve CDS ilişkisi sona mı erdi? İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Raporu. Retrieved April 06, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_03_2011.pdf
 • De Haan, J. & Amtenbrink, F. (2011). Credit rating agencies. DNB Working Paper, No. 278, Amsterdam.
 • Demir, M., & Eminer, F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları üzerine düşünceler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 96-113.
 • Dichev, I. D., & Piotroski, J. D. (2001). The long‐run stock returns following bond ratings changes. The Journal of Finance, 56(1), 173-203.
 • Eğilmez M. (2014). Türkiye ve benzer ekonomiler karşılaştırması. Retrieved April 03, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.mahfiegilmez.com/2014/02/turkiye-ve-benzer-ekonomiler.html
 • Gülmez, A. & Gündoğan, H. (2014). Uluslararası politik iktisat çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının türkiye uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 65-90.
 • Gür, T. H. & Öztürk, H. (2011). Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler. Sosyoekonomi, 16(16), 69-92.
 • Habib, Y., Nazir, M., Hashmi, S., & Saeed, M. B. (2016). Credit rating announcements and stock returns: Evidence from the banking sector of Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 7(2), 61-84.
 • Haspolat, F. B. (2015). Ülke kredi notlarının belirleyicileri: Türkiye’nin kredi notunun ülke karşılaştırmalı analizi: uzmanlık tezi. TC Kalkınma Bakanlığı.
 • Hemraj, M. (2015). Credit rating agencies: Self-regulation, statutory regulation and case law regulation in the united states and European Union. Springer.
 • Hubler, J., Louargant, C., Ory, J. N., & Raimbourg, P. (2014). Do rating agencies’ decisions impact stock risks? Evidence from European markets. The European Journal of Finance, 20(11), 1008-1036.
 • Kaminsky, G. & Schmukler, S. (1999). Emerging markets instability: Do sovereign ratings affect country risk and stock returns. The World Bank Economic Review, 16(2), 171-195.
 • Kılıçaslan, H. & Giter, M. S. (2016). Kredi derecelendirme ve ortaya çıkan sorunlar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81.
 • Korkmaz, T., Yaman, S. & Metin, S. (2017). Ülke kredi notlarının pay getirileri üzerindeki etkileri: Bist 30 endeksi üzerinde bir event study analizi. International Congress of Management Economy and Policy, 171-187.
 • Langohr, H., & Langohr, P. (2008). The rating agencies and their credit ratings: what they are, how they work, and why they are relevant (Vol. 510). John Wiley & Sons.
 • Li, H., Visaltanachoti, N., & Kesayan, P. (2004). Effects of credit rating announcements: the Swedish stock market. International Journal of Finance, 16(1), 2872-2891.
 • MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
 • Martell, R. (2005). The effect of sovereign credit rating changes on emerging stock markets. Working Paper.
 • Mateev, M. (2014). The effect of sovereign credit rating announcements on emerging bond and stock markets: new evidences. Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 7(1).
 • Mattarocci, G. (2014). The independence of credit rating agencies: How business models and regulators interact. Academic Press.
 • Norden, L. & Weber, M. (2004). Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2813-2843.
 • Ovalı, S. (2014). Ülke kredi notu değerlendirme kriterleri açısından Türkiye: AB ile karşılaştırmalı analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 53-80.
 • Peterson, P. P. (1989). Event studies: A review of issues and methodology. Quarterly Journal of business and economics, 36-66.
 • Schroeder, S. K. (2015). Public Credit Rating Agency. In Public Credit Rating Agencies (pp. 125-159). Palgrave Macmillan, New York.
 • Tekin, İ. Ç. (2016). Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngöremedikleri kriz ve iflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19, 181-205.
 • Toraman, C. & Yürük, M. F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal krizlere etkileri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 127-154.
 • Tutar, E., Tutar, F. & Eren, M. V. (2011). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü, güvenirlilik açısından sorgulanması ve Türkiye. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-24.
 • Ulusoy, A. & Yılmaz, H. (2017). Kredi notu eleştirilerini test eden mekanizma: CDS primleri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 61-77.
 • Yardımcıoğlu, M. & Bora, K. (2013). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışma prensipleri, işleyişleri, küresel dünyadaki rol ve işlevleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 111-118.
 • Yıldırım, H. H., Araz, B., Tatan, D., Çalışkan, D., Yıldız, C. & Aydemir, Ö. (2017). Kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P, Moody's ve Fitch'in Türkiye için yapmış oldukları not açıklamalarının hisse senedi endeksleri üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği 2012-2016. Maliye Finans Yazıları, 109, 9-30.

