Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi

Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 3, 419 - 429, 14.10.2020
https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064

Öz

Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde geniş bir yayılım gösteren ve kurak bölge toprakları olarak da isimlendirilen Aridisoller, toprak özellikleri ile uzun yıllar ortalama iklim verilerinin Newhall modeline göre değerlendirilmesi sonucu Orta Anadolu Bölgesinde dağılım gösteren toprak sınıfları arasında da önemli bir yer kaplamaktadır. Bu çalışmada, Konya ovasında yaklaşık 5140 ha büyüklüğündeki Beşgözler K.O.P. alanı detaylı toprak etüd çalışması sonucu tanımlanan Aridisol ordosuna ait toprakların genel özellikleri yer almaktadır. Bu toprakların FAO Toprak Verimlilik İndeksine göre parametrik olarak arazi değerlendirilmesi yapılmış ve CBS ortamında haritalanmıştır. Çalışma sonucunda 1950 ha (% 38) alan 2 farklı seride Toprak Taksonomisine göre Aridisol ordosunun Typic Haplocalcids ve Typic Haplocambids alt toprak grubunda sınıflandırılmıştır. Bölge Aridisollerinin FAO Toprak Verimlilik İndeksine göre arazi değerlendirmesi sonucu tarımsal kullanıma uygunluk II. sınıf (S2) iyi nitelikli tarım arazileri % 60.50, III. sınıf (S3) orta nitelikli tarım arazileri % 39.32, IV. sınıf (S4) zayıf nitelikli tarım arazileri % 0.18 oranında alansal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu alanların mutlak tarım arazisi niteliğinde olduğu, kuru şartlarda karlılık sırası ile buğday veya arpa, sulu şartlarda uygunluk sırası ile şeker pancarı, ayçiçeği, mısır veya fasulye yetiştiriciliğinin yapılabileceği önerilmiştir.

Destekleyen Kurum

Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü

Proje Numarası

14401018

Teşekkür

Bu çalışma Mert DEDEOĞLU’ nun “Sarayönü Beşgözler K.O.P. Alanı Detaylı Toprak Etüdü ve Farklı Yöntemlerle Arazi Değerlendirmesi” isimli Doktora Tezinin ve Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14401018 nolu projenin bir bölümünden hazırlanmış olup, “1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, 2018’ de” Özet Bildiri olarak sunulmuştur. BAP birimine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynakça

