Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Elektromanyetik Alanın Aloe Vera Bitkisinin Büyüme ve Gelişimine Etkisi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 84 - 97, 15.12.2019

Öz

Bitki gelişiminde etkili çevresel koşullar arasında yer alan ve yıllarca bitkiler üzerindeki etkisi araştırılan elektromanyetik alanın bitki gelişiminde etkili olduğu öngörülmektedir. Zengin bir içeriğe sahip olan alo evera bitkisi sağlık, kozmetik, gıda alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aloe vera’nın etkilerinin fazlalığından dolayı önemi giderek artmaktadır. Bu öngörüden yola çıkarak çalışma elektromanyetik alanın Aloe vera bitkisi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan deneysel yöntemle yapılan bu çalışmada5 deney grubu 5 kontrol grubu olmak üzere 10 farklı saksıda yetiştirilen Aloe vera bitkisi kullanılmıştır. Bitkilerdeki büyüme ve yeşil yaprak boylarındaki gelişimleri 36 gün boyunca gözlemlenmiş ve ölçümler yapılarak boy uzunlukları 7 gün ara ile not edilmiştir. Verilerin analizinde elektromanyetik alanın etkisini belirlemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla bitki yeşil yaprak boyları, kök uzunlukları, kütle ve protein miktarları ölçülüp kaydedilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler Microsoft Office Excel 2010 programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elektromanyetik alanın Aloe vera bitkisinin büyüme ve gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilirken, elektromanyetik alanda yetişen bitkilerin bitki yetiştiriciliğinde, erkencilik açısından deney grubundan bağımsız elektromanyetik alan dışında yetişen bitkilerden daha hızlı büyüme ve köklenme gösterdiği saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Referans1 Acosta-Santoyo, G., Cameselle, C. ve Bustos, E. (2017). Electrokinetic-Enhanced ryegrass cultures in soils polluted with organic and inorganic compounds. Environ Res, 158, 118-125.
 • Referans2 Akev, N., Can, A., Sütlüpınar, N., Çandöken, E., Özsoy, N., ÖzdenT.Y…. Yanardağ, R. (2015). Twenty years of research on aloe vera, İstanbul Ecz. Fak. Derg., 45(2):191-215.
 • Referans3 Aladjadjiyan, A. 2002. Study of the ınfluence of magnetic field on some biological characteristics of zea mais. J. of Central European Agriculture, 3(2), 90-94.
 • Referans4 Bahar, M., Majd, A., Abdi, S. (2009). Effects of (ELF) extremely low frequency (50 Hz) AC and DC magnetic felds on lentil germination and seedlings growth. Iranian Physical Journal, 3(2), 12-16.
 • Referans5 Bacanlı, M., Başaran, N., Başaran, A. (2012). İlaç-bitkisel ilaç kullanımının toksikolojik sonuçları. Türkiye Klinikleri J Pharm. Sci. 2(1), 83-94.
 • Referans6 Baby, S., Narayanaswamy, G. ve Anand, A. (2011). Superoxide radical production and performance ındex of photosystem in leaves from magnetoprimed soybean seeds. Plant Signaling & Bahavior, 11(6), 1635-1637.
 • Referans7 Belyavskaya, A. (2004). Biological Effects Due to Weak Magnetic Field on Plants. Advangesin Space Research, 34(7), 1566-1574.
 • Referans8 Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E,, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, Salmat basım Yayıncılık Ltd.Şti, 1. Baskı: 1-37.
 • Referans9 Chung Ki, S. (2006). The history of Aloe. Park YI, Lee SK (Eds). New perspectives on aloe. springerscience + business media, LLC.USA. pp. 7-8.
 • Referans10 Çete, S., Arslan, F., Yaşar, A. (2005). Investıgatıon of antımıcrobıal effects agaınst some mıcroorganısms of aloe vera and nerıum oleander also examınatıon of the effects on the xanthıne oxıdase actıvıty ın lıver tıssue treated wıth cyclosporın. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(3): 375-380.
 • Referans11 Ćirković, S., Bačić, J., Paunović, N., Popović, T.B., Trbovich, A.M., Romčević, N., Ristić-Djurović, JL. (2017). Influence of 340 mt static magnetic field on germination potential and mid-infrared spectrum of wheat. Bioelectromagnetics, 38(7), 533-540.
 • Referans12 Dat,A.D., Poon, F., Pham, K.B.T., Doust, J. (2012). Aloe vera for treating acute and chronic wounds (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 2. Art. No.: CD008762. DOI: 10.1002/14651858.CD008762.pub2.