The Impact of The Credit Rating Agencies Notes on The Financial Markets of Turkey: An Examination Upon Sector Indices of The Borsa Istanbul

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 4, 41 - 63, 18.10.2018
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.459153

Öz

The rating
decisions of international credit rating agencies affect the decisions of
financial market actors. It is not possible today to ignore the impact of
credit ratings on behalf of developing countries on investors' interest in the
financial markets of the countries concerned. Especially considering that
Turkey is an emerging market in the financial markets, an important question as
to what extent the credit rating notes made by credit rating agencies affect
the related markets emerge. From this point on, in the study, the affect of the
rating notes of the three credit rating agencies’ Fitch, Moody's and Standard
and Poor's, which have the highest recognition rating firms’ in the World, for
Turkey is analyzed. For this purpose, 14 sector indexes (Bist Bank, Bist
İnformatics, Bist Elektricity, Bist Food and Beverage, Bist Communication, Bist
Chemistry Petroleum Plastic, Bist SME Industry, Bist Corporate Governance, Bist
Mining, Bist Metal, Bist Sports, Bist Stone Soil, Bist Transportation, Bist
Industry) were examined using the Event Study methodology. For the indexes
covered in the research, abnormal returns and cumulative abnormal returns were
calculated, and the results were compared for the three major credit rating
agencies. As a result of the research, it was determined that the rating
statements had an effect on the selected indices and that this effect did not
show any difference between the credit rating agencies.