 • Anonim, 2015. http://www.dmi.gov.tr/iklim/iklim.aspx (Erişim tarihi: 18 Ocak 2016).
 • Başayiğit, L., Dinç, U., 2005. Toprak taksonomisine göre toprak iklim rejimleri ve Türkiye toprakları için örnekler. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 83-91.
 • Black, C.A., 1965. Methods of soil analysis Part 1: Physical and mineralogical methods; Part 2. Chemical and microbiological properties. American Society Of Agronomy, Inc.; USA.
 • Blum, W., 1993, Soil protection concept of the Council of Europe and integrated soil research, In: Integrated Soil and Sediment Research: A Basis for Proper Protection. Eds: Springer, p. 37-47.
 • Botta, G., Tolon-Becerra, A., Lastra-Bravo, X., Tourn, M., 2010. Tillage and traffic effects (planters and tractors) on soil compaction and soybean (Glycine max L.) yields in Argentinean pampas. Soil and Tillage Research, 110(1): 167-174.
 • Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils. Agronomy Journal. 43(9): 434-438.
 • Bremner, J.M., 1965. Total nitrogen. In. C.A. Black et al (ed). Methods of Soil Analysis. Part 2, Am. Soc .of Agron, 9, 1149-1178.
 • Çakmaklı, M., 2008. Harran Ovası topraklarının kökeni ve oluşum mekanizmaları (jeoloji ve toprak ilişkileri). Doktora Tezi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Dengiz, O., 2007. Characteristics and classification of arid region soils: Salt lake specially protected area (Tuz Gölü Turkey). Asian Journal of Chemistry, 19(3): 2316-2324.
 • Dengiz, O., Kurşun, G., 2018. Arid karasal ekosistem koşulları altında oluşmuş toprakların sınıflaması ve dağılımlarının belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 7(2): 1-11.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F., 2011. Samsun ilinin potansiyel tarım alanlarının genel dağılımları ve toprak etüd ve haritalama çalışmalarının önemi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 241-253.
 • ERDAS, 2004. 8.7 User’s Guide. Leica Geosystems GIS & Mapping Inc., USA.
 • ESRI, 2010. ArcGIS user's guide, http://www.esri.com.
 • FAO, 1976. A Framevork for land evaluation, Soils Bulletin: 32, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • FAO., 1990. Macronutrient, assessment at the country level: An international study. FAO Soil Bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome.
 • González-Quiñones, V., de la Torre, A., García, M., Polo, A., Jiménez-Ballesta, R., 2007. Application of the FAO quantitative and SINDI methods to assess the quality of different soils in Castilla-La Mancha (Spain). Environmental Geology, 53(3): 527-531.
 • Gülser, C., Candemir, F., 2006. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampus topraklarının bazı mekaniksel özellikleri ve işlenebilirlikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 213-217.
 • Jackson, M.L., 1979. Soil chemical analysis-advanced course. 2nd ed, 11th Printing. Published by the author, Madison.
 • Jones Jr, J.B., 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. CRC press, Washington DC.
 • Kacar, B., Katkat, A., 2011. Bitki Besleme. Nobel Yayınları (5. Baskı), p1-678, Ankara.
 • Kapur, S., Aydın, M., Akça, E., Reich, P., 2017. The Soils of Turkey. In: Kapur S, Akça E and Günal H (Eds). Climate Change and Soils.World of Soils Book Series. Springer International Publishing Switzerland. pp. 45-55.
 • Karlen, D., Andrews, S. ve Doran, J., 2001, Soil quality: current concepts and applications, Advances in Agronomy, 2001(74): 1-40.
 • Kawy, W.A., Ali, R., 2012. Assessment of soil degradation and resilience at northeast Nile Delta, Egypt: The impact on soil productivity. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 15(1): 19-30.
 • Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of America Journal, 42(3): 421-428.
 • Mohit, M.A., Ali, M.M., 2006. Integrating GIS and AHP for land suitability analysis for urban development in a secondary city of Bangladesh. Jurnal alam Bina Jillid, 8(1): 1-20.
 • MTA, 2009. Kadınhanı-Sarayönü-Sülüklü (Konya) dolayının jeolojisi. Maden Teknik Arama Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Kitapçık No:9030, Ankara.
 • Mueller, L., Schindler, U., Mirschel, W., Shepherd, T. G., Ball, B. C., Helming, K., Rogasik, J., Eulenstein, F., Wiggering, H., 2010. Assessing the productivity function of soils. A review, Agronomy for Sustainable Development, 30(3): 601-614.
 • Newhall, F., 1972. Calculation of soil moisture regime from climatic records. Inpublished. Soil Conservation Service, USDA. Rev. 4. Washington, D.C
 • Olsen, S.R., Sommers, L.E., Page, A.L., 1982. Methods of soil analysis. Part 2, (1982): 403-430.
 • Özbek, A.K., Öztaş, T., 2002. Karasu ovası taban suyu özelliklerinin yersel değişim parametrelerinin belirlenmesi. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Antakya/Hatay, 2002.
 • Pagliai, M., Marsili, A., Servadio, P., Vignozzi, N., Pellegrini, S., 2003. Changes in some physical properties of a clay soil in Central Italy following the passage of rubber tracked and wheeled tractors of medium power. Soil and Tillage Research, 73(1): 119-129.
 • Pierce, F., Larson, W., Dowdy, R. ve Graham, W., 1983. Productivity of soils: Assessing long-term changes due to erosion. Journal of Soil and Water Conservation, 38 (1): 39-44.
 • Randolph, J. (2004). Environmental land use planning and management. Island Press, Londan 2004.
 • Rhoades, J., 1982. Cation exchange capacity, Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties, p149-157.
 • Richards, L.A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Soil Science, 78(2): 154..
 • Riquier, J., Bramao, D.L., Cornet, J.P., 1970. A new system of soil appraisal in terms of actual and potential productivity (first approximation). FAO Soil Resources, Development and Conservation Service. Land and Water Development Division, Rome.
 • Rogowski, A., Wolf, J., 1994. Incorporating variability into soil map unit delineations. Soil science society of America Journal, 58(1): 163-174.
 • Smyth, A., Dumanski, J., 1993. FESLM: An international framework for evaluating sustainable land management. Rome:FAO, p.76.
 • Soil Science Division Staff, 2017. Soil survey manual. United States Department of Agriculture. US Government Printing Office.
 • Soil Survey Staff, 1999. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. US Government Printing Office.
 • Şeker, C., Işıldar, A., 2000. Tarla trafiğinin toprak profilindeki gözenekliliğe ve sıkışmaya etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(2000): 71-77.
 • Şenol, S., 1983. Arazi toplulaştırma çalışmalarında kullanılabilir niceliksel yeni bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 148s, Adana.
 • Tekwa, I., Shehu, H., Maunde, S., 2011. Soil nutrient status and productivity potentials of lithosols in Mubi Area, Northeastern Nigeria. Agric Biol J North Am., 2(6): 887-896.
 • Tunçay, T., 2018. Kurak ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların detaylı toprak etüt haritalama çalışması ve sınıflaması. Akademik Ziraat Dergisi, 8(1), 101-112.
 • Ulgen, N., Yurtsever, N., 1984. Turkiye gübre ve gübreleme rehberi. Tarim Orman ve Koyisleri Bakanligi. Topraksu Genel Müdürlüğü, Yayın No 47, Ankara.
 • Van Wambeke, A.R., 2000. The Newhall simulation model for estimating soil moisture and temperature regimes. Department of Crop and Soil Sciences. Cornell University, Ithaca, NY.
 • Verheye, W.H., 2009. Land use, land cover and soil sciences-volume IV: Land use management and case studies. EOLSS Publications/UNESCO, Oxford.
 • Zengin, M., Gezgin, S., 2013. KOP bölgesi tarım topraklarının problemleri ve çözüm yolları. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 14-16 Kasım 2003, Konya.
Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 3, 419 - 429, 14.10.2020
https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064

