Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 3, Sayfalar 386 - 396 2019-10-15

The temporal and spatial changes of the lacustrine material resulting from the level change in the Burdur Lake
Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi

Gafur Gözükara [1] , Sevda Altunbaş [2] , Mustafa Sarı [3]


Turkey’s lake situated in the region and the Ramsar wetlands of Lake Burdur, quickly dry up dramatically in recent years. The aim of this study is; To evaluate the relationship between the reduction of Burdur Lake level and some climatic parameters in the last 42 years (1975-2017) and to determine the spatial and spatial distributions of the lacustrine materials coming into the terrestrial environment. As a result of climate and other factors that have an effect on the decrease of Burdur Lake level; It was determined that the lake level decreased 13.74m (- 2 %) and the lake area decreased from 211 km2 to 130 km2 (- 38.39 %). The positional distribution of the resulting lacustrin material is; The North Eastern Coast has a lower average gradient (0.12 %). When the relationship between the water level of the Burdur Lake and the climatic parameters is examined; It was found that the strongest relationship with the decrease in the lake level was between temperature (-0.637 **) and total evaporation (-0.603 **). No relation was found between the total annual rainfall and the decrease in lake level. According to these results, it is unlikely to reduce the pressure on the water balance of the lake basin by interfering with the climate factors which are thought to be effective in the drying of Burdur Lake. For this reason, in order to ensure the continuity of Burdur Lake, it is necessary to make the necessary arrangements on unsuitable land use and agricultural production pattern.Türkiye’nin Göller Bölgesinde yer alan ve Ramsar sulak alanı olan Burdur Gölü, son yıllarda dramatik bir şekilde hızla kurumaktadır. Bu çalışmanın amacı; son 42 yılda (1975-2017) Burdur Göl seviyesinin azalması ile bazı iklimsel parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve karasal ortama çıkan lakustrin materyallerin zamana bağlı konumsal ve alansal dağılımlarını tespit etmektir. Burdur Gölü seviyesinin azalması üzerinde etkisi olan iklim ve diğer faktörler sonucunda; göl seviyesinin 13.74 m alçaldığı (-% 2) ve göl alanının 211 km2’den 130 km2’ye kadar (-% 38.39) gerilediği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan lakustrin materyalin konumsal dağılımları ise; daha düşük ortalama eğime (% 0.12) sahip Kuzey Doğu Sahili’nde (KDS) yoğunluk göstermektedir. Burdur Gölü’nün su seviyesinin azalması ile iklimsel parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde; göl seviyesindeki azalma ile en güçlü ilişkinin sıcaklık (-0.637**) ve toplam buharlaşma (-0.603**) arasında olduğu tespit edilmiştir. Yıllık toplam yağış miktarı ile göl seviyesinin azalması arasında,  herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre, Burdur Gölü’nün kurumasında etkili olduğu düşünülen iklim faktörlerine müdahale ederek göl havzasının su bilançosu üzerindeki baskının azaltılması pek mümkün görünmemektedir. Bu sebeple Burdur Gölü’nün devamlılığını sağlamak için, hatalı arazi kullanımı ve hatalı tarımsal üretim deseni üzerinde gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. • Akar, İ., Maktav D., Günal, N., 2012. Determinatıon of changes in lake surface using different digital image processing techniques. Jorunal of Aeronautics and Space Technologies 5(4): 35-51.
 • Altunbaş, S., M. Sarı., 2010. Türkiye ölçeğinde sulak alan yönetim planlarının durumu; Eğirdir gölü yönetim planı örneği. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, s: 34.
 • Altunbaş, S., Sarı, M., 2011. Kurutulan kestel gölünden kazanılan toprakların bazı özellikleri ile üretim potansiyelleri arasındaki ilişkiler. Akdeniz Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1):61-65.
 • Anonim, 2013. Burdur gölü sulak alan alt havzası biyolojik çeşitlilik araştırması. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları. Atalay, İ. 1977. Burdur havzası ve çevresinin jeomorfolojik gelişimi(Geomorphological evaluation of the Burdur Basin and its surroundings. Jeomorfoloji Dergisi, 6:93-110.
 • Atalay, İ., 2012. Uygulamalı Klimatoloji. Meta Basım, İzmir.
 • Atalay, İ., 2017. Türkiye Jeomorfolojisi. Meta Basım, İzmir.
 • Ataol, M., 2010. Burdur gölü’nde seviye değişimleri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (1): 77-92.
 • Bahadır, M., 2013. Determination of Spatial Changes of Akşehir Lake with Remote Perception Techniques. Marmara Coğrafya Dergisi. 28: 246-275.
 • Baktır, İ., Sarı, M., 2002. Lake Avlan and its influences on ecological balance and socio-economic status of Elmalı County, EPMR-2002, Int. Conference, Nicosia-Northern Cyprus. Session 11: Economic Impact of Environmental Changes, p: 193.
