Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

NOMOFOBİ KONUSU ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN YAPISAL İNCELEMESİ

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 1 - 22, 31.12.2021

Öz

Bu araştırma ile nomofobi konusu üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin yapısal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni olarak Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışılan ve Yüksek Öğretim Kurumunun internet ortamındaki resmi sayfasının “Tez Merkezi” bölümünde yayınlanmış tezlerden “nomofobi” konusunu içeren tüm tezler alınmıştır. Konu ile ilgili olarak çalışılan yirmi yedi tez yayımlandıkları yıl, yayımlandıkları üniversite, yayımlandıkları enstitü, akademik seviyesi, araştırmaların yöntemi, araştırmaların modeli, örneklemelerin türü, çalışma grubu ya da evren/örneklem tanımı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak son iki yılda nomofobi konusu üzerine çalışılan tez sayısının arttığı tespit edilmiştir. Nomofobi konusu üzerine çalışılan tezler daha çok sosyal bilimler enstitülerinde ve yüksek lisans seviyesinde nicel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Tezler çalışma grubu ya da evren/örneklem bakımından incelendiğinde çoğunlukla “basit rastgele” örneklemenin kullanıldığı ve yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin çalışma grubu olarak seçildiği tespit edilmiştir. Veri analiz yöntemi olarak da en fazla ANOVA’nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Adnan, M. ve Gezgin, D. M. (2016). "A Modern phobia: prevalence of nomophobia among college students", Journal of faculty of educational sciences, 49(1), 16–18.
 • Bahl, R.R. ve Deluliis, D. (2015). Nomophobia, (Ed.) Yan, Z., Encyclopedia of Mobile phone behavior. (3 Volumes), USA: IGI Global.
 • Beyza, A. (2019), Nomofobiile aleksitimi arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık ve üst bilişin aracı rolünün incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, Ö. ve Oğuz, E. (2017). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 13(1), 418-429.
 • Dirik, K. (2016). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-güven arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Dixit S., Shukla H., Bhagwat A., Bindal A., Goyal A., Zaidi A. K., ve Shrivastava, A. (2010). A study to Evaluate Mobile Phone Dependence Among Students of A Medical Turizm ve Arastırma Dergisi Journal of Tourism And Research Cilt / Volume: 7 Yıl / Year: 2018 Sayı / Number: 2 39 College and Associated Hospital of Central India. Indian Journal of Community Medicine, 35 (2), 339–341.
 • Elhai, Jon D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., and Hall B. J. (2017) "Problematic Smartphone Use: A Conceptual Overview And Systematic Review Of Relations With Anxiety And Depression Psychopathology", Journal of Affective Disorders, 207, s. 251–259.
 • Gezgin, D. M., Şahin Y. L. ve Yıldırım S. (2017). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim teknolojisi kuram ve uygulama, 7(1), 1-15.
 • Kahyaoğlu-Süt, H., Kurt, S., Uzal, Ö., & Özdilek, S. (2016). Efects of smart phone addiction level on social and educational life in health science sstudents. Euras Journal Fam Med, 5(1), 13-19.
 • King, A. L. S., Valença A. M. And Nardi, A. E. (2010). "Nomophobia: The Mobile Phone in Panic Disorder With Agoraphobia: Reducing Phobias Or Worsening Of Dependence?" Cognitive and Behavioral Neurology, 23(1), s.52–54.
 • Lin Y.H., Chang L.R., Lee Y.H., Tseng H.W., Kuo T.B.J. ve Chen S.H. (2014). Development andvalidation of thesmartphoneaddictionınventory(SPAI). PloSone, 9(6).
 • Meral, D. (2017). Orta öğretim öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının yalnızlık yaşam doyumu ve bazı kişisel özellikler bakımından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Park, N. & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: korean college students' smartphone use and psychological well-being. cyberpsychology, behavior, and social networking, 15(9), 491-497.
 • Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P. ve Ladner, J. (2015). Problematic use of mobile phone and nomophobia among french college students: marie Pierre tavolacci. The european journal of public health, 25(suppl_3). https://doi.org/ 10.1093/eurpub/ckv172.088.
 • Türen, U., Erdem, H. ve Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim teknolojileri dergisi, 10(1), 1-12.
 • WeAreSocialandHootsuite, (2020), Dijital 2019 January Turkey, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-turkey-january-2020-v01?from_action=save Erişim Tarihi: 03.03.2021
 • Web 1, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 adresinden 03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Web 2, https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-2021-y%C4%B1l%C4%B1na-78-milyar-ki%C5%9Fiyle-giriyor/a-56011588 adresinden 10.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Web 3, https://www.statista.com/ adresinden 10.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE GRADUATE THESES STUIED ON THE TOPIC OF NOMOPHOBI