Öz

Aridisols, which are widely distributed in the South East Anatolia Region in TURKEY and are also called as arid region soils, it also occupies an important place among the soil classes in the Central Anatolian Region, when soil characteristics and long term average climate data are evaluated according to Newhall model. In this study, the general characteristics of the territories belonging to the Aridisol ordinance, which is defined as the result of a detailed soil survey study on the area of Beşgözler in the size of 5140 hectares in the Konya plain. The land was evaluated parametrically according to the FAO Soil Productivity Index and mapped in the GIS environment. In the results of study, 1950 hectares are identified in Aridisol order from 2 different series according to soil taxonomies and the soil was classified as Typic Haplocalcids in the subsoil group. According to the results of suitability classifications with FAO Soil Productivity Index was determined that the Aridisols of the region have been distributed as 60.50% for class II (S2) good quality, 39.32% for class III (S3) medium quality and 0.18% for class IV (S4) poor agricultural land. Also, the results it was concluded that these areas are the absolute agricultural land, in addition, in these areas for wheat or barley with profitability under dry conditions, furthermore, the areas are suitable for sugar beet, sunflower, corn or bean under irrigation conditions.

Proje Numarası

14401018

Kaynakça

 • Anonim, 2015. http://www.dmi.gov.tr/iklim/iklim.aspx (Erişim tarihi: 18 Ocak 2016).
 • Başayiğit, L., Dinç, U., 2005. Toprak taksonomisine göre toprak iklim rejimleri ve Türkiye toprakları için örnekler. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 83-91.
 • Black, C.A., 1965. Methods of soil analysis Part 1: Physical and mineralogical methods; Part 2. Chemical and microbiological properties. American Society Of Agronomy, Inc.; USA.
 • Blum, W., 1993, Soil protection concept of the Council of Europe and integrated soil research, In: Integrated Soil and Sediment Research: A Basis for Proper Protection. Eds: Springer, p. 37-47.
 • Botta, G., Tolon-Becerra, A., Lastra-Bravo, X., Tourn, M., 2010. Tillage and traffic effects (planters and tractors) on soil compaction and soybean (Glycine max L.) yields in Argentinean pampas. Soil and Tillage Research, 110(1): 167-174.
 • Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils. Agronomy Journal. 43(9): 434-438.
 • Bremner, J.M., 1965. Total nitrogen. In. C.A. Black et al (ed). Methods of Soil Analysis. Part 2, Am. Soc .of Agron, 9, 1149-1178.
 • Çakmaklı, M., 2008. Harran Ovası topraklarının kökeni ve oluşum mekanizmaları (jeoloji ve toprak ilişkileri). Doktora Tezi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Dengiz, O., 2007. Characteristics and classification of arid region soils: Salt lake specially protected area (Tuz Gölü Turkey). Asian Journal of Chemistry, 19(3): 2316-2324.
 • Dengiz, O., Kurşun, G., 2018. Arid karasal ekosistem koşulları altında oluşmuş toprakların sınıflaması ve dağılımlarının belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 7(2): 1-11.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F., 2011. Samsun ilinin potansiyel tarım alanlarının genel dağılımları ve toprak etüd ve haritalama çalışmalarının önemi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 241-253.
 • ERDAS, 2004. 8.7 User’s Guide. Leica Geosystems GIS & Mapping Inc., USA.
 • ESRI, 2010. ArcGIS user's guide, http://www.esri.com.
 • FAO, 1976. A Framevork for land evaluation, Soils Bulletin: 32, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • FAO., 1990. Macronutrient, assessment at the country level: An international study. FAO Soil Bulletin by Mikko Sillanpaa. Rome.
 • González-Quiñones, V., de la Torre, A., García, M., Polo, A., Jiménez-Ballesta, R., 2007. Application of the FAO quantitative and SINDI methods to assess the quality of different soils in Castilla-La Mancha (Spain). Environmental Geology, 53(3): 527-531.
 • Gülser, C., Candemir, F., 2006. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampus topraklarının bazı mekaniksel özellikleri ve işlenebilirlikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 213-217.
 • Jackson, M.L., 1979. Soil chemical analysis-advanced course. 2nd ed, 11th Printing. Published by the author, Madison.
 • Jones Jr, J.B., 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. CRC press, Washington DC.
 • Kacar, B., Katkat, A., 2011. Bitki Besleme. Nobel Yayınları (5. Baskı), p1-678, Ankara.