 • Bassi, N., Dinesh Kumar, M., Sharma, A., Partha-Saradhi, P., 2014. Status of wetlands in India: a review of extent, ecosystem benefits, threats and management strategies. Journal of Hydrology 2: 1–19.
 • Brinson, M.M., Malvarez, A., 2002 Temperate freshwater wetlands: types, status and threats. Environmental Conservation 29(02):115–133.
 • Çatal A., Dengiz, O., 2015. Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci ve Etki Eden Faktörleri. Toprak Su Dergisi. 4(1): 18-26.
 • Celebi, M., 2016. Ecological Importance of Wetlands and Samples in Konya Closed Basin. International jorunal of scientific research in science & technology 2 (3): 323-333.
 • Cui, B.S., He, Q., Gu, B.H., Bai, J.H., Liu, X.H., 2016. China’s coastal wetlands: understanding environmental changes and human impacts for management and conservation. Wetlands 36:1–9.
 • Erol, O., 1971. Konya, Tuz Gölü, Burdur havzalarındaki pluvial göllerin çekilme safhalarının jeomorfolojik delilleri. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 3-4, 13–52.
 • Erol, O., 1978. The Quaternary history of the Lake Basins of central and southern Anatolia. In: Brice, W.C. (Ed.), The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age. Academic Press, London, pp. 111–139.
 • Erol, O., 1979. Dördüncü çağ (kuvaterner) jeoloji ve jeomorfolojisinin ana çizgileri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayımlari No:289, Ankara.
 • Erol, O., 1980. Anadolu’da Kuaterner pluvial interpluvial koşullar ve özellikle İç Anadolu’da son buzul çağından bugüne kadar olan çevresel değişimler. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 9: 5–16.
 • Fickas, K.C., Kohen, W.B., Yang, Z., 2016. Landsat-based monitoring of annual wetland change in the Willamette Valley of Oregon, USA from 1972 to 2012. Wetlands Ecology and Management 24:73–92.
 • Girgin, S., Kazancı, N., Dügel, M., 2004. On the limnology of deep and saline lake Burdur in Turkey. Acta Hydrochim. Hydrobiol, 32(3): 189-200.
 • Gözükara, G., Altunbaş, S., 2016. Lakustrin materyal üzerinde gelişen toprak özellikleri. 3. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon. 05 - 08 Ekim. s.81.
 • Gözükara, G., Altunbaş, S., Sarı, M., 2017. Determination of land change near the burdur lake by using remote sensing and geographic ınformation systems. 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli. S.24.
 • Gözükara, G., Altunbaş, S., Sarı, M., 2018. Evaluation of the effect of some climatic parameters on time-dependent spatial variation of lake burdur; 1975-2017. 2017. International Ecology 2018 Symposium. Kastamonu. S.68.
 • Gözükara, G., 2019. Eski göl tabanlarındaki zamansal ve mekansal değişimlerin toprak oluşumuna etkileri. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Günal, N., Özdemir, Y., 2010 Determination of Surface Change of Neyriz Lake (Iran) By Using Multıtemporal Satellıte Imagery. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – Kocaeli.
 • Hartig, E.K., Grozev, O., Rosenzweig, C., 1997. Climate change, agriculture and wetlands in Eastern Europe: vulnerability, adaptation and policy. Climatic Change 46:101–121.
 • Hui, F., Xu, B., Huang, H., Yu, Q., Gong, P., 2008 Modelling spatial‐temporal change of Poyang Lake using multitemporal Landsat imagery. International Journal of Remote Sensing 29 (20): 5767-5784.
 • Kahraman, N., 2013. Water receding in Burdur Lake and solution proposals. 3rd International Geography Symposium - GEOMED. 111-123.
 • Karaman, M. E., 1990. Isparta güneyinin temel jeolojik özellikleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 57 - 67.
 • Keskin, M.E., Taylan E.D., Aslanbaş, T., 2015. Eğirdir ve Burdur Gölleri su seviyelerinde olasi azalma eğilimleri. 4.Su Yapıları Sempozyumu. Antalya.
 • Kent, J.B., Mast, N., 2005 Wetland change analysis of san dieguito lagoon, California, USA: 1928–1994. Wetlands 25 (3):780-787.
 • Kış, M., Erol, O., Şenel, S., Ergin, M., 1998. Prelimnary results of radiocarbon dating of coastal deposits of the pluvial lake of Burdur, Turkey. Journal of Islamic Academy of Sciences, 2:37–40.
 • Liu, Y., Yue, H., 2017. Estimating the fluctuation of Lake Hulun, China, during 1975-2015 from satellite altimetry data. Environmrntal Monitoring Assessment 189:630.
 • Merkt, J., Luttig, G., Schneekloth, H., 1971. Vorschlag zur Troels-Smith J. 1955. Karakterisering af løse jordarter Danmarks ¨ ¨ Gliederung and Definition der Limnischen Ledimente. Geologis- Geologiske Undersøgelse Series IV. 3(10), 73 pp. chishes Jahrbuch 89: 607–623.