 • Referans13 Dardeniz, A. ve Tayyar, Ş. (2007). Elektromanyetik alanın cardinal üzüm çeşidi kalemlerin vejetatif gelişimi üzerindeki etkileri. Akdeniz Üni.Ziraat Fak. Dergisi, 20(1):23-28.
 • Referans14 Durusoy, Ç. ve Ulusal, B. (2007). Dermatolojide bitkisel tedavi-fitoterapi. Türk Dermatoloji Dergisi (1), 47-50.
 • Referans15 Eşitken, A. (2003). Serada yetiştirilen çilekte manyetik alan uygulamasının etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 34(1), 25-27.
 • Referans16 Faydaoğlu, E. ve Sürücüoğlu, M.S. (2013). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan aktiviteleri ve kullanım olanakları. Eüfbed-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 233-265.
 • Referans17 Güçlü, G.G. (2011). 50 Hz elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, İstanbul.
 • Referans18 Grémiaux, A., Girard, S., Guérin, V., Lothier, J., Baluška, F., Davies, E., Bonnet, P. ve Vian, A.(2016). Low-amplitude, high-frequency electromagneticfield exposure causes delayed and reduced growth in Rosa hybrida. J Plant Physiol,190, 44-53. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.11.004
 • Referans19 Hamman, JH. (2008). Composition and applications of aloe vera leaf gel. Molecules,13(8),1599-1616.
 • Referans20 Kuzugüdenli, E. ve Kaya, C. (2012). Karaçamın (pinus nigra arnold.) çimlenmesi ve gelişimi üzerine manyetik alanın etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 31-34.
 • Referans21 Kılıç, S. ve Çavuşoğlu, K. (2009). İncir (ficuscarica) yapraklarının bazı anatomik parametreleri üzerine elektromanyetik alan stresinin etkileri. Biological Diversity and Conservation, 2(3), 107-111.
 • Referans22 Martinez, E., Carbonell, V.M. ve Florez, M. (2002). Magnetic biostimulation of initial growth stages of wheat (Triticum aestivum L). Electromagnetic Biology and Medicine, 21(1),43- 53.
 • Referans23 Odhiambo, J.O., Ndiritu, F.G. ve Wagara, I.N. (2009). Effects of static electromagnetic fields at 24 hours incubation on the germination of Rose Coco Beans (Phaseolus Vulgarıs). Romanian J. Biophys, 19(2), 135–147.
 • Referans24 Özkorkmaz, E. ve Özay, Y. (2009). Yara iyileşmesi ve yara iyileşmesinde kullanılan bazı bitkiler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2), 63-67.
 • Referans25 Pietruszewski, S. (1996). Effects of magnetic biostimulation of wheat seeds on germination, yield and proteins. Int. Agrophysics, 10 (1), 51– 55.
 • Referans26 Racuciu, M., Calugaru, G.H. ve Creanga, D.E. (2006). Static magnetic field influence on some plant growth. Rom. Journ. Phys, 51(1-2), 245- 251.
 • Referans27 Rochalska, M. (2008). The influence of Low Frequency Magnetic Field Upon Cultivative Plant Physiology. Nukleonika, 53(1), 17-20.
 • Referans28 Sarı, A.O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A…. Şenol, S.G. (2010) Ege ve güney marmara bölgelerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. ANADOLU, J. of AARI, 20(2): 1-21.
 • Referans29 Scala K.D, Vega-Gálvez A, Ah-Hen K, Nuñez-Mancilla Y, Tabilo-Munizaga G, Pérez-Won M.,...GIOVAGNOLI C (2013). Chemical and physicalproperties of aleovera (aloebarbadensis miller) gel stored after high hydrostatic pressure processing. Food Sci. Technol, Campinas; 33(1): 52-59.
 • Referans30 Sıcak, Y., Çolak, ÖF., İlhan, V., Sevindik, E., Alkan, N. (2013). Köyceğiz yöresinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkiler. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2(4): 70-77.
 • Referans31Tahir, N.A.R. ve Karim, H.F.H. (2010). Impact of magnetic application on the parameters related to growth of chickpea (Cicerarietinum L). Jordan Journal of BiologicalSciences, 3(4),175-184.
 • Referans32 Türsen, B. ve Türsen, Ü. (2014) Dermatolojide aloe vera. Dermatoz, 5(4), 1-11.
 • Referans33 Yalçın, S. ve Tayyar, Ş. (2011). Oğulotu tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine manyetik alanın etkisi. Y.Y.Ü. Tar. Bil. Dergisi, 21(3), 190-197.
 • Referans34 Yakıncı, Z.D. (2016). Elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkileri. T.C.İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 44-54.