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 1 - 22, 31.12.2021

Öz

With this research, it is aimed to structurally examine the postgraduate theses written on nomophobia. The study was carried out using document analysis method. As a universe all theses including the subject of "nomophobia" were taken from the theses published in the "Thesis Center" section of the official web page of the Education Institution. Theses studied on the subject were examined in terms of the year they were published, the university they were published, the institute they were published in, their academic level, the research method, the research model, the type of the sampling, the study group or the population/sample definition, data collection tools and data analysis methods. As a result of the study, it has been determined that the number of theses on nomophobia has increased in the last two years. Theses on nomophobia were mostly done in social sciences institutes and graduate level by quantitative research method. When the theses were examined in terms of study group or population / sample, it was found that mostly "simple random" sampling was used and higher education and secondary education students were selected as the study group. It has been determined that ANOVA is mostly used as a data analysis method.

Kaynakça

 • Adnan, M. ve Gezgin, D. M. (2016). "A Modern phobia: prevalence of nomophobia among college students", Journal of faculty of educational sciences, 49(1), 16–18.
 • Bahl, R.R. ve Deluliis, D. (2015). Nomophobia, (Ed.) Yan, Z., Encyclopedia of Mobile phone behavior. (3 Volumes), USA: IGI Global.
 • Beyza, A. (2019), Nomofobiile aleksitimi arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık ve üst bilişin aracı rolünün incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, Ö. ve Oğuz, E. (2017). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 13(1), 418-429.
 • Dirik, K. (2016). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-güven arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Dixit S., Shukla H., Bhagwat A., Bindal A., Goyal A., Zaidi A. K., ve Shrivastava, A. (2010). A study to Evaluate Mobile Phone Dependence Among Students of A Medical Turizm ve Arastırma Dergisi Journal of Tourism And Research Cilt / Volume: 7 Yıl / Year: 2018 Sayı / Number: 2 39 College and Associated Hospital of Central India. Indian Journal of Community Medicine, 35 (2), 339–341.
 • Elhai, Jon D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., and Hall B. J. (2017) "Problematic Smartphone Use: A Conceptual Overview And Systematic Review Of Relations With Anxiety And Depression Psychopathology", Journal of Affective Disorders, 207, s. 251–259.
 • Gezgin, D. M., Şahin Y. L. ve Yıldırım S. (2017). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim teknolojisi kuram ve uygulama, 7(1), 1-15.
 • Kahyaoğlu-Süt, H., Kurt, S., Uzal, Ö., & Özdilek, S. (2016). Efects of smart phone addiction level on social and educational life in health science sstudents. Euras Journal Fam Med, 5(1), 13-19.
 • King, A. L. S., Valença A. M. And Nardi, A. E. (2010). "Nomophobia: The Mobile Phone in Panic Disorder With Agoraphobia: Reducing Phobias Or Worsening Of Dependence?" Cognitive and Behavioral Neurology, 23(1), s.52–54.
 • Lin Y.H., Chang L.R., Lee Y.H., Tseng H.W., Kuo T.B.J. ve Chen S.H. (2014). Development andvalidation of thesmartphoneaddictionınventory(SPAI). PloSone, 9(6).
 • Meral, D. (2017). Orta öğretim öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının yalnızlık yaşam doyumu ve bazı kişisel özellikler bakımından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Park, N. & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: korean college students' smartphone use and psychological well-being. cyberpsychology, behavior, and social networking, 15(9), 491-497.
 • Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P. ve Ladner, J. (2015). Problematic use of mobile phone and nomophobia among french college students: marie Pierre tavolacci. The european journal of public health, 25(suppl_3). https://doi.org/ 10.1093/eurpub/ckv172.088.
 • Türen, U., Erdem, H. ve Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim teknolojileri dergisi, 10(1), 1-12.
 • WeAreSocialandHootsuite, (2020), Dijital 2019 January Turkey, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-turkey-january-2020-v01?from_action=save Erişim Tarihi: 03.03.2021
 • Web 1, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 adresinden 03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Web 2, https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-2021-y%C4%B1l%C4%B1na-78-milyar-ki%C5%9Fiyle-giriyor/a-56011588 adresinden 10.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Web 3, https://www.statista.com/ adresinden 10.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyma SADAN (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (YL) (TEZLİ)
0000-0001-7629-4461
Türkiye


Tuncay AYAS
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
0000-0003-2613-5643
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 5 Nisan 2021
Kabul Tarihi 28 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sadan, Ş. & Ayas, T. (2021). NOMOFOBİ KONUSU ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN YAPISAL İNCELEMESİ . Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying , 8 (2) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ojtac/issue/68002/909421