Kaynakça

 • Alexe, S., Hammer, P. L., Kogan, A., & Lejeune, M. A. (2003). A non-recursive regression model for country risk rating. RUTCOR-Rutgers University Research Report RRR, 9, 1-40.
 • Bayar, Y. (2015). Kredi derecelendirme kuruluşları ve Yunanistan borç krizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 15, 41-58.
 • Bayar, Y., Kılıç, C., & Savrul, B. K. (2013). Effects of sovereign credit ratings on the Eurozone stock markets during the recent financial crises. International Journal of Business and Social Science, 4(12).
 • Bissoondoyal-Bheenick, E., Brooks, R., & Treepongkaruna, S. (2014). Rating spillover effects on the stock markets. Journal of Multinational Financial Management, 25, 51-63.
 • Çevik, B. (2011). Kredi notları ve CDS ilişkisi sona mı erdi? İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Raporu. Retrieved April 06, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_03_2011.pdf
 • De Haan, J. & Amtenbrink, F. (2011). Credit rating agencies. DNB Working Paper, No. 278, Amsterdam.
 • Demir, M., & Eminer, F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları üzerine düşünceler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 96-113.
 • Dichev, I. D., & Piotroski, J. D. (2001). The long‐run stock returns following bond ratings changes. The Journal of Finance, 56(1), 173-203.
 • Eğilmez M. (2014). Türkiye ve benzer ekonomiler karşılaştırması. Retrieved April 03, 2018 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.mahfiegilmez.com/2014/02/turkiye-ve-benzer-ekonomiler.html
 • Gülmez, A. & Gündoğan, H. (2014). Uluslararası politik iktisat çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının türkiye uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 65-90.
 • Gür, T. H. & Öztürk, H. (2011). Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler. Sosyoekonomi, 16(16), 69-92.
 • Habib, Y., Nazir, M., Hashmi, S., & Saeed, M. B. (2016). Credit rating announcements and stock returns: Evidence from the banking sector of Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 7(2), 61-84.
 • Haspolat, F. B. (2015). Ülke kredi notlarının belirleyicileri: Türkiye’nin kredi notunun ülke karşılaştırmalı analizi: uzmanlık tezi. TC Kalkınma Bakanlığı.
 • Hemraj, M. (2015). Credit rating agencies: Self-regulation, statutory regulation and case law regulation in the united states and European Union. Springer.
 • Hubler, J., Louargant, C., Ory, J. N., & Raimbourg, P. (2014). Do rating agencies’ decisions impact stock risks? Evidence from European markets. The European Journal of Finance, 20(11), 1008-1036.
 • Kaminsky, G. & Schmukler, S. (1999). Emerging markets instability: Do sovereign ratings affect country risk and stock returns. The World Bank Economic Review, 16(2), 171-195.
 • Kılıçaslan, H. & Giter, M. S. (2016). Kredi derecelendirme ve ortaya çıkan sorunlar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81.
 • Korkmaz, T., Yaman, S. & Metin, S. (2017). Ülke kredi notlarının pay getirileri üzerindeki etkileri: Bist 30 endeksi üzerinde bir event study analizi. International Congress of Management Economy and Policy, 171-187.
 • Langohr, H., & Langohr, P. (2008). The rating agencies and their credit ratings: what they are, how they work, and why they are relevant (Vol. 510). John Wiley & Sons.
 • Li, H., Visaltanachoti, N., & Kesayan, P. (2004). Effects of credit rating announcements: the Swedish stock market. International Journal of Finance, 16(1), 2872-2891.
 • MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
 • Martell, R. (2005). The effect of sovereign credit rating changes on emerging stock markets. Working Paper.
 • Mateev, M. (2014). The effect of sovereign credit rating announcements on emerging bond and stock markets: new evidences. Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 7(1).
 • Mattarocci, G. (2014). The independence of credit rating agencies: How business models and regulators interact. Academic Press.
 • Norden, L. & Weber, M. (2004). Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2813-2843.
 • Ovalı, S. (2014). Ülke kredi notu değerlendirme kriterleri açısından Türkiye: AB ile karşılaştırmalı analiz. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 53-80.
 • Peterson, P. P. (1989). Event studies: A review of issues and methodology. Quarterly Journal of business and economics, 36-66.
 • Schroeder, S. K. (2015). Public Credit Rating Agency. In Public Credit Rating Agencies (pp. 125-159). Palgrave Macmillan, New York.
 • Tekin, İ. Ç. (2016). Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngöremedikleri kriz ve iflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19, 181-205.
 • Toraman, C. & Yürük, M. F. (2014). Kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal krizlere etkileri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 127-154.
 • Tutar, E., Tutar, F. & Eren, M. V. (2011). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü, güvenirlilik açısından sorgulanması ve Türkiye. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-24.
 • Ulusoy, A. & Yılmaz, H. (2017). Kredi notu eleştirilerini test eden mekanizma: CDS primleri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 61-77.
 • Yardımcıoğlu, M. & Bora, K. (2013). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışma prensipleri, işleyişleri, küresel dünyadaki rol ve işlevleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 111-118.
 • Yıldırım, H. H., Araz, B., Tatan, D., Çalışkan, D., Yıldız, C. & Aydemir, Ö. (2017). Kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P, Moody's ve Fitch'in Türkiye için yapmış oldukları not açıklamalarının hisse senedi endeksleri üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği 2012-2016. Maliye Finans Yazıları, 109, 9-30.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Çağlak 0000-0003-2798-7450

Habib Küçükşahin 0000-0003-2967-9814

İbrahim Korkmaz Kahraman 0000-0001-5083-3586

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 11 Eylül 2018
Kabul Tarihi 16 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 11 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Çağlak, E., Küçükşahin, H., & Kahraman, İ. K. (2018). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kredi Not Kararlarının Türkiye Finansal Piyasalarına Etkisi: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 41-63. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.459153
Creative Commons Lisansı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.