Effect of Electromagnetic Field on Growth and Development of Aloe Vera Plant

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 84 - 97, 15.12.2019

Öz

It is estimated that electromagnetic field, which is among environmental conditions that affect plant growth and whose effects upon plants have long been studied is effective upon plant development. Aloe Vera plant, having a rich content, is widely used in health, cosmetics and food sectors. Importance of Aloe Vera has been increasing due to its effects. With this estimation, the study was done in order to explore the effect of electromagnetic field upon Aloe Vera plant. Of quantitative study methods, experimental method was used and 10 Aloe Vera plants, grown in different pots, were used and 5 experimental groups and 5 control groups were composed. Growth of the plant and growth of green leaves were observed for 36 days and length of leaves was measured every seven days. To determine the effect of electromagnetic field and to demonstrate the existing situation; lengths of green leaves, root lengths, mass and protein amounts of the plants were measured and written down. The data obtained from the study were processed and analyzed via Microsoft Office Excel 2010 program. As a result of the analyses, it was explored that electromagnetic field had significant effects upon growth and development of Aloe Vera plant. The plants growing in electromagnetic field grew faster and had better roots than the experimental group in terms of early growth.

Kaynakça

 • Referans1 Acosta-Santoyo, G., Cameselle, C. ve Bustos, E. (2017). Electrokinetic-Enhanced ryegrass cultures in soils polluted with organic and inorganic compounds. Environ Res, 158, 118-125.
 • Referans2 Akev, N., Can, A., Sütlüpınar, N., Çandöken, E., Özsoy, N., ÖzdenT.Y…. Yanardağ, R. (2015). Twenty years of research on aloe vera, İstanbul Ecz. Fak. Derg., 45(2):191-215.
 • Referans3 Aladjadjiyan, A. 2002. Study of the ınfluence of magnetic field on some biological characteristics of zea mais. J. of Central European Agriculture, 3(2), 90-94.
 • Referans4 Bahar, M., Majd, A., Abdi, S. (2009). Effects of (ELF) extremely low frequency (50 Hz) AC and DC magnetic felds on lentil germination and seedlings growth. Iranian Physical Journal, 3(2), 12-16.
 • Referans5 Bacanlı, M., Başaran, N., Başaran, A. (2012). İlaç-bitkisel ilaç kullanımının toksikolojik sonuçları. Türkiye Klinikleri J Pharm. Sci. 2(1), 83-94.
 • Referans6 Baby, S., Narayanaswamy, G. ve Anand, A. (2011). Superoxide radical production and performance ındex of photosystem in leaves from magnetoprimed soybean seeds. Plant Signaling & Bahavior, 11(6), 1635-1637.
 • Referans7 Belyavskaya, A. (2004). Biological Effects Due to Weak Magnetic Field on Plants. Advangesin Space Research, 34(7), 1566-1574.
 • Referans8 Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E,, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, Salmat basım Yayıncılık Ltd.Şti, 1. Baskı: 1-37.
 • Referans9 Chung Ki, S. (2006). The history of Aloe. Park YI, Lee SK (Eds). New perspectives on aloe. springerscience + business media, LLC.USA. pp. 7-8.
 • Referans10 Çete, S., Arslan, F., Yaşar, A. (2005). Investıgatıon of antımıcrobıal effects agaınst some mıcroorganısms of aloe vera and nerıum oleander also examınatıon of the effects on the xanthıne oxıdase actıvıty ın lıver tıssue treated wıth cyclosporın. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(3): 375-380.
 • Referans11 Ćirković, S., Bačić, J., Paunović, N., Popović, T.B., Trbovich, A.M., Romčević, N., Ristić-Djurović, JL. (2017). Influence of 340 mt static magnetic field on germination potential and mid-infrared spectrum of wheat. Bioelectromagnetics, 38(7), 533-540.
 • Referans12 Dat,A.D., Poon, F., Pham, K.B.T., Doust, J. (2012). Aloe vera for treating acute and chronic wounds (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 2. Art. No.: CD008762. DOI: 10.1002/14651858.CD008762.pub2.
 • Referans13 Dardeniz, A. ve Tayyar, Ş. (2007). Elektromanyetik alanın cardinal üzüm çeşidi kalemlerin vejetatif gelişimi üzerindeki etkileri. Akdeniz Üni.Ziraat Fak. Dergisi, 20(1):23-28.
 • Referans14 Durusoy, Ç. ve Ulusal, B. (2007). Dermatolojide bitkisel tedavi-fitoterapi. Türk Dermatoloji Dergisi (1), 47-50.