 • Kapur, S., Aydın, M., Akça, E., Reich, P., 2017. The Soils of Turkey. In: Kapur S, Akça E and Günal H (Eds). Climate Change and Soils.World of Soils Book Series. Springer International Publishing Switzerland. pp. 45-55.
 • Karlen, D., Andrews, S. ve Doran, J., 2001, Soil quality: current concepts and applications, Advances in Agronomy, 2001(74): 1-40.
 • Kawy, W.A., Ali, R., 2012. Assessment of soil degradation and resilience at northeast Nile Delta, Egypt: The impact on soil productivity. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 15(1): 19-30.
 • Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of America Journal, 42(3): 421-428.
 • Mohit, M.A., Ali, M.M., 2006. Integrating GIS and AHP for land suitability analysis for urban development in a secondary city of Bangladesh. Jurnal alam Bina Jillid, 8(1): 1-20.
 • MTA, 2009. Kadınhanı-Sarayönü-Sülüklü (Konya) dolayının jeolojisi. Maden Teknik Arama Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Kitapçık No:9030, Ankara.
 • Mueller, L., Schindler, U., Mirschel, W., Shepherd, T. G., Ball, B. C., Helming, K., Rogasik, J., Eulenstein, F., Wiggering, H., 2010. Assessing the productivity function of soils. A review, Agronomy for Sustainable Development, 30(3): 601-614.
 • Newhall, F., 1972. Calculation of soil moisture regime from climatic records. Inpublished. Soil Conservation Service, USDA. Rev. 4. Washington, D.C
 • Olsen, S.R., Sommers, L.E., Page, A.L., 1982. Methods of soil analysis. Part 2, (1982): 403-430.
 • Özbek, A.K., Öztaş, T., 2002. Karasu ovası taban suyu özelliklerinin yersel değişim parametrelerinin belirlenmesi. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Antakya/Hatay, 2002.
 • Pagliai, M., Marsili, A., Servadio, P., Vignozzi, N., Pellegrini, S., 2003. Changes in some physical properties of a clay soil in Central Italy following the passage of rubber tracked and wheeled tractors of medium power. Soil and Tillage Research, 73(1): 119-129.
 • Pierce, F., Larson, W., Dowdy, R. ve Graham, W., 1983. Productivity of soils: Assessing long-term changes due to erosion. Journal of Soil and Water Conservation, 38 (1): 39-44.
 • Randolph, J. (2004). Environmental land use planning and management. Island Press, Londan 2004.
 • Rhoades, J., 1982. Cation exchange capacity, Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties, p149-157.
 • Richards, L.A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Soil Science, 78(2): 154..
 • Riquier, J., Bramao, D.L., Cornet, J.P., 1970. A new system of soil appraisal in terms of actual and potential productivity (first approximation). FAO Soil Resources, Development and Conservation Service. Land and Water Development Division, Rome.
 • Rogowski, A., Wolf, J., 1994. Incorporating variability into soil map unit delineations. Soil science society of America Journal, 58(1): 163-174.
 • Smyth, A., Dumanski, J., 1993. FESLM: An international framework for evaluating sustainable land management. Rome:FAO, p.76.
 • Soil Science Division Staff, 2017. Soil survey manual. United States Department of Agriculture. US Government Printing Office.
 • Soil Survey Staff, 1999. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. US Government Printing Office.
 • Şeker, C., Işıldar, A., 2000. Tarla trafiğinin toprak profilindeki gözenekliliğe ve sıkışmaya etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(2000): 71-77.
 • Şenol, S., 1983. Arazi toplulaştırma çalışmalarında kullanılabilir niceliksel yeni bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 148s, Adana.
 • Tekwa, I., Shehu, H., Maunde, S., 2011. Soil nutrient status and productivity potentials of lithosols in Mubi Area, Northeastern Nigeria. Agric Biol J North Am., 2(6): 887-896.
 • Tunçay, T., 2018. Kurak ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların detaylı toprak etüt haritalama çalışması ve sınıflaması. Akademik Ziraat Dergisi, 8(1), 101-112.
 • Ulgen, N., Yurtsever, N., 1984. Turkiye gübre ve gübreleme rehberi. Tarim Orman ve Koyisleri Bakanligi. Topraksu Genel Müdürlüğü, Yayın No 47, Ankara.
 • Van Wambeke, A.R., 2000. The Newhall simulation model for estimating soil moisture and temperature regimes. Department of Crop and Soil Sciences. Cornell University, Ithaca, NY.
 • Verheye, W.H., 2009. Land use, land cover and soil sciences-volume IV: Land use management and case studies. EOLSS Publications/UNESCO, Oxford.
 • Zengin, M., Gezgin, S., 2013. KOP bölgesi tarım topraklarının problemleri ve çözüm yolları. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 14-16 Kasım 2003, Konya.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Yazarlar