 • Roberts, N., Karabıyıklıoğlu, M., Jones, M., Mather, A., Jones, G., Rodenberg, I., Eastwood, W.J., Kapan-Yeşilyurt, S., Yiğitbaşıoğlu, H., Watkinson, M., 2003. Climatic and tectonic controls over late quaternary sedimantation in the Burdur Lake Basin, Southwest Turkey, 3 rd International Limnogeology Congress, USA.
 • Sarı, M., Altunbaş, S., Sönmez, N.K., Emrahoğlu, E.I., 2003. Farklı fizyografik üniteler üzerinde yer alan eski Manay göl alanı topraklarının özellikleri ve potansiyel üretkenlikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 7-17.
 • Sarı, M., 2015. Taşınmış ana materyal ile yer şekilleri arasındaki ilişkiler. (Ed. Şenol S., Küsek G., Sarı M., Kurucu Y.) Toprak Etüd Haritalama El Kitabı. Ankara. S.52-109.
 • Sarp, G., Ozcelik, M., 2017. Water body extraction and change detection using time series: A case study of Lake Burdur, Turkey. Journal of Taibah University for Science, 11: 381–391.
 • Schnurrenberger, D., Russell, J., Kelts, K., 2003. Classification of lacustrine sediments based on sedimentary components. Journal of Paleolimnology, 29: 141–154.
 • Sungur, K., 1972. Burdur Acıgöl depresyonları ve Tefenni Ovasının Fiziki Coğrafyası. İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Yay. Nu. 95, İstanbul.
 • Soil Survey Manuel., 2017. United states department of agriculture. Agriculture handbook. No:18.
 • Song, H., Liu, X., 2016. Anthropogenic effects on fluxes of ecosystem respiration and methane in the yellow river estuary, China. Wetlands 36(1):113–123.
 • Stephanie, A.I., Robert, J.N., Scott, R.E., 2000. Indicators and assessment methods for measuring the ecological integrity of semiaquatic terrestrial environments. Hydrobiologia 422(2):111–131.
 • Şener, E., Davraz, A., Ismailov, T., 2005. Burdur Gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Turqua-V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2-5 Haziran 2005. İstanbul, 148.
 • Şener, E., Morova, N., 2011. Modeling of water level changing of burdur lake with fuzzy logic and linear regression analysis. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1):60-66.
 • Tudryn, A., Tucholka P., Özgür N., Gibert E., Elitok O., Kamaci Z., Massault M., Poisson A., Platevoet B., 2013. A 2300-year record of environmental change from SW Anatolia, Lake Burdur, Turkey. J Paleolimnol, 49:647-662.
 • Troels-Smith, J., 1955. Karakterisering af løse jordarter Danmarks Geologiske Undersøgelse Series IV. 3(10), 73 pp.
 • Yıldırım, Ü., Uysal, M., 2011. Changes in the coastline of the burdur lake Between 1975 and 2010. International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP) 28-29 June 2011, Izmir-Turkey.
 • Yan, X., Hu, Y., Chang, Y., Zhang, D., Liu, M., Guo, J., Ren, B., 2017. Monitoring Wetland Changes both Outside and Inside Reclamation Areas for Coastal Management of the Northern Liaodong Bay, China. Wetlands 37:885–897.
 • Yiğitbaşoğlu, H., Uğur, A., 2010. Burdur gölü havzasında arazi kullanım özelliklerinden kaynaklanan çevre sorunları. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2-2, 129-143.
 • Zedler, J.B., (2003) Wetlands at your service: reducing impacts of agriculture at the watershed scale. Frontiers in Ecology and the Environment 1:65–72.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0940-5218
Yazar: Gafur Gözükara (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9779-9784
Yazar: Sevda Altunbaş
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5314-2040
Yazar: Mustafa Sarı
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas556215, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {386 - 396}, doi = {10.7161/omuanajas.556215}, title = {Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi}, key = {cite}, author = {Gözükara, Gafur and Altunbaş, Sevda and Sarı, Mustafa} }
APA Gözükara, G , Altunbaş, S , Sarı, M . (2019). Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (3) , 386-396 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/556215
MLA Gözükara, G , Altunbaş, S , Sarı, M . "Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 386-396 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/556215>
Chicago Gözükara, G , Altunbaş, S , Sarı, M . "Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 386-396
RIS TY - JOUR T1 - Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi AU - Gafur Gözükara , Sevda Altunbaş , Mustafa Sarı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 386 EP - 396 VL - 34 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi %A Gafur Gözükara , Sevda Altunbaş , Mustafa Sarı %T Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Gözükara, Gafur , Altunbaş, Sevda , Sarı, Mustafa . "Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 3 (Ekim 2019): 386-396 .
AMA Gözükara G , Altunbaş S , Sarı M . Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(3): 386-396.
Vancouver Gözükara G , Altunbaş S , Sarı M . Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 396-386.