 • Referans15 Eşitken, A. (2003). Serada yetiştirilen çilekte manyetik alan uygulamasının etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 34(1), 25-27.
 • Referans16 Faydaoğlu, E. ve Sürücüoğlu, M.S. (2013). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan aktiviteleri ve kullanım olanakları. Eüfbed-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 233-265.
 • Referans17 Güçlü, G.G. (2011). 50 Hz elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, İstanbul.
 • Referans18 Grémiaux, A., Girard, S., Guérin, V., Lothier, J., Baluška, F., Davies, E., Bonnet, P. ve Vian, A.(2016). Low-amplitude, high-frequency electromagneticfield exposure causes delayed and reduced growth in Rosa hybrida. J Plant Physiol,190, 44-53. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.11.004
 • Referans19 Hamman, JH. (2008). Composition and applications of aloe vera leaf gel. Molecules,13(8),1599-1616.
 • Referans20 Kuzugüdenli, E. ve Kaya, C. (2012). Karaçamın (pinus nigra arnold.) çimlenmesi ve gelişimi üzerine manyetik alanın etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 31-34.
 • Referans21 Kılıç, S. ve Çavuşoğlu, K. (2009). İncir (ficuscarica) yapraklarının bazı anatomik parametreleri üzerine elektromanyetik alan stresinin etkileri. Biological Diversity and Conservation, 2(3), 107-111.
 • Referans22 Martinez, E., Carbonell, V.M. ve Florez, M. (2002). Magnetic biostimulation of initial growth stages of wheat (Triticum aestivum L). Electromagnetic Biology and Medicine, 21(1),43- 53.
 • Referans23 Odhiambo, J.O., Ndiritu, F.G. ve Wagara, I.N. (2009). Effects of static electromagnetic fields at 24 hours incubation on the germination of Rose Coco Beans (Phaseolus Vulgarıs). Romanian J. Biophys, 19(2), 135–147.
 • Referans24 Özkorkmaz, E. ve Özay, Y. (2009). Yara iyileşmesi ve yara iyileşmesinde kullanılan bazı bitkiler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2), 63-67.
 • Referans25 Pietruszewski, S. (1996). Effects of magnetic biostimulation of wheat seeds on germination, yield and proteins. Int. Agrophysics, 10 (1), 51– 55.
 • Referans26 Racuciu, M., Calugaru, G.H. ve Creanga, D.E. (2006). Static magnetic field influence on some plant growth. Rom. Journ. Phys, 51(1-2), 245- 251.
 • Referans27 Rochalska, M. (2008). The influence of Low Frequency Magnetic Field Upon Cultivative Plant Physiology. Nukleonika, 53(1), 17-20.
 • Referans28 Sarı, A.O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A…. Şenol, S.G. (2010) Ege ve güney marmara bölgelerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. ANADOLU, J. of AARI, 20(2): 1-21.
 • Referans29 Scala K.D, Vega-Gálvez A, Ah-Hen K, Nuñez-Mancilla Y, Tabilo-Munizaga G, Pérez-Won M.,...GIOVAGNOLI C (2013). Chemical and physicalproperties of aleovera (aloebarbadensis miller) gel stored after high hydrostatic pressure processing. Food Sci. Technol, Campinas; 33(1): 52-59.
 • Referans30 Sıcak, Y., Çolak, ÖF., İlhan, V., Sevindik, E., Alkan, N. (2013). Köyceğiz yöresinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkiler. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2(4): 70-77.
 • Referans31Tahir, N.A.R. ve Karim, H.F.H. (2010). Impact of magnetic application on the parameters related to growth of chickpea (Cicerarietinum L). Jordan Journal of BiologicalSciences, 3(4),175-184.
 • Referans32 Türsen, B. ve Türsen, Ü. (2014) Dermatolojide aloe vera. Dermatoz, 5(4), 1-11.
 • Referans33 Yalçın, S. ve Tayyar, Ş. (2011). Oğulotu tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine manyetik alanın etkisi. Y.Y.Ü. Tar. Bil. Dergisi, 21(3), 190-197.
 • Referans34 Yakıncı, Z.D. (2016). Elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkileri. T.C.İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 44-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yunus Emre AKKAYA> (Sorumlu Yazar)
Balıkesir Açı Ortaokulu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Balıkesir
0000-0002-6686-0738
Türkiye


Emirhan VAROL Bu kişi benim
Balıkesir Açı Ortaokulu-Balıkesir
0000-0001-7668-7496
Türkiye


Hayat SİVRİKAYA Bu kişi benim
Balıkesir Açı Ortaokulu- Balıkesir
0000-0002-3905-1484
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akkaya, Y. E. , Varol, E. & Sivrikaya, H. (2019). Elektromanyetik Alanın Aloe Vera Bitkisinin Büyüme ve Gelişimine Etkisi . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 84-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed/issue/50555/582945