Mert Dedeoğlu 0000-0001-8611-3724

Hasan Özaytekin Bu kişi benim 0000-0002-8287-1250

Levent Başayiğit 0000-0003-2431-5763

Proje Numarası 14401018
Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2020
Kabul Tarihi 24 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 35 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dedeoğlu, M., Özaytekin, H., & Başayiğit, L. (2020). orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(3), 419-429. https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064
AMA Dedeoğlu M, Özaytekin H, Başayiğit L. orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi. ANAJAS. Ekim 2020;35(3):419-429. doi:10.7161/omuanajas.777064
Chicago Dedeoğlu, Mert, Hasan Özaytekin, ve Levent Başayiğit. “Orta Anadolu bölgesi Aridisol topraklarının özellikleri Ve Arazi değerlendirmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35, sy. 3 (Ekim 2020): 419-29. https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064.
EndNote Dedeoğlu M, Özaytekin H, Başayiğit L (01 Ekim 2020) orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35 3 419–429.
IEEE M. Dedeoğlu, H. Özaytekin, ve L. Başayiğit, “orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi”, ANAJAS, c. 35, sy. 3, ss. 419–429, 2020, doi: 10.7161/omuanajas.777064.
ISNAD Dedeoğlu, Mert vd. “Orta Anadolu bölgesi Aridisol topraklarının özellikleri Ve Arazi değerlendirmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 35/3 (Ekim 2020), 419-429. https://doi.org/10.7161/omuanajas.777064.
JAMA Dedeoğlu M, Özaytekin H, Başayiğit L. orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi. ANAJAS. 2020;35:419–429.
MLA Dedeoğlu, Mert vd. “Orta Anadolu bölgesi Aridisol topraklarının özellikleri Ve Arazi değerlendirmesi”. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, c. 35, sy. 3, 2020, ss. 419-2, doi:10.7161/omuanajas.777064.
Vancouver Dedeoğlu M, Özaytekin H, Başayiğit L. orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi. ANAJAS. 2020;35(3):419-2.
Online ISSN: 1308-8769